Kvalita života

Příroda ve městě

hodnota fotka

Popis hodnoty

Příroda ve městě tvoří provázaný a funkční systém, který zajišťuje rekreaci, odpočinek, ale také biodiverzitu nebo produkci potravin. Město Brno má stabilní a rozmanité ekosystémy, které jsou stěžejní pro udržení zdravého životního prostředí. Brno udržuje a postupně buduje systém ploch od plně přírodních až po kultivované, které doplňují městské prostředí a infrastrukturu.

Přínos městu

Příroda v rámci města neplní jen estetickou a rekreační funkci, ale dokáže výrazně ovlivnit kvalitu života obyvatel. Zeleň a vodní plochy pozitivně ovlivňují mikroklima ve svém okolí, vyrovnávají teploty, snižují zněčištění a zeleň funguje jako přírodní klimatizace. Očekávané změny klimatu přinesou v budoucnu větší extrémy (vlny veder, přívalové deště, sucha), přírodní plochy jsou velmi efektivním nástrojem jak tyto potenciální hrozby v prostředí města snížit.

Garant

Vojtěch Lekeš

Vojtěch Lekeš je český architekt a urbanista se specializací na udržitelný rozvoj. Titul získal na katedře architektury Chalmersovy univerzity ve švédském Göteborgu a po absolutoriu pracoval jako architekt u jedné z největších švédských společností. V současnosti se věnuje vlastní praxi a působí jako programový ředitel výzkumné organizace NEXT Institute.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě

m2 zeleně a vodních ploch (% infrastruktury spojeno se systémem ÚSES

m2

veškerá zeleň a vodní plochy provázaná se systémem ÚSES

další Podporovat výsadbu a zakládání nové zeleně, vodních ploch a toků

m2 realizovaných ploch

m2

zelené střechy, zelené fasády, pocket parks, jezírka (sběr dešť. vody) vodní kanály (dešť. voda), mokřady, rybníky

další Zvyšovat biodiverzitu ve městě

Hodnota ekosystémových služeb - potřebný systém kvantifikace

Počet a rozsah ploch zvyšující biodiverzitu (mokřady, revitalizované plochy, apod.)

další Revitalizovat brněnské vodní toky a plochy, umožnit jejich aktivní využití k rekreaci a městotvorným funkcím

% revitalizovaných vodních toků a ploch

%

Svratka, Svitava, Ponávka

další Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory

% revitalizované plošné a liniové zeleně

%

parky, vnitrobloky, aleje, uliční stromořadí

další Podporovat produkci potravin a soběstačnost města

produkce potravin

kg (t)

komunitní zahrady, sady, vinice, hydroponie, městské zemědělství - dočasně nevyužívané plochy

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Vaclav Muchna

2017-06-27
Popis hodnoty
Zde by nám měl být inspirací Singapore, podle mě nejzelenější město na světě. V Singapore jsou pravidelně zapojováni občané do výsadby i údržby městské zeleně. Není to jen o parcích, ale o využití každé volné plochy. Brno by se mělo stát nejzelenějším městem Evropy. Každá stavba by měla mýt povinnou výsadbu, jako např. má povinné parkoviště. Brno by mělo motivovat zapojení občanů pomocí velkých reklamních kampaní.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
S postupujícím oteplováním bude význam zeleně přibývat. Např. ve zmiňovaném Singapore snižuje zeleň teplotu města v průměru o 1,5 st. Celsia proti sousednímu Kuala Lumpur. Zapojení občanů vytváří další pouto (občanská společnost), vytváří také vztah občanů k zeleni. Kvetoucí zeleň v ulicích zvedá neoddiskutovatelně náladu.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Karel Plotěný

2017-06-27
Popis hodnoty
komunální odpadní vodu z veřejné kanalizace upravit tak, aby byla využitelná na závlahu městské zeleně (případně i zelených střech a stěn)sníží se tím jak spotřeba pitné vody, tak i produkce odpadních vod v době sucha tj. v době kdy nejvíce vypouštěná voda ovlivní málo vodné toky
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
finanční úspora na provozních nákladech a na investičních nákladech za budování větší kapacity pro letní období... snížení množství emisí zvýšení odparu a tím i zabránění vzniku teplotních ostrovů a úspora na energiích za klimatizaci
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Drahomíra Králová

2017-07-03
Popis hodnoty
Z mého pohledu je v Brně velmi málo vzrostlých stromů se širokou korunou, které ochlazují a čistí vzduch. Stromy se zbytečně kácí a málo sází, mladé stromky usychají, protože péče o ně není dostatečná. O zeleň ve městě se starají neprofesionálové. Naopak je zde mnoho aut a betonu, což činí město v létě neobyvatelné.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Více stromů - čistší vzduch a snížení teploty v letních vedrech. Také mohou působit jako větrolamy a na okrajích města a poblíž pole zabraňovat záplavám i odnesení humusu větrem. Estetická funkce a pokud kvetou lákají hmyz včetně včel. Produkují kyslík, který lidé dýchají.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Kristýna Hrubanová

2017-07-03
Popis hodnoty
Mám radost, že se zde objevuje téma potravinové soběstačnosti - podpora komunitních zahrad a městského zemědělství.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Indikátory
Co se týče indikátorů u této oblasti, zaujalo mne, že se má indikovat v kilech či tunách. To mi přijde dost složité, doporučovala bych to spíše kombinovat i s vyjádřením v m2/km2. Obzvláště u komunitního zahradničení není totiž hlavním cílem a přínosem kvantita produkce, ale spíše změna kvality života, osvěta a podpora resilience města.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Kateřina Žůrková

2017-07-18
Cíle
Cílem by mělo být aktivní zapojení občanů do péče o zeleň ve městě ať už v oknech, na záhoncích nebo v zahradách a osvěta, že ne vše je třeba vydláždit a vybetonovat.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Michal Pástor

2017-07-24
Popis hodnoty
Revitalizce Staré Ponávky. Existuje již zpracovaný projekt, jehož realizace umožní vrátit do města atraktivní prostředí říčního nábřeží. V oblasti přiléhající k centru by se vytvořilo území, které nabídne procházky a pobyt kolem vody a v přilehlých parcích.
Přínos městu
Díky revitalizaci tohoto vodního toku bude také možno propojit Svitavu a Svratku a tím se dostat z centra města různými směry podél vody. Proměněné území bude atraktivním pro obyvatele města Brna i pro jeho návštěvníky. Brno tak má možnost upevnit svoji pověst města, ve kterém se dobře žije.

Stefan Nicolau

2017-07-26
Popis hodnoty
Nature in the city should be also linked to the architecture and how constructions are done. More parking places, hidden maybe under a park. Constructions of new block of flats to be allowed only in the outskirts and also surrounded by parks. And I think one other point will be to keep the city clean, wherever, park or city center.
Přínos městu
Not sure what you mean with contribution to the city. Should I write what will be the contribution of the value description?

Eva Miksová

2017-07-27
Popis hodnoty
Vadí mně, že se na jedné straně ruší zahrádky, kde je často biodiverzita a množství zeleně bez nutnosti městských investic a pozemky třeba i zůstanou ladem(např zahrádky v Komíně), na druhé straně se nákladně budují komunitní zahrady, které zdaleka takový přínos pro životní prostředí nemají, nebo sportoviště, kde se někdy více \"sportuje\" v hospodském vzpírání ( Hroch v Jundrově).
Přínos městu
Dostatek hodnotné zeleně, podpora zdravého stylu života, ušetření za údržbu

Hana Chybíková

2017-07-27
Popis hodnoty
spolupráce s okolními obcemi
Přínos městu
potenciál v okolních obcích lze využít i pro brno

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Cílem správy zeleně je zajištění co nejvyšší biodiverzity a ekologické stability, maximální rekreační účinek a snižování dopadů klimatické změny.. Pohled na péči je komplexně potřeba změnit. Základním přístupem je vymezení tří typů správy: - intenzivní (… spokojeni budou zahradníci) - extenzivní (… spokojeni budou propagátoři přírodě blízkých přístupů) - s minimální péčí (… spokojeni budou milovníci divočiny)
Indikátory
Možný indikátor: plocha spravovaných lokalit dle jednotlivých typů správy /m2/

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Na úrovni Brna nejsou invazivní druhy rostlin. Brno podporuje rozvoj biodiverzity a správa zeleně je finančně efektivní (např. likvidace rychlerostoucích rostlin je několikanásobně nákladnější než u běžných rostlin).
Indikátory
Existuje diferenciovaný přístup likvidace invazních rostlin. Možný indikátor: plocha ošetřených lokalit /m2/.

Hana Chalupská

2017-07-30
Územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.

Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Je třeba vytvořit systém na sebe navazujících cyklistických stezek, zvýhodňovat cyklisty a uživatele MHD před automobilisty.
Přínos městu
Více ticha, čistoty, místa ve městě.

Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Jednotlivé MČ by měly samy podněcovat občany a sdělovat jim, kde je možné sázet kytky, stromy, keře, být jim nápomocné, poskytnout příspěvek na zkrášlení okolí.
Přínos městu
lepší vzhled města