Projekty

Podpora stabilizace ohrožených rodin

Projekt se věnuje podpoře ohrožených rodin v celém městě, s důrazem na městské části Brno-střed, Brno-sever, Brno-Jih, Židenice a Královo Pole. Současné kapacity služeb poskytovaných městem a neziskovými organizacemi nestačí poptávce. Přímá práce s rodinami není kvůli tomu dostatečně intenzivní, prohlubuje se narušení vztahů v rodině a zanedbávání péče o dítě. Cílem projektu je proto efektivní a komplexní práce s rodinami i zlepšení spolupráce institucí, které s rodinami pracují. Díky projektu bude pilotně zavedena pozice rodinných asistentů a rozšíří se sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vznikne také nová manželská a rodinná poradna, která poskytne i terénní služby. Rozšíří se kapacity pro asistované setkávání rodiče s dětmi a asistované předávání dětí. V Brně bude také zřízeno vůbec první bezplatné mediační centrum řešící rodinné krize a konflikty.

Zařízení sociálních služeb Charbulova

V objektu bývalé ZŠ Charbulova vznikne zařízení, poskytující odlehčující služby pro klienty se zdravotním postižením s vysokou mírou závislosti na péči jiné osoby. Tato služba umožní klientům zůstávat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Poskytne pečujícím důležitý odpočinek od náročné péče, umožní jim vyřídit si své osobní záležitosti či řešit nečekané krizové situace jako náhlé zhoršení zdravotního stavu nebo nutnou péči po hospitalizaci. Poptávka po této službě je v Brně velmi vysoká, stávající kapacity odlehčovacích služeb v pobytové formě tohoto typu jsou přitom zcela nedostačující. V novém pavilonu na přilehlém pozemku vznikne domov pro osoby se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním s vysokou mírou podpory a závislostí na péči jiné osoby. Tedy pro ty, u kterých již není péče v domácím prostředí možná nebo velmi náročná a rodina ji není schopna zavládnout. Ani pro tyto klienty nemá dosud Brno odpovídající pobytové kapacity. Výhodou celého komplexu bude jeho sociálně-zdravotnický charakter, umožňující komplexní péči o klienty.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Soudržné a respektující město
Projekty

Kdy vzájemná pomoc není luxus, ale dennodenní náplň vztahů

Vize Brna chce, aby mezi obyvateli Brna panovala soudržnost a vzájemná pomoc. Proto je v plánu posilovat soudržnost mezi jeho obyvateli a zajistit i široké spektrum kvalitních, snadno dostupných veřejných a sociálních služeb.
Podívejte se na jasně daný plán na příštích deset let, jak docílit toho, že vzájemná pomoc nebude luxus, ale dennodenní náplň mezilidských vztahů.
Primární cíl: Posílit soudržnost mezi obyvateli města
Dílčí cíl A
Zvýšit dostupnost a kvalitu péče a služeb pro všechny skupiny obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc
Priorita A1
Rozvíjet síť sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a zajistit její udržitelné financování
Zodpovědnost: OSP, JMK, NNO a jejich instituce poskytující služby ve městě
 • A1.1 Rozvíjet kapacity pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory/seniorky a skupiny osob s různými typy zdravotního postižení, včetně osob ohrožených sociálním vyloučením dle potřeb zjištěných v rámci procesu KPSS (průběžně – projekty ITI, KPSS)
 • A1.2 Rozvíjet terénních a ambulantních služby umožňujících setrvání v přirozeném prostředí (průběžně - OSP, OSZ)
 • A1.3 Podporovat pečující osoby (průběžně - OSP)
 • A1.4 Zajistit odpovídající organizační strukturu procesu plánování sociálních služeb a pravidelnou aktualizaci komunitních plánů sociálních služeb (průběžně - OSP)
 • A1.5 Spolupracovat s Jihomoravským krajem při budování udržitelné, potřebné a efektivní sítě kvalitních sociálních služeb a jejího financování (průběžně - OSP ve spolupráci s JMK)
Priorita A2
Spolupracovat s akademickými institucemi v sociální oblasti, rozvíjet mezinárodní spolupráci
Zodpovědnost: OSP, akademická pracoviště, partnerská města, Eurocities, NNO
 • A2.1 Monitorovat sociální situaci obyvatelstva v městě Brně v oblasti práce a zaměstnání, materiální a finanční situace, bydlení, zdraví, bezpečnosti, vzdělávání (se zřetelem na monitoring situace osob dlouhodobě závislých na poskytování sociálních služeb a osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením) (průběžně - OSP)
 • A2.2 Prohlubovat spolupráci s výzkumným a univerzitním prostředím (výzkumy obtížené životní situace uživatelů služeb, kvality služeb, gentrifikace a její dopady na ohrožené skupiny obyvatelstva apod.) (průběžně - OSP)
 • A2.3 Rozvíjet mezinárodní spolupráci (Eurocities apod.) a přenos příkladů dobré praxe (průběžně - OSP)
Dílčí cíl B
Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit
Priorita B1
Zajistit proces Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
Zodpovědnost: OSP, BO, MČ, JMK, NNO a jejich instituce poskytující služby ve městě
 • B1.1 Vyhodnocovat realizované projekty a nastavovat nové programy s využitím získaných poznatků (průběžně - OSP, OSZ)
 • B1.2 Aktualizovat Strategický plán sociálního začleňování (průběžně OSP, OSZ + ASZ)
 • B1.3 Propojovat trendy v oblasti bydlení s opatřeními pro desegregaci (2018 – 2024 – OSP, BO)
Priorita B2
Rozvíjet preventivní programy
Zodpovědnost: OSP, ANNO JMK
 • B2.1 Včasně řešit dluhy a zajišťovat prevenci vystěhování, terénní práci v sociálně ohrožených rodinách, zavádět inovativní metody sociální práce dle zjištěných potřeb. (průběžně - OSP, OSZ)
 • B2.2 Zajišťovat prevenci kriminality a různých druhů závislostí a pravidelně aktualizovat strategické dokumenty v této oblasti (průběžně - OSP, OSZ)
 • B2.3 Řešit rizika nepřipravenosti města na dopady přijatých či připravovaných legislativních změn (např. Zákon o státní sociální podpoře, Zákon o hmotné nouzi, Zákon o soc. podnikání a o soc. bydlení atd.). (průběžně – politická reprezentace, OSP)
Dílčí cíl C
Systematicky podporovat sociální inovace
Priorita C1
Podporovat alternativní řešení klasických sociálních služeb včetně moderních, ICT a asistivních technologií
Zodpovědnost: OSP, BO, MČ, JMK a jejich instituce poskytující služby ve městě, NNO, univerzity, církve
 • C1.1 Rozvíjet alternativní formy sociálního bydlení (sdílené bydlení apod.) (průběžně – projekt KPSVL)
 • C1.2 Podporovat služby a aktivity efektivně doplňující a navazující na standardní sociální služby (průběžně - OSP, OSZ)
 • C1.3 Zmapovat využití a podporu dalšího zavádění ICT a asistivních technologií do praxe (do 2020 – OSP, FSS MU)
Priorita C2
Podporovat sociální podnikání a společensky odpovědné zaměstnávání
Zodpovědnost: RHK, KHK, Krajská komora sociálních podniků, JMK, NNO, ÚP, zaměstnavatelé
 • C2.1 Podporovat podnikatelské aktivity v oblasti sociálního podnikání (průběžně – politická reprezentace, RHK, KHK, Krajská komora sociálních podniků)
 • C2.2 Rozvíjet mezinárodní spolupráci a přenos příkladů dobré praxe (průběžně – OSP)
 • C2.3 Podporovat znevýhodněné cílové skupiny formou propojení místních aktérů a jejich iniciativ (komplexní programy zaměřené na inkluzivní vzdělávání, podpora sociálně zodpovědného zaměstnávání díky propojení různých aktérů) (průběžně - SMB, NNO, ÚP, JMK, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé
 • C2.4 Podporovat a využívat tzv. age management a nástroje snižující diskriminaci zaměstnanců jako nástroj společensky odpovědného zaměstnávání (průběžně – politická reprezentace, RHK, KHK, zaměstnavatelé)
Dílčí cíl D
Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám)
Priorita D1
Aktivně a vhodně informovat veřejnost
Zodpovědnost: OSP, KMZV, NNO, KNPSC, MČ, TIS, akademická pracoviště
 • D1.1 Pozitivně medializovat téma různorodosti a rovnosti, stimulovat spolupráci, zveřejňovat příklady dobré praxe, volit správné argumenty, zajistit dostupnost objektivních informací. (průběžně – OSP, OSZ, KMZV, TIS, NNO)
 • D1.2 Akcentovat ve veřejných výstupech Brna (tiskové zprávy, web, sociální sítě) spolupráci s konkrétními NNO a naopak akcentovat podporu Brna ve výstupech NNO (průběžně – KMZV, TIS)
Priorita D2
Zahrnout perspektivu rovnosti do městské politiky – dotační řízení, rozpočtování, územní plánování a další
Zodpovědnost: politická reprezentace, vedení MMB
 • D2.1 Zohledňovat využitelnost grantů pro ženy a muže (např. u sportu, kultury a vzdělávání)
 • D2.2 Využít nástroje age mainstreamingu, gender mainstreamingu a age managementu v různorodých a relevantních agendách města (audity, genderové rozpočtování a další) (průběžně – ORF, OKO)
 • D2.3 Zapojit město do mezinárodních sítí a aktivit na podporu tématu rovnosti
 • D2.4 Zavádět nové nástroje na podporu rovnosti u zaměstnanců a zaměstnankyň MMB a MČ a příspěvkových organizací (klouzavá pracovní doba, práce z domu, sdílená pracovní místa a další) (průběžně – PO, tajemník)
 • D2.5 Podporovat projekty podporujících rovnost na úrovni dotací, poskytnutí záštity atd.
Priorita D3
Zapojit město do aktivit, které podporují různorodost a vymezují se proti nenávisti a diskriminaci
Zodpovědnost: SMB, MČ, KNPSC, OŠMT, TIS, NNO
(průběžně)
 • D3.1 Poskytovat záštity akcím proti nenávisti (průběžně – politická reprezentace, KMZV)
 • D3.2 Podporovat projekty různorodých aktérů včetně NNO zaměřené na různorodost, vzájemný respekt a solidaritu, a vhodně o tom informovat veřejnost (průběžně – politická reprezentace, KMZV, TIS)
 • D3.3 Plán projektů proti nenávisti na ZŠ a SŠ (do 220 – OŠMT)
Dílčí cíl E
Zvýšit míru solidárnosti obyvatel a společenské odpovědnosti firem (dobrovolná výpomoc, dárcovství...)
Priorita E1
Podporovat dobrovolnictví a dobrovolnou výpomoc
Zodpovědnost: NNO – ANNO JMK, SMB, MČ, OŠMT, JMK, církve, podnikatelské subjekty
(průběžně)
 • E1.1 Podporovat subjekty pracující s dobrovolníky/dobrovolnicemi (NNO, dobrovolnická centra, církve) včetně podpory mezioborové a mezigenerační spolupráce v rámci dobrovolnictví
 • E1.2 Zajišťovat osvětovou činnost (různé kampaně) a podporovat inovativní projekty (sousedská výpomoc, časová banka apod.)
 • E1.3 Podporovat vzdělávací činnost (programy ve školách a v NNO “Pomáhat je normální”, vzdělávací programy pro dospělé)
Priorita E2
Podporovat dárcovství a společenskou výpomoc firem
Zodpovědnost: RHK, KHK, SMB, JMK, NNO, podnikatelské subjekty
(průběžně)
 • E2.1 Podporovat dárcovství firem (prestižní ocenění firem na městské úrovni, propagace, spolupráce s profesními sdruženími firem)
 • E2.2 Podporovat dárcovství soukromých donátorů (vzdělávání, výchova od útlého věku “Dávat je normální“)
 • E2.3 Podporovat nefinanční dárcovství firem – „know-how“, pracovníci/pracovnice atd.
 • E2.4 Podporovat fundraising v NNO
Priorita E3
Podporovat vznik, fungování a udržování komunit
Zodpovědnost: KPAR, OSR, SMB, MČ, NNO, církve, podnikatelské subjekty
(průběžně)
 • E3.1 Podporovat existující komunity v jejich činnosti (transparentní mechanismy pro: poskytnutí prostor, propagaci, získávání financí a další)
 • E3.2 Podporovat vznik nových komunit
 • E3.3 Posílit spolupráci komunit s lokálními centry (úřady městských částí, „family pointy“ a jinými) a celoměstskými institucemi (příspěvkové organizace, městské firmy) ve formě poskytování prostor, vzájemné propagace, společných projektů apod.
 • E3.4 Zlepšit vybavenost veřejného prostoru s ohledem na využitelnost pro místní komunity (parky, sportoviště, veřejné grily, dětská hřiště a další)