Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 efektivně hospodaří s vodou. Účelně využívá zdrojů vody, s minimalizací ztrát při jejím získávání, úpravě, distribuci i spotřebě. Zajišťuje kvalitní proces čištění odpad­ních vod a maximální využívání vody dešťové. Protipovodňová ochrana města Brna je komplexně dobudována, a to s využitím vhodné kombinace klasických a přírodě blízkých opatření.

Přínos

Základním přínosem efektivního hospodaření s vodou je dlouhodobé udržení a rozvoj dnes již samozřejmého komfortu v případě využívání kvalitní pitné vody, zvýšení možností využití dešťové vody, dostatečná protipovodňová ochrana i kvalitní čištění odpadních vod.

Současný stav

54%

Budoucí stav

80%

Spotřeba pitné vody v Brně klesá, více však musí město pracovat s dešťovou vodou nebo odpadními vodami.

Garant

Miloslav Šlezingr

Profesor Miloslav Šlezingr se věnuje vodnímu hospodářství, krajinnému inženýrství a život­nímu prostředí na Mendelově univerzitě v Brně a na Vysokém učení technickém v Brně.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody

Podíl délky vodovodního řádu staršího 60 let (60 let jako předěl životnosti materiálů)

%

20

klesající trend

celé město

Počet kapacitních zdrojů kvalitní pitné vody

počet

2

3

celé město

Sociologické šetření: spokojenost s kvalitou pitné vody

hodnota ukazatele

1,99 (2017)

1,2

celé město

Tempo obnovy vodovodního řádu

% za rok

0,38

rostoucí trend

celé město

Spotřeba vody na ekvivalentní osobu a den

l/ob/den

109,7

klesající trend

celé město

další Efektivně nakládat s dešťovými vodami

Celkový objem retence vody ve vsakovacích zařízeních (zasakování dešťových vod)

m3

2 908

rostoucí trend

celé město

Množství dešťové vody, která neodteče do kanalizace

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Povrchový odtok

m3

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

klesající trend

celé město

další Zvýšit protipovodňovou ochranu městav povodí Svratky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření

Počet nechráněných obyvatel / objektů při stoleté povodni v Brně

počet

cca 30 000 obyvatel / cca 4 500 objektů

0

povodí Svitavy a Svratky

další Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv "Brna" na kvalitu vody ve vodních tocích

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci

%

91,6

100

celé město

Kapacita ČOV

počet ekv. osob

515 000

600 000

Modřice, Brno

Podíl délky kanalizačního řádu staršího 60 let

%

17

klesající trend

celé město

Parametry jakosti vody vodního útvaru DYJ_0670 Svratka od Svitavy po Litavu

ekologický potenciál

střední ekologický potenciál

dobrý a lepší ekologický potenciál

povodí řek

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Miroslav Foltýn

21.7.2017
cíl
Z odborného hlediska považujeme za primární zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody. Doporučujeme tedy cíl „Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody“ zařadit jako „cíl primární“. Primární cíl ze současného návrhu strategie Brno 2050 –„Zvýšit protipovodňovou ochranu povodí Svitavy a Svratky“ doporučujeme přeformulovat na „Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy“ a zařadit jej jako první z „dalších cílů\\\".
Reakce garanta
Děkujeme za podnět, pořadí cílů bylo upraveno.

Veronika Novotná

24.7.2017
Popis hodnoty
Hustší rozmístění občerstvovacích vodních fontán po městě.
Reakce garanta
Děkujeme za konkrétní podnět, se kterým budeme dále pracovat v průběhu podzimu v rámci přípravy plánu pro kratší časové období a prvního akčního plánu.
Přínos městu
Přátelštější a příjemnější město. Mohla by se snížit spotřeba malých neekologických nápojových lahví, které si člověk koupí, jde-li po městě a nemá vlastní nádobu na vodu a ani žádnou jinou možnost se napít.

Hana Chalupská

30.7.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Kdyby Jan Skácel viděl, jakou kašnu po něm Brno pojmenovalo na náměstí Svobody, asi by dostal infarkt. Přál bych Brnu, aby v roce 2050 byla na náměstí Svobody ta kašna, která tam už jednou byla - a dnes stojí bez vody na nádvoří Moravského zemského muzea v Biskupském dvoře.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš názor a vyjádření.