Projekty

Bydlení pro seniory a mladé rodiny na ulici Vojtova

V proluce mezi ulicemi Vojtova, Grmelova a Havlenova, v místě, kde původně působila firma s kamionovou dopravou a nacházely se garáže dopravního podniku, vybuduje město Brno 116 nových bytů pro seniory a mladé rodiny (30 bytů bude startovacích, 86 pak bude určeno pro seniory). Podoba domů bude navazovat na atmosféru pavlačových domů 19. století, které se stavěly v empírovém slohu, s pavlačemi orientovanými do dvora. Noví obyvatelé budou moci využít i 155 nových parkovacích míst (90 z nich v suterénu objektů), velké nebytové plochy a nové dětské hřiště, které bude součástí výstavby. Nezapomnělo se ani na doprovodné služby, v jednom z domů bude mít své prostory provoz pečovatelské služby Brno-střed, pobočka Knihovny J. Mahena a nová pobočka Kulturního vzdělávacího střediska Brno-střed.

Bytová výstavba na Kamenném vrchu

Oblast ležící na Kamenném vrchu nad ulicí Petra Křivky je dlouhodobě určena pro výstavbu nového bydlení. Dosud však ležela ladem a pravidelně se zde objevovaly také černé skládky. Nyní zde město Brno připravuje projekt nového moderního bydlení, odpovídajícího principům 21. století – nová výstavba bude energeticky šetrná a pečlivě řešeno bude také hospodaření s vodou. Začne se s bytovými domy navrženými v dolní části lokality při ulici Petra Křivky. Důležitou roli budou v nové výstavbě hrát kvalitní veřejná prostranství – osou lokality bude proto park postupně přecházející v lesopark. Horní část oblasti směrem k ulici Travní bude určena pro rodinné domy, pás zeleně podél ulice Travní pak oddělí obytnou část a ochrání lokalitu přírodní rezervace Kamenný vrch.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Město s dostupným bydlením
Projekty

Dostupné bydlení - a to pro každého – i pro seniory nebo mladé rodiny

Vizí Brna je, že bude poskytovat variabilní nabídku bydlení dostupnou všem obyvatelům. V plánu je proto rozvíjet všechny formy bytové výstavby včetně obecního bydlení a bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let, aby v Brně mohli najít kvalitní a dostupné bydlení i mladé rodiny nebo senioři?
Primární cíl: Rozvoj variabilní nabídky bydlení dostupné všem obyvatelům
Dílčí cíl A
Uchování a regenerace stávajícího bytového fondu
Priorita A1
Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu
Zodpovědnost: BO, MČ
 • A1.1 Rekonstruovat a modernizovat stávající obecní bytový fond (průběžně – BO, MČ)
 • A1.2 Realizovat specifická řešení obecních bytových domů v mimořádně špatném technickém stavu (průběžně – BO)
 • A1.3 Zajistit regeneraci obytných souborů v kontextu všech faktorů, které ovlivňují pohodu bydlení včetně vazby na veřejný prostor (průběžně – BO)
 • A1.4 Podpořit všechny vlastníky, aby opravovali BF ve svém vlastnictví (průběžně – BO)
 • A1.5 Zajistit dostatečné množství finančních prostředků v rámci FBV (průběžně – BO)
Priorita A2
Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření
Zodpovědnost: BO, MČ
 • A2.1 Vytvořit a průběžně aktualizovat elektronickou evidenci stavu obecního bytového fondu (průběžně – BO, MČ)
 • A2.2 Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření (do 2020 – BO)
 • A2.3 Zavádět nové inovativní způsoby nabídky volných obecních bytů, nové principy v podmínkách nájemních smluv s cílem efektivního využívání majetku (průběžně – BO)
 • A2.4 Snižovat dluhy na nájemném obecních bytů a nebytových prostor v bytových domech (průběžně – BO, MČ)
 • A2.5 Zajistit revizi využívání nebytových jednotek v bytových domech (do 2020 – BO)
Dílčí cíl B
Rozvíjet všechny formy bytové výstavby na podporu zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel
Priorita B1
Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby
Zodpovědnost: BO, MČ, developeři
 • B1.1 Vytvořit systém podpory výstavby finančně dostupného bydlení – družstevního, nájemního (do 2020 – BO)
 • B1.2 Rozvíjet spolupráce města se soukromým sektorem orientovaným na výstavbu bytů (průběžně – BO)
 • B1.3 Podporovat novou bytovou výstavbu v rámci revitalizace a regenerace stávajícího zastavěného území s důrazem na zachování pohody bydlení (brownfieldy, proluky) a kvalitní veřejný prostor (průběžně – BO)
 • B1.4 Zajistit dostatečné množství finančních prostředků FBV (průběžně – BO)
Priorita B2
Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně
Zodpovědnost: BO
 • B2.1 Budovat ročně dostatečný počet obecních bytů (průběžně – BO)
 • B2.2 Podporovat novou výstavby obecních bytů pro vybrané skupiny obyvatel se specifickými potřebami (průběžně – BO)
Priorita B3
Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení
Zodpovědnost: BO, MO, OI
 • B3.1 Včas zajistit územně plánovací dokumentace pro lokality bydlení (průběžně – BO)
 • B3.2 Preferovat lokality s kvalitním životním prostředím a lokalit pro bydlení v blízkosti zón s významnými pracovními příležitostmi (průběžně – BO)
 • B3.3 Vymezit a připravit významné rozvojové lokality pro výstavbu (průběžně – BO, MO)
 • B3.4 Připravit a zainvestovat hlavní rozvojové lokality bydlení páteřní technickou a dopravní infrastrukturou (průběžně – BO, IO)
 • B3.5 Podporovat soukromé investory při zainvestování lokalit pro novou bytovou výstavbu páteřní technickou a dopravní infrastrukturou (průběžně – BO, MO, OI)
Dílčí cíl C
Podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami
Priorita C1
Nastavit systém sociálního bydlení
Zodpovědnost: OSP, BO, NNO
 • C1.1 Zavést efektivní systém řešení bezdomovectví a zpřístupnit bytový fond domácnostem s nepřiměřenými náklady na bydlení (průběžně – OSP)
 • C1.2 Zavést systém prevence ztráty bydlení v rámci bytové správy a v součinnosti se sociální službou plošně pro MČ, které hospodaří se svěřeným obecním bytovým fondem (průběžně – OSP)
 • C1.3 Zavést strategické plánování sociálního bydlení na základě průběžného vyhodnocování potřeb (do 2020 – OSP)
Priorita C2
Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociálního bydlení
Zodpovědnost: BO, BO, NNO
 • C2.1 Zřizovat obecní sociální byty formou vyčleňování části stávajícího bytového fondu, v rámci rekonstrukcí stávajících objektů a novou výstavbou a začlenit je do přirozeného prostředí města (průběžně – BO)
 • C2.2 Zajistit výstavbu bytových domů s pečovatelskou službou, bytových domů pro seniory a zřizovat jednotky sdíleného bydlení pro seniory (průběžně – BO)
 • C2.3 Zajistit vznik dalších startovacích bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí stávajícího bytového fondu (průběžně – BO)
 • C2.4 Podporovat výstavbu bytů pro mladé domácnosti za účelem stabilizace demografického vývoje (průběžně – BO)
 • C2.5 Zajistit dostatečný počet bezbariérových bytů (průběžně – BO)
 • C2.6 Zajistit vznik dalších sociálních bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí stávajícího bytového fondu a současně dodržovat pravidla nesegregace (průběžně – BO)
 • C2.7 Podporovat výstavbu dalších inovativních forem bydlení (průběžně – BO)
 • C2.8 Navázat aktivní spolupráci se soukromými investory a s bytovými družstvy s cílem využít všechny možnosti výstavby pro ostatní osoby se specifickými potřebami včetně nastavení podmínek výstavby (průběžně – BO)
Dílčí cíl D
Spolupracovat s obyvatelstvem a jinými subjekty
Priorita D1
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli
Zodpovědnost: BO, OSP
 • D1.1 Realizovat kroky vedoucí ke zvýšení atraktivity nájemního bydlení (průběžně – BO)
 • D1.2 Posílit bezproblémové a bezpečné užívání bytů v bytových domech (průběžně – BO, Městská policie)
 • D1.3 Zlepšit informovanost veřejnosti v oblasti bydlení (do 2020 – OSP, BO)
 • D1.4 Posílit komunikaci s veřejností a její participaci při přípravě a realizaci projektů v oblasti bydlení (průběžně – BO)
Priorita D2
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s jinými subjekty
Zodpovědnost: BO, OITI, OSP, OÚPR
 • D2.1 Rozšířit spolupráci s neziskovými organizacemi za účelem zlepšení informovanosti jejich klientů (průběžně – BO, OSP)
 • D2.2 Navázat spolupráci s obcemi v rámci Brněnské metropolitní oblasti za účelem koordinace v oblasti rozvoje bydlení vedoucí k udržitelnému rozvoji kompaktních a polyfunkčních sídel. (do 2020 – OITI)
 • D2.3 Spolupracovat a diskutovat s národními orgány legislativní změny v oblasti bydlení (více standardů bydlení, problematiku územního plánování, podmínky v oblasti parkování atd.) (průběžně – BO)