Hodnota: Soudržné respektující město
Primární cíl: Posílit soudržnost mezi obyvateli města
Dílčí cíl A
Zvýšit dostupnost a kvalitu péče a služeb pro všechny skupiny obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc
Priorita A1
Rozvíjet síť sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a zajistit její udržitelné financování
 • A1.1 Rozvíjet kapacity pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory/seniorky a skupiny osob s různými typy zdravotního postižení, včetně osob ohrožených sociálním vyloučením dle potřeb zjištěných v rámci procesu KPSS.
 • A1.2 Rozvíjet terénních a ambulantních služby umožňujících setrvání v přirozeném prostředí.
 • A1.3 Podporovat pečující osoby.
 • A1.4 Zajistit odpovídající organizační strukturu procesu plánování sociálních služeb a pravidelnou aktualizaci komunitních plánů sociálních služeb.
 • A1.5 Spolupracovat s Jihomoravským krajem při budování udržitelné, potřebné a efektivní sítě kvalitních sociálních služeb a jejího financování.
Priorita A2
Spolupracovat s akademickými institucemi v sociální oblasti
 • A2.1 Monitorovat sociální situaci obyvatelstva v městě Brně v oblasti práce a zaměstnání, materiální a finanční situace, bydlení, zdraví, bezpečnosti, vzdělávání (se zřetelem na monitoring situace osob dlouhodobě závislých na poskytování sociálních služeb a osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením).
 • A2.2 Prohlubovat spolupráci s výzkumným prostředím (výzkumy obtížené životní situace uživatelů služeb, kvality služeb, gentrifikace a její dopady na ohrožené skupiny obyvatelstva apod.).
Dílčí cíl B
Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit
Priorita B1
Zajistit proces Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
 • B1.1 Vyhodnocovat realizované projekty a nastavovat nové programy s využitím získaných poznatků.
 • B1.2 Aktualizovat Strategický plán sociálního začleňování.
 • B1.3 Propojovat trendy v oblasti bydlení s opatřeními pro desegregaci.
 • B1.4 Rozvíjet mezinárodní spolupráci (Eurocities apod.) a přenos příkladů dobré praxe.
Priorita B2
Rozvíjet preventivní programy
 • B2.1 Včasně řešit dluhy a zajišťovat prevenci vystěhování, terénní práci v sociálně ohrožených rodinách, zavádět inovativní metody sociální práce dle zjištěných potřeb.
 • B2.2 Zajišťovat prevenci kriminality a různých druhů závislostí a pravidelně aktualizovat strategické dokumenty v této oblasti.
 • B2.3 Řešit rizika nepřipravenosti města na dopady přijatých či připravovaných legislativních změn (např. Zákon o státní sociální podpoře, Zákon o hmotné nouzi, Zákon o soc. podnikání a o soc. bydlení atd.).
Dílčí cíl C
Systematicky podporovat sociální inovace
Priorita C1
Podporovat alternativní řešení klasických sociálních služeb
 • C1.1 Rozvíjet alternativní formy sociálního bydlení (sdílené bydlení apod.).
 • C1.2 Podporovat služby a aktivity efektivně doplňující a navazující na standardní sociální služby.
Priorita C2
Rozvíjet a využívat moderní ICT a asistivní technologie
 • C2.1 Prohloubit spolupráci s universitami.
 • C2.2 Zmapovat využití a podporu dalšího zavádění ICT a asistivních technologií do praxe.
Priorita C3
Podporovat sociální podnikání a společensky odpovědné zaměstnávání
 • C3.1 Propojovat místní iniciativy sociálních partnerů a dalších organizací (SMB, NNO, ÚP, JMK, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a další).
 • C3.2 Podporovat podnikatelské aktivity v oblasti sociálního podnikání.
 • C3.3 Rozvíjet mezinárodní spolupráci (Eurocities apod.) a přenos příkladů dobré praxe.
 • C3.4 Podporovat znevýhodněné cílové skupiny formou propojení místních aktérů (komplexní programy zaměřené na inkluzivní vzdělávání, podpora sociálně zodpovědného zaměstnávání).
 • C3.5 Podporovat a využívat tzv. age management a nástroje snižující diskriminaci zaměstnanců jako nástroj společensky odpovědného zaměstnávání.
Dílčí cíl D
Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám)
Priorita D1
Aktivně a vhodně informovat veřejnost
 • D1.1 Pozitivně medializovat téma různorodosti a rovnosti, stimulovat spolupráci, zveřejňovat příklady dobré praxe, volit správné argumenty, zajistit dostupnost objektivních informací.
Priorita D2
Zahrnout perspektivu rovnosti do městské politiky – dotační řízení, rozpočtování, územní plánování a další
 • D2.1 Zohledňovat využitelnost grantů pro ženy a muže (např. u sportu, kultury a vzdělávání).
 • D2.2 Využít nástroje age mainstreamingu, gender mainstreamingu a age managementu v různorodých a relevantních agendách města (audity, genderové rozpočtování a další).
 • D2.3 Zapojit město do mezinárodních sítí a aktivit na podporu tématu rovnosti.
 • D2.4 Zavádět nové nástroje na podporu rovnosti u zaměstnanců a zaměstnankyň MMB a MČ a příspěvkových organizací (klouzavá pracovní doba, práce z domu, sdílená pracovní místa a další).
 • D2.5 Podporovat projekty podporujících rovnost na úrovni dotací, poskytnutí záštity atd.
Priorita D3
Zapojit město do aktivit, které podporují různorodost a vymezují se proti nenávisti a diskriminaci
 • D3.1 Poskytovat záštity akcím proti nenávisti.
 • D3.2 Podporovat projekty zaměřené na různorodost, vzájemný respekt a solidaritu.
 • D3.3 Aktivní plán projektů proti nenávisti na ZŠ a SŠ.
 • D3.4 Spolupracovat s NNO, podporovat jejich činnost a vhodně o tom informovat veřejnost.
 • D3.5 Akcentovat ve veřejných výstupech Brna (tiskové zprávy, web, sociální sítě) spolupráci s konkrétními NNO.
Priorita D4
Zapojovat obyvatele do plánování všech strategických dokumentů (územní plán, strategické plány a další)
 • D4.1 Využívat při sestavování strategických dokumentů metody participace s ohledem na různé cílové skupiny, jejich komunikační možnosti a případné znevýhodnění.
Dílčí cíl E
Zvýšit míru solidárnosti obyvatel a společenské odpovědnosti firem (dobrovolná výpomoc, dárcovství...)
Priorita E1
Podporovat dobrovolnictví a dobrovolnou výpomoc
 • E1.1 Podporovat subjekty pracující s dobrovolníky/dobrovolnicemi (NNO, dobrovolnická centra, církve).
 • E1.2 Zajišťovat osvětovou činnost (různé kampaně) a podporovat inovativní projekty (sousedská výpomoc, časová banka apod.).
 • E1.3 Podporovat vzdělávací činnost (programy ve školách a v NNO “Pomáhat je normální”, vzdělávací programy pro dospělé).
Priorita E2
Podporovat dárcovství a společenskou výpomoc firem
 • E2.1 Podporovat dárcovství firem (prestižní ocenění firem na městské úrovni, propagace, spolupráce s profesními sdruženími firem).
 • E2.2 Podporovat dárcovství soukromých donátorů (vzdělávání, výchova od útlého věku “Dávat je normální“).
 • E2.3 Podporovat nefinanční dárcovství firem – „know-how“, pracovníci/pracovnice atd.
 • E2.4 Podporovat fundraising v NNO.
Priorita E3
Podporovat vznik, fungování a udržování komunit
 • E3.1 Podporovat existující komunity v jejich činnosti (transparentní mechanismy pro: poskytnutí prostor, propagaci, získávání financí a další).
 • E3.2 Podporovat vznik nových komunit.
 • E3.3 Posílit spolupráci se stávajícími lokálními centry a celoměstskými institucemi.
 • E3.4 Zlepšit vybavenost veřejného prostoru s ohledem na využitelnost pro místní komunity (parky, sportoviště, veřejné grily, dětská hřiště a další).
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek
Reakce
Děkujeme.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
28. 6. 2018
U priority E3 doplnit i zmapování komunit dle tematické členění a podle právní subjektivity, přehled dostupných komunit zveřejnit.
Reakce
Body nejsou potřeba dále rozpracovávat. Navrhované doplnění má povahu konkrétních aktivit, které jsou obecně/implicitně obsaženy v prioritě E3 a opatření E3.1. Bude záležet následně i na Akčním plánu, zda se taková nebo obdobná aktivita bude realizovat.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Priorita E3 Podporovat vznik, fungování a udržování komunit: Doplnit také podporu mezioborové a mezigenerační spolupráce.
Reakce
Text priority není potřeba dále doplňovat a rozvíjet. Je to již obsaženo v obecném textu priority.  Havlíková: Podpora mezioborové a mezigenerační spolupráce byla doplněna k opatření E1.1.  s textem: "včetně podpoy mezioborové a mezigenerační spolupráce v rámci dobrovolnictví."
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".