Městská správa

Participativní správa

hodnota fotka

Popis hodnoty

Participující město nepřistupuje k veřejné správě autoritativně, ale naopak dává prostor k určité míře zapojení všem, kteří o něj projeví zájem. Participující město kvalitně informuje o veřejném dění, nebojí se využít znalosti zástupců univerzit a odborníků z praxe, zjišťuje si názor občanů na důležitá politická rozhodnutí, má zájem o zpětnou vazbu a umožňuje občanům přímo rozhodovat o části prostředků v rámci participativního rozpočtování.

Přínos městu

Díky jednotnému informačnímu portálu, ve kterém budou přehledně, srozumitelně a strukturovaně prezentovány připravované i realizované záměry města bude zajištěna informovanost veřejnosti, i vstupní prostor pro zapojení do participačních aktivit. Koordinovaným zapojením odborníků z univerzit, praxe i zahraničí a vytvořením prostoru pro odborný dialog bude zajištěno zvýšení kvality výstupů veřejné správy města. Zmíněné změny povedou ke zvýšení kvality života ve měsstě i spokojenosti obyvatel.

Garant

Tomáš Koláčný

Člen Pirátské strany, od roku 2014 zastupitel města Brna, od roku 2016 radní města Brna pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel. Vystudoval studijní program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika se zaměřením na jadernou energetiku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Od roku 2011 se aktivně věnuje prosazování particippace ve všech patrech veřejné správy, spolu s legislativním týmem Pirátské strany připravuje zákonný rámec pro participativní rozpočtování na obecní úrovni.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zapojení široké veřejnosti, komunit, odborníků a dalších stakeholderů do samosprávních aktivit prostřednictvím participačních nástrojů na různé úrovni odbornosti (identifikace a vybudování osobního vztahu s městem)

Míra identifikovaných a aktivně zapojených účastníků s pobytem, nebo provozem ve městě Brně v rámci participačních nástrojů

%

<2

60

celé město

Míra samosprávních procesů s implementovanými participačními nástroji

%

<2

100

celé město i každá jedna městská část

primární Vytvoření jednotného informačního webového portálu participace, ve kterém bude v přehledné, strukturované a srozumitelné formě představeny oblasti možného vnějšího zapojení do veřejné správy, definovány jednotlivé participační persony a stanoveny transparentní způsoby, jak je možné do konkrétní participační persony vstoupit.

Realizace participačního portálu

%

0

100

celé město

Definice participačních person, volba garantů pro každou personu, definice transparentního způsobu vstupu do konkrétní persony na konkrétní úrovni odbornosti

%

0

100

celé město

primární Postupné zvyšování prostředků, o jejichž využití budou přímo i nepřímo (například prostřednictvím preferenčním výběrem z nákladných investičních projektů) rozhodovat občané prostřednictvím participativního rozpočtování.

Množství prostředků, uvolněných pro participativní rozpočtování oproti celkovému rozpočtu města

%

0,02

10

celé město

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kateřina Žůrková

2017-07-18
Přínos městu
Zvážit, zda by na portálu neměly být i dotační tituly a dotace z nich poskytnuté žadatelům, aby participují měli přehled, kolik na danou \"komoditu\" jde i mimo participativní rozpočet.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Přínos městu
Souhlas s připomínkou paní Žůrkové. Do participativního rozpočtu mohou být navrhovány aktivity (projekty), na které již nyní město vynakládá prostředky, přičemž ty mohou být v některých případech dostačující. Rovněž tak může docházet k tomu, že jsou navrhovány projekty či aktivity, které již v Brně existují, ale navrhovatelé o nich neví.