Hodnota: Město efektivně hospodařící s vodou
Primární cíl A
Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody
Priorita A1
Zamezit ztrátám při získávání, úpravě a distribuci vody
 • A1.1 Obnovovat vodovodní síť (minimálně 1 % ročně)
 • A1.2 Průběžně udržovat Generel odvodnění a pravidelně aktualizovat Generel vodovodní sítě (důležitý koncepční dokument pro budoucí investice a jako podklad pro nový územní plán města)
 • A1.3 Aktivně prosazovat osvětu a informování v oblasti spotřeby / nakládání s pitnou vodou
Priorita A2
Ochrana a monitoring stávajících vodních zdrojů (Březová, Vír)
 • A2.1 Monitorovat obsah živin v povodích
 • A2.2 Identifikovat možné ohrožení v kontextu obou povodí / území
 • A2.3 Snižovat obsah živin ve vodě
 • A2.4 Zabraňovat kontaminaci vodních zdrojů
Priorita A3
Nové zdroje pitné vody
 • A3.1 Identifikovat možné nové zdroje pitné vody
 • A3.2 Zajistit ochranu nových i stávajících zdrojů pitné vody
Priorita A4
Ochrana artézských vod
 • A4.1. Zmapovat rozsah brněnských artézských vod a provádět pravidelné kontroly jejich kvality
 • A4.2 Rekultivovat Černovické skládky
 • A4.3 Identifikovat černé vrty
 • A4.4 Potenciálně využívat artézskou vodu pro Integrovaný záchranný systém
Dílčí cíl B
Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření
Priorita B1
Realizovat a koordinovat protipovodňová opatření
 • B1.1 Zpracovat a schválit nový územní plán města Brna a další relevantní územně-plánovací dokumentaci (ZÚR JMK apod.)
 • B1.2 Zpracovat a prioritizovat etapizaci protipovodňových opatření a upřesnit harmonogram jejich realizace
 • B1.3 Provádět průběžná majetkoprávní vypořádání v území dotčeném PPO
 • B1.4 Koordinovat záměry v území dotčeném budováním PPO – komunikace a koordinace PPO (veřejný sektor – JMK, BMO, MČ, soukromý sektor – majitelé pozemků, developeři, nájemci, veřejnost atd.)
Priorita B2
Zvýšit retenční schopnosti městské krajiny
 • B2.1 Posoudit potenciální účinnost a proveditelnost přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • B2.2 Realizovat přírodě blízká protipovodňová opatření jako reakce na problematiku přívalových dešťů (např. zvyšování ploch zeleně pro retenci dešťových vod, budování nových malých vodních ploch)
 • B2.3 Budovat retenční nádrže a jejich napojení na další přírodě blízká protipovodňová opatření
Dílčí cíl C
Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv „Brna“ na kvalitu vody ve vodních tocích
Priorita C1
Dobudovat a modernizovat kanalizační sítě včetně jejího zkapacitnění
 • C1.1 Zmapovat aktuální i potenciální zdroje znečištění – trativody, povrchové smyvy
 • C1.2 Dobudovat kanalizační sítě ve stávající zástavbě města
 • C1.3 Dle potřeby modernizovat čistírenský provoz
 • C1.4 Budovat odlehčovací komory
 • C1.5 Koordinovat práce v území při správě a modernizaci kanalizační sítě (např. prostřednictvím koordinátora rozvoje území)
Dílčí cíl D
Efektivně nakládat s dešťovými a podzemními vodami v rámci adaptace na klimatické změny, eliminace tepelných ostrovů ve městě
Priorita D1
Zachytit a druhotně využít dešťové vody
 • D1.1 Posoudit proveditelnost a vypracovat návrh možností efektivního využití zachycených dešťových vod
 • D1.2 Vytvářet a zavádět metodiky pro opatření vedoucí k adaptaci na klimatickou změnu v Brně
 • D1.3 Zavést management nakládání s dešťovými vodami pro využití v průmyslu a zemědělství
 • D1.4 Zavádět povinné podmínky z oblasti adaptace na klimatickou změnu v rámci veřejného zadávání (veřejné budovy, zelené střechy, plochy atd.)
 • D1.5 Vzdělávat a informovat širokou veřejnost i podnikatelský sektor
 • D1.6 Realizovat pilotní projekty veřejné sféry (nad rámec zákona) – zelené střechy, chytré a inovativní projekty na retenci a druhotné využití dešťové vody atd.
Priorita D2
Využít odčerpávané podzemní vody
 • D2.1 Zajistit možnosti a způsoby využití odčerpávané podzemní vody vedoucí k jejímu druhotnému využívání (např. na zálivku či ochlazování a úklid veřejných prostranství)
Připomínky
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
28. 6. 2018
Poznámka: v B1.1 neuvádět ZÚR JMK, která je již zpracovaná - pořizovány budou její změny; zpracování ÚPD vyššího územního celku - Jihomoravského kraje není v naší kompetenci (neuvádět příklady v závorce). U priority B2 -Zvýšit retenční schopnosti městské krajiny doplnit i opatření vedoucí k eliminaci půdní eroze (obnova cestní sítě v krajině s výsadbou alejí a keřových remízů). U priority D1.3 Zavést management nakládání s dešťovými vodami pro využití v průmyslu a zemědělství - doplnit také využití pro snížení provozních nákladů na údržbu města (např. VZmB- závlaha výsadbových ploch, oplach zpevněných veřejných prostorů i komunikací, provoz fontán...).
Jan Fiala
30. 6. 2018
K vodě opět jako k bodům výše. CT parky, obchodní centra apod. vsaku vody nepomohou, naopak.