Hodnota: Kulturní město
Primární cíl: Osobitá kulturní a kreativní scéna s mezinárodním renomé, která aktivně pracuje s kulturním dědictvím Brna i experimentem
Dílčí cíl A
Špičková kulturní a kreativní scéna postavená na setkávání tradice a experimentu
Priorita A1
Podporovat špičkovost, diverzitu a rozvoj brněnské kultury
 • A1.1 Zajistit kvalitativní i kvantitativní rozvoj jednotlivých kulturních a kreativních odvětví.
 • A1.2 Podněcovat rozvoj experimentální, progresivní a originální tvorby, nových formátů a médií.
 • A1.3 Podporovat export brněnských děl a prezentaci tvůrců v zahraničí.
 • A1.4 Podporovat tvorbu mladých a začínajících tvůrců.
 • A1.5 Podporovat zachování a rozvoj kulturního dědictví a kulturní identity Brna.
 • A1.6 Rozvíjet aktivity podporující podnikatelské subjekty a rozvoj podnikání v KKO.
Priorita A2
Podporovat kulturu a kreativní odvětví jako nástroj městského rozvoje
 • A2.1 Začlenit kulturu do všech relevantních rozvojových a strategických dokumentů města.
 • A2.2 Oživit veřejná prostranství uměleckými díly.
 • A2.3 Cíleně využívat potenciálu kulturních aktérů a kreativců pro řešení problémů města.
 • A2.4 Získat tituly Kreativní město hudby UNESCO a Evropské hlavní město kultury, případně další vhodné tituly.
Priorita A3
Zajistit systematickou a odbornou kulturní politiku
 • A3.1 Zajistit pravidelnou vnější oponenturu kulturní politiky pomocí demokratické participativní platformy na jedné straně a pomocí úzkého, vysoce odborného poradního orgánu na straně druhé.
 • A3.2 Zefektivnit management kulturní politiky na úrovni MMB.
 • A3.3 Nastavit systém pravidelného sběru kvalitativních a kvantitativních dat týkajících se KKO a nastavit systém promítání závěrů do kulturní politiky města.
Priorita A4
Zajistit efektivní a transparentní financování kultury
 • A4.1 Na kulturu věnovat každoročně minimálně 9 % městského rozpočtu a z této částky vyčlenit minimálně 10 % pro nezřizovanou scénu.
 • A4.2 Transformovat síť příspěvkových organizací v oblasti kultury a zefektivnit jejich hospodaření při zachování či zvýšení umělecké kvality.
 • A4.3 Zřídit městskou kulturní nadaci/fond pro transparentní rozdělování dotací, odborný servis brněnské kulturní scéně a odbornou podporu kulturní politiky města.
 • A4.4 Posílit a zefektivnit systém dotací pro nezřizovanou scénu.
Priorita A5
Zajistit dostatek vyhovujících prostor pro tvorbu a prezentaci
 • A5.1 Zabezpečit co nejširší saturaci potřeb týkajících se prostorů pro tvorbu a prezentaci KKO.
 • A5.2 Dokončit započaté projekty saturující potřeby prostor pro tvorbu a prezentaci.
Dílčí cíl B
Zajistit excelentní vzdělávání pro kulturu, kreativní sektor a jejich publikum
Priorita B1
Zajistit kvalitu a rozvoj vzdělávání pro KKO
 • B1.1 Monitorovat a posilovat kapacity vzdělávání na základních a středních uměleckých školách dle zjištěných potřeb.
 • B1.2 Podporovat rozvoj nových oborů napříč všemi stupni vzdělávání.
 • B1.3 Podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti KKO.
 • B1.4 Vytvořit systém podpory/koordinace stáží studentů a čerstvých absolventů kulturních a kreativních oborů v brněnských kulturních organizacích.
 • B1.5 Podporovat celoživotní a další vzdělávání pro KKO.
Priorita B2
Podporovat MŠ, ZŠ, SŠ ve vzdělávání v kultuře
 • B2.1 Podporovat začleňování kultury, kreativních odvětví, kulturního dědictví města Brna a kreativního myšlení (ve spolupráci s kulturními a vzdělávacími organizacemi) do výuky MŠ a ZŠ a volnočasových aktivit při MŠ/ZŠ.
 • B2.2 Podporovat mateřské, základní a střední školy v návštěvách kulturních organizací v Brně.
 • B2.3 Podporovat pedagogy v dalším vzdělávání v kultuře.
 • B2.4 Zvyšovat příležitosti pro vystupování a spolupráci žáků ZŠ, SŠ, ZUŠ, SUŠ s profesionály z řad KKO.
Dílčí cíl C
Zajistit spolupracující a propojenou kulturní a kreativní scénu
Priorita C1
Zajistit spolupráci a propojování uvnitř brněnské kulturní a kreativní scény
 • C1.1 Učinit z Brněnského kulturního parlamentu platformu pro spolupráci a řešení společných problémů KKO a vytvořit jeho funkční napojení na Městský ekosystém.
 • C1.2 Vytvořit platformu pro vzájemnou komunikaci institucí a zaměstnavatelů v KKO, škol, resp. studentů a města.
 • C1.3 Podporovat spolupráci mezi subjekty navzájem.
Priorita C2
Zajistit spolupráci a propojování brněnských KKO se zahraničím
 • C2.1 Vytvořit systém podpory mezinárodní spolupráce.
Priorita C3
Zajistit spolupráci města se subjekty v ČR i v zahraničí
 • C3.1 Obsahově posílit a systematizovat spolupráci s partnerskými městy v oblasti KKO.
 • C3.2 Aktivně se zapojovat do mezinárodních sítí zaměřených na kulturu a kulturní politiku a KKO.
 • C3.3 Spolupracovat se subjekty v ČR.
 • C3.4 Spolupracovat s ostatními městy v ČR aktivně přistupujícími ke kulturní politice.
 • C3.5 Pravidelně organizovat odbornou konferenci (či jinou akci) na aktuální téma kultury, kulturní politiky apod.
Dílčí cíl D
Podpořit renomé brněnské kultury a kreativních odvětví a renomé Brna jako kulturní a kreativní lokace
Priorita D1
Oboustranně efektivně propojit marketing KKO a marketing města
 • D1.1 Vytvořit systém spolupráce a koordinace mezi dotčenými organizačními složkami MMB a mezi MMB a JMK.
 • D1.2 Definovat systém identifikace marketingově využitelných akcí, subjektů a počinů a definovat obsahovou rovinu marketingu kultury.
Priorita D2
Prezentovat brněnské KKO v rámci Brna, státu i zahraničí (reklama a média)
 • D2.1 Cíleně podporovat recenze brněnské kultury v domácích i zahraničních médiích, masových i odborných.
 • D2.2 Zvyšovat prezentaci brněnské kultury v Brně, ČR i zahraničí.
 • D2.3 Vytvořit atraktivní značku jako marketingový nástroj/kampaň k prezentaci kultury mimo město a identifikaci kulturních aktérů s Brnem.
Priorita D3
Zajistit přehlednost a dostupnost informací o kulturním dění ve městě
 • D3.1 Vytvořit nebo iniciovat vytvoření jednotné online platformy s kompletní nabídkou kulturních akcí, ideálně s možností nakupovat vstupenky - vše na jednom místě (vč. plné anglické verze).
 • D3.2 Vytvořit kolizní kalendář pro vnitřní potřeby KKO a města.
Dílčí cíl E
Zajistit kulturu vyžadovanou, dostupnou a tmelící
Priorita E1
Zvyšovat zapojení publika s důrazem na náročné žánry
 • E1.1 Podporovat programy pro práci s publikem
 • Priorita E2
  Zajistit rovnoměrnost kulturní nabídky v prostoru a čase
 • E2.1 Cíleně podporovat a iniciovat organizaci kulturních akcí v méně exponovaných měsících
 • E2.2 Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci
 • Priorita E3
  Zajistit bezbariérovost brněnské kultury
 • E3.1 Podporovat dostupnost kultury pro brněnské obyvatele ohrožené sociálním vyloučením
 • E3.2 Podporovat dostupnost kultury pro anglicky mluvící
 • E3.3 Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna
 • Priorita E4
  Podporovat kulturu jako nástroj sociální soudržnosti
 • E4.1 Podporovat mezikulturní dialog skrze kulturní akce
 • E4.2 Podporovat soudržnost skrze posilování brněnské identity
 • Připomínky
  MMB
  Kateřina Vorlíčková
  13. 6. 2018
  •A4.3 Zřídit městskou kulturní nadaci/fond pro transparentní rozdělování dotací, odborný servis brněnské kulturní scéně a odbornou podporu kulturní politiky města - tato priorita již není součástí platné strategie kultury a kreativních odvětví
  Reakce
  Ano, omlouváme se za neaktuální podobu, koordinátoři webu byli již informováni, aby toto opatření smazali. V rámci připomínkování byla zveřejněna verze k datu zahájení připomínkovacího procesu.
  Odbor zdraví MMB
  Iva Koudelková
  13. 6. 2018
  (vložil Odbor zdraví MMB) Priorita E3 - Prosím upravit název priority takto: Zajistit přístupnost brněnské kultury. Dále prosím doplnit mezi garanty této priority OSP MMB. Poslední požadovanou úpravou v rámci tohoto bodu je doplnění názvu E3.3. takto: Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Odůvodnění: Pojem "bezbariérovost" není správnou terminologií. Doplnění OSP MMB je vzhledem k opatření E3.1. žádoucí a podstatné. Úprava názvu opatření E3.3. spočívající v doplnění osob, na které se opatření vztahuje je důležitá, pokud má být OZ MMB jedním z garantujících subjektů.
  Reakce
  Název Priority E3 byl upravujeme takto: Zajistit dostupnost brněnské kultury. a opatření E3.3 Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace OSP MMB doplníme mezi garanty.
  Petr Pavel
  23. 6. 2018
  podporit kulturni akce s mezinarodnim presahem, zajistit moznost pro vystupovani velkych zahranicnich jmen ktere momentalne jezdi koncertovat temer vylucne do prahy. podporit zalozeni a udrzeni pravidelneho festivalu jakym mel byt letos urban rock
  Reakce
  Děkujeme za komentář a souhlasíme, strategie by měla pomoci vytvořit z Brna mezinárodní kulturní metropoli. Nyní Odbor kultury MMB také analyzuje počet, zaměření a významnost jednotlivých festivalů a bude se dále zabývat tím, kam se má festivalová scéna v Brně ubírat.
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  28. 6. 2018
  K prioritě A5 doporučuji doplnit cílenou podporu města při realizaci Kreativního centra Brno - projekt přestavby bývalé káznice. Definovat potřeby pro zajištění prostorů pro rozvoj veřejné aktivity v KKO.
  Reakce
  Ano, podpora dostavby Káznice na Kreativní centrum je zmíněna ve strategii na více místech (v podrobné Strategii kultury a kreativních odvětví jsou všechna opatření rozepsána podrobněji než na webu Brno2050): Opatření A.5.2 Dokončit započaté projekty saturující potřeby prostor pro tvorbu a prezentaci ("Město se zaručuje o úspěšné dokončení těchto projektů a jejich budoucí rozvoj podtrhující základní principy - rozvoj, diverzitu a špičkovost. Mezi tyto projekty patří: ● zabezpečení důstojné a technicky (akusticky) i kapacitně odpovídající prostory pro působení Filharmonie Brno vybudováním Janáčkova kulturního centra ● dokončení rozsáhlé rekonstrukce Janáčkova divadla ● dobudování Kreativního centra Brno v bývalé káznici mezi ulicemi Cejl a Bratislavská s cílem saturovat část prostorových potřeb jednotlivých KKO a oživit lokalitu za plnohodnotné spolupráce s místní komunitou") Opatření A1.6 Rozvíjet aktivity podporující podnikatelské subjekty a rozvoj podnikání v KKO ("...bude pokračováno v realizaci již započatých projektů jako jsou Kreativní vouchery, Kreativní centrum Brno, Kreativní Hub Brno apod."). Definování potřeb pro zajištění prostorů pro rozvoj veřejné aktivity v KKO je zahrnuto v Opatření A.5.1
  Jan Fiala
  30. 6. 2018
  Nepodporovat pseudokulturní a politicky angažované lumpárny typu tahání české vlajky (či napodobeniny vlajky) z dámského přirození apod.
  Reakce
  Bez komentáře.
  Obecné připomínky
  Odbor zdraví MMB
  Iva Koudelková
  13. 6. 2018
  V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
  Reakce
  Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
  Tomáš Alexandrov
  23. 6. 2018
  Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
  Reakce
  Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
  Jakub Kocurek
  23. 6. 2018
  Kvalitně zpracováno.
  Reakce
  Děkujeme.
  Vojtěch Merta
  23. 6. 2018
  1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
  Reakce
  Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
  Petr Charvát
  24. 6. 2018
  Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
  Reakce
  Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
  Darina Boček
  25. 6. 2018
  Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
  Reakce
  Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
  Monika Belastova
  25. 6. 2018
  V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
  Reakce
  Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
  Jan Schejbal
  26. 6. 2018
  Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
  Reakce
  Děkujeme za podporu.
  Jindrich Janos
  26. 6. 2018
  Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
  Reakce
  Děkujeme za podporu.
  Radši bych byl anonymní
  28. 6. 2018
  Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
  Reakce
  Děkujeme za Vaše vyjádření.
  Stanislav Vopálenský
  28. 6. 2018
  Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
  Reakce
  Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
  Ivan
  28. 6. 2018
  u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
  Reakce
  Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
  Zog
  29. 6. 2018
  Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
  Reakce
  Děkujeme za Vaše vyjádření.
  Jan Fiala
  30. 6. 2018
  Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
  Reakce
  Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  4. 7. 2018
  Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
  Reakce
  Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  4. 7. 2018
  Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
  Reakce
  Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".