Hodnota: Bezpečné město
Primární cíl: Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů ohrožujících bezpečnost a zdraví
Dílčí cíl A
Motivovat občany k aktivnímu přístupu při eliminaci rizik plynoucích z kriminálně motivovaných aktivit
Priorita A1
Zvyšovat povědomí občanů o právech a možnostech hájit svůj život, zdraví, majetek a svobodu
 • A1.1 Popularizovat preventivní programy na ochranu práv a svobod občanů
Priorita A2
Zvýšit důvěru a autoritu bezpečnostních složek města v očích veřejnosti-spolehlivost těchto orgánů
 • A2.1 Častěji informovat občany města o činnosti bezpečnostních složek
Dílčí cíl B
Zajistit připravenost města na krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací)
Priorita B1
Informovat obyvatele města s aktivním přístupem při řešení mimořádných událostí a při ochraně osob a majetku
 • B1.1 Prezentovat možnosti a schopnosti IZS
 • B1.2 Zavádět preventivní výchovu dětí, mládeže a rizikových skupin a zapojit IZS do vzdělávání dětí
 • B1.3 Informovat průběžně obyvatele o hrozbách.
 • B1.4 Modernizovat prvky varování a vyrozumění
 • B1.5 Zabezpečit obsazení krizových orgánů odborníky z řad IZS, městských institucí a firem
 • B1.6 Vytvořit jednotnou platformu (databáze odborníků v Brně) v rámci města při řešení krizových stavů
Priorita B2
Podporovat dislokace a vybavení složek IZS a zlepšit prostupnost města při průjezdu záchranných složek
 • B2.1 Vytvořit společné výjezdové centrum ke koordinaci (ISZ + Městská policie + Policie ČR)
 • B2.2 Podporovat výstavbu a modernizaci autonomních (společných) základen složek IZS
 • B2.3 Podporovat modernizaci vybavení složek IZS
 • B2.4 Realizovat preference v křižovatkách pro vozidla IZS
 • B2.5 Zavádět a využívat moderní technologie pro řešení mimořádných událostí
Dílčí cíl C
Kvalifikovanou prací s dětmi a mládeží snížit kriminalitu mládeže a podpořit prevenci šikany
Priorita C1
Děti a mládež bez pocitů ponížení a potřeby ponižovat
 • C1.1 Zavádět důslednou prevenci a informovanost mezi cílové skupiny
 • C1.2 Podporovat intenzivnější spolupráci mezi školou a rodinou dětí
Dílčí cíl D
Zabránit vzniku „NO-GO“ zón
Priorita D1
Neexistence sociálně, etnicky a nábožensky separovaných oblastí ve městě
 • D1.1 Primárně nevytvářet podmínky pro vznik takových lokalit.
 • D1.2 Eliminovat separační snahy skupin osob neakceptujících zákony a základy státu.
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Naprostý souhlas, možná bych přidal akcent na terénní práce v oblasti prevence.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Co do bezpečnosti, např. do nevzniku no-go zón, bylo by nasnadě přistupovat ke všem lidem stejně, tedy menšiny nikterak nezvýhodňovat. Dále by bezpečnosti, zejména kolem Hlavního nádraží, pomohl zvýšený dohled, zejména strážníků MP. V tzv. myší díře bych osobně uvítal, kdyby hlídky byly permanentně. Chápu, že řidič přesahující dobu parkování o 5 minut je vítaným zdrojem pokuty, ovšem tento neohrozí bezpečnost lidí tak, jako asociální živly, zejména v nočních hodinách.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
K dosažení primárního cíle: Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů ohrožujících bezpečnost a zdraví bude vhodné doplnit i dílčí cíl - optimalizace bezpečnostních složek ve městě, posílení kontroly v tzv. vyloučených lokalitách.