Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Čistota města je v roce 2050 samozřejmostí: je přirozenou součástí kvalitního života ve měs­tě a do značné míry vizitkou kultivovanosti společnosti. Prostředí města je maximálně čisté, jeho obyvatelé jsou přitom jen minimálně zatíženi tím spojenými procesy. Environ­mentální dopady těchto procesů jsou minimální, došlo ke snížení hlukových, prachových a dalších emisí spojených s očistou města. Systém sběru odpadů ve městě je pro uživatele maximálně komfortní, motivační, ekonomicky efektivní a respektuje principy oběhového hospodářství, přičemž důraz je kladen na využití druhotných surovin z regionu opět v regionu.

Přínos

Přínosem bude tiše (pomocí elektromobilů poháněných elektřinou z odpadu) uklizený a upra­vený veřejný prostor, odpady svezené s maximální efektivitou a tiše (z regionální elektřiny), které budou v maximální možné míře materiálově recyklovány a přetvořeny přímo ve výro­bek, a opět v regionu tak opět využívány. Materiálově nevyužitelné odpady poslouží jako zdroj energie pro úklid a úpravu veřejného prostoru v kvaziostrovním materiálově-ener­ge­tickém systému.

Současný stav

53%

Budoucí stav

90%

Vnímání čistoty města se v posledních letech mírně zlepšuje, ale hodnota stále zůstává jednou z hlavních priorit obyvatel města. Čistotou města rozumíme i efektivní nakládání s odpady, kde Brno využívá potenciálu moderní spalovny. Zároveň bude muset Brno zvýšit podíl tříděného odpadu a jeho druhotného využití.

Garant

Tomáš Hlavenka

Tomáš Hlavenka absolvoval obor management techniky a biotechnologie a management odpadů na Mendelově univerzitě a studium na Vysokém učení technickém v Brně (MBA). Působil jako ředitel STKO, spol. s r. o., v Mikulově, vedoucí divize Svoz ve společnosti SAKO Brno. V současné době pracuje ve společnosti ASHPA oběhová hospodářství, která zavádí ino­vativní systémy nakládání s odpady v rámci České republiky. Ve své práci se vždy věnoval novým směrům a přesahům odpadového hospodářství a jeho vlivu na kvalitu života obyvatel.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zvýšit čistotu ulic a veřejných prostranství

Sociologické šetření – souhlas s výrokem „Brno je čisté město“

hodnota ukazatele

2,19 (2017)

1,2

ulice a veřejná prostranství

další Podpořit růst efektivity energetického využití odpadu pro výrobu tepla

Podíl energeticky využitého odpadu na celkovém množství odpadu z města Brna

%

76,8

14,8

celé město

Energie vyrobená z odpadu z města Brna

GJ

1 000 000

42 523

celé město

Energie vyrobená z odpadu celkem

GJ

1 000 000

1 330 000

ČR

další Zvýšit podíl tříděného odpadu a míry jeho recyklace

Separovaný odpad a jeho podíl na celkové produkci odpadů v Brně

%

19,8

84,8

celé město

Podíl recyklovaného odpadu z celkového objemu vytříděného odpadu

%

75

95

celé město

další Snížit produkci komunálního odpadu, odstranit skládkování a jeho důsledky

Podíl skládkovaného odpadu na celkovém množství odpadu

%

1,6

0,5

celé město

Celkové množství vyprodukovaného odpadu

t

98 802

21 363

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Ivana Polická

21.6.2017
Popis hodnoty
V popisu této substrategie se počítá s \\\"respektováním principu oběhového hospodářství\\\", u tohoto bodu bych jen ráda poukázala na to, že Brno je v tuto chvíli jedno z posledních měst (můžeme počítat i vesnice), které nemá komunální svoz bioodpadu. Proto doufám, že v se v tak důležitém bodě, jako je využívání obnovitelních zdrajů a jejich koloběh, počítá i s bioodpadem, který tvoří až 18% odpadu domácnosti (http://www.komunalniodpad.eu/?str=skladba). Děkuji
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, se zamřením na biologicky rozložitelné odpady, jejich tříděním a dalším využítím v rámci Vize určitě počítáme, dílčí cíl k tomuto pak naleznete přímo v hodnotě \\\"Soběstačn cirkulární město\\\". Bioodpad už se pilotně zavádí v Masarykově čtvrti a osvědčí-li se, bude určitě ve všech vhodných zástavbách města.

Veronika Dombrovská

3.7.2017
Přínos městu
Velkým přínosem by podle mě bylo, kdyby musela každá nová budova automaticky mít tzv. zelenou střechu. Skvěle to funguje v Dánsku: http://en.klimatilpasning.dk/media/704006/1017_sJ43Q6DDyY.pdf Takové střechy nejen že pročišťují městský vzduch, ale zároveň mohou skvěle sloužit k tzv. urban farming a vytvořit několik nových prac. míst.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, zeleným střechám a dalším způsobům rozšíření zeleně ve městech i ploch pro produkci potravin se budeme detailněji věnovat v průběhu podzimu při formulaci konkrétních opatření do roku 2025 a prvního akčního plánu do roku 2020. Dílčí cíl k rozšíření zeleně ve městech naleznete v případě Vašeho zájmu v hodnotě \\\"Zeleň ve městě\\\" v pilíři Kvalita života.

Stanislav Panschab

4.7.2017
Popis hodnoty
K čistotě města bychom měli přispívat všichni. Ale pokud se budou na ulicích vyskytovat nepřizpůsobiví jedinci, bezdomovci, narkomani a podobná individua, tak s tím moc nenaděláme. Tito lidé nikdy pracovat nebudou, ale otravovat život ostatním jim tolik nevadí. a s čistotou velmi úzce souvisí hlavně hygiena. Máme si snad od výše zmíněních občanů nechat všechno líbit.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář.

Kateřina Žůrková

18.7.2017
indicator
Indikátory se soustředí pouze na papír a plast, navrhuji rozšíření komodit třídění.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět. Indikátory jsme upravili komplexně, detailní podíly jednotlivých tříděných odpadů pak budou součástí detailnějšího rozpracování strategie v průběhu podzimu.

Tiffany Byrd

20.7.2017
Popis hodnoty
Clean up the graffiti
Reakce garanta
Thank you for your input, we will focus on that in the first action plan for the activities up to 2020.
Přínos městu
It would be a beautiful city if the graffiti was cleaned up and if there were fines to prevent further abuse of graffiti.

Veronika Novotná

24.7.2017
Popis hodnoty
Zvýšit povědomí občanů o možnostech třídění odpadů a ukázat skutečné následky jejich lenosti a neohleduplnosti pokud na třídění rezignují a naopak výhody a výsledky toho, že se aktivně zapojují do třídění. Cesta odpadu a jeho využití. Bylo by skvělé také hustější rozmístění popelnic na různé druhy odpadu s jednoduchou grafikou. Co mi aktuálně chybí jsou popelnice na biologický odpad. Ukázat lidem princip \\\\\\\"recycle and reuse\\\\\\\".
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, se zaměřením na biologicky rozložitelné odpady, jejich tříděním a dalším využítím v rámci Vize určitě počítáme, dílčí cíl k tomuto vč. vzdělávání obyvatel města pak naleznete přímo v hodnotě \\\"Soběstačné cirkulární město\\\". Bioodpad už se pilotně zavádí v Masarykově čtvrti a osvědčí-li se, bude určitě ve všech vhodných zástavbách města.
Přínos městu
Čistější město, uvědomělí lidé, nižší náklady na zpracování odpadů. Biologický odpad by mohl být například zpracováván městskou kompostárnou. Kompost by se mohl prodávat, přičemž pro občany by mohl být za sníženou cenu, což by je také podpořilo v tom, že by nehodili biologický odpad do odpadu komunálního.

Rudolf Pecháček

27.7.2017
Popis hodnoty
Na žádné zelené ploše se nedá nic pěstovat. Prakticky veškerá půda je kontaminována exkrementy od -však víte. Truhlíky na lodžiích úspěšně kontaminují naprosto běžně dokrmovanými holubi. Červi, paraziti, roztoči, klíšťata a další jsou protekční obyvatelé města. I majitelé rodinných domků spokojeně vynášejí nežádoucí odpad do veřejného prostoru. Uklidit a fakturu poslat majitelům. Bez základů hygieny zdravé město nevznikne. To už věděli ve \\\"středověku\\\".
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, opatření v těchto oblastech zvážíme při přípravě prvního akčního plánu do roku 2020.
Přínos městu
Skutečné náklady na kvalitní prostředí by měli být adresné, jinak nedojde k správnému hodnocení chování jednotlivých obyvatel.

Jana Kalová

30.7.2017
Popis hodnoty
Čistota - to není jenom o ovzduší,jak píšete Vy, ale také odpadky, odpadkové koše a možnost třídit. Na stanovišti Výletní v Kohoutovicích zmizely kontejnery na tříděný odpad pro 2 restaurace a asi 10 kratších ulic v okolí, stanoviště nám velmi chybí. Přála bych si jeho návrat, dřív než v r. 2050.
Reakce garanta
Děkujeme, Váš podnět předáme Odboru životního prostředí a MČ Kohoutovice.
Přínos městu
Městu nevím, jen lidé by byli rádi, že mohou zase třídit, bylo to jedno z nejvytíženějších stanovišť.
budoucí hodnota
Děti by mohlhy zase spolupracovat na recyklaci.

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Existuje vyhláška 10/2010 o čistotě ve městě Brně, kterou město soustavně nevymáhá. Je třeba, aby po sobě uklízeli především ti, kteří nepořádek dělají, včetně té hromady \\\"vajglů\\\", které jsou všude po ulicích. Začněte prosím vás již konečně tuto vyhlášku vymáhat - ve všech MČ !!! - a zorganizujte úklidy těmi, kdo město znečišťují. Pokuty asi příliš nepomohou, chudí se budou vymlouvat, že na ně nemají a stejně je nezaplatí a pro bohaté je i vysoká pokuta jako nic. Nejlepší je vlastní námaha.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, opatření v těchto oblastech zvážíme při přípravě prvního akčního plánu do roku 2020.
Přínos městu
čistota - především pro ty, kteří chtějí žít v čistém městě a neznečišťují ho