Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Primární

Níže uvedené hodnoty a indikátory jsou expertním návrhem garanta dané hodnoty.

Seznamte se s nimi a případně napište svou připomínku. Garant hodnoty Vaši připomínku odborně vypořádá.

Globálně dostupné město

Globálně dostupné město je prostřednictvím kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační infrastruktury dobře spojeno s okolním světem. Termín globální odkazuje na potřebu spojení Brna s metropolemi nacházejícími se ve (středo)evropském i celosvětovém prostoru (např. Praha, Vídeň, Bratislava, Mnichov, Berlín, a další), a rovněž v sobě zahrnuje odkaz na hierarchicky nadřazené dopravní a komunikační tahy (např. letecké trasy, dálnice, vysokorychlostní tratě, globální datové sítě aj.).

Prioritní cíl — Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační spojení Brna se (středo)evropskými a světovými metropolemi, a to v osobní i nákladní dopravě a také v oblasti informačních toků.

Jméno garanta — Daniel Seidenglanz

Počet připomínek: 5

Město s efektivní a udržitelnou mobilitou

Brno je město s udržitelnou mobilitou. Kvalitní, spolehlivá a ekologická veřejná doprava je hlavním systémem, který obyvatelé města i jeho okolí volí při svých cestách. Snadně a rychle se však ke svému cíli dostanou, ať zvolí jakýkoliv dopravní prostředek. Díky integrovanému dopravnímu plánování, využití inovativních přístupů pro řízení mobility a také díky zapojení obyvatel Brna do plánování mobility, je Brno město krátkých vzdáleností s efektivním systémem mobility, který jeho uživatelům nabízí řešení, odpovídající jejich požadavkům. Principy udržitelné a efektivní mobility jsou aplikovány i na přepravu zboží. Díky těmto změnám je tak město Brno v roce 2050 místem se zdravým a příjemným prostředím pro život.

Prioritní cíl — Zvýšit atraktivitu veřejné dopravy pro cestování ve městě a jeho okolí, rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro cyklistickou a pěší dopravu a zvýšit tak využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava)

Jméno garanta — Iva Machalová

Počet připomínek: 14

Prostupné město

Brno, jako prostupné město, nabízí díky efektivně řízenému a provázanému systému dopravy, rychlý a jednoduchý pohyb po městě a jeho okolí, bez ohledu na výběr dopravního prostředku. Brno jako prostupné město je také městem otevřeným. Areály, veřejná prostranství, budovy i prostředky veřejné dopravy a přístupy k nim jsou navrhovány tak, aby nepředstavovaly pro pohyb po městě bariéru, ani věk či hendikep tak nejsou v Brně důvodem pro omezení pohybu obyvatel města.

Prioritní cíl — Zvýšit prostupnost a přístupnost území

Jméno garanta — Iva Machalová

Počet připomínek: 2

Město efektivně hospodařící s vodou

Efektivní hospodaření s vodou představuje zejména účelné využívání zdrojů vody, s minimalizací ztrát při jejím získávání, úpravě, distribuci i spotřebě. Součástí je kvalitní proces čištění odpadních vod a i maximální využívání vody dešťové. Důležitou součástí je zajištění protipovodňové ochrany města Brna.

Prioritní cíl — Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody

Jméno garanta — Miloslav Šlezingr

Počet připomínek: 3

Energeticky šetrné, nezávislé a odolné město

Vyplnění této hodnoty bude dosaženo jak dramatickým zvyšováním energetické účinnosti prostřednictvím využití inovací a nových technologií, tak snižováním spotřeby energie. Hlavní důraz v dalším rozvoji energetického systému Brna bude v intenzivním využívání místních obnovitelných zdrojů a odpadního tepla (pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení). Tato energetická strategie bude zohledněna v energetických plánech města, a bude odražena v souvisejících hodnotách (např. Kompaktní město, Město polycentrické a polyfunkční, Město s dostupným bydlením, Architektonická tvář města, Efektivní a udržitelná mobilita, Čisté město, Středoevropské centrum VVI – které jsou závislé na zdrojích a dodávkách energie, a tím přímo ovlivní míru vyplnění hodnoty Energetická šetrnost, odolnost a nezávislost).

Prioritní cíl — Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti

Jméno garanta — Nora Hampl

Počet připomínek: 2

Čisté město

Zajištění čistoty města je přirozenou součástí kvalitního života v sídlech a do značné míry vizitkou míry kultivovanosti společnosti. Prioritní je zajistit obyvatelům maximálně čísté prostředí a přitom je se spojenými procesy jen minimálně zatěžovat. Cílem bude snižování energetické náročnosti procesů spojených s očistou města a snaha o zajištění regionálních a kvaziostrovních systémů spotřeby, akumulace a využití energie, snížení hlukových, prachových a dalších emisí spojených s očistou města a vytvoření takového systému sběru odpadů, který bude pro uživatele maxiálně komfortní, motivační, ekonomicky efektivní a bude respektovat principy oběhového hospodářství, přižemž důraz bude kladen na využití druhotných surovin z regionu opět v regionu.

Prioritní cíl — Zvýšit kvalitu ovzduší ve městě

Jméno garanta — Tomáš Hlavenka

Počet připomínek: 8

Bezpečné město

Status města - bezpečného celku s jasně danými pravidly při zajištění elementární bezpečnosti občanů a návštěvníků města na veřejnosti, v jejich bydlišti, při volném čase a společenském vyžití. Jasné linie mezi prevencí, informovaností, spoluúčastí občanů při zajištění bezpečnosti ve městě ve všech jejich aspektech. Pochopení a respektování působnosti profesionálních bezp. složek státu a města. V represivní složce bezpečnosti se zaměřit na vymáhání práva.

Prioritní cíl — Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů, ohrožujících bezpečnost a zdraví

Jméno garanta — Martin Menšík

Počet připomínek: 3

Soběstačné město šetrné ke zdrojům

Brno si uvědomuje velkou materiálovou i energetickou náročnost provozu a rozvoje města. Podporuje využití a cirkulaci materiálů i živin ve městě po co nejdelší dobu v co nejvyšší kvalitě a jejich opětovný návrat do oběhu. Vytváří tak uzavřené cykly, které eliminují odpadní toky a vytváří například i nová pracovní místa v oblastech udržitelného rozvoje. Uzavřené cykly materiálů a živin tak pomáhají městu stát se soběstačným a méně závislým na externích změnách.

Prioritní cíl — Vytvoření pracovních míst souvisejících s oběhovým hospodářstvím.

Jméno garanta — Soňa Jonášová

Počet připomínek: 3

Potravinově soběstačné město

Dostatek kvalitních potravin z lokálních zdrojů je důležitým aspektem pro zachování rovnováhy mezi sociálními, ekologickými i ekonomickými faktory. Kvalitní potraviny jsou nezbytné pro zdraví obyvatel, rozvoj a podporu lokálního zemědělství, místní komunity, zdravou ekonomiky a snížení ekologické stopy oproti potravinám z dovozu. Brno je rychle rostoucí metropolí a zajištění dostatečně kvalitních lokálních potravin tak vytváří potenciál pro zdravý rozvoj celého města.

Prioritní cíl — Zajištění maximální míry potravinové soběstačnosti pro obyvatele města.

Jméno garanta — Soňa Jonášová

Počet připomínek: 3

Navrhované hodnoty od občanů

Modernizace veřejné dopravy

Město pokryto rychlou, kvalitní a bezpečnou dopravní sítí. Jedná se o služby veřejné dopravy, která je levná a spolehlivá a proto nabízí větší výhody veřejnosti před výběrem vlastního dopravního prstředku. To souvisí se zvýšením ekologie, možnost spojit okrajové části města s centrem a možnost modernizace města.

Prioritní cíl — Snažší a pohodlnější cestování po městě Brně.

Jméno garanta — Adam Staněk

Počet připomínek: 0