Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Příroda ve městě Brně v roce 2050 tvoří provázaný a funkční systém, který zajišťuje nejen rekreaci a odpočinek, ale také biodiverzitu nebo produkci potravin. Město Brno má stabilní a rozmanité ekosystémy, které jsou stěžejní pro udržení zdravého životního prostředí. Brno udržuje a postupně buduje systém ploch od plně přírodních až po kultivované, které doplňují městské prostředí a infrastrukturu.

Přínos

Příroda v rámci města neplní jen estetickou a rekreační funkci, ale dokáže výrazně ovlivnit cel­kovou kvalitu života obyvatel. Zeleň a vodní plochy pozitivně ovlivňují mikroklima, vy­rovnávají teploty a snižují znečištění. Zeleň ve městě funguje jako přírodní klimatizace. Oče­kávané změny klimatu přinesou v budoucnu větší extrémy (vlny veder, přívalové deště, su­cha), přírodní plochy jsou velmi efektivním nástrojem, jak tyto potenciální hrozby v pro­středí města snížit.

Současný stav

25%

Budoucí stav

75%

Ve srovnání s ostaními městy ČR je Brno umístěno na předních příčkách co se týče zelených ploch. Podstatnou část zeleně však tvoří lesy v okolí města, ale v intravilánu je zeleně velmi málo. V tomto ukazateli je naopak město Brno jedním z nejhorších v České republice.

Garant

Vojtěch Lekeš

Vojtěch Lekeš je český architekt a urbanista se specializací na udržitelný rozvoj. Titul získal na katedře architektury Chalmersovy univerzity ve švédském Göteborgu a po absolutoriu pracoval jako architekt u jedné z největších švédských společností. V současnosti se věnuje vlastní praxi a působí jako programový ředitel výzkumné organizace NEXT Institute.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě

Podíl zeleně a vodních ploch spojených se systémem ÚSES

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend – zvyšující se podíl propojené „zelené a modré infrastruktury“

veškerá zeleň a vodní plochy provázaná se systémem ÚSES

další Zajistit dostatek parků pro rekreaci

Stávající plochy parků (podíl na zastavěném území města)

%

1,67

roustoucí podíl

celé město

Bilance ploch parků vůči přítomným obyvatelům města

m2 / obyvatele

2,66

rostoucí trend

celé město

další Zvyšovat biodiverzitu ve městě

Hodnota ekosystémových služeb (užitky poskytované společnosti přírodou)

Dosud chybí metodika kvantifikace, nutné vytvořit.

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

Rozsah ploch zvyšujících biodiverzitu (mokřady, revitalizované plochy apod.), jedná se o pomocný indikátor pro vytvoření systému kvantifikace ekosystémových služeb

m2

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

Počet ploch zvyšujících biodiverzitu (mokřady, revitalizované plochy apod.), jedná se o pomocný indikátor pro vytvoření systému kvantifikace ekosystémových služeb

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

další Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory

Podíl revitalizované plošné a liniové zeleně

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend – zvyšující se podíl revitalizované zeleně

parky, vnitrobloky, aleje, uliční stromořadí

další Podporovat výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád), vodních ploch a toků

Podíl zeleně a vodních ploch v intravilánu

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend – zvyšující se podíl zeleně a vodních ploch

zelené střechy, zelené fasády, pocket parks, jezírka (sběr dešť. vody) vodní kanály (dešť. voda), mokřady, rybníky

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Vaclav Muchna

27.6.2017
Popis hodnoty
Zde by nám měl být inspirací Singapore, podle mě nejzelenější město na světě. V Singapore jsou pravidelně zapojováni občané do výsadby i údržby městské zeleně. Není to jen o parcích, ale o využití každé volné plochy. Brno by se mělo stát nejzelenějším městem Evropy. Každá stavba by měla mýt povinnou výsadbu, jako např. má povinné parkoviště. Brno by mělo motivovat zapojení občanů pomocí velkých reklamních kampaní.
Přínos městu
S postupujícím oteplováním bude význam zeleně přibývat. Např. ve zmiňovaném Singapore snižuje zeleň teplotu města v průměru o 1,5 st. Celsia proti sousednímu Kuala Lumpur. Zapojení občanů vytváří další pouto (občanská společnost), vytváří také vztah občanů k zeleni. Kvetoucí zeleň v ulicích zvedá neoddiskutovatelně náladu.
Reakce garanta
Přínos městu: S postupujícím oteplováním bude význam zeleně přibývat. Např. ve zmiňovaném Singapore snižuje zeleň teplotu města v průměru o 1,5 st. Celsia proti sousednímu Kuala Lumpur. Zapojení občanů vytváří další pouto (občanská společnost), vytváří také vztah občanů k zeleni. Kvetoucí zeleň v ulicích zvedá neoddiskutovatelně náladu.

Karel Plotěný

27.6.2017
Popis hodnoty
komunální odpadní vodu z veřejné kanalizace upravit tak, aby byla využitelná na závlahu městské zeleně (případně i zelených střech a stěn)sníží se tím jak spotřeba pitné vody, tak i produkce odpadních vod v době sucha tj. v době kdy nejvíce vypouštěná voda ovlivní málo vodné toky
Přínos městu
finanční úspora na provozních nákladech a na investičních nákladech za budování větší kapacity pro letní období... snížení množství emisí zvýšení odparu a tím i zabránění vzniku teplotních ostrovů a úspora na energiích za klimatizaci
Reakce garanta
Domnívám se, že pro závlahu je nejvhodnější zadržovat dešťovou vodu. I tu je však nutné udržet v určité kvalitě. Neměla by obsahovat těžké kovy (požadavky na kvalitní materiály střešních krytin). Pokud jde o povrchovou vodu z komunikací, je nutné ji filtrovat. Tento systém je poměrně finančně nákladný, jedná se o dvojí systém kanalizace.

Kristýna Hrubanová

3.7.2017
Popis hodnoty
Mám radost, že se zde objevuje téma potravinové soběstačnosti - podpora komunitních zahrad a městského zemědělství.
Reakce garanta
Děkujeme, produkční funkce přírodních systémů považujeme za stejně důležité jako klimatické nebo rekreační.
indicator
Co se týče indikátorů u této oblasti, zaujalo mne, že se má indikovat v kilech či tunách. To mi přijde dost složité, doporučovala bych to spíše kombinovat i s vyjádřením v m2/km2. Obzvláště u komunitního zahradničení není totiž hlavním cílem a přínosem kvantita produkce, ale spíše změna kvality života, osvěta a podpora resilience města.
Reakce garanta
Stojí za zvážení, ovšem v současné době je veškerá zeleň vyjadřována v m2 a tento systém zatím není schopen zohlednit funkci nebo kvalitu zeleně.

Kateřina Žůrková

18.7.2017
cíl
Cílem by mělo být aktivní zapojení občanů do péče o zeleň ve městě ať už v oknech, na záhoncích nebo v zahradách a osvěta, že ne vše je třeba vydláždit a vybetonovat.
Reakce garanta
Osvěta na všech úrovních je důležitá, nejen pro veřejnost, ale také pro odborníky. Při stavbách infrastruktury by měly být projekty posuzovány komplexně.

Michal Pástor

24.7.2017
Popis hodnoty
Revitalizce Staré Ponávky. Existuje již zpracovaný projekt, jehož realizace umožní vrátit do města atraktivní prostředí říčního nábřeží. V oblasti přiléhající k centru by se vytvořilo území, které nabídne procházky a pobyt kolem vody a v přilehlých parcích.
Přínos městu
Díky revitalizaci tohoto vodního toku bude také možno propojit Svitavu a Svratku a tím se dostat z centra města různými směry podél vody. Proměněné území bude atraktivním pro obyvatele města Brna i pro jeho návštěvníky. Brno tak má možnost upevnit svoji pověst města, ve kterém se dobře žije.
Reakce garanta
Dobrý den, děkujeme za Vaši poznámku, o projektu víme a pracuje se s ním. Revitalizace Ponávky je součástí širšího projektu \"Voda v Brně\", který se postupně realizuje. Do konce září by měl vzniknout i samostatný web \"Voda v Brně\" s informacemi o revitalizaci Ponávky, protipovodňových opatřeních i Holáseckých jezerech, zatím můžete dílčí informace najít na www.brno.cz/strategickeprojekty/voda-v-brne. V současnosti se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí pro 3 etapy u soutoku se Svratkou, další dvě etapy připravuje Městská zeleň v rámci sídliště v Komárově (požádáno o stavební povolení). Dále se připravuje etapa u areálu Tepláren Brno, pro kterou se hledá zhotovitel projektové dokumentace.

Stefan Nicolau

26.7.2017
Popis hodnoty
Nature in the city should be also linked to the architecture and how constructions are done. More parking places, hidden maybe under a park. Constructions of new block of flats to be allowed only in the outskirts and also surrounded by parks. And I think one other point will be to keep the city clean, wherever, park or city center.
Přínos městu
Not sure what you mean with contribution to the city. Should I write what will be the contribution of the value description?
Reakce garanta
Thank you for your respond. We should aim to have both, dense city and functional greenery. The principles of modernism were based on divided functions and large green spaces between housing areas. This planning led to long commuting distances and unsustainable traffic solutions. Current uban planning is trying to combine dense city structure (walkable/short distance city) with diverse green spaces. I belive that this is the way of the future development for the city of Brno.

Eva Miksová

27.7.2017
Popis hodnoty
Vadí mně, že se na jedné straně ruší zahrádky, kde je často biodiverzita a množství zeleně bez nutnosti městských investic a pozemky třeba i zůstanou ladem(např zahrádky v Komíně), na druhé straně se nákladně budují komunitní zahrady, které zdaleka takový přínos pro životní prostředí nemají, nebo sportoviště, kde se někdy více \\\\\\\"sportuje\\\\\\\" v hospodském vzpírání ( Hroch v Jundrově).
Přínos městu
Dostatek hodnotné zeleně, podpora zdravého stylu života, ušetření za údržbu
Reakce garanta
Zahrádky jsou jistě důležitou součástí systému městské zeleně, nicméně je potřeba najít shodu s územním plánováním. Město v současnosti pořizuje územní studii, která se věnuje analýze zahrádek v rámci Brna a míře jejich využití. Cílem této studie je z odborného hlediska vyhodnotit, které plochy jsou případně do budoucna vhodné pro další funkce a které by naopak měly zůstat dlouhodobě zachovány. Město potřebuje další rozvojové plochy a mělo by uvážlivě plánovat, které plochy přemění nebo zruší. Při rušení přírodních ploch by měla být zvážena náhrada nebo jiná kompenzace, tak aby přírodní systémy ve městě byly co nejkvalitnější.

Hana Chybíková

27.7.2017
Popis hodnoty
spolupráce s okolními obcemi
Přínos městu
potenciál v okolních obcích lze využít i pro brno
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, máte určitě pravdu, se spoluprací a využitím potenciálu spolupráce s okolními obcemi počítáme. Specificky spolupráce s okolními obcemi - resp. v rámci Brněnské metropolitní oblasti (která v současnosti zahrnuje 167 obcí v okolí Brna) je pak součástí hodnoty \"Fungující Brněnská metropolitní oblast\" v pilíři Správa

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Cílem správy zeleně je zajištění co nejvyšší biodiverzity a ekologické stability, maximální rekreační účinek a snižování dopadů klimatické změny.. Pohled na péči je komplexně potřeba změnit. Základním přístupem je vymezení tří typů správy: - intenzivní (… spokojeni budou zahradníci) - extenzivní (… spokojeni budou propagátoři přírodě blízkých přístupů) - s minimální péčí (… spokojeni budou milovníci divočiny)
indicator
Možný indikátor: plocha spravovaných lokalit dle jednotlivých typů správy /m2/
Reakce garanta
S návrhem péče o zeleň souhlasím, u indikátoru bych jen dodal, že je také důležité nějakým způsobem kvalifikovat typ a funkci zeleně, například pomocí ekosystémových služeb, které by se v nejlepším případě mohly promítnout do územního plánování.

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Na úrovni Brna nejsou invazivní druhy rostlin. Brno podporuje rozvoj biodiverzity a správa zeleně je finančně efektivní (např. likvidace rychlerostoucích rostlin je několikanásobně nákladnější než u běžných rostlin).
indicator
Existuje diferenciovaný přístup likvidace invazních rostlin. Možný indikátor: plocha ošetřených lokalit /m2/.
Reakce garanta
Zajímavý nápad, stojí za zvážení.

Hana Chalupská

30.7.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Je třeba vytvořit systém na sebe navazujících cyklistických stezek, zvýhodňovat cyklisty a uživatele MHD před automobilisty.
Přínos městu
Více ticha, čistoty, místa ve městě.
Reakce garanta
Děkujeme za názor. Doprava je však součástí jiné hodnoty.

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Jednotlivé MČ by měly samy podněcovat občany a sdělovat jim, kde je možné sázet kytky, stromy, keře, být jim nápomocné, poskytnout příspěvek na zkrášlení okolí.
Přínos městu
lepší vzhled města
Reakce garanta
Souhlasím, zejména na dočasně nevyužívaných plochách je prostor k výsadbě a dalším komunitním projektům. Je důležité aby byl nastaven systém údržby a provozu takovýchto ploch.