Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Primární

Níže uvedené hodnoty a indikátory jsou expertním návrhem garanta dané hodnoty.

Seznamte se s nimi a případně napište svou připomínku. Garant hodnoty Vaši připomínku odborně vypořádá.

Zdraví lidé

Hodnota zdraví vychází z předpokladu, že populační celek typu města, má-li prosperovat, musí věnovat dostatečnou pozornost zdravotnímu stavu i sociálním podmínkám svého obyvatelstva. Zájem o zdraví jednotlivce i populace a sdílená zodpovědnost za zdraví lidí všech věkových skupin jsou neoddiskutovatelnou charakteristikou zdravého města, stejně jako kvalitní systém zdravotní a sociální péče.

Prioritní cíl — Veřejnosti i správním orgánům budou zpřístupněny dostupné informace vztahující se ke zdraví a jeho ochraně. Analýza dat o zdraví a nemocnosti brněnské populace spolu s analýzou stavu životního prostředí v daném území umožní označit největší zdravotní rizika a poslouží k návrhu přiměřených preventivních opatření, včetně opatření sociálních. Cílem je omezit působení faktorů, které významně negativně ovlivňují zdraví brněnské populace.

Jméno garanta — Julie Bienertová Vašků

Počet připomínek: 8

Soudržné město

V roce 2050 bude panovat mezi obyvateli Brna soudržnost, vzájemná pomoc a zájem jeden o druhého. Obyvatelé Brna začali více spolupracovat z důvodu zásadních změn ve společnosti – globální oteplování, nedostatek vody, globální migrace, společenské změny vlivem automatizace a dalších faktorů ohrožujících samotné zachování existence člověka. Lidé začali zlepšovat a rozvíjet vztahy v rámci své rodiny, ale i různých komunit - sousedství a organizací a město Brno je v tom podporuje.

Prioritní cíl — Posílení soudržnosti mezi obyvateli města

Jméno garanta — Jaromír Hron

Počet připomínek: 24

Kulturní město

Brno v roce 2050 je mezinárodně uznávanou kulturní metropolí. Špičková kulturní a kreativní scéna je postavená na setkávání tradice a experimentu a aktivně ovlivňuje nejnovější světové trendy. Kultura je základním kamenem identity města, naplňuje veřejný prostor i každodenní životy svých obyvatel a je katalyzátorem jejich vzájemného porozumění. Pro svou nezaměnitelnou tvůrčí atmosféru je město vyhledávané tvůrci i návštěvníky z celého světa.

Prioritní cíl — Špičková kulturní a kreativní scéna s mezinárodním renomé

Jméno garanta — Tereza Raabová

Počet připomínek: 5

Zdravé životní prostředí

Hodnota Zdravé životní prostředí reprezentuje dlouhodobě udržitelnou kvalitu zdrojů (půdy, vody, ovzduší, potravin, bydlení, dopravy či služeb) potřebných pro zdravý a kvalitní život. Jedním z indikátorů zdravého prostředí je právě dlouhodobě udržitelná kvalita života a zdraví. Nemůžeme se dlouhodobě zaměřit jen na jeden faktor, ale musíme opakovaně vyhodnocovat, který z nich má na prostředí a zdraví nejvíce negativní vliv. Pro správné nastavení priorit je zásadní přístup k veškerým informacím, schopnost je integrovat a vyhodnocovat.

Prioritní cíl — Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí

Jméno garanta — Jana Klánová

Počet připomínek: 5

Příroda ve městě

Příroda ve městě tvoří provázaný a funkční systém, který zajišťuje rekreaci, odpočinek, ale také biodiverzitu nebo produkci potravin. Město Brno má stabilní a rozmanité ekosystémy, které jsou stěžejní pro udržení zdravého životního prostředí. Brno udržuje a postupně buduje systém ploch od plně přírodních až po kultivované, které doplňují městské prostředí a infrastrukturu.

Prioritní cíl — Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě

Jméno garanta — Vojtěch Lekeš

Počet připomínek: 14

Architektonická tvář města

Architektonická tvář města Brna se zaměřuje zejména na propojení historické zástavby, brněnského funkcionalismus, industriální architektury a nové výstavby. Je podporována kultivovaná moderní architektura odpovídající světovým trendům. Důraz je kladen především na výškovou kompozici vzhledem k členitému reliéfu krajiny města Brna a jeho dominantám a na zvyšující se kvalitu veřejných prostranství, tedy zejména náměstí, ulic a parků.

Prioritní cíl — Harmonická tvář města s důrazem na odkaz historické, funkcionalistické a industriální architektury

Jméno garanta — Michal Sedláček

Počet připomínek: 7

Kompaktní město

Kompaktní město se vyznačuje souvislým zastavěním a jasnou hranicí města směrem k okolní krajině. Kompaktní město je opakem rozšiřování zástavby do okrajových částí města a za jeho hranice, tedy opakem jevu označovaného jako sídelní kaše, který je často pozorován v satelitních obcích. V kompaktním městě se ideálně snižuje závislost na dopravě. Kompaktní zástavba je předpokladem pro zvýšení sociálních kontaktů a bezpečnosti obyvatel.

Prioritní cíl — Efektivně využít územní rezervy uvnitř města vč. ploch brownfields

Jméno garanta — Michal Sedláček

Počet připomínek: 5

Vyvážené město

Hodnota prostorově a funkčně vyváženého města spočívá v rozumné časové a prostorové dostupnosti různých městských funkcí a služeb. Spočívá v přiblížení center každodenních aktivit (jako jsou nakupování, vzdělávání, zdravotní péče, sport a do jisté míry i práce) co možná nejblíže místům bydliště. Každodenní život vyváženého města se tak může odehrávat v měřítku městské čtvrti, ve kterém lze jednotlivá místa aktivit propojit pěší chůzí či hromadnou dopravou bez nutnosti dlouhého dojíždění.

Prioritní cíl — Prostorově vyvážený rozvoj živých polyfunkčních center na území města a Brněnské metropolitní oblasti

Jméno garanta — Ondřej Mulíček

Počet připomínek: 2

Město s dostupným bydlením

Město s cenově dostupným bydlením, pro širokou veřejnost. Město s časově dostupným bydlením, docházková a dojezdová vzdálenost. Město s kapacitně dostupným bydlením, nabídka musí mírně překonat poptávku, tak aby byla možnost výběru.

Prioritní cíl — Dosáhnout variabilní nabídky bydlení dostupné všem obyvatelům

Jméno garanta — Petr Bořecký

Počet připomínek: 5

Prosperující město

V prosperujícím městě žijí dobře prosperující a spokojení obyvatelé, lokální nabídka zaměstnání je dostatečně pestrá a široká a podmínky i služby pro podnikání jsou kvalitní a dostatečné. Poptávka volných míst je v rovnováze s nabídkou. Školy připravují absolventy pro trh práce svými perspektivními obory. Za prací se lze ve městě bez těžkostí kamkoli dopravit různými způsoby. Město se zajímá o své zaměstnavatele a podporuje jejich vize. Obyvatelé mají chuť a možnost své příjmy ve městě utrácet.

Prioritní cíl — Nárůst životní úrovně obyvatel města - ekonomická dimenze

Jméno garanta — Monika Höklová

Počet připomínek: 1

Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací

Brno se svými univerzitami, vědecko-výzkumnými kapacitami a množstvím studentů se postupně rozvine ve skutečnou znalostní ekonomiku s významnou pozicí v rámci širšího středoevropského regionu. Město bude vytvářet prostředí, kde bude snadnější přístup k rizikovému kapitálu pro tvorbu pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Díky tomuto unikátnímu prostředí budou firmy cítit, že Brno je to pravé místo pro jejich inovativní produkty a služby. Z Brna se stane město, ve kterém působí inovativní firmy ze všech oblastí a jejich aktivity pak dál podpoří rozvoj mladých kreativních talentů.

Prioritní cíl — Aplikovatelnost a znovuvyužitelnost brněnského výzkumu

Jméno garanta — Markus Dettenhofer

Počet připomínek: 2

Univerzitní, studentské a vzdělané město

Brno v roce 2050 zůstává i nadále univerzitním městem, do kterého se jezdí studovat z celé ČR. Město také moudře využívá potenciálu univerzitní komunity (studentů, profesorů, výzkumníků Akademie věd), zapojuje je do občanského života (popularizace, veřejné diskuse) i odborného rozhodování ve strategických otázkách. Město neztrácí a dále rozvíjí oblasti excelence (např. elektronová mikroskopie - firmy), vytváří podmínky pro rodící se firmy.

Prioritní cíl — Zvýšení mezinárodní přitažlivosti brněnských univerzit

Jméno garanta — Ondřej Přibyla

Počet připomínek: 3

Kosmopolitní město

Kosmopolitní město se vyznačuje rozmanitostí a otevřeností k lidem z různých zemí, etnických skupin a kultur. Mezi jeho základními rysy patří respekt pro odlišnost, schopnost přijmout nové myšlenky a víra v dialog. Díky své tolerantnosti přitahuje cizince, kteří se chtějí podílet na rozvoji města, a díky promyšlené strategii podporuje jejich úspěšnou integraci do místní společnosti.

Prioritní cíl — Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií

Jméno garanta — Don Sparling

Počet připomínek: 4

Navrhované hodnoty od občanů

Respektující město

V roce 2050 bude Brno městem, ve kterém k sobě lidé přistupují s respektem a nebojí se odlišností. Město bude aktivně podporovat rovnost žen a mužů, LGBT hnutí, interkulturní dialog a aktivity, ve kterých se propojují různorodí lidé a jejich pohledy na svět. Město aktivně pracuje na posilování vzájemného respektu mezi různými skupinami obyvatel. Různorodost a propojování jsou nedílnou součástí kulturních, sociálních a dalších projektů. Brno je známé jako průkopnické v inovativních projektech.

Prioritní cíl — Zahrnutí perspektivy rovnosti žen a mužů do městské politiky - dotační řízení, rozpočtování, územní plánování a další

Jméno garanta — Petra Havlíková

Počet připomínek: 1