Projekty

Filmová kancelář Brno

Filmová kancelář Brno funguje v rámci TIC BRNO od roku 2017 a slouží jako informační servis filmařům k možnostem a podmínkám natáčení v Brně a na jižní Moravě. Jejím cílem je rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a propagace města a regionu jako atraktivní filmové destinace. Propojuje místní filmové profesionály a dodavatele služeb s přicházejícími produkcemi a marketingově využívá v místě natáčené filmy a televizní projekty k propagaci města a kraje. S asistencí Filmové kanceláře se natáčelo například ve vile Tugendhat v rámci filmu „Skleněný pokoj“ (režie Julius Ševčík) nebo některé ze scén filmu „Nabarvené ptáče“ (režie Václav Marhoul), které vznikly v areálu bývalé Káznice na Cejlu.

Janáčkovo kulturní centrum

Chcete si v Brně poslechnout Glagolskou mši? Bohužel, městu pyšnícímu se odkazem Leoše Janáčka chybí koncertní sál s varhanami a pódiem pro stočlenný orchestr a sbor. Do Brna zatím nejezdí ani světové hvězdy klasické hudby, chybí zde velký sál s přirozenou akustikou pro symfonickou hudbu. Změnit to má výstavba Janáčkova kulturního centra v těsném sousedství Besedního domu. Nejmodernějšího sálu v republice a v okruhu 300 kilometrů s kapacitou přes 1 200 posluchačů a akustikou světových parametrů. Na jeho návrhu pracuje mezinárodní tým v čele s Tomaszem Koniorem z polského Konior Studio, akustiku řeší společnost Nagata Acoustics, světové eso ve svém oboru, tým doplňuje brněnský atelier Hrůša & spol. Po dokončení stavby vznikne v centru Brna místo s jedinečným hudebním geniem loci – Besední dům, nový koncertní sál se zázemím pro brněnskou filharmonii, Janáčkova akademie múzických umění. To vše živé celý den – těšit se můžete i na kavárny, odpočinkové zóny, dětské hudební dílny nebo večerní promítání.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Kulturní město
Projekty

Neuvěřitelná tvůrčí atmosféra přitáhne do Brna řadu osobností

Vize říká, že se Brno stane mezinárodně uznávanou kulturní metropolí. V plánu proto je vybudovat osobitou kulturní a kreativní scénu s mezinárodním renomé, která bude aktivně pracovat jak s kulturním dědictvím Brna tak i s experimentem.
Chcete si přečíst jasně daný desetiletý plán třeba i na to, jak neuvěřitelnou tvůrčí atmosférou přitáhneme do Brna řadu osobností?
Primární cíl: Docílit osobité kulturní a kreativní scény s mezinárodním renomé, která aktivně pracuje s kulturním dědictvím Brna i experimentem
Dílčí cíl A
Postavit špičkovou kulturní a kreativní scénu na základě setkávání tradice a experimentu.
Priorita A1
Podporovat špičkovost, diverzitu a rozvoj brněnské kultury
Zodpovědnost: OK, OPP, OSPL, JIC
 • A1.1 Zajistit kvalitativní i kvantitativní rozvoj jednotlivých kulturních a kreativních odvětví (průběžně – OK)
 • A1.2 Podněcovat rozvoj experimentální, progresivní a originální tvorby, nových formátů a médií (průběžně – OK)
 • A1.3 Podporovat export brněnských děl a prezentaci tvůrců v zahraničí (průběžně – OK)
 • A1.4 Podporovat tvorbu mladých a začínajících tvůrců (průběžně – OK)
 • A1.5 Podporovat zachování a rozvoj kulturního dědictví a kulturní identity Brna (průběžně – OPP, OK)
 • A1.6 Rozvíjet aktivity podporující podnikatelské subjekty a rozvoj podnikání v KKO (průběžně – KNPSC)
Priorita A2
Podporovat kulturu a kreativní odvětví jako nástroj městského rozvoje
Zodpovědnost: OK, OSPL, KAM
 • A2.1 Začlenit kulturu do všech relevantních rozvojových a strategických dokumentů města (průběžně - OK, OSPL)
 • A2.2 Oživit veřejná prostranství uměleckými díly (průběžně - OK, KAM)
 • A2.3 Cíleně využívat potenciálu kulturních aktérů a kreativců pro řešení problémů města (průběžně - OK, OSPL)
 • A2.4 Získat tituly Kreativní město hudby UNESCO a Evropské hlavní město kultury, případně další vhodné tituly (průběžně - OK)
Priorita A3
Zajistit systematickou a odbornou kulturní politiku
Zodpovědnost: OK
 • A3.1 Zajistit pravidelnou vnější oponenturu kulturní politiky pomocí demokratické participativní platformy na jedné straně a pomocí úzkého, vysoce odborného poradního orgánu na straně druhé (průběžně – OK)
 • A3.2 Zefektivnit management kulturní politiky na úrovni MMB (průběžně – OK)
 • A3.3 Nastavit systém pravidelného sběru kvalitativních a kvantitativních dat týkajících se KKO a nastavit systém promítání závěrů do kulturní politiky města (průběžně – OK, KNPSC)
Priorita A4
Zajistit efektivní a transparentní financování kultury
Zodpovědnost: OK, ORF
 • A4.1 Stabilizovat financování kultury na úrovni 9 % běžných výdajů města a při splnění tohoto opatření hledat další prostředky z veřejných rozpočtů mimo rozpočet města. (průběžně – OK, ORF)
 • A4.2 Při zajištění financování kultury na úrovni 9 % běžných výdajů města (dnes 11 %) vyčlenit 10 % z této částky pro nezřizovanou kulturu (průběžně – OK)
 • A4.3 Transformovat síť příspěvkových organizací v oblasti kultury a zefektivnit jejich hospodaření při zachování či zvýšení umělecké kvality (průběžně – OK)
 • A4.4 Posílit a zefektivnit systém dotací pro nezřizovanou scénu (průběžně – OK)
Priorita A5
Zajistit dostatek vyhovujících prostor pro tvorbu a prezentaci
Zodpovědnost: OK, OSM, MO, OSPL
 • A5.1 Zabezpečit co nejširší saturaci potřeb týkajících se prostorů pro tvorbu a prezentaci KKO (průběžně – OK, KNPSC)
 • A5.2 Dokončit započaté projekty saturující potřeby prostor pro tvorbu a prezentaci (průběžně – OK, KNPSC)
Dílčí cíl B
Zajistit excelentní vzdělávání pro kulturu, kreativní sektor a jejich publikum
Priorita B1
Zajistit kvalitu a rozvoj vzdělávání pro KKO
Zodpovědnost: OK, OŠMT, Odbor školství JMK
 • B1.1 Monitorovat a posilovat kapacity vzdělávání na základních a středních uměleckých školách dle zjištěných potřeb (průběžně - OK, OŠ JMK)
 • B1.2 Podporovat rozvoj nových oborů napříč všemi stupni vzdělávání (průběžně - OK, OŠ JMK)
 • B1.3 Podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti KKO (průběžně – OK, KNPSC)
 • B1.4 Vytvořit systém podpory/koordinace stáží studentů a čerstvých absolventů kulturních a kreativních oborů v brněnských kulturních organizacích (průběžně – OK)
 • B1.5 Podporovat celoživotní a další vzdělávání pro KKO (průběžně – OK)
Priorita B2
Podporovat MŠ, ZŠ, SŠ ve vzdělávání v kultuře
Zodpovědnost: OŠMT, OK
 • B2.1 Podporovat začleňování kultury, kreativních odvětví, kulturního dědictví města Brna a kreativního myšlení (ve spolupráci s kulturními a vzdělávacími organizacemi) do výuky MŠ a ZŠ a volnočasových aktivit při MŠ/ZŠ (průběžně – OK, OŠMT)
 • B2.2 Podporovat mateřské, základní a střední školy v návštěvách kulturních organizací v Brně (průběžně – OK)
 • B2.3 Podporovat pedagogy v dalším vzdělávání v kultuře v akreditovaných programech (průběžně – OK)
 • B2.4 Zvyšovat příležitosti pro vystupování a spolupráci žáků ZŠ, SŠ, ZUŠ, SUŠ s profesionály z řad KKO (průběžně – OK, TIC)
Dílčí cíl C
Zajistit spolupracující a propojenou kulturní a kreativní scénu
Priorita C1
Zajistit spolupráci a propojování uvnitř brněnské kulturní a kreativní scény
Zodpovědnost: OK, OSPL, TIC
 • C1.1 Učinit z Brněnského kulturního parlamentu platformu pro spolupráci a řešení společných problémů KKO a vytvořit jeho funkční napojení na Městský ekosystém (průběžně – OK)
 • C1.2 Vytvořit platformu pro vzájemnou komunikaci institucí a zaměstnavatelů v KKO, škol, resp. studentů a města (průběžně – OK)
 • C1.3 Podporovat spolupráci mezi subjekty navzájem (průběžně – OK)
Priorita C2
Zajistit spolupráci a propojování brněnských KKO se zahraničím
Zodpovědnost: OK, KMZV
 • C2.1 Vytvořit systém podpory mezinárodní spolupráce (průběžně – OK, KMZV)
Priorita C3
Zajistit spolupráci města se subjekty v ČR i v zahraničí
Zodpovědnost: OK, KMZV, OSPL
 • C3.1 Obsahově posílit a systematizovat spolupráci s partnerskými městy v oblasti KKO (průběžně – OK, KMZV)
 • C3.2 Aktivně se zapojovat do mezinárodních sítí zaměřených na kulturu a kulturní politiku a KKO (průběžně – OK)
 • C3.3 Spolupracovat se subjekty v ČR (průběžně – OK)
 • C3.4 Spolupracovat s ostatními městy v ČR aktivně přistupujícími ke kulturní politice (průběžně – OK)
 • C3.5 Pravidelně organizovat odbornou konferenci (či jinou akci) na aktuální téma kultury, kulturní politiky apod. (průběžně – OK)
Dílčí cíl D
Podpořit renomé brněnské kultury a kreativních odvětví a renomé Brna jako kulturní a kreativní lokace
Priorita D1
Oboustranně efektivně propojit marketing KKO a marketing města
Zodpovědnost: OK, OSPL, KMZV, TIC, JMK
 • D1.1 Vytvořit systém spolupráce a koordinace mezi dotčenými organizačními složkami MMB a mezi MMB a JMK (průběžně – OK, KMZV)
 • D1.2 Definovat systém identifikace marketingově využitelných akcí, subjektů a počinů a definovat obsahovou rovinu marketingu kultury (průběžně – OK, KMZV)
Priorita D2
Prezentovat brněnské KKO v rámci Brna, státu i zahraničí (reklama a média)
Zodpovědnost: OK, OSPL, KMZV, TIC
 • D2.1 Cíleně podporovat recenze brněnské kultury v domácích i zahraničních médiích, masových i odborných (průběžně – OK)
 • D2.2 Zvyšovat prezentaci brněnské kultury v Brně, ČR i zahraničí (průběžně – OK, KMZV, TIC)
 • D2.3 Vytvořit atraktivní značku jako marketingový nástroj/kampaň k prezentaci kultury mimo město a identifikaci kulturních aktérů s Brnem (průběžně – OK, KMZV)
Priorita D3
Zajistit přehlednost a dostupnost informací o kulturním dění ve městě
Zodpovědnost: TIC, OK
 • D3.1 Vytvořit nebo iniciovat vytvoření jednotné online platformy s kompletní nabídkou kulturních akcí, ideálně s možností nakupovat vstupenky - vše na jednom místě (vč. plné anglické verze) (průběžně – OK, TIC)
 • D3.2 Vytvořit kolizní kalendář pro vnitřní potřeby KKO a města (průběžně – TIC)
Dílčí cíl E
Zajistit kulturu vyžadovanou, dostupnou a tmelící
Priorita E1
Zvyšovat zapojení publika s důrazem na náročné žánry
Zodpovědnost: OK, příspěvkové organizace
 • E1.1 Podporovat programy pro práci s publikem (průběžně – OK)
Priorita E2
Zajistit rovnoměrnost kulturní nabídky v prostoru a čase
Zodpovědnost: OK, TIC, MČ
 • E2.1 Cíleně podporovat a iniciovat organizaci kulturních akcí v méně exponovaných měsících (průběžně – OK, TIC)
 • E2.2 Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci (průběžně – OK, MČ)
Priorita E3
Zajistit dostupnost brněnské kultury
Zodpovědnost: OK, OZ, OSP, TIC, OSPL
 • E3.1 Podporovat dostupnost kultury pro brněnské obyvatele ohrožené sociálním vyloučením (průběžně – OK, OSP)
 • E3.2 Podporovat dostupnost kultury pro anglicky mluvící (průběžně – OK)
 • E3.3 Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna vč. osob se sníženou schopností pohybu a orientace (průběžně - OK, OZ, OSP)
Priorita E4
Podporovat kulturu jako nástroj sociální soudržnosti
Zodpovědnost: OK, OSP
 • E4.1 Podporovat mezikulturní dialog skrze kulturní akce (průběžně – OK, OSP)
 • E4.2 Podporovat soudržnost skrze posilování brněnské identity (průběžně – OK)