Mezinárodní město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno se jako mezinárodní město vyznačuje rozmanitostí a otevřeností k lidem z různých ze­mí, etnických skupin a kultur. Mezi jeho základní rysy patří respekt k odlišnosti, schopnost přijmout nové myšlenky a víra v dialog. Svojí tolerantností přitahuje cizince, kteří se chtějí po­dílet na rozvoji města, a díky promyšlené strategii zajišťuje jejich úspěšnou integraci do místní společnosti. Místní firmy i město samotné mají četné kontakty v cizině, které umějí efektivně přetvořit do konkrétních zlepšení a inovací v rámci produktů, služeb i procesů.

Přínos městu

„Železný“ zákon zdraví jakéhokoliv ekosystému je jeho diverzita. Rozmanitost Brnu přináší větší schopnost kombinovat staré s novým a reagovat na nové výzvy. Čím otevřenější je mě­sto vnějšímu světu, novým lidem a myšlenkám, tím větší je jeho kreativní dynamičnost. Tak jako v minulosti závisí úspěch brněnských podniků, akademických institucí, veřejných i sou­kromých služeb a taktéž živá a pestrá kultura na bohatých vztazích s cizinou a talentech přicházejících do Brna zvenčí.

Garant

Don Sparling

Don Sparling je hlavní konzultant Brno Expat Centre. Narodil se v kanadské Ottawě, vy­studoval anglický jazyk a literaturu na Torontské a Oxfordské univerzitě. Do Československa poprvé přicestoval pár týdnů před 21. srpnem 1968, v březnu 1969 nastoupil jako lektor do brněnské Státní jazykové školy, dále působil na Masarykově univerzitě v Brně (mimo jiné jako ředitel Centra zahraničních studií). Jako manažer vedl několik let Brno Expat Centre, kde stále působí.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií

Podíl cizinců žijících v Brně

% populace

7 % (dnes cca 27 000)

20%

Celé město

další Posílit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce

Počet škol s výukou v češtině, které mají zvláštní program pro integraci dětí cizinců

Počet

2

15

Celé město

Počet škol s dvojjazyčnou výukou (čeština plus cizí jazyk)

Počet

2

6

Celé město

další Zajistit efektivní spolupráci města Brna se zahraničními partnery

Procento aplikací výsledků společných projektů integrovaných do struktury města

% výsledků

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

90 % nebo rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

celé město a jeho metropolitní oblast

další Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném a soukromém sektoru pro přijímání a integraci cizinců

Fungující systém komplexní péče o cizince

Fungující systém

Dosud ne

Ano

Celé město a jeho metropolitní oblast

další Podpořit přítomnost brněnských firem v zahraničí

Počet poboček v zahraničí

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

Celé město i zahraničí

další Získat a umístit do Brna středně důležitou mezinárodní instituci EU nebo OSN

Počet mezinárodních institucí v Brně

Počet

0

1

celé město a jeho metropolitní oblast

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Vaclav Muchna

27.6.2017
Popis hodnoty
Brno potřebuje vzdělanou pracovní sílu. Jenže s trvale klesající porodností v Západním světě není kde brát. Programy pro zapojování cizinců a jejich adaptaci na český kulturní rámec jsou klíčové.
Přínos městu
Inovativní firmy se do Brna jen poženou a budou zde zůstávat. Díky těmto firmám, kde se PRŮMĚRNÝ plat pohybuje na 2x násobku ČR, bude v Brně přibývat ekonomicky silná populace, která na sebe navazuje kvalitní vzdělání, zdravotnictví, ale třeba i restaurace, kulturu, apod. Navíc diversita pomůže v Brnu, aby se stalo více světové, Brno získá nadhled, atd.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář. Určitá změna ve složeni obyvatelstva města v budoucnosti bude vyžadovat komplexní strategii, která by na jedné straně připravila na tuto změnu místní lidi a na druhé by zabezpečila úspěšnou integraci cizinců. Tvorba takové strategie bude součástí další fáze projektu Strategie Brno 2050.

Georgi Kolev

20.7.2017
cíl
All that is jsut great. But the biggest, and perhaps the fastest effect will be to get the institutions to speak some English. It\\\\\\\\\\\\\\\'s jsut redicilous to go to foreings police office and there noone, NO ONE, to speak any other language, but Czech! Not to mention about other institutions like tax offices, etc. You want to attract more foreigners - create conditions for them 🙂 As a second step - open a free Czech language courses for foreigners. That will help a lot for integration and socializing
Reakce garanta
Thanks for your comments. We are definitely aware that there is a great need for the various institutions to be accessible in languages other than Czech, that this is in fact a key issue. The upcoming stages in the creation of Strategie Brno 2050 will focus on specific tasks. One of them should be the creation of a complex strategy for welcoming and integrating foreigners, and the need for institutions to communicate with foreigers in English and other foreign languages will undoubtedly form an important element in such a strategy.

Tamas Kanics

20.7.2017
cíl
I am significantly supporting the goal related to the educational system for foreigners. Especially for families with small children up to high school. One of the most common criteria of expats rejecting relocating to Brno in my experience is the lack of affordable schooling for children in English or other languages.
indicator
I have no idea what the indicator \\\"4%\\\" represent, but if it is the number of public and private schools offering education in foreign languages i think it is significantly over appreciated.
Reakce garanta
Thank you for your concern and your comments. This lack of opportunities for schooling in English is something we are only too well aware of, and it will certainly one of the key issues to be dealt with in the creation of a complex strategy for welcoming and integrating foreigners that should follow in the next stages of the Strategie Brno 2050 project. The 4 % here represents the percentage of state schools at the primary and secondary levels in Brno where there are either assistants trained in helping foreigners\\\' kids to integrate into Czech-language schools (which is of concern for many parents, especially those who wish to start a new life here) or where there is a significant amount of teaching in a \\\"world language\\\". In each case there are at present only two such schools - a ridiculously small number.

Linda Janků

27.7.2017
Popis hodnoty
Přeji si, aby ve Strategii pro Brno 2050 byla začleněna hodnota Respektující město. Chci, aby v roce 2050 bylo Brno městem, ve kterém k sobě lidé přistupují s respektem a nebojí se odlišností. Město bude aktivně podporovat rovnost žen a mužů, LGBT hnutí, interkulturní dialog a aktivity, ve kterých se propojují různorodí lidé a jejich pohledy na svět. Chci, aby město aktivně pracovalo na posilování vzájemného respektu mezi různými skupinami obyvatel.
Přínos městu
Brno bude mít pověst města, které je vnímáno jako leader v oblasti rovnosti, solidarity a vzájemného respektu svých občanů a občanek. Brno naplněním hodnoty prohloubí mezinárodní spolupráci, bude turisticky oblíbenější a pravidelně bude stoupat v žebříčcích kvality života. Naplnění hodnoty bude mít pozitivní vliv na další hodnoty z oblasti kvality života - ať už jde o kosmopolitnost města, jeho soudržnost nebo rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš návrh, obsah hodnoty \"Respektující město\" byl po konzultaci s paní Havlíkovou zařazen do hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Bohumil Hampl

30.7.2017
cíl
Zaměstnaní cizinci by měli být integrovatelní, tzn. měli by se učit česky a respektovat kulturu, tradice a historii naší země. Dávat přednost Čechům před cizinci.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář. Úspěšná integrace cizinců je základním předpokladem úspěšné budoucnosti Brna. Tento problém budeme řešit v další fázi projektu Strategie Brno 2050 přípravou komplexní strategie služeb a mechanismů ve veřejném a soukromém sektoru, které by zjistily hladký průběh přijímání i integrace cizinců.

George Nicola Vanzetti, \"Bílej Jezdec\"

1.8.2017
Popis hodnoty
> The iron law of health for any ecosystem is its diversity. This is a complete lie. You don\\\'t have to be a scientist to understand this. Just look at how \"diversity\" has destroyed London. British people are now a minority in their capital city. They are surrounded by people who hate them. The strength and beauty of Brno is the Czech People. If you displace the Czechs with \"diversity\", then everyone will just be a foreigner with no roots, and Brno will be dead.
Reakce garanta
Thank you for your comments. To deal fully with them would require a very long, complex discussion, in person and not on-line. However, to stick to facts (as opposed to opinions). First, according to the 2011 UK census, approximately 63% of London\'s population was British-born; this is not a \"minority\". And second, if the anticipated percentage of foreigners in Brno in 2050 is 20%, this means that 80% will be Czechs. This can hardly be termed a \"displacement\". And even that figure of 20% foreigners would certainly include a significant number of Slovaks, who manz people would consider at least \"semi-Czechs\". 🙂

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
V roce 1991 se dvě třetiny obyvatel Brna ve sčítání lidu přihlásily k moravské národnosti. Přestože česká národnost byla ve formulářích předtištěná a moravskou si každý musel dopsat. Na encyklopedii města Brna v seznamu hrobů je moravská národnost upírána i nebožtíkům. Nebyla přiznána nikomu. Bez výjimky. Takto má vypadat tolerance, multikulturní a multietnické soužití? Není naše město dost velké i na to, aby respektovalo národnost, která podle oficiálních údajů byla v roce 1991 v tomto městě většinovou?
Reakce garanta
Otázka moravské národnosti je dost komplikovaná, a proto se musí rozebrat z různých hledisek - historických, etnických, sociologických, lingvistických atd. Celé toto téma si nepochybně zaslouží fundovanou debatu, nicméně si myslím, že diskuze o něm nepatří do projektu #Brno2050, protože by se jen velmi nesnadně dalo řešit kvantitativními indikátory, které tvoří základ projektu. Ty jsou totiž nezbytné pro přesný popis současného a budoucího stavu, aby pak bylo možné zjistit, do jaké míry byly cíle projektu splněny.