Hodnota: Město efektivně hospodařící s vodou
Primární cíl A
Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody
Priorita A1
Zamezit ztrátám při získávání, úpravě a distribuci vody
 • A1.1 Obnovovat vodovodní síť (minimálně 1 % ročně)
 • A1.2 Průběžně udržovat Generel odvodnění a pravidelně aktualizovat Generel vodovodní sítě (důležitý koncepční dokument pro budoucí investice a jako podklad pro nový územní plán města)
 • A1.3 Aktivně prosazovat osvětu a informování v oblasti spotřeby / nakládání s pitnou vodou
Priorita A2
Ochrana a monitoring stávajících vodních zdrojů (Březová, Vír)
 • A2.1 Monitorovat obsah živin v povodích
 • A2.2 Identifikovat možné ohrožení v kontextu obou povodí / území
 • A2.3 Snižovat obsah živin ve vodě
 • A2.4 Zabraňovat kontaminaci vodních zdrojů
Priorita A3
Nové zdroje pitné vody
 • A3.1 Identifikovat možné nové zdroje pitné vody
 • A3.2 Zajistit ochranu nových i stávajících zdrojů pitné vody
Priorita A4
Ochrana artézských vod
 • A4.1. Zmapovat rozsah brněnských artézských vod a provádět pravidelné kontroly jejich kvality
 • A4.2 Rekultivovat Černovické skládky
 • A4.3 Identifikovat černé vrty
 • A4.4 Potenciálně využívat artézskou vodu pro Integrovaný záchranný systém
Dílčí cíl B
Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření
Priorita B1
Realizovat a koordinovat protipovodňová opatření
 • B1.1 Zpracovat a schválit nový územní plán města Brna a další relevantní územně-plánovací dokumentaci (ZÚR JMK apod.)
 • B1.2 Zpracovat a prioritizovat etapizaci protipovodňových opatření a upřesnit harmonogram jejich realizace
 • B1.3 Provádět průběžná majetkoprávní vypořádání v území dotčeném PPO
 • B1.4 Koordinovat záměry v území dotčeném budováním PPO – komunikace a koordinace PPO (veřejný sektor – JMK, BMO, MČ, soukromý sektor – majitelé pozemků, developeři, nájemci, veřejnost atd.)
Priorita B2
Zvýšit retenční schopnosti městské krajiny
 • B2.1 Posoudit potenciální účinnost a proveditelnost přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • B2.2 Realizovat přírodě blízká protipovodňová opatření jako reakce na problematiku přívalových dešťů (např. zvyšování ploch zeleně pro retenci dešťových vod, budování nových malých vodních ploch)
 • B2.3 Budovat retenční nádrže a jejich napojení na další přírodě blízká protipovodňová opatření
Dílčí cíl C
Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv „Brna“ na kvalitu vody ve vodních tocích
Priorita C1
Dobudovat a modernizovat kanalizační sítě včetně jejího zkapacitnění
 • C1.1 Zmapovat aktuální i potenciální zdroje znečištění – trativody, povrchové smyvy
 • C1.2 Dobudovat kanalizační sítě ve stávající zástavbě města
 • C1.3 Dle potřeby modernizovat čistírenský provoz
 • C1.4 Budovat odlehčovací komory
 • C1.5 Koordinovat práce v území při správě a modernizaci kanalizační sítě (např. prostřednictvím koordinátora rozvoje území)
Dílčí cíl D
Efektivně nakládat s dešťovými a podzemními vodami v rámci adaptace na klimatické změny, eliminace tepelných ostrovů ve městě
Priorita D1
Zachytit a druhotně využít dešťové vody
 • D1.1 Posoudit proveditelnost a vypracovat návrh možností efektivního využití zachycených dešťových vod
 • D1.2 Vytvářet a zavádět metodiky pro opatření vedoucí k adaptaci na klimatickou změnu v Brně
 • D1.3 Zavést management nakládání s dešťovými vodami pro využití v průmyslu a zemědělství
 • D1.4 Zavádět povinné podmínky z oblasti adaptace na klimatickou změnu v rámci veřejného zadávání (veřejné budovy, zelené střechy, plochy atd.)
 • D1.5 Vzdělávat a informovat širokou veřejnost i podnikatelský sektor
 • D1.6 Realizovat pilotní projekty veřejné sféry (nad rámec zákona) – zelené střechy, chytré a inovativní projekty na retenci a druhotné využití dešťové vody atd.
Priorita D2
Využít odčerpávané podzemní vody
 • D2.1 Zajistit možnosti a způsoby využití odčerpávané podzemní vody vedoucí k jejímu druhotnému využívání (např. na zálivku či ochlazování a úklid veřejných prostranství)
Připomínky
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
28. 6. 2018
Poznámka: v B1.1 neuvádět ZÚR JMK, která je již zpracovaná - pořizovány budou její změny; zpracování ÚPD vyššího územního celku - Jihomoravského kraje není v naší kompetenci (neuvádět příklady v závorce). U priority B2 -Zvýšit retenční schopnosti městské krajiny doplnit i opatření vedoucí k eliminaci půdní eroze (obnova cestní sítě v krajině s výsadbou alejí a keřových remízů). U priority D1.3 Zavést management nakládání s dešťovými vodami pro využití v průmyslu a zemědělství - doplnit také využití pro snížení provozních nákladů na údržbu města (např. VZmB- závlaha výsadbových ploch, oplach zpevněných veřejných prostorů i komunikací, provoz fontán...).
Reakce
Poznámka k B1. 1 je akceptována a bude zapracována. Poznámka k B2 je akceptována a bude zapracována pomocí slovní úpravy ... preferovat úpravy vedoucí k eliminaci půdní eroze (bez dalších upřesnění). Téma v poznámce k D1. 3 bylo podrobně diskutováno odborníky v rámci pracovní skupiny a nebyla nalezena shoda, tudíž nebude zapracováno.
Jan Fiala
30. 6. 2018
K vodě opět jako k bodům výše. CT parky, obchodní centra apod. vsaku vody nepomohou, naopak.
Reakce
Děkujeme za komentář.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".