Kvalita života

Zdravé životní prostředí

hodnota fotka

Popis hodnoty

Hodnota Zdravé životní prostředí reprezentuje dlouhodobě udržitelnou kvalitu zdrojů (půdy, vody, ovzduší, potravin, bydlení, dopravy či služeb) potřebných pro zdravý a kvalitní život. Jedním z indikátorů zdravého prostředí je právě dlouhodobě udržitelná kvalita života a zdraví. Nemůžeme se dlouhodobě zaměřit jen na jeden faktor, ale musíme opakovaně vyhodnocovat, který z nich má na prostředí a zdraví nejvíce negativní vliv. Pro správné nastavení priorit je zásadní přístup k veškerým informacím, schopnost je integrovat a vyhodnocovat.

Přínos městu

Dostupná data o kvalitě prostředí (ovzduší, emisích, hluku) a jeho dopadech na zdraví budou zpřístupněna veřejnosti i správě a poslouží jako podklad pro objektivní posouzení problémů a prioritizaci zásahů. V prioritních oblastech budou přijata efektivní opatření na zlepšení situace. Vliv nejdůležitějších faktorů s negativním dopadem na prostředí a zdraví populace bude postupně redukován.

Garant

Jana Klánová

Profesorka Masarykovy univerzity a ředitelka Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Jana Klánová se dlouhodobě zabývá výzkumem v oblasti kontaminace životního prostředí, expozice člověka toxickým látkám a dopadů na zdraví člověka. Kromě výzkumu se věnuje koordinaci mezinárodních sítí monitorujících výskyt a chování chemických látek v prostředí a jejich akumulaci v člověku i dlouhodobých populačních studií. Zastupuje Masarykovu univerzitu a Brno v evropských projektech, jako je ICARUS (zaměřený na zdravá chytrá města), HBM4EU (lidský biomonitoring pro Evropu) nebo ERA PLANET (zlepšující globální dostupnost dat).

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí

Promítne se do územního plánování, hospodaření s půdou, zelených ploch, výstavby, dopravy a parkovišť, zacházení s komunálními odpady a odpadními vodami, čištění města aj.

další Na jejich základě prioritizovat oblasti, kde je potřebná a možná účinná intervence

lepší provázanost jednotlivých oblastí, tj. plánů zaměřených na rozvoj výstavby, dopravy, průmyslu s opatřeními na ochranu prostředí a podporu zdraví

další Přijmout opatření na zlepšení situace

konkrétní opatření zaměřená na ochranu půdy a vody, zajištění udržitelnosti zdrojů pitné vody, na zlepšení kvality ovzduší, snížení emisí, prašnosti a hlučnosti, rozvoj městské zeleně, optimalizaci dopravy, zvýšeného podílu recyklace odpadů aj.

další Zapojit do realizace hlavní stakeholdery a skupiny obyvatel včetně podniků, výzkumných institucí a škol, využít existujících projektů a populačních studií

zapojení Brna do mezinárodních projektů, nová partnerství, mobilita, příležitosti pro inovativní firmy

další Shromáždit dostupná regionální data o kvalitě prostředí a jeho dopadech na zdraví

zásadní změna v objemu a kvalitě veřejně dostupných informací o kvalitě prostředí

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Hana Chybíková

2017-07-27
Popis hodnoty
spolupráce se sousedními obcemi zejména při řešení dopravy c okolí Brna
Přínos městu
migrace obyvatel tam i zpět

Barbora Kubikova

2017-07-28
Popis hodnoty
plus jeste co nejvic tridicich kosu nejen na sidlistich, kose na kompost po meste v centru, kompostove skladky po meste, podpora vermikompostovani v bytech a v domech, podpora zero waste obchodů, zakaz sacku a igelitiek v supermarketech, podpora komunitnych zahradek, spolecne pestovani, podpora seminkarni.
Přínos městu
vetsi cistota, cirkularni ekonomika, menej vydaju na odpadove hospodarstvi, budovani komunit, vic zelene, spomaleni prehrievani mesta, ochrana planety pred plastem a odpadem

Hana Chalupská

2017-07-30
Územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.

Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Stalo se jakousi módou, že všude ve veřejném prostoru řvou nějaká rádia, hudba (nebo spíše \"hudba\"), reklama. Chceme tiché město, přes centrum se už skoro ani nedá chodit! Tento akustický smog je v obchodech, ulicích, restauracích (které ještě dají reproduktory do ulice), pasážích, na koupalištích, v bazénech,....
Přínos městu
více ticha!

Veronika Novotná

2017-08-04
Popis hodnoty
Více zelených střech ve městě! Transformace současných nevyužitých betonových ploch. Zelené střechy mají mnoho výhod; čistí ovzduší, ochlazují vzduch, což je zvláště výhodné ve městě, kde je obecně teplota vyšší. Dokáží absorbovat velké množstí dešťové vody, která tak najde smysluplné využití. Jsou domovem pro mnoho drobných živočichů a přináší tak do města další život. Mají také izolační vlastnosti a vypadají krásně. Zelené mohou být i stěny. Viz: https://www.youtube.com/watch?v=FlJoBhLnqko
Přínos městu
Čistší, svěží a chladnější vzduch. Živější město díky drobným živočichům. Využití dešťové vody, která končí jinak v kanalizaci. Některé plochy mohou být jen tiché plíce města, jiné mohou být zpřístupněny občanům k posezení, relaxaci a výhledu. Střechy se dají také využít pro vybudování dětských hřišť nebo cvičišť (http://www.archdaily.com/535720/jaja-designs-park-n-play-parking-garage-in-copenhagen). Střechy jsou často nevyužité plochy s obrovským potenciálem.