Projekty

Brno ID

Brno již přes rok buduje vlastní elektronickou identitu pro obyvatele a uživatele města - Brno iD. E-shop služeb města byl spuštěn v lednu 2017 pro elektronické šalinkarty, nyní obsahuje i platbu za odpady, turistickou kartu a možnost hlasovat v participativním rozpočtu města „Dáme na vás“. V plánu je do budoucna i prodej lístků do městských sportovišť, vstupenek do kulturních institucí, propojení se systémem knihovny atd. Svůj účet Brno iD má už přes 50 000 Brňanů.

Datový portál

Na jaře 2018 byl spuštěn datový portál Data.brno.cz - otevřená platforma sloužící ke sdílení dat o městě Brně. Jedná se o data samotného města a městských organizací, ale též od různých dalších poskytovatelů. Tento portál je určený a přizpůsobený široké veřejnosti, tedy jak občanům, podnikatelům, studentům, výzkumníkům a odborníkům, tak i novinářům a vývojářům. Kromě samotných datových sad zde naleznete také mnoho užitečných aplikací a článků. Jednou z nich je např. webová aplikace zobrazující 3D model budov na území města Brna nebo třeba interaktivní mapa města Brna, která měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě. Za tři měsíce od spuštění web navštívilo 25 tisíc lidí, kteří si zobrazili přes 87 tisíc stránek.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Efektivní elektronická správa a otevřená data
Projekty

Informace jsou jednoduše přístupné a městská data veřejná

Vizí Brna je, aby správa města byla pro obyvatele jednoduchá a příjemná, a městská data byla veřejná. V plánu je proto zajistit jednoduchý přístup ke kvalitním informacím a otevřít městská data veřejnosti.
Seznamte se s desetiletým plánem, jak mít informace jednoduše přístupné a městská data veřejná.
Primární cíl: Zjednodušit a zpříjemnit správu města vůči jeho občanům a vytvářet otevřená data
Dílčí cíl A
Zajistit jednoduchý přístup ke kvalitním informacím a službám města tak, aby lidé rychle našli a vyřídili, co hledají a potřebují
Priorita A1
Implementovat moderní portál občana města s využitím mobilních technologií (pro intuitivní, srozumitelné a konzistentní procesy a formuláře)
Zodpovědnost: OMI, KPMB
 • A1.1 Vytvořit portál občana včetně mobilní aplikace, segmentovaný dle potřeb uživatelů (do 2020 – KPMB)
 • A1.2 Vytvořit „katalog služeb“ poskytovaných městem a městskými podniky přístupný přes portál občana, kde tyto služby bude možné objednávat, platit, konfigurovat a sledovat. (průběžně - DPMB)
 • A1.3 Zajistit občanovi maximální uživatelskou podporu a komfort při využívání elektronického způsobu komunikace (do 2020 – ZMB)
 • A1.4 Vytvořit motivační programy pro občany, lákající je k elektronickému způsobu komunikace (do 2020 – KPMB)
 • A1.5 Zapracovat standardy gov.uk (vyzkoušet i na vedení)
 • A1.6 Elektronizovat úřad i dovnitř (do 2020 – OMI)
Priorita A2
Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)
Zodpovědnost: OMI
 • A2.1 Zpracovat standardy pro vytváření elektronizovaných služeb, zahrnující potřeby znevýhodněných skupin (zástupce znevýhodněných skupin jako součást pracovního týmu řešitelů) (do 2020 – KPMB/WEB)
 • A2.2 Zajistit dodržování těchto standardů v praxi ve všech fázích návrhu a vytváření služeb až do úrovně designu aplikací (do 2020 – KPMB/WEB)
 • A2.3 Využívat nadále i možnosti komunikaci v off-line prostoru
 • A2.4 Integrovat „principy dobré správy“ i do elektronické komunikace (průběžně – OMI)
Priorita A3
Elektronizovat komunikaci dle eIDAS s důrazem na elektronickou identitu občana a důvěryhodné elektronické dokumenty
Zodpovědnost: OMI
(průběžně)
 • A3.1 Vytvořit detailní cílový konceptu pro tento dílčí cíl s vazbou na globální cílový koncept.
 • A3.2 Implementovat nástroje eIDAS na straně města tak, aby byla zajištěna pro vybrané agendy a úkony kompletní elektronická komunikace občanů s úřadem a naopak
 • A3.3 Využívat standardních poskytovatelů identit a občanský průkaz s elektronickou identitou pro identifikaci občanů
 • A3.4 Zajistit uživatelům možnost uchovávat elektronické dokumentace získané v rámci komunikace s úřadem tak, aby byla zachována jejich důvěryhodnost (digitální kontinuita v čase)
 • A3.5 Implementovat evropské identity
Priorita A4
Provázat městskou správu s krajskou a státní elektronickou správou a IS (integrace na systémy e-Governmentu, kraje, případně jiných poskytovatelů a využívání jejich služeb)
Zodpovědnost: OMI
 • A4.1 Sledovat centrální služby na úrovni e-Governmentu, služby jiných IS, kraje, městských společností nebo jiných poskytovatelů služeb, legislativu na úrovni ČR a EU a identifikovat z nich vhodné podněty pro postupné naplňování primárního cíle (2021–2024 – OMI)
 • A4.2 Vytipovat podobná města a aglomerace jako je Brno a inspirovat se jejich způsobem řešení elektronizace komunikace s občanem (2021–2024 – OMI)
 • A4.3 Vytvořit pracovní skupinu zabývající se službami, které poskytují tyto centrální systémy, zkoumání možnosti využití těchto služeb a zároveň identifikace dalších služeb a jejich poskytovatelů pro naplnění primárního cíle. (průběžně – OMI)
Dílčí cíl B
Zabezpečit kontinuitu provozu, zabezpečit data a komunikaci proti ztrátě nebo zneužití (vč. bezpečnostní strategie)
Priorita B1
Zajistit kvalitní a bezpečnou datovou infrastrukturu ve vysoké dostupnosti
Zodpovědnost: OMI, Technické sítě Brno
 • B1.1 Vytvořit bezpečnostní standardy, vč. využití příkladů dobré praxe z oblasti kybernetické bezpečnosti, vč. požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti (do 2020 – OMI, TSB)
 • B1.2 Implementovat bezpečností standardy do celkového konceptu (průběžně – OMI)
 • B1.3 Implementovat GDPR na úrovni metodiky a nutných doplnění a změn v IS města, uplatňovat princip „jednou vyplníš a stačí“ (průběžně – OMI)
Dílčí cíl C
Vytvářet, katalogizovat a zveřejňovat otevřená data jako součást všech datových procesů města i městských firem
Priorita C1
Dlouhodobě spravovat a dále rozvíjet datové úložiště (vč. stanovení vlastníka a rozpočtu) prostřednictvím zvyšování počtu zveřejněných datových sad
Zodpovědnost: Technické sítě Brno, OMI, ODAE
 • C1.1 Vytvořit další datové pumpy nad rámec stávajícího prototypu (průběžně – ODAE)
 • C1.2 Zajistit systematický sběr požadavků na rozvoj, vč. podnětů na otevření dat od uživatelů i široké veřejnosti (do 2020 - OMI, ODAE, TSB)
 • C1.3 Vytvořit katalog otevřených dat vč. kategorizace dat a podmínek jejich použití (2021–2024 – ODAE)
 • C1.4 Sjednotit formát dat a integrovat je (např. u výkopových prací), vyřešit odpovědnosti za kvalitu/chyby v datech (do 2020 – KPMB, ODAE, OMI, (organizace a společnosti)
 • C1.5 Vytvořit vazby mezi jednotlivými datasety s možností sledování změn datových řad v čase (průběžně – ODAE, OMI)
 • C1.6 Začlenit veřejné části katalogu do webu města (průběžně – ODAE, KPMB, OMI)
 • C1.7 Začlenit neveřejné části do intranetu města (průběžně – ODAE, OMI)
 • C1.8 Vytvořit metodiku otevírání dat (do 2020 – ODAE, OMI)
 • C1.9 Uvést metodiku do praxe v rámci úřadu i městských organizací a společností (vč. identifikace osob, zastávajících role popsané v metodice a jejich pověření (koordinátor městských dat, kurátoři a vlastníci datových sad)). (průběžně - ODAE, organizace a společnosti)
 • C1.10 Vzdělávat relevantní osoby (průběžně – ODAE, OMI)
 • C1.11 Vyhodnocovat a řídit rizika související s otevřenými daty (průběžně – ODAE, OMI)
Dílčí cíl D
Podporovat využití dat prostřednictvím aplikací a služeb postavených nad otevřenými daty
Priorita D1
Zvýšit množství a kvalitu aplikací a služeb
Zodpovědnost: ODAE, OMI
(průběžně)
 • D1.1 Měřit využití dat na úrovni katalogu/datového skladu (kvalitativní i kvantitativní měření)
 • D1.2 Publikovat seznam aplikací na webu s hodnocením a diskusí a sbírat podněty na nové služby a aplikace na webu
 • D1.3 Zvýšit počet nových/výrazně upravených služeb a aplikací (př. 80 % dat v katalogu použito min. v 1 službě/aplikaci)
 • D1.4 Zvýšit počet odborných/vědeckých pracích založených na brněnských otevřených datech
 • D1.5 Zvýšit počet zrušených aplikací a služeb využívajících městská otevřená data
Priorita D2
Posilovat důvěru ve sdílení dat a propagovat otevřená data a jejich využití
Zodpovědnost: ODAE, OSR, OMI
 • D2.1 Propagovat otevřená data směrem k širší veřejnosti, se zaměřením na aplikace a jejich využití (články na webu, v Metropolitanu) (do 2020 – ODAE)
 • D2.2 Propagovat otevřená data směrem k odborné veřejnosti publikováním na odborných webech a aktivní účastí na konferencích (do 2020 – ODAE, OMI, OSR)
 • D2.3 Pořádat či spolupořádat vlastní Hackathony (průběžně – ODAE, OMI, OSR)
 • D2.4 Vysílat zástupce Brna na hackathony jiných organizátorů
 • D2.5 Podporovat sdílení dat v rámci městského ekosystému
 • D2.6 Propagovat sběr dat od třetích stran (průběžně – OSR)
 • D2.7 Motivovat firmy (možnost monetizace aplikací) (průběžně – OSR)