Hodnota: Kulturní město
Primární cíl: Osobitá kulturní a kreativní scéna s mezinárodním renomé, která aktivně pracuje s kulturním dědictvím Brna i experimentem
Dílčí cíl A
Špičková kulturní a kreativní scéna postavená na setkávání tradice a experimentu
Priorita A1
Podporovat špičkovost, diverzitu a rozvoj brněnské kultury
 • A1.1 Zajistit kvalitativní i kvantitativní rozvoj jednotlivých kulturních a kreativních odvětví.
 • A1.2 Podněcovat rozvoj experimentální, progresivní a originální tvorby, nových formátů a médií.
 • A1.3 Podporovat export brněnských děl a prezentaci tvůrců v zahraničí.
 • A1.4 Podporovat tvorbu mladých a začínajících tvůrců.
 • A1.5 Podporovat zachování a rozvoj kulturního dědictví a kulturní identity Brna.
 • A1.6 Rozvíjet aktivity podporující podnikatelské subjekty a rozvoj podnikání v KKO.
Priorita A2
Podporovat kulturu a kreativní odvětví jako nástroj městského rozvoje
 • A2.1 Začlenit kulturu do všech relevantních rozvojových a strategických dokumentů města.
 • A2.2 Oživit veřejná prostranství uměleckými díly.
 • A2.3 Cíleně využívat potenciálu kulturních aktérů a kreativců pro řešení problémů města.
 • A2.4 Získat tituly Kreativní město hudby UNESCO a Evropské hlavní město kultury, případně další vhodné tituly.
Priorita A3
Zajistit systematickou a odbornou kulturní politiku
 • A3.1 Zajistit pravidelnou vnější oponenturu kulturní politiky pomocí demokratické participativní platformy na jedné straně a pomocí úzkého, vysoce odborného poradního orgánu na straně druhé.
 • A3.2 Zefektivnit management kulturní politiky na úrovni MMB.
 • A3.3 Nastavit systém pravidelného sběru kvalitativních a kvantitativních dat týkajících se KKO a nastavit systém promítání závěrů do kulturní politiky města.
Priorita A4
Zajistit efektivní a transparentní financování kultury
 • A4.1 Na kulturu věnovat každoročně minimálně 9 % městského rozpočtu a z této částky vyčlenit minimálně 10 % pro nezřizovanou scénu.
 • A4.2 Transformovat síť příspěvkových organizací v oblasti kultury a zefektivnit jejich hospodaření při zachování či zvýšení umělecké kvality.
 • A4.3 Zřídit městskou kulturní nadaci/fond pro transparentní rozdělování dotací, odborný servis brněnské kulturní scéně a odbornou podporu kulturní politiky města.
 • A4.4 Posílit a zefektivnit systém dotací pro nezřizovanou scénu.
Priorita A5
Zajistit dostatek vyhovujících prostor pro tvorbu a prezentaci
 • A5.1 Zabezpečit co nejširší saturaci potřeb týkajících se prostorů pro tvorbu a prezentaci KKO.
 • A5.2 Dokončit započaté projekty saturující potřeby prostor pro tvorbu a prezentaci.
Dílčí cíl B
Zajistit excelentní vzdělávání pro kulturu, kreativní sektor a jejich publikum
Priorita B1
Zajistit kvalitu a rozvoj vzdělávání pro KKO
 • B1.1 Monitorovat a posilovat kapacity vzdělávání na základních a středních uměleckých školách dle zjištěných potřeb.
 • B1.2 Podporovat rozvoj nových oborů napříč všemi stupni vzdělávání.
 • B1.3 Podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti KKO.
 • B1.4 Vytvořit systém podpory/koordinace stáží studentů a čerstvých absolventů kulturních a kreativních oborů v brněnských kulturních organizacích.
 • B1.5 Podporovat celoživotní a další vzdělávání pro KKO.
Priorita B2
Podporovat MŠ, ZŠ, SŠ ve vzdělávání v kultuře
 • B2.1 Podporovat začleňování kultury, kreativních odvětví, kulturního dědictví města Brna a kreativního myšlení (ve spolupráci s kulturními a vzdělávacími organizacemi) do výuky MŠ a ZŠ a volnočasových aktivit při MŠ/ZŠ.
 • B2.2 Podporovat mateřské, základní a střední školy v návštěvách kulturních organizací v Brně.
 • B2.3 Podporovat pedagogy v dalším vzdělávání v kultuře.
 • B2.4 Zvyšovat příležitosti pro vystupování a spolupráci žáků ZŠ, SŠ, ZUŠ, SUŠ s profesionály z řad KKO.
Dílčí cíl C
Zajistit spolupracující a propojenou kulturní a kreativní scénu
Priorita C1
Zajistit spolupráci a propojování uvnitř brněnské kulturní a kreativní scény
 • C1.1 Učinit z Brněnského kulturního parlamentu platformu pro spolupráci a řešení společných problémů KKO a vytvořit jeho funkční napojení na Městský ekosystém.
 • C1.2 Vytvořit platformu pro vzájemnou komunikaci institucí a zaměstnavatelů v KKO, škol, resp. studentů a města.
 • C1.3 Podporovat spolupráci mezi subjekty navzájem.
Priorita C2
Zajistit spolupráci a propojování brněnských KKO se zahraničím
 • C2.1 Vytvořit systém podpory mezinárodní spolupráce.
Priorita C3
Zajistit spolupráci města se subjekty v ČR i v zahraničí
 • C3.1 Obsahově posílit a systematizovat spolupráci s partnerskými městy v oblasti KKO.
 • C3.2 Aktivně se zapojovat do mezinárodních sítí zaměřených na kulturu a kulturní politiku a KKO.
 • C3.3 Spolupracovat se subjekty v ČR.
 • C3.4 Spolupracovat s ostatními městy v ČR aktivně přistupujícími ke kulturní politice.
 • C3.5 Pravidelně organizovat odbornou konferenci (či jinou akci) na aktuální téma kultury, kulturní politiky apod.
Dílčí cíl D
Podpořit renomé brněnské kultury a kreativních odvětví a renomé Brna jako kulturní a kreativní lokace
Priorita D1
Oboustranně efektivně propojit marketing KKO a marketing města
 • D1.1 Vytvořit systém spolupráce a koordinace mezi dotčenými organizačními složkami MMB a mezi MMB a JMK.
 • D1.2 Definovat systém identifikace marketingově využitelných akcí, subjektů a počinů a definovat obsahovou rovinu marketingu kultury.
Priorita D2
Prezentovat brněnské KKO v rámci Brna, státu i zahraničí (reklama a média)
 • D2.1 Cíleně podporovat recenze brněnské kultury v domácích i zahraničních médiích, masových i odborných.
 • D2.2 Zvyšovat prezentaci brněnské kultury v Brně, ČR i zahraničí.
 • D2.3 Vytvořit atraktivní značku jako marketingový nástroj/kampaň k prezentaci kultury mimo město a identifikaci kulturních aktérů s Brnem.
Priorita D3
Zajistit přehlednost a dostupnost informací o kulturním dění ve městě
 • D3.1 Vytvořit nebo iniciovat vytvoření jednotné online platformy s kompletní nabídkou kulturních akcí, ideálně s možností nakupovat vstupenky - vše na jednom místě (vč. plné anglické verze).
 • D3.2 Vytvořit kolizní kalendář pro vnitřní potřeby KKO a města.
Dílčí cíl E
Zajistit kulturu vyžadovanou, dostupnou a tmelící
Priorita E1
Zvyšovat zapojení publika s důrazem na náročné žánry
 • E1.1 Podporovat programy pro práci s publikem
 • Priorita E2
  Zajistit rovnoměrnost kulturní nabídky v prostoru a čase
 • E2.1 Cíleně podporovat a iniciovat organizaci kulturních akcí v méně exponovaných měsících
 • E2.2 Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci
 • Priorita E3
  Zajistit bezbariérovost brněnské kultury
 • E3.1 Podporovat dostupnost kultury pro brněnské obyvatele ohrožené sociálním vyloučením
 • E3.2 Podporovat dostupnost kultury pro anglicky mluvící
 • E3.3 Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna
 • Priorita E4
  Podporovat kulturu jako nástroj sociální soudržnosti
 • E4.1 Podporovat mezikulturní dialog skrze kulturní akce
 • E4.2 Podporovat soudržnost skrze posilování brněnské identity
 • Připomínky
  MMB
  Kateřina Vorlíčková
  13. 6. 2018
  •A4.3 Zřídit městskou kulturní nadaci/fond pro transparentní rozdělování dotací, odborný servis brněnské kulturní scéně a odbornou podporu kulturní politiky města - tato priorita již není součástí platné strategie kultury a kreativních odvětví
  Odbor zdraví MMB
  Iva Koudelková
  13. 6. 2018
  (vložil Odbor zdraví MMB) Priorita E3 - Prosím upravit název priority takto: Zajistit přístupnost brněnské kultury. Dále prosím doplnit mezi garanty této priority OSP MMB. Poslední požadovanou úpravou v rámci tohoto bodu je doplnění názvu E3.3. takto: Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Odůvodnění: Pojem \\\"bezbariérovost\\\" není správnou terminologií. Doplnění OSP MMB je vzhledem k opatření E3.1. žádoucí a podstatné. Úprava názvu opatření E3.3. spočívající v doplnění osob, na které se opatření vztahuje je důležitá, pokud má být OZ MMB jedním z garantujících subjektů.
  Petr Pavel
  23. 6. 2018
  podporit kulturni akce s mezinarodnim presahem, zajistit moznost pro vystupovani velkych zahranicnich jmen ktere momentalne jezdi koncertovat temer vylucne do prahy. podporit zalozeni a udrzeni pravidelneho festivalu jakym mel byt letos urban rock
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  28. 6. 2018
  K prioritě A5 doporučuji doplnit cílenou podporu města při realizaci Kreativního centra Brno - projekt přestavby bývalé káznice. Definovat potřeby pro zajištění prostorů pro rozvoj veřejné aktivity v KKO.
  Jan Fiala
  30. 6. 2018
  Nepodporovat pseudokulturní a politicky angažované lumpárny typu tahání české vlajky (či napodobeniny vlajky) z dámského přirození apod.