Až budou děti velké, jak bude město Brno fungovat? Jak transparentně a jak efektivně se bude hospodařit? Jaká bude občanská společnost, místní komunity nebo přímá participace na rozhodování?

Městská správa

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak by městská správa měla v budoucnu fungovat.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 hovoří jazykem běžných lidí, nikoliv úřednickým ptydepe. Informace jsou jednoduše dohledatelné a srozumitelné všem. Jsou vždy aktuální, důvěryhodné, poučné, nestranné, jednoduché na pochopení, užitečné a přesné. Brno vytváří taková místa, která zjednodušují občanům dohledatelnost libovolných informací týkajících se města a i přístup ke službám, které město poskytuje. Informační systém měst a jeho organizací je integrovaný na systému eGovernmentu, úkony i komunikace na straně města i občanů probíhají převážně elektronicky. Napříč celým systémem je zajištěna kybernetická bezpečnost.

Přínos

Otevřenost a srozumitelnost správy města bude mít přímý vliv na kvalitu života lidí. Lidé budou vnímat, co se ve městě děje, kam město směřuje a budou vědět proč se tak děje. Tímto dojde k větší angažovanosti občanů do záležitostí města a možnost získání zpětných vazeb nebo podnětů k rozvoji služeb. V rámci elektronizace správy dojde k minimalizaci nutnosti návštěv obyvatel Brna na úřadech a zároveň vytvoření takové podoby služeb, které budou pro obyvatele srozumitelné a jednoduše použitelné. Od takto nastaveného systému efektivní správy lze očekávat zrychlení a zpřehlednění výkonu správy a vysoký přehled o službách, které občan konzumuje nebo může konzumovat a zároveň rychlý přenos informací o nových službách směrem k občanovi. Dojde k zvyšování kvality služeb a tím vzroste spokojenost obyvatel s jejich podobou a fungováním města jako takového.

Současný stav

38%

Budoucí stav

82%

Elektronizace veřejné správy je na svém počátku, nicméně lze předpokládat její další dynamický rozvoj, který bude kopírovat vývoj informačních technologií.

Garant

Luděk Telecký

Ředitel společnosti TECHNISERV IT, spol. r. o., je člen skupiny TECHNISERV Group, působící na trhu již od roku 1991. Skupina působí v České republice, Posku, Slovensku, ale i v Saúdské Arábii, Rusku a Ukrajině. TECHISERV IT se věnuje informačním systémům se zaměřenéím na elektronickou komunikaci a enterprise řešením v oblasti IT. Na nastavení této hodnoty spolupracovali Jan Žák a Jan Řezáč. Jan Žák působí jako lektor na Masarykově univerzitě, kde kromě výuky za pomoci simulačních manažerských her vedu a rozvíjím několik let projekt Meziuniverzitní studentské soutěže (MUNISS), který nyní zapojuje do týmů studenty z MU, Mendelu, VUT a také STUBA z Bratislavy. Týmy zpracovávají pro Magistrát města Brna studie na zadávané problémy. Poslední roky se angažuji i v oblasti Smart city. Aktuálně vedu projekt Brněnská karta, tedy rozvoj e-shopu městských služeb. Na doméně www.brnopas.cz je od ledna 2017 dostupná elektronická šalinkarta, další služby by měly postupně následovat. Zaměřuje se na efektivní využití městských společností pro zabezpečení služeb pro občany a obyvatele. Jan Řezáč je jednatelem společnosti HOUSE OF ŘEZÁČ. Působí jako konzultant webů. Vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Napsal první českou knihu o procesu návrhu webu – Web ostrý jako břitva, podle které dnes pracuje většina českých webdesignerů.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zjednodušit a zpříjemnit správu města vůči jeho občanům (intuitivní, srozumitelné a konzistentní procesy a formuláře)

Podíl životních situací / služeb dostupných k vyřízení elektronickou cestou bez návštěvy úřadu

%

3

90

celé město

Sociologické šetření: spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB (souhrnný indikátor)

hodnota ukazatele

1,73 (2017)

1,2

celé město

Počet důvodných a částečně důvodných stížností v systému MMB

počet

99

50

celé město

další Zajistit jednoduchý přístup ke kvalitním informacím – uživatelsky příjemný, intuitivní a srozumitelný design služeb (tak aby lidé rychle našli, co potřebují a hledají)

Sociologické šetření: spokojenost s informovaností občanů o dění ve městě

koeficient, hodnota ukazatele

2,16 (2017)

1,2

celé město

Web města: intuitivní, uživatelsky přívětivý (měření UX dle metodiky System Usability Scale – SUS)

skóre

SUS 70.72, komentář: web brno.cz má v závislosti na úkolu (najít kontakt, vyřídit ŘP, objednat se...) průměrné až podprůměrné skóre, co se týče uživatelského prožitku a spokojenosti

SUS 85+, komentář: web brno.cz má v závislosti na úkolu (najít kontakt, vyřídit ŘP, objednat se...) nadprůměrné skóre, co se týče uživatelského prožitku a spokojenosti

webové stránky města

další Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní).

Množství služeb přizpůsobených znevýhodněným občanům, seniorům,...

počet

0

10

celé město

Pokrytí znalosti angličtiny (na úřadu) na přiměřené úrovni

1 (mizivé) až 5 (úplné)

2

(nejméně) 4

celé město

další Provázat městskou správu s krajskou a státní elektronickou správu a IS (integrace na systémy eGovernmentu, kraje, případně jiných poskytovatelů a využívání jejich služeb)

Duplicitní služby poskytované IS SMB a jiných integrovatelných IS nebudou tvořit více jak 10% z poskytovaných služeb IS SMB oproti ideálnímu stavu integrace. (Jako IS SMB pro účely tohoto dokumentu jsou vímány všechny aplikace, portály, ERP, integrační sběrnice, agendové systémy nebo komunikační systémy zajišťující chod SMB a komuniaci Občan-úřad nebo úřad- občan)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

90

Brno a Jihomoravský kraj

další Zabezpečit kontinuitu provozu, zabezpečit data proti ztrátě nebo zneužití, zabezpečit komunikaci vč. bezpečnostní strategie

Implementace standardů ISO 20 000 a 27 000 a zajištění souladu se zákonem KYBE (zák. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti)

počet certifikátů

0

3

-

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Jan Bouda

7.9.2017
Popis hodnoty
Pozor ma mantru kybernetické bezpečnosti. Je bezpochyby důležitá, ale prostředky je třeba vynakládat s rozumem. V souvislosti se zvýšeným důrazem na kybernetickou bezpečnost se stále častěji setkávám se situacemi kdy vláda vydává velké částky peněz komukoliv kdo slíbí pracovat na kybernetické bezpečnosti, bez ohledu na konkrétní způsob vynaložení peněz, jeho účelnost a reálnost. ; Přínos městu: Omezení mrhání penězi.
Reakce garanta
S tímto tvrzením nelze než souhlasit. Někdy se skutečně z pojmu „kybernetické bezpečnosti, tzv. KYBE“ stává nástroj pro někdy až nesmyslné mrhání penězi. Nicméně zpravidla se nevyvážený poměr mezi výdaji na bezpečnost a procesně-funkční technologiemi ukazuje jako výdaj, který v konečném důsledku vede k přemíře zabezpečení, což se rovná omezení možností a User Friendly práce uživatele (ať už interního tak i externího – v tomto případě občana). Proto se domnívám a jsou tak definovány cíle této oblasti, že orientace na kvalitu a efektivitu procesů jako prioritu č. 1, je způsob, jak tzv. KYBE používat pouze jako nástroj pro rozumné zabezpečení předmětných navržených procesů.

Tomas Hudec

17.9.2017
Popis hodnoty
Dobrý den, čekal jsem, že po velkém ohlasu prodeje šalinkaret přes brnopass.cz, bude tento web zásadně rozšířen a přibudou tam další možnosti. Nicméně po roce jsou tam navíc jen odpady. Jinak web brno.cz je hodně obsáhlý, řekl bych až nepřehledný.
Reakce garanta
Zcela souhlasím. Součástí práce na úkolech vyplývajících ze Strategie Brno 2050 je postupná digitalizace všech služeb Magistrátu a zároveň zpřehledňování stávajícího ekosystému webů. Další kroky záleží na průběžných rámcových cílech.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Informace o připravovaných stavebních změnách se k veřejnosti dostanou včas jen náhodně. Jde zejména, i když ne výhradně, o demolice památek, které právně památkami nejsou. Ve chvíli, kdy je vydáno úřední povolení památku zničit, už bývá obvykle pozdě.
Reakce garanta
Děkujeme za komentář, tento problém vnímáme, zvláště v situaci, kdy objekt není po právní stránce památkou a zároveň není v majetku města, je však situace velmi komplikovaná.