Hodnota: Město s dostupným bydlením
Primární cíl: Rozvoj variabilní nabídky bydlení dostupné všem obyvatelům
Dílčí cíl A
Uchování a regenerace stávajícího bytového fondu
Priorita A1
Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu
 • A1.1 Rekonstruovat a modernizovat stávající obecní bytový fond
 • A1.2 Realizovat specifická řešení obecních bytových domů v mimořádně špatném technickém stavu
 • A1.3 Zajistit regeneraci obytných souborů v kontextu všech faktorů, které ovlivňují pohodu bydlení včetně vazby na veřejný prostor.
 • A1.4 Podpořit všechny vlastníky, aby opravovali BF ve svém vlastnictví
 • A1.5 Zajistit dostatečné množství finančních prostředků v rámci FBV
Priorita A2
Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření
 • A2.1 Vytvořit a průběžně aktualizovat elektronickou evidenci stavu obecního bytového fondu
 • A2.2 Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření
 • A2.3 Zavádět nové inovativní způsoby nabídky volných obecních bytů, nové principy v podmínkách nájemních smluv s cílem efektivního využívání majetku
 • A2.4 Snižovat dluhy na nájemném obecních bytů a nebytových prostor v bytových domech
 • A2.5 Zajistit revizi využívání nebytových jednotek v bytových domech
Dílčí cíl B
Rozvíjet všechny formy bytové výstavby na podporu zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel
Priorita B1
Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby
 • B1.1 Vytvořit systém podpory výstavby finančně dostupného bydlení – družstevního, nájemního
 • B1.2 Rozvíjet spolupráce města se soukromým sektorem orientovaným na výstavbu bytů
 • B1.3 Podporovat novou bytovou výstavbu v rámci revitalizace a regenerace stávajícího zastavěného území s důrazem na zachování pohody bydlení (brownfieldy, proluky) a kvalitní veřejný prostor
 • B1.4 Zajistit dostatečné množství finančních prostředků FBV
Priorita B2
Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně
 • B2.1 Budovat ročně dostatečný počet obecních bytů
 • B2.2 Podporovat novou výstavby obecních bytů pro vybrané skupiny obyvatel se specifickými potřebami
Priorita B3
Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení
 • B3.1 Včas zajistit územně plánovací dokumentace pro lokality bydlení
 • B3.2 Preferovat lokality s kvalitním životním prostředím a lokalit pro bydlení v blízkosti zón s významnými pracovními příležitostmi
 • B3.3 Vymezit a připravit významné rozvojové lokality pro výstavbu
 • B3.4 Připravit a zainvestovat hlavní rozvojové lokality bydlení páteřní technickou a dopravní infrastrukturou
 • B3.5 Podporovat soukromé investory při zainvestování lokalit pro novou bytovou výstavbu páteřní technickou a dopravní infrastrukturou
Dílčí cíl C
Podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami
Priorita C1
Nastavit systém sociálního bydlení
 • C1.1 Zavést efektivní systém řešení bezdomovectví a zpřístupnit bytový fond domácnostem s nepřiměřenými náklady na bydlení
 • C1.2 Zavést systém prevence ztráty bydlení v rámci bytové správy a v součinnosti se sociální službou
 • C1.3 Zavést strategické plánování sociálního bydlení na základě průběžného vyhodnocování potřeb
Priorita C2
Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociální bydlení
 • C2.1 Zřizovat obecní sociální byty formou vyčleňování části stávajícího bytového fondu, v rámci rekonstrukcí stávajících objektů a novou výstavbou a začlenit je do přirozeného prostředí města
 • C2.2 Zajistit výstavbu bytových domů s pečovatelskou službou, bytových domů pro seniory a zřizovat jednotky sdíleného bydlení pro seniory
 • C2.3 Zajistit vznik dalších startovacích bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí stávajícího bytového fondu
 • C2.4 Podporovat výstavbu bytů pro mladé domácnosti za účelem stabilizace demografického vývoje
 • C2.5 Zajistit dostatečný počet bezbariérových bytů
 • C2.6 Zajistit vznik dalších sociálních bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí stávajícího bytového fondu
 • C2.7 Podporovat výstavbu dalších inovativních forem bydlení
 • C2.8 Navázat aktivní spolupráci se soukromými investory a s bytovými družstvy s cílem využít všechny možnosti výstavby pro ostatní osoby se specifickými potřebami včetně nastavení podmínek výstavby
Dílčí cíl D
Spolupráce s obyvatelstvem a jinými subjekty
Priorita D1
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli
 • D1.1 Realizovat kroky vedoucí ke zvýšení atraktivity nájemního bydlení.
 • D1.2 Posílit bezproblémové a bezpečné užívání bytů v bytových domech.
 • D1.3 Zlepšit informovanost veřejnosti v oblasti bydlení.
 • D1.4 Posílit komunikaci s veřejností a její participaci při přípravě a realizaci projektů v oblasti bydlení
Priorita D2
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s jinými subjekty
 • D2.1 Rozšířit spolupráci s neziskovými organizacemi za účelem zlepšení informovanosti jejich klientů
 • D2.2 Navázat spolupráci s obcemi v rámci Brněnské metropolitní oblasti za účelem koordinace v oblasti rozvoje bydlení vedoucí k udržitelnému rozvoji kompaktních a polyfunkčních sídel.
 • D2.3 Spolupracovat a diskutovat s národními orgány legislativní změny v oblasti bydlení (více standardů bydlení, problematiku územního plánování, podmínky v oblasti parkování atd.)
Připomínky
Libor Fuka
12. 6. 2018
Pro developery - soukromou bytovou vystavbu by nemely byt nabizeny a mestem dotovany (priprava infrastruktury) lokality, kde je nyni zemedelska puda. Napriklad Medlanky-Reckovice-Ivanovice. Tyto lokality maji cenny zemedelsky pudni fond s kvalitni zemedelskou pudou. Mesto musi nabizet jen plochy uvnitr mesta a nerust na okrajich. Musi byt pripravovany lokality uvnitr mesta a to nejen mestskymi investicemi do infrastruktury, ale i zlepseni zivotniho prostredi a tim ke zkvalitneni atraktivity techto vnitrnich mestskych lokalit - napriklad - kazdy brownfield uvnitr mesta musi obsahovat i plochu zelene, park. Zaroven je potreba co nejdrive investovat do revitalizace nabrezi rek Svratky a Svitavy. Zejmena tyto investice velmi zatraktivni zajem lidi bydlet ve stredu mesta. Bydelni ve stredu mesta musi byt pro mesto Brno priorita. Nikoliv staveni na okraji, na zelene louce, na kvalitni zemedelske pude. Na to, aby klesli v Brne ceny bytu je potreba, aby mesto zvysilo pocet obecnich bytu. Minimalni hodonota 15% je hrozne malo. Pokud maji klesnout ceny bytu musi mesto cilit aspon minimalne na 30% podil mestskych bytu.
Petr Pavel
23. 6. 2018
zajistit aby socialne slaby nedevastovali byty a tim padem neprimerene nezvysovali naklady na tyto veci
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Zde mi chybí jeden zásadní bod a to kompletní a hloubkový audit přidělených obecních bytů (kontrola podnájmů, finanční zajištění nájemníků,...). Následovaný novou koncepci přidělování obecních bytů a jejich, Vámi zmíněnému, využití pro sociální bydlení, které by mělo představovat hlavní smysl jejich existence. Obecní bydlení by mělo být pomocí ať už v nouzi nebo v začátcích rodinného života a nemělo by být permanentní řešením pro schopné a šikovné Brňany, kteří se o sebe dokáží velice dobře postarat a obecní bydlení jim \\\"jen šetří peníze\\\". S ohledem na tento fakt bych také doporučil zvážit možnost přidělování obecních bytů pouze na omezenou dobu (5-10 let?) jejíž prodloužení bude výjimečnou záležitostí, a to zejména v případě sociálního bydlení.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
K prioritě D2 do zodpovědnosti doplnit OÚPR.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Důležité je kvalitní bydlení pro slušné občany. Pro pracujícího občana s průměrným platem, který pravidelně odvádí daně, je téměř nemyslitelné založit si rodinu a zajistit jí kvalitní bydlení. Naproti tomu Nepřizpůsobivý občan má takové příjmy, že nemá problémy téměř s ničím. Zredukoval bych také kancelářské prostory ve středu města. Lidi v kanceláři mají stejně auta a můžou si dojet kamkoliv.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Dovolím si podotknout, že by (nejen) ve věci bydlení neměli být zvýhodňováni dlouhodobě nepracující sociální systém zneužívající jedinci (… KOMENTÁŘ DÁLE NEZOBRAZEN Z DŮVODU NEVHODNÉHO OBSAHU)
Helena Krištofová
2. 7. 2018
•C1.2 Zavést systém prevence ztráty bydlení v rámci bytové správy a v součinnosti se sociální službou - doplnit \\\"plošně pro MČ, které hospodaří se svěřeným obecním bytovým fondem. •C2.6 Zajistit vznik dalších sociálních bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí stávajícího bytového fondu - doplnit \\\"a současně dodržovat pravidla nesegregace\\\".