Projekty

Podpora stabilizace ohrožených rodin

Projekt se věnuje podpoře ohrožených rodin v celém městě, s důrazem na městské části Brno-střed, Brno-sever, Brno-Jih, Židenice a Královo Pole. Současné kapacity služeb poskytovaných městem a neziskovými organizacemi nestačí poptávce. Přímá práce s rodinami není kvůli tomu dostatečně intenzivní, prohlubuje se narušení vztahů v rodině a zanedbávání péče o dítě. Cílem projektu je proto efektivní a komplexní práce s rodinami i zlepšení spolupráce institucí, které s rodinami pracují. Díky projektu bude pilotně zavedena pozice rodinných asistentů a rozšíří se sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vznikne také nová manželská a rodinná poradna, která poskytne i terénní služby. Rozšíří se kapacity pro asistované setkávání rodiče s dětmi a asistované předávání dětí. V Brně bude také zřízeno vůbec první bezplatné mediační centrum řešící rodinné krize a konflikty.

Zařízení sociálních služeb Charbulova

V objektu bývalé ZŠ Charbulova vznikne zařízení, poskytující odlehčující služby pro klienty se zdravotním postižením s vysokou mírou závislosti na péči jiné osoby. Tato služba umožní klientům zůstávat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Poskytne pečujícím důležitý odpočinek od náročné péče, umožní jim vyřídit si své osobní záležitosti či řešit nečekané krizové situace jako náhlé zhoršení zdravotního stavu nebo nutnou péči po hospitalizaci. Poptávka po této službě je v Brně velmi vysoká, stávající kapacity odlehčovacích služeb v pobytové formě tohoto typu jsou přitom zcela nedostačující. V novém pavilonu na přilehlém pozemku vznikne domov pro osoby se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním s vysokou mírou podpory a závislostí na péči jiné osoby. Tedy pro ty, u kterých již není péče v domácím prostředí možná nebo velmi náročná a rodina ji není schopna zavládnout. Ani pro tyto klienty nemá dosud Brno odpovídající pobytové kapacity. Výhodou celého komplexu bude jeho sociálně-zdravotnický charakter, umožňující komplexní péči o klienty.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Soudržné a respektující město
Projekty

Kdy vzájemná pomoc není luxus, ale dennodenní náplň vztahů

Vize Brna chce, aby mezi obyvateli Brna panovala soudržnost a vzájemná pomoc. Proto je v plánu posilovat soudržnost mezi jeho obyvateli a zajistit i široké spektrum kvalitních, snadno dostupných veřejných a sociálních služeb.
Podívejte se na jasně daný plán na příštích deset let, jak docílit toho, že vzájemná pomoc nebude luxus, ale dennodenní náplň mezilidských vztahů.
Primární cíl: Posílit soudržnost mezi obyvateli města
Dílčí cíl A
Zvyšovat dostupnost a kvalitu péče a služeb pro všechny skupiny obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc
Priorita A1
Rozvíjet síť sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a zajistit její udržitelné financování
Priorita A2
Spolupracovat s akademickými institucemi v sociální oblasti, rozvíjet mezinárodní spolupráci
Dílčí cíl B
Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit
Priorita B1
Zajistit proces Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
Priorita B2
Rozvíjet preventivní programy
Dílčí cíl C
Systematicky podporovat sociální inovace
Priorita C1
Podporovat alternativní řešení klasických sociálních služeb včetně moderních, ICT a asistivních technologií
Priorita C2
Podporovat sociální podnikání a společensky odpovědné zaměstnávání
Dílčí cíl D
Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám)
Priorita D1
Aktivně a vhodně informovat veřejnost o přínosech různorodosti a rovného přístupu
Priorita D2
Zahrnout perspektivu rovnosti do městské politiky – dotační řízení, rozpočtování, územní plánování a další
Priorita D3
Zapojit město do aktivit, které podporují různorodost a vymezují se proti nenávisti a diskriminaci
Dílčí cíl E
Podporovat solidárnost obyvatel a společenskou odpovědnost firem
Priorita E1
Podporovat dobrovolnictví a dobrovolnou výpomoc
Priorita E2
Podporovat dárcovství a společenskou výpomoc firem
Priorita E3
Podporovat vznik, fungování a udržování komunit