Projekty

Využití artéských vod na území Brna

Probíhající změna klimatu nás mimo jiné staví před otázku, jak dobře využíváme přírodní zdroje. Zda například opravdu efektivně nakládáme s vodním bohatstvím, které se nenachází pouze v korytech řek, ale také pod povrchem. Město Brno se dlouhodobě zabývá dostupností podzemních artéských vod. Posuzuje stávající vrty, zároveň hledá nové vhodné lokality, v nichž by bylo možné vodu získat. Artéské vody zatím nepředstavují zdroj, jenž by obyvatele Brna pravidelně zásoboval. Mohou však posloužit při krizových stavech, při nichž by bylo nutné Brňany zásobovat vodou, kterou by po městě rozvážely hasičské cisterny. Určitě je dobré být připraven na všechno.

Rekonstrukce jezů na Svitavě

Poměrně dlouho čekalo Brno na vybudování protipovodňových opatření. Na řece Svratce, jejíž nábřeží se promění v zelené parky, už ale práce začaly. Následně se začne kopat také u druhého významného brněnského vodního toku – Svitavy, která lemuje také rozvíjející se areál někdejší Zbrojovky, jehož budoucí obyvatelé jistě nebudou chtít sousedit s nevzhlednou a nebezpečnou řekou. Pro důslednou ochranu před velkou vodou je však na Svitavě třeba upravit také jezy. Ten cacovický za Obřany se již dočkal nového betonu a zpevňujícího zdiva, postupně ale projdou úpravou také další jezy, a to v úseku od Maloměřic přes Husovice až po Zábrdovice. Rekonstrukce se tedy dotkne jezů Edler, Husovice a Radlas.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Město efektivně hospodařící s vodou
Projekty

Brno zajistí lidem pitnou vodu a ochrání město před povodněmi

Vize chce, aby Brno mělo vždy dostatek kvalitní pitné vody, umělo s ní hospodařit a dokázalo také ochránit své obyvatele před povodněmi. Proto je v plánu zajistit dostatečné kapacity pitné vody a z brněnských řek udělat otevřená a bezpečná místa pro život města.
Chcete se seznámit s destiletým plánem, jak Brno zajistí lidem pitnou vodu a ochrání město před povodněmi?
Primární cíl A
Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody
Priorita A1
Zamezit ztrátám při získávání, úpravě a distribuci vody
Priorita A2
Zajistit ochranu a monitoring stávajících vodních zdrojů (Březová, Vír)
Priorita A3
Identifikovat a ochránit nové zdroje pitné vody
Priorita A4
Zajistit ochranu artéských vod
Dílčí cíl B
Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření
Priorita B1
Realizovat a koordinovat protipovodňová opatření na hlavních vodních tocích
Priorita B2
Zvýšit retenční schopnosti městské krajiny
Dílčí cíl C
Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv „Brna“ na kvalitu vody ve vodních tocích
Priorita C1
Dobudovat a modernizovat kanalizační sítě pro veřejné potřeby včetně jejího zkapacitnění
Dílčí cíl D
Efektivně nakládat s dešťovými a podzemními vodami v rámci adaptace na klimatické změny a eliminace tepelných ostrovů ve městě
Priorita D1
Zachytit a druhotně využít dešťové vody
Priorita D2
Využít odčerpávané podzemní vody