Projekty

RESAKO

Dlouhodobá kampaň společnosti SAKO BRNO je určená všem, kteří chtějí zacházet s odpady šetrně, ohleduplně a smysluplně. Jejím cílem je motivovat obyvatele, aby změnili své myšlení v hierarchii „reduce – reuse – recycle – renegry“, tedy nejprve snížit produkci odpadu, pokud to nejde, tak podporovat znovuvyužití, pak recyklaci, a na závěr energetické využití odpadu. Kampaň se snaží upozornit na projekt ReUSE. Ten je zaměřený na opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují a jeho částí. Na čtyřech sběrných střediscích odpadu například vytváří ReNAB tzv. nábytkovou banku, do které mohou Brňané darovat nepotřebný nábytek. Díky spolupráci magistrátních odborů životního prostředí a sociální péče se nábytek dostane k potřebným lidem v sociální nouzi. Na opětovné využití věcí, vyrobených před rokem 1989 se zase zaměřuje RETROuse.

Komunitní zahrady v Brně

Komunitní zahrady vznikají v některých místech Brna jako alternativa zahrádkářských kolonií. Vznikají z iniciativy neziskových organizací i obyčejných lidí, většinou na nevyužívaných plochách v majetkem města. Nenabízejí stoprocentní samozásobitelství, ale podporují lokální zemědělství, sousedské vztahy a setkávání. První českou modelovou komunitní zahradu a park založilo občanské sdružení Smrk v Králově poli roku 2004. První brněnskou komunitní zahradou v pravém slova smyslu je „Zahrada v pytli“ založená na Kamenné o devět let později. Jejich počet postupně roste nejen v Brně, ale po celé republice. V Brně je to například Otevřená zahrada na Údolní, nově vznikající Veřejná zahrada v Židenicích v ulici Líšeňská, Plecinkáry u Staré Osady, Rajská zahrádka v Brně-Maloměřicích, Jedlý Park Sedláčkova v Líšni nebo zahrádkářská osada Malina na Kraví Hoře. Brzy se chystá založení komunitní zahrady v Bohunicích.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Čisté a cirkulární město
Projekty

Opětovné využití, chytré třídění a recyklace přinesou snížení odpadů

Podle vize bude Brno v budoucnu čistým městem, které bude podporovat využití a cirkulaci materiálů i živin ve městě po co nejdelší dobu v co nejvyšší kvalitě a které bude usilovat o jejich opětovný návrat do oběhu. Plánujeme proto například snížit množství odpadu, zintenzivnit jeho třídění a následné znovuvyužití.
Seznamte se s jasně daným destiletým plánem, jak snížit odpady díky opětovnému využití, chytrému třídění a recyklaci nebo jak lépe zajistit kvalitní lokální potraviny.
Primární cíl: Zvýšit čistotu města a maximálně využívat potenciálu zbytkového materiálu
Dílčí cíl A
Snížit produkci odpadu a zefektivnit jeho sběr
Priorita A1
Snížit produkci a podpořit prevenci vzniku směsného komunálního odpadu
Zodpovědnost: OŽP, SAKO, a.s., odpadářské firmy, NNO
(průběžně)
 • A1.1 Optimalizovat četnost a trasy svozu odpadu a záboru veřejného prostranství
 • A1.2 Zavést monitoring naplněnosti nádob s odpady včetně zavádění moderních druhů nádob na odpad a sběru komunálního odpadu (Internet of Waste)
 • A1.3 Vytipovat a omezit jednorázové spotřebitelské plastové produkty
 • A1.4 Zavést motivační prvky sběru odpadu
Priorita A2
Zvýšit podíl tříděného odpadu a míry jeho recyklace
Zodpovědnost: SAKO, a.s., BVK a.s., odpadářské a dopravní firmy
(průběžně)
 • A2.1 Průběžně analyzovat, vyhodnocovat a stanovovat potenciál recyklace odpadu v území Brněnské metropolitní oblasti i s přesahem do dalších lokalit
 • A2.2 Zavést door to door svoz papíru, plastu a bioodpadu ve vhodných zástavbách a postupně rozšiřovat na další vytříděné složky komunálního odpadu
 • A2.3 Energeticko-materiálové využití potenciálně vhodných druhů odpadů (např. kaly z ČOV)
 • A2.4 Zavádět zařízení pro automatizované dotřiďování odpadů spolupracující se SAKO Brno a.s.
 • A2.5 Modifikace třídicích hnízd a jejich úprava
 • A2.6 Zavedení veřejných košů na tříděné odpady
Dílčí cíl B
Zvýšit soběstačnost města
Priorita B1
Podpořit růst efektivity využití průmyslového odpadu
Zodpovědnost: SAKO, a.s., odpadářské a dopravní firmy, podniky
(průběžně)
 • B1.1 Navrhnout a otestovat lepší využití energetických a materiálových toků mezi podniky a výrobními subjekty
 • B1.2 Snížit vznik a podpořit prevenci vzniku průmyslových odpadů
 • B1.3 Optimalizace logistiku odpadu do ZEVO SAKO Brno s preferencí železniční dopravy
Priorita B2
Navýšit kapacity pro potravinovou produkci v rámci Brněnské metropolitní oblasti
Zodpovědnost: OVLHZ, OM, OSM, OI, Regionální agrární komora JMK
(průběžně)
 • B2.1 Aktivně zavádět řešení pro vybrané druhy území (skleníky, zelené střechy, komunitní zahrady, městské vertikální farmy...)
 • B2.2 Zvýšit podíl ploch aktivně využívaných k zemědělské produkci a adekvátně chránit půdní fond
Dílčí cíl C
Prosazovat a zavádět systémové změny v oblasti udržitelného rozvoje
Priorita C1
Vzdělávat a informovat obyvatele a subjekty ve městě
Zodpovědnost: město Brno, mateřské a základní školy, NNO
(průběžně)
 • C1.1 Dlouhodobě vzdělávat obyvatelstvo v oblasti udržitelného rozvoje, zdrojové i potravinové soběstačnosti nebo volby výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí
 • C1.2 Realizovat kampaně pro rozšíření povědomí o problematice mezi obyvateli Brna
 • C1.3 Podporovat vzdělanost žáků mateřského a základního školství v oblasti udržitelného rozvoje – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
 • C1.4 Zavádět různé propagační a motivační soutěže (např. o nejvíce cirkulární firmu nebo o nejčistší městskou část)
Priorita C2
Změnit přístup subjektů směrem k většímu prosazování zásad udržitelného rozvoje s důrazem na nakládání s odpady
Zodpovědnost: OI, SAKO, a.s., JMK
(průběžně)
 • C2.1 Vytvořit a zavádět metodiky zeleného zadávání veřejných zakázek
 • C2.2 Podpořit legislativu směřující k využití odpadních toků