Projekty

Senior akademie

Program, jenž seniory vzdělává v oblasti rizik, která je v životě mohou potkat, je rozšířen v mnoha českých městech. V Brně má Senior akademie už několikaletou tradici. Program ve formátu celoživotního vzdělávání se do značné míry podobá podobně populárním univerzitám třetího věku. Akademie vzdělává seniory v tématech kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik. Účastníky programem provází odborní lektoři, kteří seniorům pomáhají orientovat se ve složitých životních situacích, zároveň je učí komunikovat se státní správou, samosprávou a složkami integrovaného záchranného systému (IZS). V Brně mohou senioři projít čtyřmi úrovněmi vzdělávacích programů, během nichž navštěvují různé přednášky, kurzy nebo exkurze. Do brněnské akademie se mohou hlásit senioři z Brna i dalších obcí Jihomoravského kraje. Program Městské policie Brno je pro účastníky bezplatný, částkou na jeho provoz přispívají vedle policie také Statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

Rozšiřování preference vozidel IZS ve městě Brně

Složky integrovaného záchranného systému (IZS) často počítají každou sekundu potřebnou k včasnému zásahu u nehod a dalších mimořádných událostí. Důležitý čas bohužel mnohdy ztrácejí kvůli hustému provozu, mimo jiné na křižovatkách. Hladšímu průjezdu silnicemi pomáhá projekt rozšiřující síť křižovatek, které upřednostňují právě vozidla IZS. Ta křižovatkami snadněji a bezpečněji projedou na zelenou díky souboru prvků ovlivňujících semafory. Čím více bude křižovatek s preferencí, tím více se zkrátí doba dojezdu záchranných složek. Projekt napomáhá zavádění technologií "Smart City" v Brně, zároveň zvyšuje efektivitu zásahu složek IZS. Výrazně přispívá k bezpečnosti a plynulosti při jízdě zásahových vozidel k mimořádným událostem.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Bezpečné město
Projekty

Brno jako synonymum „dobré adresy“, kde se bydlí bez obav

Vizí Brna je, aby dokázalo zajistit bezpečnost svých obyvatel, kteří jsou a budou dostatečně informováni o svých právech, možnostech a pravidlech chování v krizových situacích. V plánu je proto i zajistit připravenost města na krizové situace různého druhu, včetně preventivní přípravy a informovanosti obyvatel.
Podívejte se na jasně daný desetiletý plán, jak se Brno stane synonymem „dobré adresy“, kde se žije a bydlí bez obav.
Primární cíl: Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů ohrožujících bezpečnost a zdraví
Dílčí cíl A
Motivovat občany k aktivnímu přístupu při eliminaci rizik plynoucích z kriminálně motivovaných aktivit
Priorita A1
Zvyšovat povědomí občanů o právech a možnostech hájit svůj život, zdraví, majetek a svobodu
Priorita A2
Zvýšit důvěru a autoritu bezpečnostních složek města v očích veřejnosti-spolehlivost těchto orgánů
Dílčí cíl B
Zajistit připravenost města na krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací)
Priorita B1
Informovat obyvatele města s aktivním přístupem při řešení mimořádných událostí a při ochraně osob a majetku – objektivně a erudovaně seznámit občany města s elementárními pravidly k zajištění jejich bezpečnosti
Priorita B2
Podporovat dislokace a vybavení složek IZS a zlepšit prostupnost města při průjezdu záchranných složek
Dílčí cíl C
Kvalifikovanou prací s dětmi a mládeží snížit kriminalitu mládeže a podpořit prevenci rizikového chování a bezpečnostně rizikových jevů
Priorita C1
Naplňovat podmínky pro život dětí a mládeže bez pocitů ponížení a potřeby ponižovat
Dílčí cíl D
Zabránit vzniku oblastí (čtvrtí) se segregací osob na základě sociálních, etnických, náboženských a kulturních diferenciací – jako potencionálního zdroje eskalace nežádoucích sociálních a bezpečnostních jevů
Priorita D1
Zamezit vniku sociálně, etnicky, nábožensky a kulturně segregovaných oblastí ve městě