Kvalita života

Kompaktní město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Kompaktní město se vyznačuje souvislým zastavěním a jasnou hranicí města směrem k okolní krajině. Kompaktní město je opakem rozšiřování zástavby do okrajových částí města a za jeho hranice, tedy opakem jevu označovaného jako sídelní kaše, který je často pozorován v satelitních obcích. V kompaktním městě se ideálně snižuje závislost na dopravě. Kompaktní zástavba je předpokladem pro zvýšení sociálních kontaktů a bezpečnosti obyvatel.

Přínos městu

Město se zaměří na regeneraci svého zastavěného prostoru, který nemá dostatečné využití (např. proluky, staré industriální objekty). Tyto prostory již nadále nebudou environemntální a ekonomickou zátěží. Sníží se nároky na výstavbu a údržbu liniové technické a dopravní infrastruktury. Lidé nebudou nuceni zdolávat dlouhé dojížďkové vzdálenosti. Nově revitalizovaná území vnesou život do dříve rizikových lokalit z hlediska bezpečnosti a sociální soudržnosti.

Garant

Michal Sedláček

Ředitel Kanceláře architekta města Brna. Michal Sedláček je český architekt a od roku 2016 hlavní architekt města Brna. Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1990 odešel do New Yorku, poté poloviny 90. let pracoval na projektech v Moskvě, pak se opět vrátil do New Yorku, odkud se přestěhoval do kalifornského Los Angeles. Tam do roku 2006 pracoval v ateliéru Franka Gehryho. V roce 2007 založil a poté vedl losangelskou pobočku architektonické firmy Aedas.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Efektivně využít územní rezervy uvnitř města vč. ploch brownfields

Podíl nedostatečně využitých ploch a brownfields (transformačních území) na zastavěné ploše města

%

4

1

Lokality brownfields

Podíl ploch regenerovaných brownfields na celkové aktuální ploše brownfields v Brně

%

0

90

Lokality brownfields

další Zajistit odpovídající občanskou vybavenost jako nedílnou součást rozvojových / revitalizovaných oblastí, a tím zvyšovat množství aktivit v docházkové a cyklistické vzdálenosti

Podíl cyklistů v dělbě přepravní práce

%

1

5

Brno

Podíl ploch s aktivním parterem

index

nelze určit, nutný výzkum v rámci pravidelného šetření maloobchodní sítě města Brna

Trend zvyšování ploch s aktivním parterem

Brno

Podíl pěších v dělbě přepravní práce

%

18

25

Brno

další Minimalizovat riziko vzniku nových brownfields, popř. zařídit jejich co nejrychlejší opětovné využití

Podíl nedostatečně využitých ploch a brownfields (transformačních území) vzniklých po roce 2016 na zastavěné ploše města

%

0

0,3

Brno

další Zvýšit možnosti města Brna pro výstavbu bytů a domů ve svých administrativních hranicích na úkor intenzity výstavby v suburbiích

Meziroční trend v rozdílu počtu m2 nové výstavby ploch pro bydlení mezi Brnem a zbytkem BMO

absolutní hodnota či index

nelze určit, nutný výzkum

Trend zvyšování intenzity výstavby v Brně na úkor zázemí

BMO

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Pavel Boucník

2017-07-06
Popis hodnoty
Efektivně využít území vč. brownfields považuji za prioritu města. Současná expanze do okolní krajiny a vesnic je nákladná jak z pohledu města, tak jeho uživatelů. Zastavět nejen brněnské brownfields, ale i celou louku mezi Zvonařkou a Dolním Nádražím. Pozornost věnovat i okolí železničních tratí protínajících město. Většinou široké pásmo nefunkčního města, směsice vybydlených domů, neudržované zeleně a bohužel i odpadků. Typickým příkladem je okolí tzv. Pražského viaduktu.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Kompaktní a průchozí město, nové plochy pro udržovanou zeleně
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Pavel Bártek

2017-07-23
Popis hodnoty
Kompaktní město je utopistický nesmysl, který se vyskytl již ve zrušeném připravovaném územním plánu. Namísto snižování závislosti obyvatel na dopravě se naopak tito obyvatelé stávají otroky zvyšující se intenzity dopravy neustále zahušťované zástavby bez zkapacitnění možností dopravy ať už individuální, tak hromadné. Vize zvýšení cyklistické a pěší dopravy je bohapustá utopie, která v městě zaměřeném na vysoce specializované činnosti prakticky nebude fungovat.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Vzhledem k respektování soukromého vlastnictví město není a nebude schopno se zaměřit na dostatečné využití starých industriálních objektů. Příkladem jsou některé rozsáhlé brownfield, které již dlouhé roky vlastní nový majitel bez jakéhokoliv efektu pro rozvoj města a zvyšování počtu bytů. Kompaktní město bude opakem civilizovaného rozvoje města do šířky po vzoru Mnichova a lidem se v kompaktním městě o to hůře bude bydlet. Namísto rozumné hygieny bydlení půjde o novodobé mraveniště.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Cíle
1. Primárním cílem kromě rozvoje brownfields by měl být rozvoj města do šířky, zastavení zahušťování výstavby do volných prostranství, do výšky nad stávající výstavbu. 2. Primárním cílem města musí být dosažení trvalé nabídky 2500-3500 nových bytových jednotek ročně (bytové domy, rodinné domy) do soukromého vlastnictví, aby si bylo město schopno udržet zájem mladých lidí o bydlení v Brně a nikoliv jen investorů a pronajímatelů. 3. Progresivní vznik nových lokalit a čtvrtí na vnějším okraji Brna.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Indikátory
Absolutní počet a cena nabízených bytů a domů a jejich meziroční trend.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Jednotky
Absolutní počet nových jednotek na trhu v Brně.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Současné hodnoty
250 bvytových jednotek, téměř nulová nabídka nových bytů a domů a to jak uvnitř města, tak na okraji.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Budoucí hodnoty
1. Trvalá nabídka 2500-3500 bytových jednotek (byty, rodinné domy) v Brně. Kromě zástavby Brownfields alespoň pět lokalit na okraji Brna pro soukromou výstavbu bytů a rodinných domů každá o výměře alespoň 25 ha nejen developerských projektů.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Územní průmět
Brno, okraj Brna, obce sousedící s městem.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Dana Linkeschová

2017-07-24
Popis hodnoty
Přivítám noční MHD do Ořechova u Brna Umožňovalo by to práci i kulturu bez nutnosti vlastního odvozu. Přes den je spojení dostatečné, avšak když člověk nestihne poslední večerní spoj, je to do prvního ranního dost dlouho. Zdá se mi, že do podobných okolních obcí by mohly stačit minibusy či vícemístná auta.
Přínos městu
V případě jistoty zpětné dopravy by byl méně zatěžovaný parkovací systém v centru i životní prostředí. Věřím, že by se zvýšila i návštěvnost řady kulturních akcí a lidé by nemuseli místo závěrečného potlesku honit autobus...

Stefan Nicolau

2017-07-26
Popis hodnoty
Not sure what you want to say with compact city. Brno should rather develop in the outskirts, not city center, which is already crowded. Transportation should be limited in the city only to the public means of transport, less cars, less pollution.
Přínos městu
Spacious city, not crowded with block of flats, reducing the pollution and cars in the town.

Eva Papežová

2017-07-31
Popis hodnoty
Ne na úkor zeleně...
Přínos městu
Zeleň je ve městě stejně potřeba jako zástavba.