Projekty

Participativní rozpočet – Dáme na vás

V projektu „Dáme na vás“ Brňané sami rozhodují o části rozpočtu města. Pro letošní ročník se jedná celkem o 30 milionů korun. Brňané mohou jednoduchým a komfortním způsobem navrhovat vlastní projekty na oživení města a přímo rozhodovat o tom, které nápady město zrealizuje. Silnou stránkou projektu je zejména důraz na sousedský, komunitní přístup k tvorbě projektů, který je podpořen sérií veřejných setkání. Brno je prvním velkým městem v ČR s participativním rozpočtem na celoměstské úrovni a získalo za něj mj. ocenění „Otevřeno“ za nejrozsáhlejší projekt participativního rozpočtu v ČR.

Strategie #brno2050

Město Brno má obrovský potenciál. V něčem ho naplňuje už dnes, v dalších oblastech ho brzdí neexistence dlouhodobé koncepce. Proto vzniká Strategie #brno2050, která má za cíl udělat z Brna středoevropskou perlu. Ale podaří se to jen tehdy, když téměř každý zdejší člověk, firma i instituce bude rozumět všem krokům, které Brno na této cestě dělá už dnes. Proto potřebujeme strategii, na které se všichni nejen shodnou, ale mohou ji také aktivně ovlivňovat a budovat. Do přípravy strategie se zapojují nejen odborníci z řad města Brna, ale také akademici, podnikatelé, zástupci neziskových organizací a aktivní občané. Všichni, kteří měli a mají zájem se mohou zapojit tvořit spolu s námi město pro příští generace. Jak se můžete zapojit teď? Napište svůj podnět k některému z témat, kterému se nová brněnská strategie věnuje. Vašim nápadům se budeme věnovat při tvorbě akčního plánu.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Participativní správa
Projekty

Brno dává prostor lidem spolurozhodovat o rozvoji města

Vize chce, aby se široká veřejnost, komunity, odborníci a další partneři mohli zapojit do správy města prostřednictvím různých nástrojů dle svého zájmu a odbornosti. V plánu je proto zasadit nástroje pro participaci do samosprávných procesů města, a to na různých úrovních.
Podívejte se na desetiletý plán, jak dát prostor lidem spolurozhodovat o rozvoji Brna.
Primární cíl A
Zapojit širokou veřejnost, komunity, odborníky a dalších stakeholdery do samosprávných aktivit města prostřednictvím participačních nástrojů na různé úrovni odbornosti
Priorita A1
Zasadit participační nástroje do samosprávných procesů města ve více úrovních (podle míry zájmu, aktivity a odborné způsobilosti občanů)
Zodpovědnost: KPAR, ORGO
 • A1.1 Sestavit katalogy procesů MMB a identifikovat procesy vhodné k participaci vč. zanesení prvků participace do procesních diagramů pro jednotlivé procesy (průběžně – ORGO, KPAR)
 • A1.2 Definovat participační persony pro Brno (ambasadory komunity), jejich kompetence (kdo, kde a jak může participovat), stanovit transparentní způsoby, jak je možné do konkrétní participační persony vstoupit a způsoby jejich (ne)řízení a harmonogram participace (do 2020 – KPAR)
 • A1.3 Přiřadit správce (tajemníků) z úřadu k jednotlivým personám (do 2020 – KPAR)
 • A1.4 Vytvořit a realizovat komunikační plán a nástroje pro jednotlivé persony (do 2020 – KPAR)
Priorita A2
Participovat v oblasti územního a strategického rozvoje města
Zodpovědnost: KPAR, OÚPR, KAM, ZMB
 • A2.1 Sestavit participační workflow pro oblast územního rozvoje (do 2020 – KPAR)
 • A2.2 Sestavit participační workflow pro oblast veřejného prostoru (do 2020 – KPAR)
 • A2.3 Sestavit participační workflow pro oblast prioritizace strategických projektů (do 2020 – KPAR, ZMB)
Priorita A3
Posílit význam participativního rozpočtování v rámci procesů MMB
Zodpovědnost: KPAR, ZMB
 • A3.1 Realizovat vítězné projekty s důrazem na roli supervize navrhovatelů (průběžně – KPAR)
 • A3.2 Průběžné zvyšovat vyčleněné prostředky pro PaRo (do 2020 – KPAR, ZMB)
 • A3.3 Postupně zvyšovat povědomí veřejnosti o možnosti vlastní invence v rámci rozvoje města prostřednictvím PaRo (2021–2024 – KPAR)
 • A3.4 Postupně rozčlenit nápady v PaRo dle finanční i časové náročnosti realizace (do 2020 – KPAR)
 • A3.5 Realizovat databázi a znovuvyužití dřívějších projektů (do 2020 – KPAR)
Dílčí cíl B
Využit všechny dostupné formy komunikace a technologií pro rovné zapojení všech skupin obyvatel do komunikace s veřejnou správou
Priorita B1
Vytvořit a provozovat jednotný informační webový portál participace, který přehledně, strukturovaně a srozumitelně představí oblasti možného vnějšího zapojení do veřejné správy (podle participačních person)
Zodpovědnost: KPAR, OMI, ORGO, úseky
 • B1.1 Vytvořit design webového participačního workflow, založeného na UX přístupu (s důrazem na uživatelský zážitek) (2021–2024 – KPAR, úseky, OMI)
 • B1.2 Naprojektovat a zrealizovat webový participační portál na bázi sestaveného workflow vč. zanesení definovaných participačních person (2021–2024 – OMI)
 • B1.3 Zřídit přímé vazby na katalogizované procesy MMB (2021–2024 – KPAR, ORGO)
Priorita B2
Zajistit off–line formy participace
Zodpovědnost: KPAR, MČ, ORGO, KISK, FF MU, KPAR, NNO, KANCELÁŘ – ZDRAVÉ MĚSTO
 • B2.1 Zajistit i off–line formy participace, zvážit možnost poboček Knihovny Jiřího Mahena jako center pro off-line participaci (průběžně – MČ, KPAR, ORGO, KISK, FF MU, Kancelář Zdravé město, NNO)
Priorita B3
Odstranit bariéry pro umožnění participace znevýhodněným skupinám (senioři, národnostní menšiny, cizinci apod.)
Zodpovědnost: KPAR
(průběžně)
 • B3.1 Vytipovat sociálně znevýhodněných skupin z pohledu participace, pojmenovat participačních bariér pro každou skupinu a navrhnout vhodné řešení na odstranění bariér
 • B3.2 Navrhnout vhodné komunikační kanály pro efektivní komunikaci s konkrétní skupinou
 • B3.3 Sledovat zapojení v participativních procesech různých skupin obyvatelstva (podle věku, pohlaví, vzdělání, MČ, …) a cílit na poměrné zastoupení