Projekty

Dáme na vás

Brno jako první statutární město v České republice zavedlo v roce 2017 participativní rozpočet. To znamená, že o části městských financí rozhodují sami občané Brna. Díky participativnímu rozpočtu se již zrealizovalo několik nápadů, za nimiž nutně nestojí politická reprezentace. Zmínit lze například populární rozhlednu v oboře Holedná, topolovou alej v Řečkovicích nebo cyklopark mezi Vinohrady a Líšní. Participativní rozpočet přitom nepředstavuje jedinou možnost, jak občané mohou zasáhnout do dění ve městě. Do skupiny aktivit sdružených pod názvem "Dáme na vás" totiž patří také občanské návrhy. Ty na rozdíl od participativního rozpočtu umožňují zapojení lidí, kteří v Brně žijí, ale nemají zde trvalé bydliště, přičemž jednotlivé občanské návrhy nemusí obsahovat konkrétní finanční částku ani přesnou lokaci. Třetím modulem v rámci "Dáme na vás" se stanou městské ankety, v nichž občané budou hlasovat o různých palčivých tématech týkajících se rozvoje města. Více informací naleznou zájemci na webové stránce damenavas.cz.

Participativní rozpočet do škol

Participaci, neboli možnost podílet se, nepodporujeme pouze u dospělých. Zájem o dění kolem sebe se snažíme podněcovat také u dětí. Brněnské školy tak rovněž mají svůj participativní rozpočet, který je vyhrazen pro nápady žákyň a žáků. Děti přicházejí se zlepšováky prostředí ve škole, přičemž se učí, jak zjistit, kolik daný projekt bude stát a co vše je nutné udělat pro jeho uskutečnění. Zároveň se pro své nápady snaží získat podporu u dalších dětí ze školy, které o jednotlivých projektech hlasují. A kde mohou pro své nápady hledat inspiraci? Například v zápisníku Hodina pro Brno, kterou Odbor participace Magistrátu města Brna speciálně připravil. Zápisník učí děti, jak vnímat Brno a vůbec prostředí, v němž se pohybují, a jak lze o prostor kolem sebe pečovat. Zápisník představuje metodickou pomůcku pro učitele, kteří tak Hodinu pro Brno mohou využívat ve výuce.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Participativní správa
Projekty

Brno dává prostor lidem spolurozhodovat o rozvoji města

Vize chce, aby se široká veřejnost, komunity, odborníci a další partneři mohli zapojit do správy města prostřednictvím různých nástrojů dle svého zájmu a odbornosti. V plánu je proto zasadit nástroje pro participaci do samosprávných procesů města, a to na různých úrovních.
Podívejte se na desetiletý plán, jak dát prostor lidem spolurozhodovat o rozvoji Brna.
Primární cíl A
Zapojit širokou veřejnost, komunity, odborníky a další stakeholdery do samosprávních aktivit města prostřednictvím participačních nástrojů na různé úrovni odbornosti
Priorita A1
Zasadit participační nástroje do samosprávných procesů města ve více úrovních (podle míry zájmu, aktivity a odborné způsobilosti občanů)
Priorita A2
Participovat v oblasti územního a strategického rozvoje města
Priorita A3
Posílit význam participativního rozpočtování v rámci procesů MMB
Priorita A4
Spolupracovat na národní, evropské i mezinárodní úrovni s dalšími městy, obcemi, organizacemi kraji a zeměmi, na rozvoji a podpoře participace. Zodpovědnost: KPAR, SMB
Dílčí cíl B
Využit všechny dostupné formy komunikace a technologií pro rovné zapojení všech skupin obyvatel do komunikace s veřejnou správou
Priorita B1
Vytvořit a provozovat jednotný informační webový portál participace, který přehledně, strukturovaně a srozumitelně představí oblasti možného vnějšího zapojení do veřejné správy (podle participačních person)
Priorita B2
Zajistit off–line formy participace
Priorita B3
Odstranit bariéry pro umožnění participace znevýhodněným skupinám (senioři, národnostní menšiny, cizinci apod.)