Kvalita života

Soudržné město

hodnota fotka

Popis hodnoty

V roce 2050 bude panovat mezi obyvateli Brna soudržnost, vzájemná pomoc a zájem jeden o druhého. Obyvatelé Brna začali více spolupracovat z důvodu zásadních změn ve společnosti – globální oteplování, nedostatek vody, globální migrace, společenské změny vlivem automatizace a dalších faktorů ohrožujících samotné zachování existence člověka. Lidé začali zlepšovat a rozvíjet vztahy v rámci své rodiny, ale i různých komunit - sousedství a organizací a město Brno je v tom podporuje.

Přínos městu

Mezi obyvateli města Brna bude zajištěna vzájemná potřebnost a spolupráce, a to mezi mladší a starší generací (pozitivní vztah a pomoc navzájem), bohatými a chudými (přirozený altruismus, sociální podnikání) a majoritními a minoritními skupinami (vzájemná tolerance a pomoc).

Garant

Jaromír Hron

Předseda Asociace nestátních a neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s. (ANNO JMK). Od roku 1991 do roku 2001 působil jako regionální sekretář YMCA v ČR, dále jako výchovný poradce a jednatel YMCA Brno. Od roku 1998 do roku 2006 člen výkonného výboru a posléze předseda Brněnské asociace nestátních neziskových organizací, od roku 2006 předseda výkonného výboru ANNO JMK. Jako člen výkonného výboru ANNO ČR pracuje od roku 2003. Zástupce garanta: Ing. Petra Stupková, petra.stupkova@email.cz.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Posílení soudržnosti mezi obyvateli města

Občanské aktivity zvyšujícíc míru soudržnosti v městě Brně (aktivity jednotlivých skupin, církví atd.) zdroj: databáze NNO http://www.databaze.annojmk.cz/, dotační tituly, veřejné rejstříky

Počet aktivit

250 občanských aktivit (NNO)

350 občanských aktivit (NNO)

Celé město včetně metropolitní oblasti

další Zamezení růstu míry nesnášenlivosti k starší generaci (vícegenerační byty, výchova mladé a střední generace, pozitivní mediální tlak, ...)

Počet aktivit vedoucích ke snížení míry nesnášenlivosti k starší generaci (vícegenerační bydlení, výchova mladé a střední generace, pozitivní mediální tlak, ...) (zdroj: bytový odbor MMB, informace o NNO, média)

Počet aktivit vedoucích ke snížení míry nesnášenlivosti k starší generaci

50 aktivit zaměřených na výchovu mladé a střední generace a pozitivní mediální kampaň ve vztahu ke starší generaci

75 aktivit zaměřených na výchovu mladé a střední generace a pozitivní mediální kampaň ve vztahu ke starší generaci

Celé město včetně metropolitní oblasti

další Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči

Poměr počtu terénních a ambulantních služeb umožňujících život seniorů a zdravotně postižených v domácím prostředí na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče (v optimálním případě kapacita služeb, zdroj: MPSV registr poskytovatelů sociálních služeb)

Procento terénních a ambulantních služeb na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče

209 % terénních a ambulantních služeb na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče

260 % terénních a ambulantních služeb na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče

Celé město včetně metropolitní oblasti

další Zvýšení míry solidárnosti obyvatel (dobrovolná výpomoc, dárcovství)

Poměr obyvatel (subjekty účastnící se dobrovolné výpomoci, dárcovství) k celkovému počtu obyvatel (https://www.czso.cz/csu/xb/domov)

Procento

15 % obyvatel (subjektů účastnících se dobrovolné výpomoci a dárcovství) k celkovému počtu obyvatel

25 % obyvatel (subjektů účastnících se dobrovolné výpomoci a dárcovství) k celkovému počtu obyvatel

Celé město včetně metropolitní oblasti

další Snížení počtu sociálně vyloučených lokalit a omezení vzniku nových

Poměr aktivit vedoucích ke snížení míry sociálního vyloučení na celkovém počtu srovnatelných aktivit (zdroj: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku, http://www.tessea.cz/, http://www.komora-socialnich-podniku.cz/)

Procento aktivit vedoucí ke snížení míry sociálního vyloučení (sociální podnik, sociální byt, ...)

1223 bytů zvláštního určení, 17 sociálních podniků

1600 bytů zvláštního určení, 30 sociálních podniků

Celé město včetně metropolitní oblasti

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Monika Tannenbergerová

2017-07-27
Popis hodnoty
rozhodně ano, dle mého, jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou musíme začít opravdu co nejdříve budovat, aby ji mohly naše děti, v této globalizující se a rozmanité společnosti, užívat ... NICMÉNĚ, dlouho se problematikou sama zabývám a \"nástrojů\", jak na této hodnotě pracovat není mnoho, proto mne upřímně zajímá jak a čím toho chcete do roku 2050 docílit
Indikátory
jsou indikátory již rozpracované? do kterých sfér života indikace zabíhá (vzdělávání, kulturní, zaměstnávání...)? - indikace nebude jednoduchá, aby opravdu splňovala náležitosti SMART ... Nevím, zda stojíte o pomoc, každopádně ve smyslu i tohoto cíle svou pomoc v rámci svých možností nabízím - kdykoliv se ozvěte, mám s podobným plánováním bohaté zkušenosti z několika NNO - srdečně, Monika Tannenbergerová

Hana Chybíková

2017-07-27
Popis hodnoty
město by mělo podporovat soudržnost i s okolními obcemi
Přínos městu
migrace obyvatel tam i zpět za prací, kulturou, školstvím, zdravotnictvím,....

Hana Chalupská

2017-07-30
Popis hodnoty
Brno nabízí rovné příležitosti pro všechny a je vystavěné na principech participace a vzájemné solidarity. Je to bezpečné město plné příležitostí rozvoje každému na území města. Spolupráce mezi státními institucemi, samosprávou, neziskovými i ziskovým sektorem vede k eliminaci sociálního vyloučení a chudoby.Město nabízí široké spektrum veřejných a sociálních služeb v odpovídající kvalitě, rozsahu a dostupnosti. Místní firmy přispívají k růstu města na základě konceptu společenské odpovědnosti
Přínos městu
Takto utvářené prostředí směřuje k udržitelnosti základních i dílčích cílů, které jsou dále definovány v dalších pilířích a hodnotách Strategie 2050.
Cíle
Posílení sociální soudržnosti mezi obyvateli města.
Indikátory
Opakované měření sociální koheze (dobrovolnictví a ochota pomáhat v místní komunitě, míra sociální patologie)
Jednotky
Aspekty sledované v dlouhodobém časovém horizontu sociologickými průzkumy.

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Eliminace sociálně vyloučených lokalit ve městě
Indikátory
Počet sociálně vyloučených lokalit ve městě
Jednotky
Počet lokalit
Současné hodnoty
7 sociálně vyloučených lokalit + cca 60 komerčních ubytoven
Budoucí hodnoty
0+0
Územní průmět
Brno

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Rovné příležitosti pro všechny
Indikátory
Pokles míry diskriminace znevýhodněných skupin (senioři, rodiče – samoživitelé, cizinci a etnické minority)
Jednotky
počet segregovaných škol, mapování míry diskriminace znevýhodněných skupin
Současné hodnoty
6 segregovaných škol 0 mapování diskriminace
Budoucí hodnoty
0 segregovaných škol, 3 výzkumy mapojící míru diskriminace
Územní průmět
Brno

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči.
Indikátory
Poměr počtu terénních a ambulantních služeb umožňujících život seniorů a zdravotně postižených v domácím prostředí na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče (v optimálním případě kapacita služeb, zdroj:MPSV registr poskytovatelů sociálních služeb)
Jednotky
Procento terénních a ambulantních služeb na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče.

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Zahrnutí firem do procesu zlepšování kvality života ve městě
Indikátory
Firmy se hlásí ke konceptu společenské odpovědnosti a jeho naplňování prokazují v praxi formou informování veřejnosti
Jednotky
Počet firem, které se ke konceptu hlásí a vykazují jeho naplňování
Současné hodnoty
0
Územní průmět
celé město včetně metropolitní oblasti

Hana Chalupská

2017-07-30
Cíle
Podpora sociálních inovací a sociálního podnikání
Indikátory
Počet konkrétních sociálně inovativních projektů na území města, počet sociálních podniků Město systematicky podporuje soc. inovace
Jednotky
počet
Současné hodnoty
17 soc. podniků (dle http://www.ceske-socialni-podnikani.cz), přehled soc. inovací neexistuje strategie podpory soc. inovací neexistuje
Budoucí hodnoty
60 sociálních podniků, 320 soc. inovací město má a realizuje strategii podpory sociálních inovací
Územní průmět
město včetně metropolitní oblasti

Odbor sociální péče

2017-07-31
Indikátory
Obecná poznámka ke všem indikátorům: Většina indikátorů měřících míru dosažení primárního cíle je poněkud nejasná či neodpovídající primárnímu cíli. Z čeho se vycházelo při stanovování budoucích hodnot stanovených cílů? Proč zrovna navýšení o dané množství či procenta?

Odbor sociální péče

2017-07-31
Přínos městu
\"Mezi obyvateli města Brna bude zajištěna vzájemná potřebnost a spolupráce...\" Co znamená „bude zajištěna vzájemná potřebnost“? Buď nějaká potřebnost existuje nebo nikoliv – nebo je cílem vytvářet nové potřeby („potřebnosti“)?

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Cíl: Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči. Indikátor: Poměr počtu terénních a ambulantních služeb umožňujících život seniorů a zdravotně postižených v domácím prostředí na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče.
Indikátory
Připomínka: Navýšení pouhého počtu terénních či ambulantních služeb je pro daný cíl nedostatečné. Mohou vzniknout služby o kapacitě pro 60 klientů či jenom pro 4. Navýšení služeb také nevypovídá nic o kvalitě těchto služeb. V případě tohoto indikátoru doporučujeme hovořit o kapacitách terénních a ambulantních služeb a také o jejich kvalitě (dodržování standardů kvality, sledování spokojenosti uživatelů služeb, provádění kontrol kvality).

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb…“. Připomínka 1/2: Procentuální navýšení kapacit terénních služeb v poměru k pobytovým zařízením nutně neznamená zvýšení dostupné péče pro seniory a zdravotně postižené. Z dnešní situace je zřejmé, že kapacita pobytových zařízení je nedostačující a jejich potřeba v budoucích letech zůstane při nejmenším na dnešní úrovni, zejména s ohledem na to, že do roku 2050 bude stárnout početná generace narozená v 70. letech min. století.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb…“. Připomínka 2/2: Součástí tohoto cíle by mělo být i hledání alternativních řešení ke klasickému systému pobytových sociálních služeb (sdílené bydlení, „vesničky pro seniory“ s komplexními službami atd.), zkrátka zajištění dostupného bydlení obecně (sociální bydlení).

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči“. Návrh: Při vytváření a posilování těchto typů služeb je také třeba v co nejvyšší míře podporovat a využívat stále se vyvíjející informační (ICT) a asistivní technologie (AT) - personální kapacity nebudou v budoucnu schopny zcela uspokojit poptávku po službách. Navrhujeme toto zapracovat jako „sekundární“ cíl.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče…“. Samotné terénní a ambulantní služby situaci seniorů či zdrav. post. člověka nevyřeší, téměř vždy je třeba počítat s kombinací služeb a péčí dalších osob (členů rodiny, známých, sousedů). Je tedy třeba vytvářet podmínky pro pečující (např. podmínky pro kombinaci pracovního života a péče o post. člena rodiny či seniora). Tíže péče spočívá na pečujícím, který se často ocitá v neřešitelné životní situaci. Návrh: zapracovat toto jako „sekundární“ cíl.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
\"Zvýšení míry solidárnosti obyvatel (dobrovolná výpomoc, dárcovství)“ Vzhledem k názvu sekce - „Soudržné město“ bychom navrhovali přeformulovat prioritní cíl takto: „Posílení soudržnosti mezi obyvateli města“.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Indikátory
Indikátor „Občanské aktivity zvyšující míru…“ Pouhé zvýšení počtu určitých aktivit či NNO nevypovídá nic o kvalitě plnění daného cíle. Je skutečně jediným ukazatelem míry sociální koheze města počet NNO a jejich aktivit? Jsou jedině NNO zárukou soudržnosti mezi obyvateli? Soudržnost obyvatel města může posilovat nejen neziskový sektor, ale rovněž sektor veřejný a privátní, včetně jednotlivých občanů (rodin, komunit..). Tomu by měly být přizpůsobeny i indikátory.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Cíl: „Zamezení růstu míry nesnášenlivosti k starší generaci…“. Je důležité také zdůraznit zvyšování míry mezigenerační solidarity a výchovy k odpovědnosti za svůj život a zdraví i život členů své rodiny. Navrhujeme toto zapracovat jako „sekundární“ cíl, který má širší význam i s ohledem na financování soc. služeb do budoucna, neboť společnost (stát) neufinancuje služby dle rostoucí poptávky v uspokojivém standardu – tzn. primární apel na vlastní odpovědnost za vlastní budoucnost.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Jednotky
Jednotka „Procento aktivit vedoucích…“ Cílem je snížení počtu SVL -byty zvl. určení však nemají nic společného se SVL! Byty zvláštního určení jsou byty v DPS a byty bezbariérové a slouží osobám, jež jsou příjemci starob. či invalid. důchodu. Z čeho vychází předpoklad, že navýšení počtu sociálních podniků povede ke snížení počtu SVL? Nezbytným předpokladem pro prevenci soc. vyloučení je zejm. dostatek soc. bydlení pro rodiny s dětmi s nízkými příjmy, osamělé seniory a další ohrožené skupiny.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Indikátory
Indikátor „Poměr aktivit vedoucích ke snížení míry sociálního vyloučení na celkovém počtu srovnatelných aktivit“ Co považuje autor za srovnatelné aktivity?

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Navrhujeme systematickou podporu sociálních inovací (přímé mapování potřeb obyvatel, hledání a implementování sociálních inovací, které budou na nové výzvy 21. století adekvátně reagovat).

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Zahrnout politiku zaměstnávání soc. vylouč. osob. Město má velmi propracovanou politiku podpory profesí v technolog. firmách, ale opomíjí APZ lidí s nízkým vzděláním, nebo v situaci sociálního vyloučení. Město by mělo usilovat o vytváření lokální sítě zaměstnanosti ve spolupráci s ÚP, měst. firmami, NNO i soukromým sektorem. Umožnit soc. vyloučeným obyvatelům získat si pracovní návyky a vstoupit na prac. trh. Dále by mělo podporovat přístup sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Veronika Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Co vypisovat grantová řízení pro komunity (sousedství), které podpoří společné aktivity jako např. drobné úpravy prostranství v okolí bydliště nebo společenské akce či vzájemná pomoc. Se sousedy z okolí jsme se seznámili po 10 letech, až když jsme takovou grantovou žádost společně připravovali (vypisovala NNO). I drobné finance z pohledu města by mohly přinést velké změny. Granty by plnily funkci jakési pobídky k akci.
Přínos městu
Budování a zlepšení sousedských vztahů, snížení anonymity, třeba i hmotný přínos v podobě úprav parčíků, předzahrádek atp.

Veronika Novotná

2017-08-04
Popis hodnoty
Sloučení domovů pro seniory s mateřskými školkami či dětskými domovy. Staří lidé trpí často pocity samoty, nemají si s kým povídat, smát se a jen přežívají. Sloučení starých a mladých je zajímavou a přirozenou myšlenkou. Děti mezi seniory přináší život. Ti se pak mohou realizovat; hrát si s nimi, číst pohádky, rukodělně tvořit. Zlepšuje se jejich fyzická a duševní kondice. viz: https://www.youtube.com/watch?v=j9BfAgRa2uI
Přínos městu
Přináší soudržnost obyvatel, zlepšuje mezigenerační komunikaci, děti učí respektu ke starším. Veselejší a zdravější senioři. Další zajímavou možností je také soužití studentů a seniorů. Viz: https://www.youtube.com/watch?v=jT3OHDVwU78