Projekty

Nové retenční nádrže a dostavba kanalizace

Brno se rozrůstá a spolu s městem musí růst i jeho kanalizační síť a její kapacita - složitý systém na odvádění odpadních a dešťových vod. Město Brno má vybudovanou z části jednotnou, z části oddílnou kanalizační síť (oddělující dešťové vody a odpadní vody, které odvádí na ústřední čistírnu odpadních vod v Modřicích). V současnosti není dostatečně omezeno znečištění Svratky a Svitavy v průběhu dešťů. V plánu jsou proto dvě nové retenční nádrže, které pomohou městu lépe hospodařit s odpadní vodou a udržet čisté řeky. Výstavbou retenční nádrže Červený mlýn (v místě stávající otevřené nádrže při ul. Sportovní v Králově poli) o předpokládaném objem u do 26 000 m3 dojde ke kultivaci území, které se postupem času dostalo z okraje města do hustě zastavěné části. Retenční nádrž Královky, o předpokládaném objemu do 22 500 m3, vznikne v blízkosti mimoúrovňové křižovatky dálnic D1/D2 v městské části Brno-jih na pravém břehu řeky Svitavy. Bude sloužit k zachycení odpadních vod z jednotné kanalizace, které zatím za dešťů přepadají do málo vodné řeky Svitavy, a znečišťují ji. Retenční nádrž zlepší kvalitu vody v této řece a v důsledku i v řece Svratce pod soutokem se Svitavou a návazně v Novomlýnských nádržích. Pro plné využití kapacity nově budovaných i stávajících retenčních nádrží je navržen software optimálního řízení funkcí jednotlivých retenčních nádrží na základě predikce dešťových srážek. Oddílná kanalizace se bude postupně dostavovat v městských částech Bosonohy, Líšeň, Obřany, Tuřany a Brno-jih. Oddělené odpadní vody budou odvedeny na ústřední ČOV Modřice, která zajistí jejich vyčištění v souladu s limity na odtoku do Svratky.

Poldr Chrlice

Vybudováním suchého poldru v Chrlicích bude ochráněna západní část Chrlic proti průtokům „stoletých“ povodňových vod soutoku Svitavy a Svratky. Zároveň díky svým přírodním podmínkám umožní příznivou cestou řízeně upravovat část povodňových průtoků i v rámci města Brna. Součástí poldru budou přírodě blízká protipovodňová opatření u soutoku Tuřanského a Ivanovického potoka, které umožní vznik nové sportovní a relaxační zóny pro obyvatele města. Aktuálně probíhají jednání se zástupci městské části Brno-Chrlice s cílem blíže seznámit obyvatele se záměrem plánované protipovodňové ochrany.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Město efektivně hospodařící s vodou
Projekty

Brno zajistí lidem pitnou vodu a ochrání město před povodněmi

Vize chce, aby Brno mělo vždy dostatek kvalitní pitné vody, umělo s ní hospodařit a dokázalo také ochránit své obyvatele před povodněmi. Proto je v plánu zajistit dostatečné kapacity pitné vody a z brněnských řek udělat otevřená a bezpečná místa pro život města.
Chcete se seznámit s destiletým plánem, jak Brno zajistí lidem pitnou vodu a ochrání město před povodněmi?
Primární cíl A
Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody
Priorita A1
Zamezit ztrátám při získávání, úpravě a distribuci vody
Zodpovědnost: BVK, a.s., OI, OÚPR, OSPL
(průběžně)
 • A1.1 Obnovovat vodovodní síť (minimálně 1 % ročně)
 • A1.2 Průběžně udržovat Generel odvodnění a pravidelně aktualizovat Generel vodovodní sítě (důležitý koncepční dokument pro budoucí investice a jako podklad pro nový územní plán města) (OI, OÚPR)
 • A1.3 Aktivně prosazovat osvětu a informování v oblasti spotřeby / nakládání s pitnou vodou (OSPL, NNO)
Priorita A2
Zajistit ochranu a monitoring stávajících vodních zdrojů (Březová, Vír)
Zodpovědnost: Povodí Moravy, a. s., ČHMÚ, BVK, a.s., Vírský oblastní vodovod, s.m.o., vodoprávní úřad, dotčené krajské úřady, SZIF
(průběžně)
 • A2.1 Monitorovat obsah živin v povodích
 • A2.2 Identifikovat možné ohrožení v kontextu obou povodí / území
 • A2.3 Snižovat obsah živin ve vodě
 • A2.4 Zabraňovat kontaminaci vodních zdrojů
Priorita A3
Identifikovat a ochránit nové zdroje pitné vody
Zodpovědnost: Povodí Moravy, s. p., OVLHZ
(průběžně)
 • A3.1 Identifikovat možné nové zdroje pitné vody
 • A3.2 Zajistit ochranu nových i stávajících zdrojů pitné vody
Priorita A4
Zajistit ochranu artézských vod
Zodpovědnost: MŽP, OŽP, OVLHZ, OÚPR, OI, JMK, složky IZS
(průběžně)
 • A4.1. Zmapovat rozsah brněnských artézských vod a provádět pravidelné kontroly jejich kvality (OŽP)
 • A4.2 Připravovat rekultivaci Černovické skládky
 • A4.3 Aktualizovat databázi vrtů zasahujících do artézské zvodně (OVLHZ)
 • A4.4 Potenciálně využívat artézskou vodu pro Integrovaný záchranný systém
Dílčí cíl B
Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření
Priorita B1
Realizovat a koordinovat protipovodňová opatření na hlavních vodních tocích
Zodpovědnost: Povodí Moravy, s. p., OVLHZ, Jihomoravský kraj, MŽP
(průběžně)
 • B1.1 Zpracovat a schválit nový územní plán města Brna a další relevantní územně-plánovací dokumentaci, případně zapracovat do platného ÚP
 • B1.2 Realizovat protipovodňová opatření dle zpracované etapizace z priorit a aktualizovat jejich harmonogram
 • B1.3 Provádět průběžná majetkoprávní vypořádání v území dotčeném PPO
 • B1.4 Koordinovat záměry v území dotčeném budováním PPO – komunikace a koordinace PPO (veřejný sektor – JMK, BMO, MČ, soukromý sektor – majitelé pozemků, developeři, nájemci, veřejnost atd.)
Priorita B2
Zvýšit retenční schopnosti městské krajiny
Zodpovědnost: vlastníci a uživatelé pozemků, Povodí Moravy, s. p., OVLHZ, OI, stavební úřady, Lesy MB
(průběžně)
 • B2.1 Posoudit potenciální účinnost a proveditelnost přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • B2.2 Realizovat přírodě blízká protipovodňová opatření jako reakce na problematiku přívalových dešťů (např. zvyšování ploch zeleně pro retenci dešťových vod, budování nových malých vodních ploch)
 • B2.3 Budovat retenční nádrže a jejich napojení na další přírodě blízká protipovodňová opatření
 • B2.4 Preferovat úpravy vedoucí k eliminaci půdní eroze
Dílčí cíl C
Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv „Brna“ na kvalitu vody ve vodních tocích
Priorita C1
Dobudovat a modernizovat kanalizační sítě pro veřejné potřeby včetně jejího zkapacitnění
Zodpovědnost: OI, OÚPR, OVLHZ, BVK, a.s.
(průběžně)
 • C1.1 Zmapovat aktuální i potenciální zdroje znečištění –trativody, povrchové smyvy (OVLHZ)
 • C1.2 Dobudovat kanalizační sítě ve stávající zástavbě města (OI, BVK)
 • C1.3 Dle potřeby modernizovat čistírenský provoz (BVK)
 • C1.4 Preferovat oddílný systém kanalizace v nové výstavbě (OI, BVK)
 • C1.5 Koordinovat práce v území při správě a modernizaci kanalizační sítě (např. prostřednictvím koordinátora rozvoje území) (OI, BVK)
Dílčí cíl D
Efektivně nakládat s dešťovými a podzemními vodami v rámci adaptace na klimatické změny, eliminace tepelných ostrovů ve městě
Priorita D1
Zachytit a druhotně využít dešťové vody
Zodpovědnost: vlastníci pozemků, stavební úřady, OŽP, OI, OVLHZ, ČHMÚ
(průběžně)
 • D1.1 Posoudit proveditelnost a vypracovat návrh možností efektivního využití zachycených dešťových vod
 • D1.2 Zavádět a realizovat metodiky pro opatření vedoucí k adaptaci na klimatickou změnu v Brně
 • D1.3 Zavést management nakládání s dešťovými vodami pro využití v průmyslu a zemědělství
 • D1.4 Zavádět povinné podmínky z oblasti adaptace na klimatickou změnu v rámci veřejného zadávání (veřejné budovy, zelené střechy, plochy atd.)
 • D1.5 Vzdělávat a informovat širokou veřejnost i podnikatelský sektor
 • D1.6 Realizovat pilotní projekty veřejné sféry (nad rámec zákona) – zelené střechy, chytré a inovativní projekty na retenci a druhotné využití dešťové vody atd.
Priorita D2
Využít odčerpávané podzemní vody
Zodpovědnost: VZ MB, OVLHZ
(průběžně)
 • D2.1 Zajistit možnosti a způsoby využití odčerpávané podzemní vody vedoucí k jejímu druhotnému využívání (např. na zálivku či ochlazování a úklid veřejných prostranství)