Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V roce 2050 panuje mezi obyvateli Brna soudržnost a vzájemná pomoc. Zájem o druhé je běžnou součástí života lidí, místní firmy přispívají k růstu města na základě konceptu spole­čen­ské odpovědnosti. Město nabízí široké spektrum veřejných a sociálních služeb v odpo­vídající kvalitě, rozsahu a dostupnosti a je průkopníkem v inovativních projektech. Spolu­práce mezi státními institucemi, samosprávou, neziskovými i ziskovým sektorem vede k eli­minaci sociál­ního vyloučení a chudoby. Lidé začali zlepšovat a rozvíjet vztahy v rámci své ro­diny i různých komunit a organizací a město je v tom podporuje: pracuje na posilování vzá­jemného respektu mezi různými skupinami obyvatel. Brno se díky tomu stalo místem, kde k sobě lidé přistupují se vzájemným respektem, důvěrou a nebojí se odlišností.

Přínos

Mezi obyvateli města Brna panuje vzájemná důvěra, porozumění a spolupráce, a to mezi mladší a starší generací (pozitivní vztah a vzájemná pomoc), bohatými a chudými (přirozený altruismus, sociální podnikání) a majoritními a minoritními skupinami (vzájemný respekt a po­moc). Brno je díky naplnění této hodnoty městem, ve kterém se dobře žije nejen elitám, ale všem skupinám obyvatelstva. Díky spolupráci veřejného, neziskového a soukromého sektoru a aktivnímu zapojení obyvatel samotných se podařilo zamezit rozevírání sociálních nůžek. Příznivé sociální klima města a podpora sociálních inovací přispívá k pověsti města jako pří­jem­ného místa pro život, leadera v oblasti rovnosti, solidarity, vzájemné spolupráce a res­pektu obyvatel mezi sebou. Brno díky tomu přitahuje nové obyvatele i návštěvníky a pra­videlně stoupá v žebříčcích kvality života. Naplnění této hodnoty se pozitivně promítá i do naplňování dalších oblastí kvality života, ať už jde o zdraví, rozvoj vědy a inovací, nebo mezi­národní charakter města.

Současný stav

44%

Budoucí stav

82%

Brno nevykazuje extrémní případy sociální segregace, a to ani směrem k dobrovolné segregaci bohatých, ani k nedobrovolné segragaci chudých, přesto se Brno i vzhledem ke své velikosti potýká s některými problémy sociálního vyloučení. Brno je považováno za tolerantní město, kde si relativně vysoký podíl obyvatel navzájem důvěřuje.

Garant

Jaromír Hron

Jaromír Hron je předseda Asociace nestátních a neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s., (ANNO JMK). Od roku 1991 do roku 2001 působil jako regionální sekretář YMCA v ČR, dále jako výchovný poradce a jednatel YMCA Brno. Od roku 1998 do roku 2006 byl členem výkonného výboru a posléze předsedou Brněnské asociace nestátních neziskových organizací, od roku 2006 předsedou výkonného výboru ANNO JMK. Jako člen výkonného výboru ANNO ČR pracuje od roku 2003.

Zástupkyní garanta je Petra Stupková. Členkou týmu garanta je dále Petra Havlíková, pracovnice organizace Nesehnutí (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ), koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva.

                                                                 

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Posílit soudržnost mezi obyvateli města

Počet sociálně vyloučených osob či osob v riziku sociálního vyloučení

Počet

odhad cca 30 000

5 000

celé město

Důvěra občanů mezi sebou navzájem.(Dá se lidem mezi sebou v Brně důvěřovat? )

%

59 % (v Brně důvěřuje rozhodně ano 6 % obyvatel, spíše ano 53 %)

90 % (součet rozhodně a spíše ano)

celé město

další Zvýšit míru solidárnosti obyvatel a společenské odpovědnosti firem (dobrovolná výpomoc, dárcovství...)

Počet dobrovolnických hodin (hodiny odpracované v NNO v letech 2011–2014, velké i malé organizace)

Průměrný počet hodin na jednoho dobrovolníka odpracovaných v NNO za jeden rok

48

58

celé město

Solidarita a soudržnost ve společnosti (zhodnoceno na základě sociologického výzkumu)

Slovní popis / slovní ohodnocení

Data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

Zvyšující se solidarita a soudržnost obyvatel

celé město

Podíl právnických osob poskytujících dar na celkovém počtu právnických osob

%

4,2

5,46

celé město

další Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám)

Podíl městem podpořených projektů/akcí podporujících rovnost, propojování komunit a vzájemný respekt mezi různorodými skupinami obyvatel

%

Data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

Min. 5 % akcí

Celé město včetně metropolitní oblasti

Míra diskriminace a nesnášenlivosti vůči různým skupinám (výzkum Eurobarometr 437)

Hodnoty dosahované v Brně v komparaci s národní hodnotou

Data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

O 20 % lepší výsledky než celonárodní průzkum

Celé město včetně metropolitní oblasti

další Systematicky podporovat sociální inovace (podpora alternativních řešení klasických sociálních služeb, rozvoj a využití moderních ICT a asistivních technologií, podpora sociálního podnikání apod.)

Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím (součástí hodnocení může být např. počet sociálních podniků, počet lidí využívajících ICT a asistivní technologie, počet vzniklých alternativních řešení ke standardním službám, počet start-upů v sociální oblasti, počet PPP projektů v sociální oblasti, případně míra spokojenosti s podporou inovací, návratnost investic do inovativních a „smart“ řešení v sociální oblasti apod

Slovní popis / slovní ohodnocení

Zhodnocení stávajícího stavu – bude doplněno

Rostoucí otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím a jejich zvyšující se využití

Celé město, včetně metropolitní oblasti

další Zvýšit dostupnost a kvalitu péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc vč. podpory pečujících osob

Kapacita terénních a ambulantních služeb, včetně využití moderních ICT a asistivních technologií či alternativních řešení ke standardním sociálním službám

Roční kapacita (počet klientů za rok)

cca 59 000

nárůst na cca 80 000 (případně procentuálně - navýšení o 25 % - 30 %)

celé město

Sociologické šetření: spokojenost s kvalitou sociální péče

Součet % odpovědí "Velmi spokojen/a" a "Spíše spokojen/a" / případně přepočtený index

2,07

1,2

celé město

Kapacita pobytových sociálních služeb, včetně kapacit alternativních řešení klasických pobytových služeb

Počet lůžek

cca 4 200

nárůst na cca 5 200 - 5 500 (případně procentuálně - navýšení o 25% - 30%)

celé město

Sociologické šetření: spokojenost s dostupností sociálních služeb

Součet % odpovědí "Velmi spokojen/a" a "Spíše spokojen/a" / případně přepočtený index

1,98

1,2

celé město

Kapacita služeb na podporu a ulehčení péče pečujících osob

Roční kapacita (počet klientů za rok)

Data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

stoupající trend

celé město, včetně metropolitní oblasti

další Snížit počet sociálně vyloučených lokalit a omezit vznik nových

Počet sociálně vyloučených lokalit

Počet

7

0

Brno-střed a Brno-sever – tzv. „brněnský Bronx“, v menší míře na území MČ Brno-jih, Židenice a Královo Pole.

Počet sociálně vyloučených obyvatel ve městě Brně

Počet

odhad 12 - 15 000

5 000

celé město

Počet komerčních ubytoven ve kterých žijí sociálně vyloučené osoby

Počet

61

0

celé město

Počet sociálně vyloučených osob, žijících v komerčních ubytovnách

Počet

1500

0

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Monika Tannenbergerová

27.7.2017
Popis hodnoty
rozhodně ano, dle mého, jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou musíme začít opravdu co nejdříve budovat, aby ji mohly naše děti, v této globalizující se a rozmanité společnosti, užívat ... NICMÉNĚ, dlouho se problematikou sama zabývám a \"nástrojů\", jak na této hodnotě pracovat není mnoho, proto mne upřímně zajímá jak a čím toho chcete do roku 2050 docílit
indicator
jsou indikátory již rozpracované? do kterých sfér života indikace zabíhá (vzdělávání, kulturní, zaměstnávání...)? - indikace nebude jednoduchá, aby opravdu splňovala náležitosti SMART ... Nevím, zda stojíte o pomoc, každopádně ve smyslu i tohoto cíle svou pomoc v rámci svých možností nabízím - kdykoliv se ozvěte, mám s podobným plánováním bohaté zkušenosti z několika NNO - srdečně, Monika Tannenbergerová
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář a za Váš zájem pomoci. Nástroje respektive cíle a indikátory jsou v prvotní fázi vypracovány ve spolupráci s městem a uvedeny na webových stránkách www.brno2050.cz k připomínkám od září. Podívejte se prosím na aktualizovanou verzi. Budeme rádi za Váš názor a nápady, co je možné zlepšit, případně se můžeme individuálně domluvit na osobní setkání či můžete napsat podrobnější informace na email hron@annojmk.cz, pokud by nestačil prostor v \"připomínkách na webu\" a chtěla jste toho sdělit více, děkujeme.

Hana Chybíková

27.7.2017
Popis hodnoty
město by mělo podporovat soudržnost i s okolními obcemi
Přínos městu
migrace obyvatel tam i zpět za prací, kulturou, školstvím, zdravotnictvím,....
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, rozvoji spolupráce města Brna s obcemi v zázemí - v rámci tzv. Brněnské metropolitní oblasti se podrobněji věnuje samostatná hodnota v pilíři Správa - \"Fungující Brněnská metropolitní oblast\".

Hana Chalupská

30.7.2017
Popis hodnoty
Brno nabízí rovné příležitosti pro všechny a je vystavěné na principech participace a vzájemné solidarity. Je to bezpečné město plné příležitostí rozvoje každému na území města. Spolupráce mezi státními institucemi, samosprávou, neziskovými i ziskovým sektorem vede k eliminaci sociálního vyloučení a chudoby.Město nabízí široké spektrum veřejných a sociálních služeb v odpovídající kvalitě, rozsahu a dostupnosti. Místní firmy přispívají k růstu města na základě konceptu společenské odpovědnosti
Reakce garanta
Děkujeme za Vaše podněty, komentáře byly využity při úpravě nastavení hodnoty \"Soudržné a respektující město\".
Přínos městu
Takto utvářené prostředí směřuje k udržitelnosti základních i dílčích cílů, které jsou dále definovány v dalších pilířích a hodnotách Strategie 2050.
cíl
Posílení sociální soudržnosti mezi obyvateli města.
indicator
Opakované měření sociální koheze (dobrovolnictví a ochota pomáhat v místní komunitě, míra sociální patologie)
jednotka
Aspekty sledované v dlouhodobém časovém horizontu sociologickými průzkumy.

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Eliminace sociálně vyloučených lokalit ve městě
Reakce garanta
Děkujeme za Váš návrh, nastavení indikátorů bylo upraveno.
indicator
Počet sociálně vyloučených lokalit ve městě
jednotka
Počet lokalit
soucasna-hodnota
7 sociálně vyloučených lokalit + cca 60 komerčních ubytoven
budoucí hodnota
0+0
územní průmět
Brno

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Rovné příležitosti pro všechny
Reakce garanta
Děkujeme za Váš návrh, nastavení indikátorů bylo upraveno. Indikátory zaměřené na počty segregovaných škol byly zařazeny v rámci hodnoty \"Vzdělané univerzitní město\"
indicator
Pokles míry diskriminace znevýhodněných skupin (senioři, rodiče – samoživitelé, cizinci a etnické minority)
jednotka
počet segregovaných škol, mapování míry diskriminace znevýhodněných skupin
soucasna-hodnota
6 segregovaných škol 0 mapování diskriminace
budoucí hodnota
0 segregovaných škol, 3 výzkumy mapojící míru diskriminace
územní průmět
Brno

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".
indicator
Poměr počtu terénních a ambulantních služeb umožňujících život seniorů a zdravotně postižených v domácím prostředí na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče (v optimálním případě kapacita služeb, zdroj:MPSV registr poskytovatelů sociálních služeb)
jednotka
Procento terénních a ambulantních služeb na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče.

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Zahrnutí firem do procesu zlepšování kvality života ve městě
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\". Konkrétní počty firem či sociálních inovací a sociálních podniků budou diskutovány v rámci nastavení opatření pro kratší časový horizont a první akční plán do roku 2020, které se budou zpracovávat v průběhu podzimu 2017 a jara 2018.
indicator
Firmy se hlásí ke konceptu společenské odpovědnosti a jeho naplňování prokazují v praxi formou informování veřejnosti
jednotka
Počet firem, které se ke konceptu hlásí a vykazují jeho naplňování
soucasna-hodnota
0
územní průmět
celé město včetně metropolitní oblasti

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Podpora sociálních inovací a sociálního podnikání
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\". Konkrétní počty firem či sociálních inovací a sociálních podniků budou diskutovány v rámci nastavení opatření pro kratší časový horizont a první akční plán do roku 2020, které se budou zpracovávat v průběhu podzimu 2017 a jara 2018.
indicator
Počet konkrétních sociálně inovativních projektů na území města, počet sociálních podniků Město systematicky podporuje soc. inovace
jednotka
počet
soucasna-hodnota
17 soc. podniků (dle http://www.ceske-socialni-podnikani.cz), přehled soc. inovací neexistuje strategie podpory soc. inovací neexistuje
budoucí hodnota
60 sociálních podniků, 320 soc. inovací město má a realizuje strategii podpory sociálních inovací
územní průmět
město včetně metropolitní oblasti

Radim Janík

31.7.2017
indicator
Obecná poznámka ke všem indikátorům: Většina indikátorů měřících míru dosažení primárního cíle je poněkud nejasná či neodpovídající primárnímu cíli. Z čeho se vycházelo při stanovování budoucích hodnot stanovených cílů? Proč zrovna navýšení o dané množství či procenta?
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
Přínos městu
\\\"Mezi obyvateli města Brna bude zajištěna vzájemná potřebnost a spolupráce...\\\" Co znamená „bude zajištěna vzájemná potřebnost“? Buď nějaká potřebnost existuje nebo nikoliv – nebo je cílem vytvářet nové potřeby („potřebnosti“)?
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Cíl: Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči. Indikátor: Poměr počtu terénních a ambulantních služeb umožňujících život seniorů a zdravotně postižených v domácím prostředí na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".
indicator
Připomínka: Navýšení pouhého počtu terénních či ambulantních služeb je pro daný cíl nedostatečné. Mohou vzniknout služby o kapacitě pro 60 klientů či jenom pro 4. Navýšení služeb také nevypovídá nic o kvalitě těchto služeb. V případě tohoto indikátoru doporučujeme hovořit o kapacitách terénních a ambulantních služeb a také o jejich kvalitě (dodržování standardů kvality, sledování spokojenosti uživatelů služeb, provádění kontrol kvality).
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb…“. Připomínka 1/2: Procentuální navýšení kapacit terénních služeb v poměru k pobytovým zařízením nutně neznamená zvýšení dostupné péče pro seniory a zdravotně postižené. Z dnešní situace je zřejmé, že kapacita pobytových zařízení je nedostačující a jejich potřeba v budoucích letech zůstane při nejmenším na dnešní úrovni, zejména s ohledem na to, že do roku 2050 bude stárnout početná generace narozená v 70. letech min. století.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb…“. Připomínka 2/2: Součástí tohoto cíle by mělo být i hledání alternativních řešení ke klasickému systému pobytových sociálních služeb (sdílené bydlení, „vesničky pro seniory“ s komplexními službami atd.), zkrátka zajištění dostupného bydlení obecně (sociální bydlení).
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči“. Návrh: Při vytváření a posilování těchto typů služeb je také třeba v co nejvyšší míře podporovat a využívat stále se vyvíjející informační (ICT) a asistivní technologie (AT) - personální kapacity nebudou v budoucnu schopny zcela uspokojit poptávku po službách. Navrhujeme toto zapracovat jako „sekundární“ cíl.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče…“. Samotné terénní a ambulantní služby situaci seniorů či zdrav. post. člověka nevyřeší, téměř vždy je třeba počítat s kombinací služeb a péčí dalších osob (členů rodiny, známých, sousedů). Je tedy třeba vytvářet podmínky pro pečující (např. podmínky pro kombinaci pracovního života a péče o post. člena rodiny či seniora). Tíže péče spočívá na pečujícím, který se často ocitá v neřešitelné životní situaci. Návrh: zapracovat toto jako „sekundární“ cíl.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
cíl
\\\"Zvýšení míry solidárnosti obyvatel (dobrovolná výpomoc, dárcovství)“ Vzhledem k názvu sekce - „Soudržné město“ bychom navrhovali přeformulovat prioritní cíl takto: „Posílení soudržnosti mezi obyvateli města“.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
indicator
Indikátor „Občanské aktivity zvyšující míru…“ Pouhé zvýšení počtu určitých aktivit či NNO nevypovídá nic o kvalitě plnění daného cíle. Je skutečně jediným ukazatelem míry sociální koheze města počet NNO a jejich aktivit? Jsou jedině NNO zárukou soudržnosti mezi obyvateli? Soudržnost obyvatel města může posilovat nejen neziskový sektor, ale rovněž sektor veřejný a privátní, včetně jednotlivých občanů (rodin, komunit..). Tomu by měly být přizpůsobeny i indikátory.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Cíl: „Zamezení růstu míry nesnášenlivosti k starší generaci…“. Je důležité také zdůraznit zvyšování míry mezigenerační solidarity a výchovy k odpovědnosti za svůj život a zdraví i život členů své rodiny. Navrhujeme toto zapracovat jako „sekundární“ cíl, který má širší význam i s ohledem na financování soc. služeb do budoucna, neboť společnost (stát) neufinancuje služby dle rostoucí poptávky v uspokojivém standardu – tzn. primární apel na vlastní odpovědnost za vlastní budoucnost.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
jednotka
Jednotka „Procento aktivit vedoucích…“ Cílem je snížení počtu SVL -byty zvl. určení však nemají nic společného se SVL! Byty zvláštního určení jsou byty v DPS a byty bezbariérové a slouží osobám, jež jsou příjemci starob. či invalid. důchodu. Z čeho vychází předpoklad, že navýšení počtu sociálních podniků povede ke snížení počtu SVL? Nezbytným předpokladem pro prevenci soc. vyloučení je zejm. dostatek soc. bydlení pro rodiny s dětmi s nízkými příjmy, osamělé seniory a další ohrožené skupiny.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
indicator
Indikátor „Poměr aktivit vedoucích ke snížení míry sociálního vyloučení na celkovém počtu srovnatelných aktivit“ Co považuje autor za srovnatelné aktivity?
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Navrhujeme systematickou podporu sociálních inovací (přímé mapování potřeb obyvatel, hledání a implementování sociálních inovací, které budou na nové výzvy 21. století adekvátně reagovat).
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Zahrnout politiku zaměstnávání soc. vylouč. osob. Město má velmi propracovanou politiku podpory profesí v technolog. firmách, ale opomíjí APZ lidí s nízkým vzděláním, nebo v situaci sociálního vyloučení. Město by mělo usilovat o vytváření lokální sítě zaměstnanosti ve spolupráci s ÚP, měst. firmami, NNO i soukromým sektorem. Umožnit soc. vyloučeným obyvatelům získat si pracovní návyky a vstoupit na prac. trh. Dále by mělo podporovat přístup sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Veronika Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Co vypisovat grantová řízení pro komunity (sousedství), které podpoří společné aktivity jako např. drobné úpravy prostranství v okolí bydliště nebo společenské akce či vzájemná pomoc. Se sousedy z okolí jsme se seznámili po 10 letech, až když jsme takovou grantovou žádost společně připravovali (vypisovala NNO). I drobné finance z pohledu města by mohly přinést velké změny. Granty by plnily funkci jakési pobídky k akci.
Přínos městu
Budování a zlepšení sousedských vztahů, snížení anonymity, třeba i hmotný přínos v podobě úprav parčíků, předzahrádek atp.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář a nápad, je to určitě jedna ze zajímavých cest, jak podpořit komunitu sousedství, vzájemně se propojit a spolupracovat a vytvořit tak určitý konkrétní výsledek (úprava prostranství aj.), ale zejména i vazbu do budoucna mezi sebou po lidské stránce. Tento návrh patří pod indikátor \"Počet akcí podporujících rovnost, propojování komunit a vzájemný respekt mezi různorodými skupinami obyvatel\". Takto konkétně se nemůže objevit v této fázi strategie, na to bohužel není prostor, je to již konkrétní opatření. Důležité je, že o něm víme. Určité formy podpory v této oblasti existují i nyní, a to např. http://damenavas.brno.cz/, případně i v soukromé sféře nadace SIEMENS, ČEZ, aj., první vlaštovky již tedy jsou.

Veronika Novotná

4.8.2017
Popis hodnoty
Sloučení domovů pro seniory s mateřskými školkami či dětskými domovy. Staří lidé trpí často pocity samoty, nemají si s kým povídat, smát se a jen přežívají. Sloučení starých a mladých je zajímavou a přirozenou myšlenkou. Děti mezi seniory přináší život. Ti se pak mohou realizovat; hrát si s nimi, číst pohádky, rukodělně tvořit. Zlepšuje se jejich fyzická a duševní kondice. viz: https://www.youtube.com/watch?v=j9BfAgRa2uI
Přínos městu
Přináší soudržnost obyvatel, zlepšuje mezigenerační komunikaci, děti učí respektu ke starším. Veselejší a zdravější senioři. Další zajímavou možností je také soužití studentů a seniorů. Viz: https://www.youtube.com/watch?v=jT3OHDVwU78
Reakce garanta
Děkujeme za zajímavý nápad. Je to již konkrétní opatření, jak propojit smysluplně seniory a děti, případně seniory a studenty, proto v dlouhodobé strategii ho nebudeme moci takto konkrétně uvést, ale spadá pod cíl \"Podpora různorodosti a zajištění rovného přístupu ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám)\". Je to nástroj dílčí aktivity, na který je dobré soutředit se již nyní.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Brno se možná nebojí odlišností - ale s jednou výjimkou. Nesmíte mít moravskou národnost. Snad se to do roku 2050 změní a nikdo nebude diskriminovaný nebo znevýhodňovaný kvůli národnosti bez výjimky. Jakkoli o tom, kterou národnost stát uznává, nerozhoduje město.
Reakce garanta
Pěkný den, jak píšete - uznání národnosti není věc města, ale státu. Strategie v rámci této hodnoty má za cíl podpořit město a jeho obyvatelstvo v tom, aby se cítilo dobře a respektovaně a to se týká i Vás a moravské národnosti.