Hodnota: Efektivně fungující elektronizovaná správa
Primární cíl: Zjednodušit a zpříjemnit správu města vůči jeho občanům (intuitivní, srozumitelné a konzistentní procesy a formuláře)
Dílčí cíl A
Zajistit jednoduchý přístup ke kvalitním informacím: uživatelsky příjemný, intuitivní a srozumitelný design služeb (tak aby lidé rychle našli, co potřebují a hledají)
Priorita A1
Implementovat moderní portál občana (uživatel města – nahradit občana) města s využitím mobilních technologií
 • A1.1 Vytvořit globální cílový koncept, vč. projektového plánu a harmonogramu postupu implementace tohoto primárního cíle.
 • A1.2 Vytvořit detailní cílového konceptu pro tento dílčí cíl s vazbou na globální cílový koncept.
 • A1.3 Vytvořit portál občana včetně mobilní aplikace.
 • A1.4 Vytvořit „katalogu služeb“ poskytovaných městem a městskými podniky (od klasických agend města, přes možnost placení parkování, pořizování jízdenek, „šalinkaret“, atd) přístupného přes portál občana, kde tyto služby bude možné objednávat, platit, konfigurovat a sledovat.
 • A1.5 Zajistit občanovi maximální uživatelskou podporu a komfort při využívání elektronického způsobu komunikace.
 • A1.6 Motivovat programy pro občana s cílem přilákat ho k elektronickému způsobu komunikace.
 • A1.7 Budovat na již existujících řešeních, postupný rozvoj
 • A1.8 Budovat důvěru v systém
 • A1.9 Segmentovat dle potřeb uživatelů
 • A1.10 Zapracovat standardy gov.uk (vyzkoušet i na vedení)
 • A1.11 Elektronizovat úřad i dovnitř – obíhat mají data, ne úředníci
Priorita A2
Elektronizovat komunikace dle eIDAS s důrazem na elektronickou identitu občana a důvěryhodné elektronické dokumenty.
 • A2.1 Vytvořit detailní cílový konceptu pro tento dílčí cíl s vazbou na globální cílový koncept.
 • A2.2 Implementovat nástroje eIDAS na straně města takovým způsobem aby byla zajištěna pro vybrané agendy a úkony kompletní elektronická komunikace občanů s úřadem a naopak.
 • A2.3 Využívat standardních poskytovatelů identit a také občanský průkaz s elektronickou identitou (očekávaný nástup 7/2018) pro identifikaci občanů   – minimalizace nutnosti udržovat další přenosné platformy pro uchovávání identit, toto je pohodlné jak pro občana tak zlevňuje provoz elektronických služeb pro město a snižuje potřebu uchovávat na různých místech IS města citlivé informace o občanovi (usnadňuje opatření v rámci GDPR)
 • A2.4 Zajistit uživatelům možnost uchovávat elektronické dokumentace získané v rámci komunikace s úřadem tak aby byla zachována jejich důvěryhodnost – digitální kontinuita v čase. Jedná se o nutnou součást celého komplexního řešení.
 • A2.5 Implementovat evropské identity
Dílčí cíl B
Provázat městskou správu s krajskou a státní elektronickou správou a IS (integrace na systémy e-Governmentu, kraje, případně jiných poskytovatelů a využívání jejich služeb)
Priorita B1
Zkoumat a sledovat centrální služby na úrovni e-Governmentu, sledovat legislativu na úrovni EU a ČR, připravovaných projektů ze změn, identifikace služeb jiných IS, kraje, městských společností nebo jiných poskytovatelů služeb vhodných pro postupné naplňování primárního cíle.
 • B1.1 Vytvořit pracovní skupiny zabývající službami, které poskytují tyto centrální systémy, zkoumání možnosti využití těchto služeb a zároveň identifikace dalších služeb a jejich poskytovatelů pro naplnění primárního cíle. Výstupy této slupiny by měly být součástí globálního a následně i detailních konceptů uvedených v jednotlivých opatřeních v této kapitole.
 • B1.2 Vytipovat podobných měst a aglomerací jako je BRNO a inspirace jejich způsobem řešení elektronizace komunikace s občanem.
 • B1.3 Nezapomenout na rostoucí roli měst na úkor dalších úrovní státní správy
Dílčí cíl C
Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)
Priorita C1
Budovat služby v souladu s primárním cílem vytvářet takovým způsobem, aby byly zohledněny potřeby jednotlivých znevýhodněných skupin občanů.
 • C1.1 Přizvat v průběhu tvorby globálního cílového konceptu zástupce těchto znevýhodněných skupin do pracovního týmu řešitelů a zapracovat jejich požadavky a potřeby. Výstupem by měly být standardy pro vytváření elektronizovaných služeb, kde budou zahrnuty i požadavky zajišťující potřeby těchto znevýhodněných skupin.
 • C1.2 Dodržovat důrazně výše uvedené standardy ve všech fázích návrhu a vytváření služeb až na úrovni designu aplikací.
 • C1.3 Nezapomenout i na komunikaci v offline prostoru
 • C1.4 Integrovat principy dobré správy i do elektronické komunikace
Dílčí cíl D
Zabezpečit kontinuitu provozu, zabezpečit data proti ztrátě nebo zneužití, zabezpečit komunikaci vč. bezpečnostní strategie
Priorita D1
Zajistit kvalitní a bezpečnou datovou infrastrukturu ve vysoké dostupnosti
 • D1.1 Vytvořit bezpečnostní standardy a jejich zapracování do globálního cílového konceptu (Implementovat požadavky a best practices z oblasti kybernetické bezpečnosti, vč. požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, implementovat GDPR na úrovni metodiky a nutných doplnění a změn v IS města, uplatňovat princip „jednou vyplníš a stačí“)
Připomínky
Milan Dufka
19. 6. 2018
Inspiraci bych hledal v Estonsku.
Reakce
Souhlasím s tím, že ESTONSKO je země, kde by se Česká republika a její zákonodárci měli inspirovat. Bohužel na úrovni města už máme možnost využít pouze toho, co umožňuje legislativa ČR a samozřejmě technologie. Ve vztahu k technologiím jsem si jistý, že se to děje a potenciál, který nám technologie dávají je využívaný v maximální možné míře.
Petr Pavel
23. 6. 2018
jednoduchy cil: obcan nemusi chodit a cekat na urade pri reseni jakychkoli zakladnich veci - obcanka, ridicak, registr vozidel ...
Reakce
Je potřeba rozlišit dvě základní úrovně. Úroveň municipality, v tomto případě BRNO , která se může pomocí nástrojů eIDAS, formulářových řešení, portálů občana zajistiti kompletní elektronický přístup k vyřizování těchto záležitostí a úroveň velkého eGovernmentu (ministerstev), které jsou správci a majiteli agend ŘP, OP apod. Z výše uvedeného je patrné, že BRNO má pouze omezení možnosti k zajištěná komfortnímu vyřizovaní těchto životních situací občanem a je závislá na požadavcích a postupech ministerstev a jejich vzájemné součinnosti a integraci.
Jitka Maderová
25. 6. 2018
Za Odbor správních činností Magistrátu města Brna nemáme žádné připomínky. Prakticky se nás týká zejména část Efektivně fungující elektronizovaná správa.
Reakce
Děkujeme.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Myslím si že v této oblasti by Brno mohlo spíše své zkušenosti rozdávat, míru elektronizace správy považuji za adekvátní přechodovému stavu a věřím že se bude dále úspěšně zvětšovat. Za současný stav věcí patří všem autorům velký dík!
Reakce
Nezbývá než poděkovat za pochvalu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Vyuzit existujici elektronicky system nakupu jizdenek a platby za odpady i ke komunikaci s obcanem (v rozumne mire ke strategickym projektum na urovni mesta i mestske casti).
Reakce
Ano, toto se předpokládá, že současný systém bude dále rozvíjen a systematicky doplňován.
Jan Fiala
30. 6. 2018
S křížkem po funuse, ale budiž. V 21. století je jakákoli papírová komunikace s úřady přežitkem, který by měl jako alternativa zůstat zachován (např. pro postarší jedince), ale ne vyžadován. Ať už to bude co do přenesené působnosti státní správy - přepis vozidla, který by se při provázanosti systémů dal udělat i cestou check-pointu anebo STK (po kladné evidenční kontrole rovnou v budově STK by se dala podat elektronická žádost), tak vyřizování např. na sociálním odboru, úřadech práce či živnostenském úřadu.
Reakce
Ano toto je pravda a není k tomuto cokoliv dodat. V rámci této hodnosty se předpokládá postupný přechod k elektronizaci.
MMB-Živnostenský úřad města Brna
Lubomír Frolda
9. 7. 2018
priorita A1 Dosavadní webové stránky města Brna by se měli zjednodušit a upravit tak, aby uživatelé jednoduše našli to, co hledají. Současné uspořádání navázané zejména na organizační strukturu MMB je nešťastné. Nový web města by měl zahrnovat v prvním sledu nabídku agend, které doléhají přímo na občana a které si občan potřebuje vyřídit (agenda osobních dokladů, ohlašovna pobytu, řidičské průkazy, registr vozidel, živnostenská oprávnění). Možnost elektronického objednání na danou činnost-službu by měla být z jednoho místa (odkazu) a poté si občan vybere požadovanou oblast, kde si potřebuje vyřídit své záležitosti. V rámci modernizace webové prezentace by mělo dojít ke sjednocení nabízených služeb a informací do srozumitelné podoby. S odkazem na prioritu C1 by se měly tyto věci realizovat vždy podle nejslabšího článku - tedy lidí znevýhodněných, kteří nemají hlubší uživatelské znalosti a hledání či studování složitých pravidel a postupů jim činí obtíže. Současně platí, že při změnách, které budou viditelné vně "města" potažmo MMB, by se mělo pracovat na zlepšení vnitřních systémů. Např. realizace moderního (inteligentního) docházkového systému s čipovou osobní zaměstnaneckou kartou "na vše" - od docházky po jídelnu. Nahradila by primitivní snadno kopírovatelné papírové osobní průkazky, při pobytu na pracovišti by občan viděl na webu indikovánu přítomnost úředníka na pracovišti atd. Odpadly by zatěžující kontroly docházkových knih a vykazování pobytu na pracovišti. Stále se hovoří o zlepšení prostředí pro čekající klienty. To by nemělo být záležitostí jednotlivých útvarů, ale mělo by se to naplánovat a provést centralizovaně. Vyměnit zastaralé vybavení-nábytek, lavice, stoly, které např. na Živnostenském úřadu města Brna klienti oprávněně kritizovali v proběhlých anketách spokojenosti (nábytek na chodbě-"socialistický sběr", v rámci rozpočtových možností částečně řešeno). Vybavení by mělo být jednotné např. v barvách města, aby se klienti identifikovali se svým městem i na úřadě. Dále z anket spokojenosti na ŽÚ opakovaně vyplynula absence dostupnosti wifi sítě pro klienty v budovách MMB. V dnešním světě, kdy se uvažuje o plošném pokrytí center měst wifi signálem, by to měla být samozřejmost, zavést totéž v budovách MMB.
Reakce
Tato připomínka zahrnuje více oblastí, které je nezbytné řešit, V současné době probíhá tender na nový web města BRNA, který by určitě měl odpovídat modernímu uspořádání srozumitelnému pro občana, jako klíčového uživatele. Lze očekávat, že v budoucnu by nový web měl obsahovat inteligentní formuláře životních situací, možnosti autentifikace pomocí eOP nebo jiných elektronických identit, případně možnost se objednat na konkrétní hodinu na přepážku na úřadě. Výše popsané změny směrem k občanovi, tj. k vnějšímu prostředí magistrátu, jsou podmíněny také změnami ve vnitřním prostředí magistrátu a to jak na procesní úrovni tak technologické. Technologické prostředí magistrátu, alespoň ve vztahu k klíčovým aplikacím, je v současné době postaveno na enterprise technologiích, které umožňují robustní integrační úlohy i zpracování velkého objemu dat, aniž by hrozilo riziko jejich výpadku. Pravděpodobně bude nezbytné se zabývat i dalšími systémy než je centrální IS BRNA, jako jsou například docházkové sytémy apod. Určitě samostatným problémem jsou prostředí čekáren, nebo způsoby vykazování práce úředníků. Nicméně z pohledu cílů a priorit této hodnoty lze považovat tyto nedostatky a jejich řešení za věci, které pravděpodobně nespadají pod tuto hodnotu.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".