Projekty

Centrum pro rodiny ohrožené domácím násilím

Zdravá rodina je základem zdravého města, a proto by Brno mělo podporovat harmonické rodinné soužití. Výskyt domácího násilí sice bohužel roste, vše ale lze řešit. Zejména, pokud se problémy uvnitř rodin odhalí a řeší včas. S nezdravým fenoménem statečně zápasí spolek Magdalenium, jenž provozuje centrum pro rodiny ohrožené domácím násilím. Centrum řeší konfliktní situace v rodině, stoupající agresivitu, rozpad rodiny, situace před rozvodem i po něm, nastavení zdravého fungování rodiny apod. Včasné řešení všech zmíněných problémů zabraňuje propadům ve společnosti, zátěži na zdravotní péči. invaliditě obětí, bezdomovectví, patologickému chování dětí, závislosti na návykových látkách nebo sexuálnímu násilí.

Centrum integrovaných sociálních služeb Kociánka

Naše populace stárne, což se projevuje různě. Mimo jiné v potřebě navyšovat kapacity v zařízeních sociálních služeb. Proto se Odbor sociální péče Magistrátu města Brna již od roku 2017 zabývá myšlenkou dalšího rozvoje oblasti poblíž domova pro seniory na Kociánce. Podle plánů se tato lokalita rozšíří o dětský hospic, 15 bytů v domě s pečovatelskou službou a zařízení pro mladé klienty s poruchou autistického spektra. Samotný dům pro seniory pak dostane 238 nových lůžek a místo současného uzavření za plotem se více otevře veřejnosti, která bude moci využívat tamější parky a vycházkové trasy. Tímto přístupem se Odbor sociální péče snaží zamezit izolaci seniorů a lidí se zdravotním postižením. Místo toho usiluje o odstraňování bariér a podporuje mezigenerační soužití.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Soudržné a respektující město
Projekty

Kdy vzájemná pomoc není luxus, ale dennodenní náplň vztahů

Vize Brna chce, aby mezi obyvateli Brna panovala soudržnost a vzájemná pomoc. Proto je v plánu posilovat soudržnost mezi jeho obyvateli a zajistit i široké spektrum kvalitních, snadno dostupných veřejných a sociálních služeb.
Podívejte se na jasně daný plán na příštích deset let, jak docílit toho, že vzájemná pomoc nebude luxus, ale dennodenní náplň mezilidských vztahů.
Primární cíl: Posílit soudržnost mezi obyvateli města
Dílčí cíl A
Zvyšovat dostupnost a kvalitu péče a služeb pro všechny skupiny obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc
Priorita A1
Rozvíjet síť sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a zajistit její udržitelné financování
Priorita A2
Spolupracovat s akademickými institucemi v sociální oblasti, rozvíjet mezinárodní spolupráci
Dílčí cíl B
Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit
Priorita B1
Zajistit proces Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
Priorita B2
Rozvíjet preventivní programy
Dílčí cíl C
Systematicky podporovat sociální inovace
Priorita C1
Podporovat alternativní řešení klasických sociálních služeb včetně moderních, ICT a asistivních technologií
Priorita C2
Podporovat sociální podnikání a společensky odpovědné zaměstnávání
Dílčí cíl D
Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám)
Priorita D1
Aktivně a vhodně informovat veřejnost o přínosech různorodosti a rovného přístupu
Priorita D2
Zahrnout perspektivu rovnosti do městské politiky – dotační řízení, rozpočtování, územní plánování a další
Priorita D3
Zapojit město do aktivit, které podporují různorodost a vymezují se proti nenávisti a diskriminaci
Dílčí cíl E
Podporovat solidárnost obyvatel a společenskou odpovědnost firem
Priorita E1
Podporovat dobrovolnictví a dobrovolnou výpomoc
Priorita E2
Podporovat dárcovství a společenskou výpomoc firem
Priorita E3
Podporovat vznik, fungování a udržování komunit