Hodnota: Příroda ve městě
Primární cíl: Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě
Dílčí cíl A
Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory
Priorita A1
Propojit zelené plochy a parků podél přirozených koridorů využívaných k rekreaci a pěší nebo cyklistické dopravě (vodní toky, cyklostezky)
 • A1.1 Katalogizovat zeleň po ekonomické a technické stránce a vyčíslit funkci zeleně při výpočtu koeficientu zeleně
 • A1.2 Vytvořit metodiku pro podporu rozvoje zeleně a vodních ploch na základě kvantifikace ekosystémových služeb - struktura přírodních ploch a přístup k realizaci (aktivní plochy/divočina)
 • A1.3 Podporovat a vytvářet podmínky pro revitalizace vodních toků s důrazem na zpřírodnění břehů a koryt
 • A1.4 Zapracovat plány ÚSES pro Brno
 • A1.5 Propojit městskou zeleň na krajinné systémy
 • A1.6 Správně nastavit regulativy (stavební uzávěry)
 • A1.7 Sjednotit správu a údržbu zeleně
Priorita A2
Zvýšit množství zeleně v uličním prostoru
 • A2.1 Podpořit revitalizaci a výsadbu stromů a liniové zeleně v uličním prostoru
 • A2.2 Vést jednání se správci sítí o systémových opatřeních, která umožní při rekonstrukci ulic v co největší míře návrat stromořadí do ulic
 • A2.3 Využít mobilní zeleně v případě, kde není jiná možnost (závěsné nádoby, vertikální zeleň na konstrukci, mechové stěny, apod.)
 • A2.4 Podpořit postupnou přeměnu travních porostů na bezúdržbové květinové záhony
 • A2.5 Využít zeleň pro retenci vody
Dílčí cíl B
Posílit výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád) a vodních ploch
Priorita B1
Zajistit širší využití zeleně a vodních prvků u veřejných i soukromých projektů
 • B1.1 Pasportizovat potenciál pro rozšíření a zkvalitnění zeleně a vodních prvků ve městě a založení nových
 • B1.2 Stanovit klíčové oblasti pro nové realizace zeleně a realizovat navazující výkupy pozemků
 • B1.3 Realizovat zelené střechy u městských staveb tam, kde je to možné a vhodné
 • B1.4 Realizovat osvětu v oblasti širšího využití zeleně a vodních prvků i u privátních projektů (příklady dobré praxe, propagace realizovaných projektů)
 • B1.5 Zapojovat občany do revitalizace malých ploch (poskytnutím materiálu, zapůjčením nářadí, lekcemi apod.)
Dílčí cíl C
Zvyšovat biodiverzitu ve městě
Priorita C1
Zajistit vyšší podíl rozmanitých biologicky hodnotnějších ploch (vzrostlá zeleň, mokřady, …)
 • C1.1 Využívat celé škály vegetačních prvků
 • C1.2 Vymezit menší lokality vhodné pro ponechání samovolnému vývoji, pravidelně sledovat a vyhodnocovat jejich stav (rostlinolékařská péče)
 • C1.3 Vyhodnocovat výskyt a možnosti ohrožení biodiverzity z hlediska invazivních druhů rostlin
Priorita C2
Vytvořit vhodné podmínky pro volně žijící živočichy ve městě
 • C2.1 Podporovat a vytvářet podmínky pro rozšiřování a chov opylujícího hmyzu (např. na střechách domů ve vlastnictví města apod.)
 • C2.2 Podporovat a vytvářet podmínky pro hmyz vázaný vývojem na dřeviny (broukoviště, ponechání stromů rozpadu apod.)
 • C2.3 Podporovat ptačí druhy v rámci vytváření a údržby vegetačních ploch (drobné zdroje vody, hnízdní příležitosti apod.)
 • C2.4 V rámci managementu travních porostů a parků ponechávat část porostů dozrát do květu
Dílčí cíl D
Zajistit dostatek parků pro rekreaci
Priorita D1
Zajistit parky a zeleň v docházkové vzdálenosti pro většinu obyvatel
 • D1.1 Posílit funkci zeleně v jižní části města
 • D1.2 Realizovat větší parkové plochy na vhodných brownfields
 • D1.3 Podporovat zakládání malých parkových ploch (pocket parks, dočasné využití-refill)
 • D1.4 Využívat vnitrobloky pro zvýšení ploch zeleně (motivovat vlastníky k žádoucím úpravám, případně k umožnění regulovaného využití veřejností, facilitovat scelování ploch v rámci vnitrobloků městem)
Priorita D2
Posílit rekreační využití významných vodních ploch a příměstských lesů
 • D2.1 Zajistit odpovídající mobiliář pro rekreační vyžití obyvatel
 • D2.2 Podpořit budování naučných stezek
 • D2.3 Posílit možnosti pro sportovní vyžití nepoškozující les a lesní ekosystém
 • D2.4 Vytvořit důstojný nástupní prostor k Brněnské přehradě
Připomínky
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Ideálně zajistit finanční podporu všem, kteří projeví zájem o revitalizaci záhonů, travnatých ploch a zanedbaných míst ve městě. S podmínkou seznámení úřadu s průběhem revitalizace.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Uvital bych koncepci pro podporu zelenych strech, pripadne fasad.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
K prioritě A1do zodpovědnosti doplnit OÚPR. K prioritě D1 lze opatření D1.2 realizovat, pokud budou majetkově dosažitelné (lokality charakteru BF ve městě jsou především bez majetkových dispozic města). Realizace parkových ploch lze ve vybraných lokalitách BF(v soukromém vlastnictví) v těch lokalitách, kde územní plán má plochy pro zeleň vymezeny.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
K opatření B2 do zodpovědnosti doplnit také OÚPR.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
Chybí priorita, která rozšíří dílčí cíl A2. I volná krajina si zasluhuje podporu výsadby alejí tak, aby doplňovala navrhovaný systém ekologické stability krajiny a vytvářela vhodné podmínky pro obnovu původně kulturní krajiny. Podporovat obnovu původních cest včetně zavodňovacích průlehů v krajině společně s výsadbou stromů a keřů s cílem zmírnit dopady změny klimatu (zadržování vody v krajině, zmírnění půdní eroze v krajině, atd.).
Ivan
28. 6. 2018
•B1.5 Zapojovat občany do revitalizace malých ploch (poskytnutím materiálu, zapůjčením nářadí, lekcemi apod ... a to především u každého bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR ve spolupráci se SAKO na \\\" domácí bioodpad \\\".
Jan Fiala
30. 6. 2018
K údržbě zeleně (a nejen té) mohou nastoupit nezaměstnaní a (nežřídka jen údajní, dluhům se vyhýbající) bezdomovci, kterých Brno zrovna málo nemá. Zejména otevřený jih Brna (Tuřany, Chrlice atd.) by potřeboval nemalou výsadbu stromů kolem cest. Kdyby byla vůle, určitě by se našel způsob, jak lidi motivovat (třeba slevou na poplatky za psa, za odvoz odpadu atd.) k výsadbě stromů a tedy větrolamů a zadržovačů vody.