Hodnota: Participativní správa
Primární cíl A
Zapojit širokou veřejnost, komuniy, odborníky a dalších stakeholdery do samosprávných aktivit města prostřednictvím participačních nástrojů na různé úrovni odbornosti (identifikace a vybudování osobního vztahu s městem)
Priorita A1
Definovat participační persony pro Brno (ambasadory komunity)
 • A1.1 vytipovat laické i odborné persony, které budou moci vstupovat do procesu participace, např. široká veřejnost, odborná veřejnost,  znevýhodněné skupiny, podnikatelé a filantropie v rámci města)
 • A1.2 definovat kompetence pro jednotlivé persony (kdo, kde a jak může participovat)
 • A1.3 zvolit komunikační nástroje pro zajištění „odstředivého“ informačního toku pro jednotlivé persony
 • A1.4 stanovit způsoby (ne)řízení jednotlivých person a sestavení harmonogramu participace pro jednotlivé persony
 • A1.5 přiřadit správce (tajemníků) z úřadu k jednotlivým personám
Dílčí cíl B
Zasadit participační nástroje do samosprávných procesů města ve více úrovních (podle míry zájmu, aktivity a odborné způsobilosti občanů)
Priorita B1
Sestavit katalogy procesů MMB
 • B1.1 dokončit mapování jednotlivých procesů MMB katalogizace procesů dopřesnění procesních diagramů vyhodnocení vhodnosti procesu pro participaci zanesení prvků participace do procesních diagramů pro jednotlivé procesy
Priorita B2
Participovat v oblasti územního rozvoje
 • B2.1 v návaznosti na výše uvedené sestavit participační workflow pro oblast územního rozvoje
Priorita B3
Participovat v oblasti zásahů do veřejného prostoru
 • B3.1 v návaznosti na výše uvedené sestavit participační workflow pro oblast veřejného prostoru
Priorita B4
Participovat oblasti prioritizace strategických projektů města
 • B4.1 v návaznosti na výše uvedené sestavit participační workflow pro oblast prioritizace strategických projektů
Priorita B5
Posílit význam participativního rozpočtování v rámci procesů MMB
 • B5.1 průběžné zvyšovat vyčleněné prostředky pro PaRo
 • B5.2 realizovat vítězné projekty s důrazem na roli supervize navrhovatelů
 • B5.3 postupně zvyšovat povědomí veřejnosti o možnosti vlastní invence v rámci rozvoje města právě prostřednictvím PaRo
 • B5.4 postupně rozčlenit nápady v PaRo dle finanční i časové náročnosti realizace
 • B5.5 realizovat databázi a znovuvyužití dřívějších projektů
Dílčí cíl C
Vytvořit a provozovat jednotný informační webový portál participace, ve kterém budou v přehledné, strukturované a srozumitelné formě představeny oblasti možného vnějšího zapojení do veřejné správy, definovány jednotlivé participační persony a stanoveny transparentní způsoby, jak je možné do konkrétní participační persony vstoupit
Priorita C1
Vytvořit workflow založené na „user experience“ přístupu
 • C1.1 Vytvořit design webového participačního workflow, založeného na UX přístupu (s důrazem na uživatelský zážitek)
 • C1.2 Naprojektovat webový participační portál na bázi sestaveného workflow
 • C1.3 Realizovat portál
 • C1.4 Zanést definované participační persony
 • C1.5 Zřídit přímé vazby na katalogizované procesy MMB
 • C1.6 Off–line participace – př. pobočky Knihovny Jiřího Mahena jako centra pro off-line participaci
Dílčí cíl D
Využit všechny dostupné formy komunikace a technologií pro rovné zapojení všech skupin obyvatel do komunikace s veřejnou správou
Priorita D1
Odstranit bariéry pro umožnění participace znevýhodněným skupinám (senioři, národnostní menšiny, cizinci, ...)
 • D1.1 vytipovat sociálně znevýhodněných skupin z pohledu participace
 • D1.2 pojmenovat participačních bariér pro každou skupinu
 • D1.3 navrhnout vhodné řešení na odstranění bariér
 • D1.4 návrhnout vhodné komunikační kanály pro efektivní komunikaci s konkrétní skupinou
 • D1.5 sledovat zapojení v participativních procesech různých skupin obyvatelstva (podle věku, pohlaví, vzdělání, MČ, …) a cílit na poměrné zastoupení
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek