Hodnota: Příroda ve městě
Primární cíl: Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě
Dílčí cíl A
Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory
Priorita A1
Propojit zelené plochy a parků podél přirozených koridorů využívaných k rekreaci a pěší nebo cyklistické dopravě (vodní toky, cyklostezky)
 • A1.1 Katalogizovat zeleň po ekonomické a technické stránce a vyčíslit funkci zeleně při výpočtu koeficientu zeleně
 • A1.2 Vytvořit metodiku pro podporu rozvoje zeleně a vodních ploch na základě kvantifikace ekosystémových služeb - struktura přírodních ploch a přístup k realizaci (aktivní plochy/divočina)
 • A1.3 Podporovat a vytvářet podmínky pro revitalizace vodních toků s důrazem na zpřírodnění břehů a koryt
 • A1.4 Zapracovat plány ÚSES pro Brno
 • A1.5 Propojit městskou zeleň na krajinné systémy
 • A1.6 Správně nastavit regulativy (stavební uzávěry)
 • A1.7 Sjednotit správu a údržbu zeleně
Priorita A2
Zvýšit množství zeleně v uličním prostoru
 • A2.1 Podpořit revitalizaci a výsadbu stromů a liniové zeleně v uličním prostoru
 • A2.2 Vést jednání se správci sítí o systémových opatřeních, která umožní při rekonstrukci ulic v co největší míře návrat stromořadí do ulic
 • A2.3 Využít mobilní zeleně v případě, kde není jiná možnost (závěsné nádoby, vertikální zeleň na konstrukci, mechové stěny, apod.)
 • A2.4 Podpořit postupnou přeměnu travních porostů na bezúdržbové květinové záhony
 • A2.5 Využít zeleň pro retenci vody
Dílčí cíl B
Posílit výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád) a vodních ploch
Priorita B1
Zajistit širší využití zeleně a vodních prvků u veřejných i soukromých projektů
 • B1.1 Pasportizovat potenciál pro rozšíření a zkvalitnění zeleně a vodních prvků ve městě a založení nových
 • B1.2 Stanovit klíčové oblasti pro nové realizace zeleně a realizovat navazující výkupy pozemků
 • B1.3 Realizovat zelené střechy u městských staveb tam, kde je to možné a vhodné
 • B1.4 Realizovat osvětu v oblasti širšího využití zeleně a vodních prvků i u privátních projektů (příklady dobré praxe, propagace realizovaných projektů)
 • B1.5 Zapojovat občany do revitalizace malých ploch (poskytnutím materiálu, zapůjčením nářadí, lekcemi apod.)
Dílčí cíl C
Zvyšovat biodiverzitu ve městě
Priorita C1
Zajistit vyšší podíl rozmanitých biologicky hodnotnějších ploch (vzrostlá zeleň, mokřady, …)
 • C1.1 Využívat celé škály vegetačních prvků
 • C1.2 Vymezit menší lokality vhodné pro ponechání samovolnému vývoji, pravidelně sledovat a vyhodnocovat jejich stav (rostlinolékařská péče)
 • C1.3 Vyhodnocovat výskyt a možnosti ohrožení biodiverzity z hlediska invazivních druhů rostlin
Priorita C2
Vytvořit vhodné podmínky pro volně žijící živočichy ve městě
 • C2.1 Podporovat a vytvářet podmínky pro rozšiřování a chov opylujícího hmyzu (např. na střechách domů ve vlastnictví města apod.)
 • C2.2 Podporovat a vytvářet podmínky pro hmyz vázaný vývojem na dřeviny (broukoviště, ponechání stromů rozpadu apod.)
 • C2.3 Podporovat ptačí druhy v rámci vytváření a údržby vegetačních ploch (drobné zdroje vody, hnízdní příležitosti apod.)
 • C2.4 V rámci managementu travních porostů a parků ponechávat část porostů dozrát do květu
Dílčí cíl D
Zajistit dostatek parků pro rekreaci
Priorita D1
Zajistit parky a zeleň v docházkové vzdálenosti pro většinu obyvatel
 • D1.1 Posílit funkci zeleně v jižní části města
 • D1.2 Realizovat větší parkové plochy na vhodných brownfields
 • D1.3 Podporovat zakládání malých parkových ploch (pocket parks, dočasné využití-refill)
 • D1.4 Využívat vnitrobloky pro zvýšení ploch zeleně (motivovat vlastníky k žádoucím úpravám, případně k umožnění regulovaného využití veřejností, facilitovat scelování ploch v rámci vnitrobloků městem)
Priorita D2
Posílit rekreační využití významných vodních ploch a příměstských lesů
 • D2.1 Zajistit odpovídající mobiliář pro rekreační vyžití obyvatel
 • D2.2 Podpořit budování naučných stezek
 • D2.3 Posílit možnosti pro sportovní vyžití nepoškozující les a lesní ekosystém
 • D2.4 Vytvořit důstojný nástupní prostor k Brněnské přehradě
Připomínky
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Ideálně zajistit finanční podporu všem, kteří projeví zájem o revitalizaci záhonů, travnatých ploch a zanedbaných míst ve městě. S podmínkou seznámení úřadu s průběhem revitalizace.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Cílem je podpořit co nejvíce projektů, aktivní občany a jejich práci pro město. Důležitá je také zpětná vazba a možné hodnocení poskytnuté podpory ze strany města. Proto preferujeme aktivity typu podpora zeleně ve vnitroblocích, městské zahradničení apod., které mají určité pravidla a návaznost na strategii.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek.
Reakce
Děkujeme.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Uvital bych koncepci pro podporu zelenych strech, pripadne fasad.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Koncepce pro zelené střechy bude obsažena v rámci A.1.2 spolu s dalšími opatřeními.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
K prioritě A1do zodpovědnosti doplnit OÚPR. K prioritě D1 lze opatření D1.2 realizovat, pokud budou majetkově dosažitelné (lokality charakteru BF ve městě jsou především bez majetkových dispozic města). Realizace parkových ploch lze ve vybraných lokalitách BF(v soukromém vlastnictví) v těch lokalitách, kde územní plán má plochy pro zeleň vymezeny.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Zodpovědnost k A1 doplníme. Máte pravdu, o majetkových poměrech v rámci lokalit BF víme. Jsme přesvědčeni, že při správné komunikaci a správném nastavení regulativů lze realizovat plochy zeleně i na těchto plochách.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
K opatření B2 do zodpovědnosti doplnit také OÚPR.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Opatření má vždy dvojciferené označení, prioritu B2 nemáme. Nejedná se o překlep?
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
Chybí priorita, která rozšíří dílčí cíl A2. I volná krajina si zasluhuje podporu výsadby alejí tak, aby doplňovala navrhovaný systém ekologické stability krajiny a vytvářela vhodné podmínky pro obnovu původně kulturní krajiny. Podporovat obnovu původních cest včetně zavodňovacích průlehů v krajině společně s výsadbou stromů a keřů s cílem zmírnit dopady změny klimatu (zadržování vody v krajině, zmírnění půdní eroze v krajině, atd.).
Reakce
Děkujeme za připomínku. Ve volné krajině se nabízí spolupráce města s JMK, případně využití stávajících dokumentů. V dílčím cíli A2 je kladen důraz na akutní problém, který prakticky neumožňuje realizace nových výsadeb v uličním prostoru (sítě-ochr. pásma).
Ivan
28. 6. 2018
•B1.5 Zapojovat občany do revitalizace malých ploch (poskytnutím materiálu, zapůjčením nářadí, lekcemi apod ... a to především u každého bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR ve spolupráci se SAKO na " domácí bioodpad ".
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Jan Fiala
30. 6. 2018
K údržbě zeleně (a nejen té) mohou nastoupit nezaměstnaní a (nežřídka jen údajní, dluhům se vyhýbající) bezdomovci, kterých Brno zrovna málo nemá. Zejména otevřený jih Brna (Tuřany, Chrlice atd.) by potřeboval nemalou výsadbu stromů kolem cest. Kdyby byla vůle, určitě by se našel způsob, jak lidi motivovat (třeba slevou na poplatky za psa, za odvoz odpadu atd.) k výsadbě stromů a tedy větrolamů a zadržovačů vody.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".