Až budou děti velké, jak bude město Brno fungovat? Jak transparentně a jak efektivně se bude hospodařit? Jaká bude občanská společnost, místní komunity nebo přímá participace na rozhodování?

Městská správa

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak by městská správa měla v budoucnu fungovat.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Participující město nepřistupuje k veřejné správě autoritativně, ale dává naopak prostor určitému zapojení všem, kdo o to projeví zájem. Participující město buduje prostřednictvím vstřícné komunikace a naslouchání vzájemnou důvěru jak mezi občany a samosprávou, tak i mezi partnerskými městy či sousedními regiony. Participující město otevřeně informuje o ve­řejném dění, nebojí se využít znalosti zástupců univerzit a odborníků z praxe, zjišťuje si názor občanů na důležitá politická rozhodnutí, má zájem o zpětnou vazbu a umožňuje ob­ča­nům přímo rozhodovat o části prostředků v rámci participativního rozpočtování.

Přínos

Díky jednotnému informačnímu portálu, ve kterém budou přehledně, srozumitelně a struk­tu­ro­vaně prezentovány připravované i realizované záměry města, bude zajištěna infor­mo­vanost veřejnosti i vstupní prostor pro zapojení do participačních aktivit. Koordinovaným zapojením odborníků z univerzit, praxe i zahraničí a vytvořením prostoru pro odborný dialog bude zajištěno zvýšení kvality výstupů veřejné správy města. Zmíněné změny povedou ke zvý­šení kvality života ve městě i spokojenosti obyvatel.

Současný stav

35%

Budoucí stav

75%

V zájmu rozvoje Brna je větší zapojení občanů do konstruktivního rozvoje města, čímž se může vybudovat větší důvěra mezi lidmi. Potenciál pro participaci obyvatel je v Brně relativně vysoký.

Garant

Tomáš Koláčný

Tomáš Koláčný je člen Pirátské strany, od roku 2014 zastupitel města Brna, od roku 2016 radní města Brna pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel. Vystudoval program silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika se zaměřením na jadernou energetiku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Od roku 2011 se aktivně věnuje prosazování participace ve všech patrech veřejné správy, spolu s legislativním týmem Pirátské strany připravuje zákonný rámec pro participativní rozpočtování na obecní úrovni.

Na vytváření této hodnoty spolupracovala Simona Škarabelová, nezávislá konzultantka v oblasti marketingu, fundraisingu, PR a komunikace v neziskovém sektoru. Vystudovala německý jazyk a literaturu a ekonomii na Masarykově univerzitě, kde získala i doktorát z ekonomie. Rok působila na Institutu pro NPO marketing-management na univerzitě ve švýcarském Fribourgu, pět let vedla vnější vztahy ESF MU, dále působila v Radě pro nestátní neziskové organizace pod Úřadem vlády ČR. Problémy z praxe neziskových organizací využívá už osmnáct let jako odborná asistentka při výuce studentů na Masa­rykově univerzitě, příležitostně se zapojuje do výzkumu Centra pro výzkum neziskových organizací (na MU), aktivně působí v neziskovém kulturním sektoru (Brno kulturní, z. s). Svou energii aktuálně věnuje nejvíce Nadaci Partnerství, svým studentům na MU a působení v Komisi Rady města Brna pro kulturu.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zapojení široké veřejnosti, komunit, odborníků a dalších stakeholderů do samosprávních aktivit města prostřednictvím participačních nástrojů na různé úrovni odbornosti (identifikace a vybudování osobního vztahu s městem)

Sociologické šetření: spokojenost s možností podílet se na místním plánování

hodnota ukazatele

2,35 (2017)

1,2

celé město

Sociologické šetření: spokojenost s možnostmi podávat přímé žádosti a dotazy na Magistrát města Brna

hodnota ukazatele

2,22 (2017)

1,2

celé město

Sociologické šetření: identifikace s městem

%

61 % (Velmi silně se cítí být identifikováno s Brnem 39 % obyvatel, silně 22 %).

85 % (součet velmi silně a silně)

celé město

Sociologické šetření: spokojenost s možnostmi účastnit se veřejných setkání, besed občanů se zástupci města apod.

hodnota ukazatele

2,18 (2017)

1,2

celé město

Sociologické šetření: míra aktivně zapojených občanů města v rámci participačních nástrojů

%

<2 % (2016); 7 % (2017)

60 %

celé město

další Využít všech dostupných forem komunikace a technologií pro rovné zapojení všech skupin obyvatel do komunikace s veřejnou správou.

Sociologické šetření: podíl obyvatel Brna využívajících konkrétní komunikační kanál v rámci jednotlivých skupin (dospělí, senioři, cizinci, zdravotně postižení atd.)

%

V roce 2017 občané pravidelně získávali informace o dění ve městě: ze Zpravodajů MČ (16,4 %), zprostředkovaně (23,4 %), ze sociálních sítí (16,2 %), z regionálního vysílání televize (8,8 %), z regionálních rádií (6,8 %), z Metropolitanu (8,0 %), na internetu (8,7 %) atd. – bude sledováno dle cílových skupin!

20 - 30 % v rámci každé cílové skupiny

celé město

další Vytvoření a provoz jednotného informačního webového portálu participace, ve kterém bude v přehledné, strukturované a srozumitelné formě představeny oblasti možného vnějšího zapojení do veřejné správy, definovány jednotlivé participační persony a stanoveny transparentní způsoby, jak je možné do konkrétní participační persony vstoupit.

Realizace participačního portálu a definice participačních person, volba garantů pro každou personu, definice transparentního způsobu vstupu do konkrétní persony na konkrétní úrovni odbornosti

%

0%

100%

celé město

Aktivní zapojení občanů prostřednictvím participačního portálu

%

0%

40%

celé město

další Zasazení participačních nástrojů do samosprávních procesů města ve více úrovních (podle míry zájmu, aktivity a odborné způsobilosti občanů)

Míra samosprávních procesů s implementovanými participačními nástroji odpovídající úrovně

%

nutno stanovit definice a metodiky, data nejsou zjišťována, je nutný výzkum /měření, v současnosti pilotní testování u některých procesů

60 %

celé město včetně městských částí

Množství prostředků, uvolněných pro participativní rozpočtování oproti celkovému rozpočtu města

%

0,02%

10%

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kateřina Žůrková

7.9.2017
Popis hodnoty
Zvážit, zda by na portálu neměly být i dotační tituly a dotace z nich poskytnuté žadatelům, aby participují měli přehled, kolik na danou \\\\\\\"komoditu\\\\\\\" jde i mimo participativní rozpočet.
Reakce garanta
Omlouváme se, stále čekáme na reakci garanta hodnoty.

Radim Janík

7.9.2017
Popis hodnoty
Souhlas s připomínkou paní Žůrkové. Do participativního rozpočtu mohou být navrhovány aktivity (projekty), na které již nyní město vynakládá prostředky, přičemž ty mohou být v některých případech dostačující. Rovněž tak může docházet k tomu, že jsou navrhovány projekty či aktivity, které již v Brně existují, ale navrhovatelé o nich neví.
Reakce garanta
Omlouváme se, stále čekáme na reakci garanta hodnoty.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
I když se za poslední tři roky hodně věcí změnilo k lepšímu, leccos ustrnulo na papíře. Město by mělo pracovat jako tým - podporovat smysluplně svoje lidi, kteří chtějí vytvářet hodnoty, stavět sny a naplňovat vize. Komunikace v některých geografických částech i strukturách města je dlouhodobě nedostatečná, o názory a zkušenosti odborné veřejnosti je jen omezený zájem. Ne vždy musí mít pravdu člověk ověšený akademickými tituly - ten má jen větší předpoklady.
Reakce garanta
Děkujeme za komentář. Přístup města bychom chtěli do budoucna zlepšit právě s pomocí sdílené vize a systematičtější participace obyvatel.