Projekty

Revitalizace Holáseckých jezer

Jedná se o projekt revitalizace soustavy deseti jezer, z nichž má být odtěžen sediment, načež dojde též k úpravě břehů a vegetace. Holásecká jezera jsou přírodní památkou, která plní i rekreační a další druhotné funkce. Revitalizace jezer je orientována na zlepšení stavu zvláště chráněného území, v němž se vyskytuje řada živočichů a rostlin. V rámci projektu se nicméně předpokládá užívání území ke krátkodobé rekreaci obyvateli zejména z Tuřan a Chrlic, ale také příležitostnými návštěvníky z celého Brna.

Rekreační les pro Brno

Jak si představujete vycházku do lesa? Vyžadujete cesty bez aut a lesní techniky, ideálně s čistou studánkou, estetickými prvky, čistými palouky a bez památek po těžební činnosti? Právě k tomu poslouží vyčlenění příměstských lesů speciálně pro rekreační účely formou parkového lesa se všemi výše uvedenými požadavky. Podle plánů dojde k vymezení dvou takových ploch o celkové rozloze zhruba 60 hektarů. Jedná se o lokality "Zaječí potok" a "Hády". Přínosem pro obyvatele bude bezesporu rozšíření kvalitní zelené a modré infrastruktury města se všemi pozitivními efekty, které přináší. Takovými efekty jsou zdravé prostředí pro nejrůznější aktivity obyvatel (procházky, sportovní aktivity, apod.), funkce porostního zápoje jako ochrana před extrémními letními teplotami – přirozená klimatizace, odpočinek u zrevitalizovaných rybníčků, naučná funkce (naučné stezky, lesní pedagogika) apod.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Příroda ve městě
Projekty

Místo skládek a betonu systém zeleně a vodních prvků

Vizí Brna je, že řeky a jejich okolí budou tvořit zelenou páteř města. Proto je naším plánem vytvořit a chránit provázaný systém zeleně a vodních prvků ve měste.
Podívejte se níže na jasně daný plán na příštích 10 let, který říká, jak se příroda může stát běžnou součástí Brna.
Primární cíl: Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě
Dílčí cíl A
Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory
Priorita A1
Propojit zelené plochy a parky podél přirozených koridorů využívaných k rekreaci a pěší nebo cyklistické dopravě (vodní toky, cyklostezky)
Priorita A2
Zvýšit množství zeleně v uličním prostoru
Dílčí cíl B
Posílit výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád) a vodních ploch
Priorita B1
Zajistit širší využití zeleně a vodních prvků u veřejných i soukromých projektů
Dílčí cíl C
Zvyšovat biodiverzitu ve městě
Priorita C1
Zajistit vyšší podíl rozmanitých biologicky hodnotnějších ploch (vzrostlá zeleň, mokřady, …)
Priorita C2
Vytvořit vhodné podmínky pro volně žijící živočichy ve městě
Dílčí cíl D
Zajistit dostatek parků pro rekreaci
Priorita D1
Zajistit parky a zeleň v docházkové vzdálenosti pro většinu obyvatel
Priorita D2
Posílit rekreační využití významných vodních ploch a příměstských lesů