Quality of life

International city

hodnota fotka

Value description

A cosmopolitan city is characterized by diversity and openness to people from different countries, ethnic groups and cultures. Its basic traits are respect for difference, ability to accept new ideas and faith in dialogue. Thanks to its tolerance, it attracts foreigners who want to participate in the development of the city and, thanks to a thoughtful strategy, encourages their successful integration into the local community.

Contribution to the city

The iron law of health for any ecosystem is its diversity. The diversity of Brno will bring with it a greater ability to combine the old and new in an innovative way and respond to new challenges. The more open the city is to new people and new ideas, the greater is its creative dynamism. As in the historical past, the success of Brno's businesses, academic institutions, public and private services, as well as lively and varied culture are significantly enhanced by talents coming from all over the world.

Garant

Don Sparling

Main Consultant at Brno Expat Center. Born in Ottawa, Canada. At Universities of Toronto and Oxford he studied English language and literature. He first arrived in Czechoslovakia a couple of weeks before 21 August 1968, and in March 1969 he took a job as a lecturer at the Brno State Language School; later he also worked at Masaryk University in Brno (among others as Director of the Center for Foreign Studies). As a manager, he led the Brno Expat Center for several years, and is still active there.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Attract talented foreigners of all categories and keep them in the city

number of foreigners living in Brno; source: ČSÚ

number / % of population

27,000 / 7%

????? / 20%

All city

other Manage an International House with the broadest range of services for foreigners

Functioning and functional International House

Institution

Not yet

Yes

All city and its metropolitan area

other Get some medium-sized international institution of the EU or UN to settle in Brno

Presence of the institution in Brno

Institution

Not yet

Yes

All Czech Republic

other Act in accordance with a comprehensive city strategy focused on active acceptance and integration of foreigners with the participation of state and municipal authorities, health institutions, schools, churches, non-profit organizations, etc.

Functioning and functional strategy

Document

Not yet

Yes

All city and its metropolitan area

other Ensure the accessibility of the school system for foreigners (by introducing bilingual tuition [foreign language plus Czech] at selected schools as well as by increasing the number of schools with tuition in the Czech language, which have a special programme for the integration of children of foreigners)

% of schools source: MMB

%

4%

15%

All city

Citizens' comments on the proposed value


Vaclav Muchna

27th June 2017
Value description
Brno potřebuje vzdělanou pracovní sílu. Jenže s trvale klesající porodností v Západním světě není kde brát. Programy pro zapojování cizinců a jejich adaptaci na český kulturní rámec jsou klíčové.
Contribution to the city
Inovativní firmy se do Brna jen poženou a budou zde zůstávat. Díky těmto firmám, kde se PRŮMĚRNÝ plat pohybuje na 2x násobku ČR, bude v Brně přibývat ekonomicky silná populace, která na sebe navazuje kvalitní vzdělání, zdravotnictví, ale třeba i restaurace, kulturu, apod. Navíc diversita pomůže v Brnu, aby se stalo více světové, Brno získá nadhled, atd.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář. Určitá změna ve složeni obyvatelstva města v budoucnosti bude vyžadovat komplexní strategii, která by na jedné straně připravila na tuto změnu místní lidi a na druhé by zabezpečila úspěšnou integraci cizinců. Tvorba takové strategie bude součástí další fáze projektu Strategie Brno 2050.

Georgi Kolev

20th July 2017
Goals
All that is jsut great. But the biggest, and perhaps the fastest effect will be to get the institutions to speak some English. It\\\\\\\\\\\\\\\'s jsut redicilous to go to foreings police office and there noone, NO ONE, to speak any other language, but Czech! Not to mention about other institutions like tax offices, etc. You want to attract more foreigners - create conditions for them 🙂 As a second step - open a free Czech language courses for foreigners. That will help a lot for integration and socializing
Garant reaction
Thanks for your comments. We are definitely aware that there is a great need for the various institutions to be accessible in languages other than Czech, that this is in fact a key issue. The upcoming stages in the creation of Strategie Brno 2050 will focus on specific tasks. One of them should be the creation of a complex strategy for welcoming and integrating foreigners, and the need for institutions to communicate with foreigers in English and other foreign languages will undoubtedly form an important element in such a strategy.

Tamas Kanics

20th July 2017
Goals
I am significantly supporting the goal related to the educational system for foreigners. Especially for families with small children up to high school. One of the most common criteria of expats rejecting relocating to Brno in my experience is the lack of affordable schooling for children in English or other languages.
Indicators
I have no idea what the indicator \\\"4%\\\" represent, but if it is the number of public and private schools offering education in foreign languages i think it is significantly over appreciated.
Garant reaction
Thank you for your concern and your comments. This lack of opportunities for schooling in English is something we are only too well aware of, and it will certainly one of the key issues to be dealt with in the creation of a complex strategy for welcoming and integrating foreigners that should follow in the next stages of the Strategie Brno 2050 project. The 4 % here represents the percentage of state schools at the primary and secondary levels in Brno where there are either assistants trained in helping foreigners\\\' kids to integrate into Czech-language schools (which is of concern for many parents, especially those who wish to start a new life here) or where there is a significant amount of teaching in a \\\"world language\\\". In each case there are at present only two such schools - a ridiculously small number.

Linda Janků

27th July 2017
Value description
Přeji si, aby ve Strategii pro Brno 2050 byla začleněna hodnota Respektující město. Chci, aby v roce 2050 bylo Brno městem, ve kterém k sobě lidé přistupují s respektem a nebojí se odlišností. Město bude aktivně podporovat rovnost žen a mužů, LGBT hnutí, interkulturní dialog a aktivity, ve kterých se propojují různorodí lidé a jejich pohledy na svět. Chci, aby město aktivně pracovalo na posilování vzájemného respektu mezi různými skupinami obyvatel.
Contribution to the city
Brno bude mít pověst města, které je vnímáno jako leader v oblasti rovnosti, solidarity a vzájemného respektu svých občanů a občanek. Brno naplněním hodnoty prohloubí mezinárodní spolupráci, bude turisticky oblíbenější a pravidelně bude stoupat v žebříčcích kvality života. Naplnění hodnoty bude mít pozitivní vliv na další hodnoty z oblasti kvality života - ať už jde o kosmopolitnost města, jeho soudržnost nebo rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
Garant reaction
Děkujeme za Váš návrh, obsah hodnoty \"Respektující město\" byl po konzultaci s paní Havlíkovou zařazen do hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Bohumil Hampl

30th July 2017
Goals
Zaměstnaní cizinci by měli být integrovatelní, tzn. měli by se učit česky a respektovat kulturu, tradice a historii naší země. Dávat přednost Čechům před cizinci.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář. Úspěšná integrace cizinců je základním předpokladem úspěšné budoucnosti Brna. Tento problém budeme řešit v další fázi projektu Strategie Brno 2050 přípravou komplexní strategie služeb a mechanismů ve veřejném a soukromém sektoru, které by zjistily hladký průběh přijímání i integrace cizinců.

George Nicola Vanzetti, \"Bílej Jezdec\"

01st August 2017
Value description
> The iron law of health for any ecosystem is its diversity. This is a complete lie. You don\\\'t have to be a scientist to understand this. Just look at how \"diversity\" has destroyed London. British people are now a minority in their capital city. They are surrounded by people who hate them. The strength and beauty of Brno is the Czech People. If you displace the Czechs with \"diversity\", then everyone will just be a foreigner with no roots, and Brno will be dead.
Garant reaction
Thank you for your comments. To deal fully with them would require a very long, complex discussion, in person and not on-line. However, to stick to facts (as opposed to opinions). First, according to the 2011 UK census, approximately 63% of London\'s population was British-born; this is not a \"minority\". And second, if the anticipated percentage of foreigners in Brno in 2050 is 20%, this means that 80% will be Czechs. This can hardly be termed a \"displacement\". And even that figure of 20% foreigners would certainly include a significant number of Slovaks, who manz people would consider at least \"semi-Czechs\". 🙂

Robert Keprt

21st September 2017
Value description
V roce 1991 se dvě třetiny obyvatel Brna ve sčítání lidu přihlásily k moravské národnosti. Přestože česká národnost byla ve formulářích předtištěná a moravskou si každý musel dopsat. Na encyklopedii města Brna v seznamu hrobů je moravská národnost upírána i nebožtíkům. Nebyla přiznána nikomu. Bez výjimky. Takto má vypadat tolerance, multikulturní a multietnické soužití? Není naše město dost velké i na to, aby respektovalo národnost, která podle oficiálních údajů byla v roce 1991 v tomto městě většinovou?
Garant reaction
Otázka moravské národnosti je dost komplikovaná, a proto se musí rozebrat z různých hledisek - historických, etnických, sociologických, lingvistických atd. Celé toto téma si nepochybně zaslouží fundovanou debatu, nicméně si myslím, že diskuze o něm nepatří do projektu #Brno2050, protože by se jen velmi nesnadně dalo řešit kvantitativními indikátory, které tvoří základ projektu. Ty jsou totiž nezbytné pro přesný popis současného a budoucího stavu, aby pak bylo možné zjistit, do jaké míry byly cíle projektu splněny.