Projekty

Bezpečná adresa

Projekt Městské policie Brno navazuje na úspěšné aktivity „Domovnické akademie“. Vzdělávání domovníků bude probíhat formou praktické aplikace znalostí, dovedností, opatření a sociálních, nebo technických řešení, která zvýší bezpečí v bytových domech. Rozšiřování sítě bezpečných adres bude podporovat asistenční program (APROPO), který zahrnuje kromě osvědčených kurzů Domovnické akademie i průběžné aktualizační semináře pro domovníky, nájemníky a vlastníky bytových domů. Na seminářích budou prezentovány novinky v oblasti prevence kriminality, legislativy a technických systémů, a bude probíhat výměna zkušeností samotných majitelů domů a domovníků. Pro majitele bytových domů i nájemníky je už nyní k dispozici Manuál bezpečného bydlení, popisující jednotlivé kroky a při zajišťování bezpečného bydlení jejich účinnost, Vše pilotně ověřené v domě Koniklecová 5 na Kamenném vrchu.

Nová hasičská stanice Lidická

Na největší stanici v kraji slouží na 3 směny 72 hasičů a je zde k dispozici 16 kusů požární techniky. Stanice Lidická řeší ročně přes dva tisíce mimořádných událostí v rámci celého kraje. Kromě běžných událostí se totiž specializuje na záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou, na záchranu osob z jeskyních komplexů, výkopů a zřícených objektů i vyprošťování těžkých vozidel. Zastřešuje službu leteckých záchranářů, přes den sloužících na letišti v Tuřanech. Současná budova slouží hasičům už téměř 80 let, neodpovídá už současným nárokům na techniku i zázemí hasičů a je ve špatném technickém stavu. Plánovaná nová hasičská stanice vytvoří moderní zázemí pro odbornou přípravu a službu hasičů, požární techniku i její údržbu. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Investorem bude Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Bezpečné město
Projekty

Brno jako synonymum „dobré adresy“, kde se bydlí bez obav

Vizí Brna je, aby dokázalo zajistit bezpečnost svých obyvatel, kteří jsou a budou dostatečně informováni o svých právech, možnostech a pravidlech chování v krizových situacích. V plánu je proto i zajistit připravenost města na krizové situace různého druhu, včetně preventivní přípravy a informovanosti obyvatel.
Podívejte se na jasně daný desetiletý plán, jak se Brno stane synonymem „dobré adresy“, kde se žije a bydlí bez obav.
Primární cíl: Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů ohrožujících bezpečnost a zdraví
Dílčí cíl A
Motivovat občany k aktivnímu přístupu při eliminaci rizik plynoucích z kriminálně motivovaných aktivit
Priorita A1
Zvyšovat povědomí občanů o právech a možnostech hájit svůj život, zdraví, majetek a svobodu
Zodpovědnost: Městská policie Brno, Policie ČR, HZS, MŠ a ZŠ
(průběžně)
 • A1.1 Popularizovat preventivní programy na ochranu práv a svobod občanů se zaměřením na motivaci k aktivitě při zajištění bezpečnosti vlastní i dalších osob
Priorita A2
Zvýšit důvěru a autoritu bezpečnostních složek města v očích veřejnosti-spolehlivost těchto orgánů
Zodpovědnost: OOBR, Městská policie Brno, Policie ČR a Armáda ČR to mají ze zákona
(průběžně)
 • A2.1 Častěji informovat občany města o činnosti bezpečnostních složek, a to zejména sociálních sítích (včetně zavedení pozice content managera na MMB)
Dílčí cíl B
Zajistit připravenost města na krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací)
Priorita B1
Informovat obyvatele města s aktivním přístupem při řešení mimořádných událostí a při ochraně osob a majetku – objektivně a erudovaně seznámit občany města s elementárními pravidly a zajištění jejich bezpečnosti
Zodpovědnost: OOBR, JMK, jednotlivé složky IZS
(průběžně)
 • B1.1 Prezentovat možnosti a schopnosti IZS
 • B1.2 Zavádět preventivní výchovu dětí, mládeže a rizikových skupin a zapojit IZS do vzdělávání dětí
 • B1.3 Informovat průběžně obyvatele o hrozbách
 • B1.4 Zachovat stávající systém a modernizovat prvky varování a vyrozumění (např. mobilní aplikace pro Brno
 • B1.5 Vytvořit jednotnou platformu (databáze odborníků v Brně) v rámci města při řešení krizových stavů
Priorita B2
Podporovat dislokace a vybavení složek IZS a zlepšit prostupnost města při průjezdu záchranných složek
Zodpovědnost: OOBR, jednotlivé složky IZS
(průběžně)
 • B2.1 Vytvořit společné operační centrum ke koordinaci (ISZ + Městská policie + Policie ČR)
 • B2.2 Podporovat výstavbu a modernizaci autonomních (společných) základen složek IZS (2025–2028 až dle potřeby)
 • B2.3 Podporovat modernizaci vybavení složek IZS
 • B2.4 Realizovat preference v křižovatkách pro vozidla IZS
 • B2.5 Zavádět a využívat moderní technologie včetně softwaru pro řešení mimořádných událostí (např. speciální hasící řezací zařízení)
Dílčí cíl C
Kvalifikovanou prací s dětmi a mládeží snížit kriminalitu mládeže a podpořit prevenci rizikového chování a bezpečnostně rizikových jevů.
Priorita C1
Děti a mládež bez pocitů ponížení a potřeby ponižovat
Zodpovědnost: OŠMT, MŠ a ZŠ/zřizovatel, NNO
(průběžně)
 • C1.1 Zavádět důslednou prevenci a informovanost mezi cílové skupiny
 • C1.2 Podporovat intenzivnější spolupráci mezi školou a rodinou dětí
 • C1.3 Eliminace rizikového chování u dětí a mládeže
 • C1.4 Preventivní programy zaměřené na snižování rizik a vlivu extremismu ve všech jeho dosud identifikovaných projevech a podobách
 • C1.5 Aktualizace a identifikace “nově” vznikajících hrozeb s vlivem na mládež ve městě
Dílčí cíl D
Zabránit vzniku oblastí (čtvrtí) se segregací osob na základě sociálních, etnických, náboženských a kulturních diferenciací – jako potencionálního zdroje eskalace nežádoucích sociálních a bezpečnostních jevů.
Priorita D1
Neexistence sociálně, etnicky, nábožensky a kulturně segregovaných oblastí ve městě
Zodpovědnost: BO, OSP, Městská policie Brno, Policie ČR, NNO
(průběžně)
 • D1.1 Primárně nevytvářet podmínky pro vznik takových lokalit (např. v oblasti plánování a rozhodnutí o lokalizaci pobytu osob s jistou mírou bezpečnostního rizika)
 • D1.2 Eliminovat separační snahy zejména u skupin osob neakceptujících zákony a základy státu (ČR)
 • D1.3 Identifikovat příčiny vzniku sociálně vyloučených lokalit a hledat řešení vč. přípravy strategií pro zlepšení situace v již existujících vyloučených lokalitách směrem k zániku stávajících sociálně vyloučených lokalit a nevznikání nových
 • D1.4 Plánovat úpravy veřejných prostranství z hlediska bezpečnosti