Hodnota: Bezpečné město
Primární cíl: Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů ohrožujících bezpečnost a zdraví
Dílčí cíl A
Motivovat občany k aktivnímu přístupu při eliminaci rizik plynoucích z kriminálně motivovaných aktivit
Priorita A1
Zvyšovat povědomí občanů o právech a možnostech hájit svůj život, zdraví, majetek a svobodu
 • A1.1 Popularizovat preventivní programy na ochranu práv a svobod občanů
Priorita A2
Zvýšit důvěru a autoritu bezpečnostních složek města v očích veřejnosti-spolehlivost těchto orgánů
 • A2.1 Častěji informovat občany města o činnosti bezpečnostních složek
Dílčí cíl B
Zajistit připravenost města na krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací)
Priorita B1
Informovat obyvatele města s aktivním přístupem při řešení mimořádných událostí a při ochraně osob a majetku
 • B1.1 Prezentovat možnosti a schopnosti IZS
 • B1.2 Zavádět preventivní výchovu dětí, mládeže a rizikových skupin a zapojit IZS do vzdělávání dětí
 • B1.3 Informovat průběžně obyvatele o hrozbách.
 • B1.4 Modernizovat prvky varování a vyrozumění
 • B1.5 Zabezpečit obsazení krizových orgánů odborníky z řad IZS, městských institucí a firem
 • B1.6 Vytvořit jednotnou platformu (databáze odborníků v Brně) v rámci města při řešení krizových stavů
Priorita B2
Podporovat dislokace a vybavení složek IZS a zlepšit prostupnost města při průjezdu záchranných složek
 • B2.1 Vytvořit společné výjezdové centrum ke koordinaci (ISZ + Městská policie + Policie ČR)
 • B2.2 Podporovat výstavbu a modernizaci autonomních (společných) základen složek IZS
 • B2.3 Podporovat modernizaci vybavení složek IZS
 • B2.4 Realizovat preference v křižovatkách pro vozidla IZS
 • B2.5 Zavádět a využívat moderní technologie pro řešení mimořádných událostí
Dílčí cíl C
Kvalifikovanou prací s dětmi a mládeží snížit kriminalitu mládeže a podpořit prevenci šikany
Priorita C1
Děti a mládež bez pocitů ponížení a potřeby ponižovat
 • C1.1 Zavádět důslednou prevenci a informovanost mezi cílové skupiny
 • C1.2 Podporovat intenzivnější spolupráci mezi školou a rodinou dětí
Dílčí cíl D
Zabránit vzniku „NO-GO“ zón
Priorita D1
Neexistence sociálně, etnicky a nábožensky separovaných oblastí ve městě
 • D1.1 Primárně nevytvářet podmínky pro vznik takových lokalit.
 • D1.2 Eliminovat separační snahy skupin osob neakceptujících zákony a základy státu.
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Naprostý souhlas, možná bych přidal akcent na terénní práce v oblasti prevence.
Reakce
Děkuji za připomínku. Z hlediska zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků měst je otázka prevence a objektivní informovanosti stěžejní. Opakovaně se ukazuje, že právě tato praxe vede ke snížení počtu a následků bezpečnostních incidentů zejména ve městech.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Co do bezpečnosti, např. do nevzniku no-go zón, bylo by nasnadě přistupovat ke všem lidem stejně, tedy menšiny nikterak nezvýhodňovat. Dále by bezpečnosti, zejména kolem Hlavního nádraží, pomohl zvýšený dohled, zejména strážníků MP. V tzv. myší díře bych osobně uvítal, kdyby hlídky byly permanentně. Chápu, že řidič přesahující dobu parkování o 5 minut je vítaným zdrojem pokuty, ovšem tento neohrozí bezpečnost lidí tak, jako asociální živly, zejména v nočních hodinách.
Reakce
Děkuji za připomínky. Nevytvářením podmínek pro vznik problémových a rizikových lokalit uvnitř města právě dochází k narovnání přístupu ke všem obyvatelům města. Řešením problematiky již existujících lokalit vykazujících sociální a bezpečnostní rizika se MMB a bezpečnostní subjekty věnují a jejich činnost má své výsledky ve smyslu zlepšení situace. Absolutního odstranění problematiky těchto lokalit se dočkat nelze, plyne to i ze zkušeností ostatních měst v ČR a v okolních zemích-to ale neznamená že iniciativa poleví, naopak budu prosazovat v bezpečnostní oblasti řešení plně v rozsahu platné legislativy v ČR. K připomínce stran rizikových míst v centru města (hl.nádraží) si dovolím Vám oponovat. Pěší hlídka, resp hlídka s vozidlem MP je neustále v dosahu této lokality. Stálá přítomnost hlídky na jednom místě vytvoří problém někde jinde a za současné praxe, taktických postupů a možností MP Brno nelze aplikovat činnost stacionární hlídky.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
K dosažení primárního cíle: Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů ohrožujících bezpečnost a zdraví bude vhodné doplnit i dílčí cíl - optimalizace bezpečnostních složek ve městě, posílení kontroly v tzv. vyloučených lokalitách.
Reakce
Děkuji Vám za připomínku. Vámi navržený cíl bude konkretizován a je s ním pevně počítáno v rámci priority B2 hodnoty "Bezpečné město".
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".