Projekty

Nové retenční nádrže a dostavba kanalizace

Brno se rozrůstá a spolu s městem musí růst i jeho kanalizační síť a její kapacita - složitý systém na odvádění odpadních a dešťových vod. Město Brno má vybudovanou z části jednotnou, z části oddílnou kanalizační síť (oddělující dešťové vody a odpadní vody, které odvádí na ústřední čistírnu odpadních vod v Modřicích). V současnosti není dostatečně omezeno znečištění Svratky a Svitavy v průběhu dešťů. V plánu jsou proto dvě nové retenční nádrže, které pomohou městu lépe hospodařit s odpadní vodou a udržet čisté řeky. Výstavbou retenční nádrže Červený mlýn (v místě stávající otevřené nádrže při ul. Sportovní v Králově poli) o předpokládaném objem u do 26 000 m3 dojde ke kultivaci území, které se postupem času dostalo z okraje města do hustě zastavěné části. Retenční nádrž Královky, o předpokládaném objemu do 22 500 m3, vznikne v blízkosti mimoúrovňové křižovatky dálnic D1/D2 v městské části Brno-jih na pravém břehu řeky Svitavy. Bude sloužit k zachycení odpadních vod z jednotné kanalizace, které zatím za dešťů přepadají do málo vodné řeky Svitavy, a znečišťují ji. Retenční nádrž zlepší kvalitu vody v této řece a v důsledku i v řece Svratce pod soutokem se Svitavou a návazně v Novomlýnských nádržích. Pro plné využití kapacity nově budovaných i stávajících retenčních nádrží je navržen software optimálního řízení funkcí jednotlivých retenčních nádrží na základě predikce dešťových srážek. Oddílná kanalizace se bude postupně dostavovat v městských částech Bosonohy, Líšeň, Obřany, Tuřany a Brno-jih. Oddělené odpadní vody budou odvedeny na ústřední ČOV Modřice, která zajistí jejich vyčištění v souladu s limity na odtoku do Svratky.

Poldr Chrlice

Vybudováním suchého poldru v Chrlicích bude ochráněna západní část Chrlic proti průtokům „stoletých“ povodňových vod soutoku Svitavy a Svratky. Zároveň díky svým přírodním podmínkám umožní příznivou cestou řízeně upravovat část povodňových průtoků i v rámci města Brna. Součástí poldru budou přírodě blízká protipovodňová opatření u soutoku Tuřanského a Ivanovického potoka, které umožní vznik nové sportovní a relaxační zóny pro obyvatele města. Aktuálně probíhají jednání se zástupci městské části Brno-Chrlice s cílem blíže seznámit obyvatele se záměrem plánované protipovodňové ochrany.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Město efektivně hospodařící s vodou
Projekty

Brno zajistí lidem pitnou vodu a ochrání město před povodněmi

Vize chce, aby Brno mělo vždy dostatek kvalitní pitné vody, umělo s ní hospodařit a dokázalo také ochránit své obyvatele před povodněmi. Proto je v plánu zajistit dostatečné kapacity pitné vody a z brněnských řek udělat otevřená a bezpečná místa pro život města.
Chcete se seznámit s destiletým plánem, jak Brno zajistí lidem pitnou vodu a ochrání město před povodněmi?
Primární cíl A
Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody
Priorita A1
Zamezit ztrátám při získávání, úpravě a distribuci vody
Priorita A2
Zajistit ochranu a monitoring stávajících vodních zdrojů (Březová, Vír)
Priorita A3
Identifikovat a ochránit nové zdroje pitné vody
Priorita A4
Zajistit ochranu artéských vod
Dílčí cíl B
Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření
Priorita B1
Realizovat a koordinovat protipovodňová opatření na hlavních vodních tocích
Priorita B2
Zvýšit retenční schopnosti městské krajiny
Dílčí cíl C
Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv „Brna“ na kvalitu vody ve vodních tocích
Priorita C1
Dobudovat a modernizovat kanalizační sítě pro veřejné potřeby včetně jejího zkapacitnění
Dílčí cíl D
Efektivně nakládat s dešťovými a podzemními vodami v rámci adaptace na klimatické změny a eliminace tepelných ostrovů ve městě
Priorita D1
Zachytit a druhotně využít dešťové vody
Priorita D2
Využít odčerpávané podzemní vody