Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Město Brno v roce 2050 má status bezpečného celku s jasně danými pravidly při zajištění ele­mentární bezpečnosti občanů a návštěvníků města na veřejnosti, v jejich bydlišti, při vol­ném čase a společenském vyžití. Fungují jasné linie mezi prevencí, informovaností, spolu­účastí občanů při zajištění bezpečnosti ve městě ve všech jejích aspektech. Obyvatelé města chápou roli a respektují působnost profesionálních bezpečnostních složek města a státu. Represivní složka bezpečnosti se zaměřuje na vymáhání práva.

Přínos

Město při vědomí svých charakteristik bude spoluvytvářet prostředí pro pocit bezpečí (ve všech aspektech), což je při současném bezpečnostním vývoji ve světě významná veličina. Město s potvrzenou nízkou mírou ohrožení elementárních hodnot a potřeb občanů a institucí je v širším kontextu vnímáno jako „dobrá adresa“, a vytváří tak sekundárně dobré podmínky pro rozvoj všech aktivit a funkčního společenského celku.

Současný stav

59%

Budoucí stav

79%

V Brně je zvýšená kriminalita podobně jako v jiných velkých českých městech, nicméně lidé vnímají Brno jako relativně bezpečné město.

Garant

Martin Menšík

Martin Menšík, brněnský rodák a patriot, se profesně zabývá bezpečností se specializací na boj proti terorismu a ex­tremismu. Nyní přednáší v komerčním sektoru na téma řešení kri­zových stavů a mimo­řádných situací v prostředí škol, úřadů a dalších institucí.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů, ohrožujících bezpečnost a zdraví

Počet trestných činů a přestupků

počet

11 285 trestných činů,153 419 přestupků

Klesající počet

celé město

Sociologické šetření: souhlas s výrokem „Brno je bezpečné město“

hodnota ukazatele

1,9 (2017)

1,2

celé město

Sociologické šetření: pocit bezpečí v noci (podíl spokojených obyvatel – velmi a spíše)

%

48% (2017)

70%

celé město

Sociologické šetření: pocit bezpečí ve dne (podíl spokojených obyvatel – velmi a spíše)

%

77% (2017)

90%

celé město

Počet incidentů všeho druhu (požáry, havárie atd.)

počet

zásahy HZS u mimořádných událostí (2962;) pro další oblasti nutné měření

Klesající počet

celé město

další Zajistit připravenost městana krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací)

Výjezdy nad 20 min. zdravotnické záchranné služby (součet za RLP a RZP) / Podíl výjezdů nad 20 min z celkového počtu výjezdů

počet, %

739 (1,57 %)

Sestupný trend v počtu takových výjezdů

celé město

Rychlost reakce policie

minuty

zjišťuje město, bude doplněno

Zrychlení reakce a provedení zásahu

celé město

Informovaná odpovědná veřejnost (míra informovanosti)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum / měření

Vzestupný trend aktivit v oblasti informovanosti a prevence ve prospěch veřejnosti

celé město

Rychlost reakce HZS

minuty

6:53

cílová hodnota 5:00

celé město

další Kvalifikovanou prací s dětmi a mládeží snížit kriminalitu mládeže a podpořit prevenci šikany

Kriminalita dětí a mládeže

počet

zjišťuje město, bude doplněno

Klesající trend

celé město

Šikana dětí

počet

zjišťuje město, bude doplněno

Klesající trend

celé město

další Zabránit vzniku "NO-GO" zón ve městě

Počet rizikových lokalit

Počet

0

nevznikající rizikové lokality

Centrum města, vyloučené lokality, sousedící katastry

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Stanislav Panschab

4.7.2017
Popis hodnoty
V souvislosti s tímto tématem je třeba zmínit i příliv migrantů, ohrožujících celistvost naší republiky. Zásadou musí být, že v žádném případě se naši občané nebudou řídit ničím jiným, než zákony této země a to stejné musíme požadovat i od případných imigrantů.
Reakce garanta
Autor připomínky byl dne 9.8.2017 kontaktován garantem na uvedený mail. Odpověď na připomínku byla taková, že nelze budovat a plánovat pro jednotlivá města v rámci republiky individuální podmínky, nicméně lze případným rizikům plynoucím z předpokládané migrace předcházet opatřeními jako je například eliminace \"no-go\" zón, soustředění potencionálně rizikových skupin lidí v centrech měst atd.

Petr Oháňka

12.7.2017
Popis hodnoty
Prosím o zohlednění problematiky požární bezpečnosti města, funkčnosti a podpory profesionálních a dobrovolných hasičů působících v Brně.
Reakce garanta
Autor připomínky byl dne 9.8.2017 kontaktován garantem na uvedený mail. Garant je s přispěvatelem ve spojení a připomínka bude zohledněna v rámci priorit segmentu.
Přínos městu
Zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města Brna.

Jan Váňa

29.7.2017
Popis hodnoty
Policie číhající na přechodech není otázka bezpečnosti.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, předáme jej městské policii.
Přínos městu
Všude ve světě (namátkou Norsko, Německo, Londýn) je zvykem, že jsou chodci považováni za osoby zodpovědné za své chování. Pokud je prázdná silnice a chodec přejde na červenou, nikoho by ani nenapadlo ho pokutovat. V Brně je standardem nejen nasolit za takové překročení přechodu 500, ale dokonce nastražit policii, aby na podobné lidi číhala. Tohle mi připomíná spíš normalizační mentalitu než občanskou důvěru. Nevybavuju si jednou kauzu, kde by dopravní nehodu způsobil chodec přecházející na červ
Reakce garanta
Jistě lze souhlasit s tím, že pocit bezpečnosti ve městě není lepší díky přítomnosti policie na přechodech. Nicméně v případě frekventovaných přechodů je patrný neustálý nárůst kolizních situací s účastí chodců nerespektujících světelná znamení. Dlouhodobá pozitivní aktivita v oblasti prevence ze strany MP a PČR se právě v těchto lokalitách ukázala jako nefunkční a proto je v některých případech postupováno formou represe. Chodec je za své jednání v provozu odpovědný, stejně jako řidič, který je za takové přestupky rovněž pokutován a to daleko citelněji. Pro funkční a bezpečnější město pro všechny jeho obyvatele je východiskem respektování pravidel na všech stranách. Pokud tomu takto bude - není důvod pro přítomnost policie např. na přechodech.

Soňa Hrušková

13.9.2017
Popis hodnoty
Dobrý den, v rámci zlepšení bezpečnosti by bylo vhodné řešit i stále aktuální situaci centralizace nepřizpůsobivých v těsné blízkosti centra města. Doposud mi zůstává záhadou, proč je v takto problémových lokalitách, kterou Brno-střed potažmo Brno-Zábrdovice zajisté jsou, zvýšený výskyt zastaváren a ubytoven. Stejně jako nerozumím tomu, proč se toleruje prostituce v těchto ulicích, konkrétně ulice Plynárenská a okolí. To nemluvím o bezdomovcích, kteří zde jsou na denním pořádku a chátrajících městských budovách. V žádném jiném českém ani zahraničním městě jsem se nesetkala s tím, že by těm, kteří do státního/městského rozpočtu ničím nepřispívají, věnovala města svoje centra, která mají být nejvíce reprezentativní a turisticky atraktivní lokalitou. Děkuji za vyjádření.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět. Budeme se jeho obsahu věnovat v rámci této hodnoty. Existence sociálně problémových lokalit v rámci města Brna (centrum a blízké okolí) je dlouholetým problémem větších měst v ČR již celá desetiletí. Naše města nejsou oproti světovým metropolím natolik rozsáhlá a proto jsou tyto lokality tzv. na ráně. Provoz zastaváren, ubytoven je regulován ustanoveními Zákona č.455/1991 Sb (Živnostenský zákon) a na něj navazujícími místními úpravami. Tyto však nemohou mít z logiky věci vyšší účinnost než zákon sám. Lze souhlasit s tím, že existence takových provozoven v problémové lokalitě je rizikovým faktorem. Řešením je úprava legislativy v širokém spektru spadajícím do oblasti bezpečnosti města. Máme na mysli oblast pravomocí orgánů města, živnostenských úřadů, MP a PČR. Není cílem města obehnat betonovými ploty - nebylo by to hezké, ale stanovit jasná a bezvýhradná pravidla. Domnívám se, že např.v oblasti řešení problému heren se městu Brnu v republikovém měřítku daří velmi dobře. Je to jeden z markantů, že řešení jsou možná.