Městská správa

Město s důvěrou svých obyvatel

hodnota fotka

Popis hodnoty

Město s důvěrou svých obyvatel a uživatelů je město, které vnímá potřebu oboustranné efektivní komunikace, a to jak dovnitř - k občanům, podnikům a médiím, tak navenek - ke kraji, sousedním regionům, vč. těch zahraničních. Občané města s tváří se identifikují s veřejnou správou a ta na oplátku reflektuje názory svých občanů, zapojuje je do svých rozhodnutí.

Přínos městu

Město s tváří má obyvatele cítící vysokou sounáležitost s Brnem, s jeho sdílenou vizí budoucnosti, jenž bude konzistentní a nepodléhající politickým či lobbistickým zájmům. Obyvatelé (jednotlivci, vč. cizinců a firem) důvěřují jak veřejné správě, jejíž rozhodnutí jsou transparentní a lze je zpětně dohledat, tak sami sobě navzájem.

Garant

Simona Škarabelová

Nezávislá konzultantka v oblasti marketingu, fundraisingu, PR a komunikace v neziskovém sektoru. Vystudovala německý jazyk a literaturu a ekonomii na Masarykově univerzitě, kde získala i doktorát z ekonomie. Rok působila na Institutu pro NPO marketing-management na univerzitě ve švýcarském Fribourgu, pět let vedla vnější vztahy ESF MU, stejně jako působila v Radě pro nestátní neziskové organizace pod Úřadem vlády ČR. Problémy z praxe neziskových organizací využívá už 18 let jako odborná asistentka při výuce studentů na Masarykově univerzitě, příležitostně se zapojuje do výzkumu Centra pro výzkum neziskových organizací (na MU), aktivně působí v neziskovém kulturním sektoru (Brno kulturní, z. s). Svou energii aktuálně věnuje nejvíce Nadaci Partnerství, svým studentům na MU a působení v Komisi Rady města Brna pro kulturu.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zajistit silnou sounáležitost občanů (jednotlivců i firem se svým městem)

Síla sounáležitosti s aktuální situací města  

%

61 % (Velmi silně se cítí být identifikováno s Brnem 39 % obyvatel, silně 22 %.

80 % (součet velmi silně a silně)

celé město

další Posilovat vzájemnou důvěru obyvatel navzájem.

Důvěra občanů mezi sebou navzájem.

%

59 % (v Brně důvěřuje rozhodně ano 6 % obyvatel, spíše ano 53 %)

90 % (součet rozhodně ano a spíše ano)

celé město

další Působit na angažovanost obyvatel do místního plánování a rozhodování.

Zapojení obyvatel do místního plánování, či snahy ovlivňovat či připomínkovat práci místních úředníků a politiků.

%

10,2 % (ANO vs. 86,2 % NE)

40 %

celé město

další Využít všech dostupných forem komunikace a technologií pro rovné zapojení všech skupin obyvatel do komunikace s veřejnou správou.

Podíl obyvatel Brna využívajících ten který komunikační kanál v rámci jednotlivých skupin (dospělí, důchodci, cizinci, zdravotně postižení, atd.)

%

V roce 2009 pravidelně získávali občané informace o dění ve městě: ze Zpravodajů MČ (31 %), zprostředkovaně (23 %), z regionálního vysílání televize (23 %), z regionálních rádií (17 %), z Metropolitanu (17 %), z internetu (14 %), atd. - POZOR - nutno sledovat dle cílových skupin!

20 - 30 % v rámci každé cílové skupiny

celé město

další Usilovat u obyvatel o spokojenost s možnostmi a příležitostmi zapojit se do tvorby místního plánování a rozhodování.

Spokojenost s možnostmi a příležitostmi zapojit se do tvorby místního plánování a rozhodování

%

31 % (velmi 3 % nebo spíše spokojeno 28 % spíše)

60 %

celé město

další Nenarušit deklarovanou a všemi sdílenou vizi města, resp. jeho tvář nekoncepčními - politicko-lobistickými zásahy

Počet pokusů o lobbistické ovlivnění veřejné správy s cílem prosazovat soukromý zájem. To předpokládá systém e-governance s veřejnou kontrolou konzistentnosti rozhodnutí politické reprezentace.

reálný počet jednotek (počet kauz v médiích)

Nesleduje se, existuje pochybnost, zda tento indikátor lze podchytit, resp. mít validní metodiku.

0

celé město

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Cíl „Působit na angažovanost obyvatel…“ Pro dosažení tohoto cíle je nutné adekvátně plánovací procesy zabezpečit – především po stránce personální. V případě procesu Komunitního plánování sociálních služeb tomu tak v Brně dlouhodobě není. Obdobně platí i pro další stanovený cíl „Usilovat u obyvatel o spokojenost s možnostmi …“.