Hodnota: Soběstačné cirkulární město

Primární cíl: Podpořit využívání maximálního potenciálu materiálů dostupných na úrovni města

Dílčí cíl A
Maximalizovat využití odpadních toků ve výrobních podnicích pro vstupy do navazujících podniků
Priorita A1
Navrhnout a otestovat lepší využití energetických a materiálových toků mezi podniky a výrobními subjekty
 • A1.1 Zmapovat energetické a materiálové toky v hlavních sektorech i konkrétních subjektech
 • A1.2 Navrhnout a uskutečnit pilotní řešení pro vybrané modelové příklady
 • A1.3 Vyhodnotit řešení, navrhnout komplexní řešení pro hlavní sektory (například potravinářství, módní průmysl, logistika)
Priorita A2
Podpořit legislativu směřující k využití odpadních toků
 • A2.1 Vytipovat kritické oblasti, kde legislativa momentálně překáží využití odpadních toků na úrovni města
 • A2.2 Zmapovat dobré příklady legislativy z praxe ze zahraničí
 • A2.3 Navrhnout a aktivně iniciovat nové legislativní kroky
Dílčí cíl B
Podpořit recyklaci a znovuvyužití odpadních vod a produktů jejich čištění
Priorita B1
Zvýšit míru recyklace a znovu používání odpadních vod
 • B1.1 Zmapovat míru recyklace a znovu používání odpadních vod
 • B1.2 Identifikovat oblasti pro zlepšení s největším potenciálem
 • B1.3 Navrhnout a uskutečnit pilotní řešení
 • B1.4 Vytyčit si závazný cíl k recyklaci a znovu používání odpadních vod pro roky 2028, 2038 a 2050  
Dílčí cíl C
Předcházet vzniku odpadů (průmyslových i komunálních) a podpořit jejich znovuvyužití
Priorita C1
Snížit vznik a podpořit prevenci vzniku komunálních odpadů
 • C1.1 Realizovat edukativní kampaň pro obyvatele
 • C1.2 Vytipovat a omezit jednorázové spotřebitelské plastové produkty
 • C1.3 Zavést motivační prostředky sběru odpadu (PAYT)
 • C1.4 Zavést monitoring produkce a sběru komunálního odpadu (Internet of Waste)
Priorita C2
Snížit vznik a podpořit prevenci vzniku průmyslových odpadů
 • C2.1 Zavést systém zeleného zadávání veřejných zakázek
 • C2.2 Zavést motivační soutěž o nejvíce cirkulární firmu
Dílčí cíl D
Nakládat s bioodpady jako se zdrojem pro městské zemědělství a další aktivity vč. produkce bioplynu (zavést třídění, recyklaci a znovuvyužití biologicky rozložitelného odpadu (BRO))
Priorita D1
Zavést třídění, recyklaci a znovuvyužití biologicky rozložitelného odpadu (zodpovědnost: OŽP, SAKO, a.s., VZMB)
 • D1.1 Zmapovat míru produkce BRO
 • D1.2 Sestavit komparativní studii využití BRO včetně příkladů dobré i špatné praxe
 • D1.3 Zavést sběr a svoz BRO
 • D1.4 Vytvořit koncové kapacity pro:
 • svážený BRO (např. bioplynová stanice, kompostárna)
 • vyseparovaný BRO v menších zástavbách (distribuce kompostérů, komunitní zahrady...)
 • D1.5 Monitorovat a průběžně evaluovat zavedená řešení
 • D1.6 Průběžně vzdělávat obyvatele a dělat všeobecnou osvětu
 • D1.7 Vytvořit motivační řešení pro obyvatele a další organizace (hotely, restaurace, bistra, supermarkety atd.)
Dílčí cíl E
Zvýšit potravinovou soběstačnost města (zvýšení resilience vůči krizím, dopadům změn klimatu aj.)
Priorita E1
Navýšení kapacit pro potravinovou produkci vně města
 • E1.1 Monitorovat průběžně stávající situace a identifikovat možné plochy pro potravinovou produkci na úrovni města i metropolitní oblasti
 • E1.2 Sestavit soubor doporučených řešení pro vybrané druhy území (skleníky, zelené střechy, komunitní zahrady, městské vertikální farmy...) a otestovat vybraná funkční řešení
Dílčí cíl F
Zvýšit rozsah ploch využívaných pro produkci potravin / zemědělskou produkci
Priorita F1
Zvýšit podíl ploch aktivně využívaných k zemědělské produkci (zodpovědnost: OVLHZ, VZMB)
 • F1.1 Zavést pevné cíle pro navýšení podílu do roku 2028
 • F1.2 Vytipovat ideální lokality
 • F1.3 Podpořit aktivity z legislativního a finančního hlediska
 • F1.4 Navrhnout ideální řešení
 • F1.5 Otestovat řešení
 • F1.6 Ochraňovat půdní fond
Dílčí cíl G
Dlouhodobě vzdělávat obyvatelstvo v oblasti udržitelného rozvoje, zdrojové i potravinové soběstačnosti nebo volby výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí
Priorita G1
Vzdělávat a informovat obyvatele
 • G1.1 Realizovat kampaně pro rozšíření povědomí o problematice mezi obyvateli Brna
 • G1.2 Více podporovat vzdělanost žáků mateřského a základního školství v oblasti udržitelného rozvoje – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
Dílčí cíl H
Zavést a využívat v rámci města, jeho organizací a městských firem systém zeleného zadávání
Priorita H1
Vytvořit a zavést povinné metodiky zeleného veřejného zadávání
 • H1.1 Prioritizovat využití druhotných surovin při veřejném zadávání. Požadavky na druhotné suroviny již při zadávání poptávky (městský mobiliář, stavby, infrastruktura, vybavení budov aj.)
Priorita H2
Vytvoření legislativního rámce pro sdílení služeb v rámci města
 • H2.1 Pružná spolupráce Magistrátu města Brna s legislativci s cílem vytvořit podmínky pro nové druhy ekonomiky – sdílená ekonomika (služby typu Airbnb, Uber, sdílené dopravní prostředky aj.)
Připomínky
Milan Dufka
19. 6. 2018
S odpadem je to přesně naopak než s čímkoliv jiným. Odpad totiž nikdo nechce, tudíž za něj ani nikdo nechce platit. Poplatek za odpad musí být tak vysoký, aby pokryl likvidaci veškerého odpadu. Pokud se občan zaslouží o efektivnější likvidaci, ať je mu dána sleva z poplatku. V opačném případě, pokud občan musí zaplatit za zlikvidování odpadu individuálně, tak ve většině případů selže a vytvoří buď černou skládku nebo se jej zbaví jinak (např. hodí nebezpečný odpad do tříděného odpadu a tím napáchá ještě větší škodu). Zvážil bych podpořit zelené střechy.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Kdo a jak bude naplňovat priority v dílčím cíli A? Jakou roli v této prioritě může město hrát? Bude vhodné vybrané cíle podchytit v celoměstských koncepcích - např. Energetické koncepci města, koncepce odpadového a vodního hospodářství..., nebo vytvořit tzv. zásady městské soběstačnosti, které v sobě zahrnou výše uvedené cíle.