Projekty

Zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů

Dříve jsme si s osudem komunálního odpadu hlavu moc nelámali. Dnes už se ale k životnímu prostředí chováme šetrněji a snažíme se zamezit tomu, aby různé věci zbytečně končily na skládkách. Můžeme sami snížit produkci odpadu, případně usilovat o jeho znovuvyužití, recyklaci či energetické využití. Městská společnost SAKO Brno zase hodlá zbytkový komunální odpad zužitkovat v plánované spalovenské lince K1. Odpad se tak obyvatelům vrátí zpět, avšak ve formě elektřiny a tepla. Linka K1 se má stát vysoce účinným zařízením na kombinovanou výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Bude totiž využívat bio složky obsažené ve zbytkovém komunálním odpadu a také zbytkovou vodu ze spalin. Vedle dodávek energie a tepla do brněnských domácností umožní linka také snížení produkce oxidu uhličitého a snížení závislosti na fosilních palivech.

Zvyšování využití bioodpadu v Brněnské metropolitní oblasti

Zbytkový odpad chce SAKO Brno využít také z dalších jihomoravských obcí. V rámci Brněnské metropolitní oblasti (BMO), tedy na území pokrývající Brno a jeho okolí, se vyprodukuje hodně biologicky rozložitelného odpadu, dosud ovšem nedochází k jeho efektivnímu využití. Podle vize společnosti má dojít ke zpracování tohoto typu odpadu zejména z kuchyní a stravoven nacházejících se v BMO. Odpad by byl následně zpracován na palivo budoucnosti – biometan. Ten má stejné složení jako zemní plyn, v budoucnu jej tedy může plně nahradit. Bioplynová stanice, která bude biologicky rozložitelný odpad používat k výrobě biometanu, dosud není v kombinaci s tak velkým městem jako je Brno v ČR zavedena. Biometan lze například použít jako pohonnou hmotu pro vozy městské hromadné dopady a svozové automobily. Stanice vyrábějící biometan přispěje ke snížení množství odpadů z kuchyní a stravoven, nahrazením fosilním paliv zase lépe ochrání lidské zdraví i životní prostředí.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Čisté a cirkulární město
Projekty

Opětovné využití, chytré třídění a recyklace přinesou snížení odpadů

Podle vize bude Brno v budoucnu čistým městem, které bude podporovat využití a cirkulaci materiálů i živin ve městě po co nejdelší dobu v co nejvyšší kvalitě a které bude usilovat o jejich opětovný návrat do oběhu. Plánujeme proto například snížit množství odpadu, zintenzivnit jeho třídění a následné znovuvyužití.
Seznamte se s jasně daným destiletým plánem, jak snížit odpady díky opětovnému využití, chytrému třídění a recyklaci nebo jak lépe zajistit kvalitní lokální potraviny.
Primární cíl: Zvýšit čistotu města a maximálně využívat potenciálu zbytkového materiálu
Dílčí cíl A
Snížit produkci odpadu a zefektivnit jeho sběr
Priorita A1
Snížit produkci a podpořit prevenci vzniku směsného komunálního odpadu
Priorita A2
Zvýšit podíl tříděného odpadu a míry jeho recyklace
Dílčí cíl B
Zvýšit soběstačnost města v oblasti energie a dalších zdrojů
Priorita B1
Podpořit růst efektivity využití průmyslového odpadu
Priorita B2
Navýšit kapacity pro potravinovou produkci v rámci Brněnské metropolitní oblasti a aktivně podporovat místní a regionální producenty
Dílčí cíl C
Prosazovat a zavádět systémové změny v oblasti udržitelného rozvoje
Priorita C1
Vzdělávat a informovat obyvatele a subjekty ve městě v oblasti udržitelného rozvoje
Priorita C2
Změnit přístup subjektů směrem k většímu prosazování zásad udržitelného rozvoje s důrazem na nakládání s odpady