Hodnota: Soudržné respektující město
Primární cíl: Posílit soudržnost mezi obyvateli města
Dílčí cíl A
Zvýšit dostupnost a kvalitu péče a služeb pro všechny skupiny obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc
Priorita A1
Rozvíjet síť sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a zajistit její udržitelné financování
 • A1.1 Rozvíjet kapacity pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory/seniorky a skupiny osob s různými typy zdravotního postižení, včetně osob ohrožených sociálním vyloučením dle potřeb zjištěných v rámci procesu KPSS.
 • A1.2 Rozvíjet terénních a ambulantních služby umožňujících setrvání v přirozeném prostředí.
 • A1.3 Podporovat pečující osoby.
 • A1.4 Zajistit odpovídající organizační strukturu procesu plánování sociálních služeb a pravidelnou aktualizaci komunitních plánů sociálních služeb.
 • A1.5 Spolupracovat s Jihomoravským krajem při budování udržitelné, potřebné a efektivní sítě kvalitních sociálních služeb a jejího financování.
Priorita A2
Spolupracovat s akademickými institucemi v sociální oblasti
 • A2.1 Monitorovat sociální situaci obyvatelstva v městě Brně v oblasti práce a zaměstnání, materiální a finanční situace, bydlení, zdraví, bezpečnosti, vzdělávání (se zřetelem na monitoring situace osob dlouhodobě závislých na poskytování sociálních služeb a osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením).
 • A2.2 Prohlubovat spolupráci s výzkumným prostředím (výzkumy obtížené životní situace uživatelů služeb, kvality služeb, gentrifikace a její dopady na ohrožené skupiny obyvatelstva apod.).
Dílčí cíl B
Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit
Priorita B1
Zajistit proces Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
 • B1.1 Vyhodnocovat realizované projekty a nastavovat nové programy s využitím získaných poznatků.
 • B1.2 Aktualizovat Strategický plán sociálního začleňování.
 • B1.3 Propojovat trendy v oblasti bydlení s opatřeními pro desegregaci.
 • B1.4 Rozvíjet mezinárodní spolupráci (Eurocities apod.) a přenos příkladů dobré praxe.
Priorita B2
Rozvíjet preventivní programy
 • B2.1 Včasně řešit dluhy a zajišťovat prevenci vystěhování, terénní práci v sociálně ohrožených rodinách, zavádět inovativní metody sociální práce dle zjištěných potřeb.
 • B2.2 Zajišťovat prevenci kriminality a různých druhů závislostí a pravidelně aktualizovat strategické dokumenty v této oblasti.
 • B2.3 Řešit rizika nepřipravenosti města na dopady přijatých či připravovaných legislativních změn (např. Zákon o státní sociální podpoře, Zákon o hmotné nouzi, Zákon o soc. podnikání a o soc. bydlení atd.).
Dílčí cíl C
Systematicky podporovat sociální inovace
Priorita C1
Podporovat alternativní řešení klasických sociálních služeb
 • C1.1 Rozvíjet alternativní formy sociálního bydlení (sdílené bydlení apod.).
 • C1.2 Podporovat služby a aktivity efektivně doplňující a navazující na standardní sociální služby.
Priorita C2
Rozvíjet a využívat moderní ICT a asistivní technologie
 • C2.1 Prohloubit spolupráci s universitami.
 • C2.2 Zmapovat využití a podporu dalšího zavádění ICT a asistivních technologií do praxe.
Priorita C3
Podporovat sociální podnikání a společensky odpovědné zaměstnávání
 • C3.1 Propojovat místní iniciativy sociálních partnerů a dalších organizací (SMB, NNO, ÚP, JMK, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a další).
 • C3.2 Podporovat podnikatelské aktivity v oblasti sociálního podnikání.
 • C3.3 Rozvíjet mezinárodní spolupráci (Eurocities apod.) a přenos příkladů dobré praxe.
 • C3.4 Podporovat znevýhodněné cílové skupiny formou propojení místních aktérů (komplexní programy zaměřené na inkluzivní vzdělávání, podpora sociálně zodpovědného zaměstnávání).
 • C3.5 Podporovat a využívat tzv. age management a nástroje snižující diskriminaci zaměstnanců jako nástroj společensky odpovědného zaměstnávání.
Dílčí cíl D
Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám)
Priorita D1
Aktivně a vhodně informovat veřejnost
 • D1.1 Pozitivně medializovat téma různorodosti a rovnosti, stimulovat spolupráci, zveřejňovat příklady dobré praxe, volit správné argumenty, zajistit dostupnost objektivních informací.
Priorita D2
Zahrnout perspektivu rovnosti do městské politiky – dotační řízení, rozpočtování, územní plánování a další
 • D2.1 Zohledňovat využitelnost grantů pro ženy a muže (např. u sportu, kultury a vzdělávání).
 • D2.2 Využít nástroje age mainstreamingu, gender mainstreamingu a age managementu v různorodých a relevantních agendách města (audity, genderové rozpočtování a další).
 • D2.3 Zapojit město do mezinárodních sítí a aktivit na podporu tématu rovnosti.
 • D2.4 Zavádět nové nástroje na podporu rovnosti u zaměstnanců a zaměstnankyň MMB a MČ a příspěvkových organizací (klouzavá pracovní doba, práce z domu, sdílená pracovní místa a další).
 • D2.5 Podporovat projekty podporujících rovnost na úrovni dotací, poskytnutí záštity atd.
Priorita D3
Zapojit město do aktivit, které podporují různorodost a vymezují se proti nenávisti a diskriminaci
 • D3.1 Poskytovat záštity akcím proti nenávisti.
 • D3.2 Podporovat projekty zaměřené na různorodost, vzájemný respekt a solidaritu.
 • D3.3 Aktivní plán projektů proti nenávisti na ZŠ a SŠ.
 • D3.4 Spolupracovat s NNO, podporovat jejich činnost a vhodně o tom informovat veřejnost.
 • D3.5 Akcentovat ve veřejných výstupech Brna (tiskové zprávy, web, sociální sítě) spolupráci s konkrétními NNO.
Priorita D4
Zapojovat obyvatele do plánování všech strategických dokumentů (územní plán, strategické plány a další)
 • D4.1 Využívat při sestavování strategických dokumentů metody participace s ohledem na různé cílové skupiny, jejich komunikační možnosti a případné znevýhodnění.
Dílčí cíl E
Zvýšit míru solidárnosti obyvatel a společenské odpovědnosti firem (dobrovolná výpomoc, dárcovství...)
Priorita E1
Podporovat dobrovolnictví a dobrovolnou výpomoc
 • E1.1 Podporovat subjekty pracující s dobrovolníky/dobrovolnicemi (NNO, dobrovolnická centra, církve).
 • E1.2 Zajišťovat osvětovou činnost (různé kampaně) a podporovat inovativní projekty (sousedská výpomoc, časová banka apod.).
 • E1.3 Podporovat vzdělávací činnost (programy ve školách a v NNO “Pomáhat je normální”, vzdělávací programy pro dospělé).
Priorita E2
Podporovat dárcovství a společenskou výpomoc firem
 • E2.1 Podporovat dárcovství firem (prestižní ocenění firem na městské úrovni, propagace, spolupráce s profesními sdruženími firem).
 • E2.2 Podporovat dárcovství soukromých donátorů (vzdělávání, výchova od útlého věku “Dávat je normální“).
 • E2.3 Podporovat nefinanční dárcovství firem – „know-how“, pracovníci/pracovnice atd.
 • E2.4 Podporovat fundraising v NNO.
Priorita E3
Podporovat vznik, fungování a udržování komunit
 • E3.1 Podporovat existující komunity v jejich činnosti (transparentní mechanismy pro: poskytnutí prostor, propagaci, získávání financí a další).
 • E3.2 Podporovat vznik nových komunit.
 • E3.3 Posílit spolupráci se stávajícími lokálními centry a celoměstskými institucemi.
 • E3.4 Zlepšit vybavenost veřejného prostoru s ohledem na využitelnost pro místní komunity (parky, sportoviště, veřejné grily, dětská hřiště a další).
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
28. 6. 2018
U priority E3 doplnit i zmapování komunit dle tematické členění a podle právní subjektivity, přehled dostupných komunit zveřejnit.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Priorita E3 Podporovat vznik, fungování a udržování komunit: Doplnit také podporu mezioborové a mezigenerační spolupráce.