Projekty

Revitalizace nábřeží Svratky Projekt protipovodňových opatření zahájilo město Brno přípravou úseku řeky Svratky od koupaliště Riviéra po železniční viadukt na ul. Uhelná. Realizace projektu zvýší protipovodňovou ochranu okolní zástavby a umožní celkovou revitalizaci řeky Svratky. Dojde ke zpřírodnění a zpřístupnění koryta řeky, její okolí budou moci lidé využívat k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Vítězný návrh, který vzešel z mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže, zpracovaný týmem brněnského architekta prof. Ivana Rullera, je v současnosti dále rozpracováván pro potřeby územního řízení a následně stavebního povolení. Hapalův park Zanedbané a nevyužívané území bývalého odkaliště pod Hády se díky aktivitám Studenstského Brna, Tepláren Brno a města Brna změní na parkové plochy vhodné pro volnočasové využití okolních 50 000 obyvatel čtvrtí Vinohrady a Líšeň. Z bývalého odkaliště a místa černých skládek vznikne dobře udržované, snadno přístupné místo, kde si bude každý moci odpočnout od městského ruchu. Návrh podoby parku vzešel ze studentské architektonicko – krajinářské soutěže, které se mohli zúčastnit všichni studenti vysokých škol. Vítězný návrh vytvořil studenstský tým ve složení Bc. Sebastian Loder, Bc. Nina Krajčírová, Bc. Vojtěch Urban, Bc. Peter Mezei a Bc. Veronika Očadlíková. V současnosti je dokončena projektová dokumentace pro realizaci první etapy, práce na její realizaci začnou v prosinci 2018. Půjde o vyčištění lokality od špatných dřevin, vysazení nových stromů a vytvoření prostoru pro pozdější realizaci nové sítě cest.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Příroda ve městě
Projekty

Místo skládek a betonu systém zeleně a vodních prvků

Vizí Brna je, že řeky a jejich okolí budou tvořit zelenou páteř města. Proto je naším plánem vytvořit a chránit provázaný systém zeleně a vodních prvků ve měste.
Podívejte se níže na jasně daný plán na příštích 10 let, který říká, jak se příroda může stát běžnou součástí Brna.
Primární cíl: Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě
Dílčí cíl A
Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory
Priorita A1
Propojit zelené plochy a parků podél přirozených koridorů využívaných k rekreaci a pěší nebo cyklistické dopravě (vodní toky, cyklostezky)
Zodpovědnost: OZP, OVLHZ, OI, OÚPR
 • A1.1 Katalogizovat zeleň po ekonomické a technické stránce a vyčíslit funkci zeleně při výpočtu koeficientu zeleně (2025 – 2028 - OŽP, MČ, VZ MB)
 • A1.2 Vytvořit metodiku pro podporu rozvoje zeleně a vodních ploch na základě kvantifikace ekosystémových služeb - struktura přírodních ploch a přístup k realizaci (aktivní plochy/divočina) (2021–2024 – OŽP)
 • A1.3 Podporovat a vytvářet podmínky pro revitalizace vodních toků s důrazem na zpřírodnění břehů a koryt (průběžně - OVLHZ, MČ, NNO)
 • A1.4 Zapracovat a naplňovat plány ÚSES pro celé území města Brna (do 2020 - KAM, OÚPR, OŽP)
 • A1.5 Propojit městskou zeleň na krajinné systémy (do 2020 - VZ MB, Lesy MB, MČ)
 • A1.6 Správně nastavit regulativy (stavební uzávěry) (do 2020 – OÚPR)
 • A1.7 Sjednotit správu a údržbu zeleně (do 2020 - MČ, VZ MB, Lesy MB)
Priorita A2
Zvýšit množství zeleně v uličním prostoru
Zodpovědnost: VZ MB, OŽP, BKOM , MČ, TS, OŽP JMK, stát (MŽP)
 • A2.1 Podpořit revitalizaci a výsadbu stromů a liniové zeleně v uličním prostoru (průběžně - VZ MB)
 • A2.2 Vést jednání se správci sítí o systémových opatřeních, která umožní při rekonstrukci ulic v co největší míře návrat stromořadí do ulic (do 2020 - VZ MB, TS)
 • A2.3 Využít mobilní zeleně v případě, kde není jiná možnost (závěsné nádoby, vertikální zeleň na konstrukci, mechové stěny, apod.) (průběžně - VZ MB)
 • A2.4 Podpořit postupnou přeměnu travních porostů na bezúdržbové květinové záhony (průběžně - VZ MB)
 • A2.5 Využít zeleň pro retenci vody (průběžně - OI, BO)
Dílčí cíl B
Posílit výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád) a vodních ploch
Priorita B1
Zajistit širší využití zeleně a vodních prvků u veřejných i soukromých projektů
Zodpovědnost: OŽP, OI, MO, NNO, OÚPR
 • B1.1 Pasportizovat potenciál pro rozšíření a zkvalitnění zeleně a vodních prvků ve městě a založení nových (do 2020 - ODAE, OMI pasport on-line)
 • B1.2 Stanovit klíčové oblasti pro nové realizace zeleně a realizovat navazující výkupy pozemků (do 2020 - OÚPR / KAM, MO)
 • B1.3 Realizovat zelené střechy u městských staveb tam, kde je to možné a vhodné (průběžně - OI, BO, MČ, příspěvkové organizace a městské firmy)
 • B1.4 Realizovat osvětu v oblasti širšího využití zeleně a vodních prvků i u privátních projektů (příklady dobré praxe, propagace realizovaných projektů) (do 2020 - OSPL, OŽP, NNO)
 • B1.5 Zapojovat občany do revitalizace malých ploch (poskytnutím materiálu, zapůjčením nářadí, lekcemi apod.) (průběžně - OŽP, NNO)
Dílčí cíl C
Zvyšovat biodiverzitu ve městě
Priorita C1
Zajistit vyšší podíl rozmanitých biologicky hodnotnějších ploch (vzrostlá zeleň, mokřady, …)
Zodpovědnost: VZ MB, OŽP, OVLZH, vysoké školy a výzkumné organizace
 • C1.1 Využívat celé škály vegetačních prvků (průběžně - OŽP, OVLHZ, VZMB)
 • C1.2 Vymezit menší lokality vhodné pro ponechání samovolnému vývoji, pravidelně sledovat a vyhodnocovat jejich stav (rostlinolékařská péče) (průběžně – VZMB)
 • C1.3 Vyhodnocovat výskyt a možnosti ohrožení biodiverzity z hlediska invazivních druhů rostlin (průběžně – VZMB)
Priorita C2
Vytvořit vhodné podmínky pro volně žijící živočichy ve městě
Zodpovědnost: VZ MB, OŽP, OŽP JMK, AOPK ČR, Český svaz ochránců přírody, NNO
 • C2.1 Podporovat a vytvářet podmínky pro rozšiřování a chov opylujícího hmyzu (např. na střechách domů ve vlastnictví města apod.) (průběžně - VZMB, OŽP)
 • C2.2 Podporovat a vytvářet podmínky pro hmyz vázaný vývojem na dřeviny (broukoviště, ponechání stromů rozpadu apod.) (průběžně - VZMB, Lesy města Brna)
 • C2.3 Podporovat ptačí druhy v rámci vytváření a údržby vegetačních ploch (drobné zdroje vody, hnízdní příležitosti apod.) (průběžně - VZMB, Lesy města Brna)
 • C2.4 V rámci managementu travních porostů a parků ponechávat část porostů dozrát do květu (průběžně - VZMB, MČ)
Dílčí cíl D
Zajistit dostatek parků pro rekreaci
Priorita D1
Zajistit parky a zeleň v docházkové vzdálenosti pro většinu obyvatel
Zodpovědnost: KAM, OÚPR, OI, OŽP
 • D1.1 Posílit funkci zeleně v jižní části města (do 2020 – KAM)
 • D1.2 Realizovat větší parkové plochy na vhodných brownfields (2021–2024 - KAM, OI)
 • D1.3 Podporovat zakládání malých parkových ploch (pocket parks, dočasné využití-refill) (průběžně - OSPL, OŽP)
 • D1.4 Využívat vnitrobloky pro zvýšení ploch zeleně (motivovat vlastníky k žádoucím úpravám, případně k umožnění regulovaného využití veřejností, facilitovat scelování ploch v rámci vnitrobloků městem) (do 2020 – OŽP)
Priorita D2
Posílit rekreační využití významných vodních ploch a příměstských lesů
Zodpovědnost: Lesy města Brna, VZ MB, OŽP, OVLHZ
 • D2.1 Zajistit odpovídající mobiliář pro rekreační vyžití obyvatel (průběžně - Lesy města Brna, VZMB, OVLHZ)
 • D2.2 Podpořit budování naučných stezek (průběžně - Lesy města Brna)
 • D2.3 Posílit možnosti pro sportovní vyžití nepoškozující les a lesní ekosystém (průběžně - Lesy města Brna)
 • D2.4 Vytvořit důstojný nástupní prostor k Brněnské přehradě (2018 – 2024 - OI)