Až budou děti velké, jak bude město Brno fungovat? Jak transparentně a jak efektivně se bude hospodařit? Jaká bude občanská společnost, místní komunity nebo přímá participace na rozhodování?

Městská správa

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak by městská správa měla v budoucnu fungovat.

Primární

Níže uvedené hodnoty a indikátory jsou expertním návrhem garanta dané hodnoty.

Seznamte se s nimi a případně napište svou připomínku. Garant hodnoty Vaši připomínku odborně vypořádá.

Pevný postoj města při jeho rozvoji

Je potřeba, aby územní rozvoj pružně reagoval na potřeby města. Plánování je srozumitelné, existuje dlouhodobá shoda na prioritách, která dodává jistotu. Město má metropolitní plán, který je sestaven podle zátěže území a nestanovuje konkrétní funkce na konkrétních lokalitách.

Prioritní cíl — Shoda nad dlouhodobým směřováním města

Jméno garanta — Petr Kunc

Počet připomínek: 1

Fungující Brněnská metropolitní oblast

Město Brno se neprofiluje jako funkčně a administrativními hranicemi uzavřená prostorová jednotka, ale jako součást širší metropolitní oblasti. Brno spolupracuje s městy a obcemi v jeho zázemí za účelem koordinovaného a provázaného rozvoje celé Brněnské metropolitní oblasti. Spolupráce je výhodná pro všechny zapojené subjekty. Panuje konsensus, že metropolitní rovina je základním principem tvorby koncepčních dokumentů prostorového (strategického a územního) plánování města Brna.

Prioritní cíl — Pevně ukotvit pojem metropolitní oblast jako důležitou prostorovou úroveň v rozvoji území (tvořit normy metropolitně)

Jméno garanta — Petr Šašinka

Počet připomínek: 0

Efektivní vstřícná správa

Efektivně fungující správa umožní lépe vynakládat dostupné zdroje města na realizaci veřejných služeb určených všem obyvatelům města a to při přiměřené spotřebě těchto zdrojů na vlastní provoz (úřadu). Díky vzájemné informovanosti a koordinaci všech složek (včetně zapojení občanů) bude možné dosáhnout vyšší přidané hodnoty realizovaných aktivit. Podmínkou dosažení těchto přínosů je zajištění růstu kvalit lidského kapitálu osob ve správě města a efektivní nastavení celé správní struktury.

Prioritní cíl — Efektivně fungující správa

Jméno garanta — Jan Žák

Počet připomínek: 0

Transparentní a srozumitelná správa

Informace jsou jednoduše dohledatelné a srozumitelné všem cílovým skupinám. Město hovoří jazykem běžných lidí, nikoliv úřednickým ptydepe. Pro komunikaci využívá text, fotografie, videa či infografiky. Informace jsou vždy aktuální, důvěryhodné, poučné, nestranné, jednoduché na pochopení, užitečné a přesné. Brno vytváří taková místa, která zjednodušují občanům dohledatelnost libovolných informací týkajících se města a poskytuje k nim i nástroje pro interpretaci informací.

Prioritní cíl — Vytvářet a aplikovat pouze intuitivní, srozumitelné a konzistentní procesy a formuláře

Jméno garanta — Jan Řezáč

Počet připomínek: 1

Elektronická správa

Elektronickou správou se pro účely této strategie rozumí primárně vybudování takového Informačního Systému města a jeho podřízených organizací, kdy úkony i komunikace na straně města i úkony a komunikace realizované na straně občanů budou prováděny čistě, nebo alespoň převážně v elektronické podobě. Samozřejmostí je úzká integrace těchto služeb na databáze a registry centrálního eGovernmentu a implementace nástrojů kyberneticé bezpečnosti napříč systémem.

Prioritní cíl — Elektronizace úřadu navenek

Jméno garanta — Luděk Telecký

Počet připomínek: 1

Participativní správa

Participující město nepřistupuje k veřejné správě autoritativně, ale naopak dává prostor k určité míře zapojení všem, kteří o něj projeví zájem. Participující město kvalitně informuje o veřejném dění, nebojí se využít znalosti zástupců univerzit a odborníků z praxe, zjišťuje si názor občanů na důležitá politická rozhodnutí, má zájem o zpětnou vazbu a umožňuje občanům přímo rozhodovat o části prostředků v rámci participativního rozpočtování.

Prioritní cíl — Vytvoření jednotného informačního webového portálu participace, ve kterém bude v přehledné, strukturované a srozumitelné formě představeny oblasti možného vnějšího zapojení do veřejné správy, definovány jednotlivé participační persony a stanoveny transparentní způsoby, jak je možné do konkrétní participační persony vstoupit.

Jméno garanta — Tomáš Koláčný

Počet připomínek: 2

Město otevřené v oblasti dat

Otevřená data jsou obnovitelným palivem digitální ekonomiky, jehož těžba město nestojí takřka nic. Brno dává k dispozici všechna data, která má, s výjimkou situací, kde musí chránit soukromí, které má nad otevřeností navrch. Uvědomuje si, že bez kontextu může být nesnadné otevřená data interpretovat. Proto zveřejňuje nejen surová data, ale i jejich popis, včetně popisu základních souvislostí, které mezi jednotlivými datovými sadami panují.

Prioritní cíl — Tvorba otevřených dat je součástí všech datových procesů města i městských firem. Veškerá data jsou katalogizována, otevřená data pak i zveřejňována.

Jméno garanta — Jiří Ulip

Počet připomínek: 1

Město s důvěrou svých obyvatel

Město s důvěrou svých obyvatel a uživatelů je město, které vnímá potřebu oboustranné efektivní komunikace, a to jak dovnitř - k občanům, podnikům a médiím, tak navenek - ke kraji, sousedním regionům, vč. těch zahraničních. Občané města s tváří se identifikují s veřejnou správou a ta na oplátku reflektuje názory svých občanů, zapojuje je do svých rozhodnutí.

Prioritní cíl — Zajistit silnou sounáležitost občanů (jednotlivců i firem se svým městem)

Jméno garanta — Simona Škarabelová

Počet připomínek: 1

Město s dobrým jménem

Město vnímané v ČR i zahr. jako skvělé místo k budování kariéry, k životu i dočasnému pobytu. Město přitahuje byznys, investice a kreativce. Město je významně vnímáno jako centrum znalostního regionu, kde se skvěle daří nadaným lidem, resp. tvorbě, vědě a výzkumu. Ve městě se významně podporují kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity, které poskytují vysoký standard trávení volného času. Komunikují se autenticita města, pohostinnost a neformální atmosféra (nikdo se zde necítí být cizincem).

Prioritní cíl — Vytvořit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města (a regionu) založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity,včetně odpovídajícího financování

Jméno garanta — Jana Janulíková

Počet připomínek: 0

Navrhované hodnoty od občanů

Občanská společnost

Brno aktivně angažuje svoje občany a obyvatele, např. akcemi typu výsadba a údržba zeleně. Občané chápou, že jsou nedílnou součástí města a chápou, že to není pouze radnice, kdo se o město stará, ale také všichni jeho obyvatelé.

Prioritní cíl — Zapojení občanů Brna (angažovanost)

Jméno garanta — Václav Muchna

Počet připomínek: 0

Město s jasným územním plánem

Vždy jasný územní plán, podpora revitalizace starých a ekologicky zatížených objektů, mít kde stavět.

Prioritní cíl — Dostupné stavební plochy

Jméno garanta — Václav Muchna

Počet připomínek: 0