Hodnota: Město s dostupným bydlením
Primární cíl: Rozvoj variabilní nabídky bydlení dostupné všem obyvatelům
Dílčí cíl A
Uchování a regenerace stávajícího bytového fondu
Priorita A1
Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu
 • A1.1 Rekonstruovat a modernizovat stávající obecní bytový fond
 • A1.2 Realizovat specifická řešení obecních bytových domů v mimořádně špatném technickém stavu
 • A1.3 Zajistit regeneraci obytných souborů v kontextu všech faktorů, které ovlivňují pohodu bydlení včetně vazby na veřejný prostor.
 • A1.4 Podpořit všechny vlastníky, aby opravovali BF ve svém vlastnictví
 • A1.5 Zajistit dostatečné množství finančních prostředků v rámci FBV
Priorita A2
Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření
 • A2.1 Vytvořit a průběžně aktualizovat elektronickou evidenci stavu obecního bytového fondu
 • A2.2 Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření
 • A2.3 Zavádět nové inovativní způsoby nabídky volných obecních bytů, nové principy v podmínkách nájemních smluv s cílem efektivního využívání majetku
 • A2.4 Snižovat dluhy na nájemném obecních bytů a nebytových prostor v bytových domech
 • A2.5 Zajistit revizi využívání nebytových jednotek v bytových domech
Dílčí cíl B
Rozvíjet všechny formy bytové výstavby na podporu zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel
Priorita B1
Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby
 • B1.1 Vytvořit systém podpory výstavby finančně dostupného bydlení – družstevního, nájemního
 • B1.2 Rozvíjet spolupráce města se soukromým sektorem orientovaným na výstavbu bytů
 • B1.3 Podporovat novou bytovou výstavbu v rámci revitalizace a regenerace stávajícího zastavěného území s důrazem na zachování pohody bydlení (brownfieldy, proluky) a kvalitní veřejný prostor
 • B1.4 Zajistit dostatečné množství finančních prostředků FBV
Priorita B2
Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně
 • B2.1 Budovat ročně dostatečný počet obecních bytů
 • B2.2 Podporovat novou výstavby obecních bytů pro vybrané skupiny obyvatel se specifickými potřebami
Priorita B3
Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení
 • B3.1 Včas zajistit územně plánovací dokumentace pro lokality bydlení
 • B3.2 Preferovat lokality s kvalitním životním prostředím a lokalit pro bydlení v blízkosti zón s významnými pracovními příležitostmi
 • B3.3 Vymezit a připravit významné rozvojové lokality pro výstavbu
 • B3.4 Připravit a zainvestovat hlavní rozvojové lokality bydlení páteřní technickou a dopravní infrastrukturou
 • B3.5 Podporovat soukromé investory při zainvestování lokalit pro novou bytovou výstavbu páteřní technickou a dopravní infrastrukturou
Dílčí cíl C
Podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami
Priorita C1
Nastavit systém sociálního bydlení
 • C1.1 Zavést efektivní systém řešení bezdomovectví a zpřístupnit bytový fond domácnostem s nepřiměřenými náklady na bydlení
 • C1.2 Zavést systém prevence ztráty bydlení v rámci bytové správy a v součinnosti se sociální službou
 • C1.3 Zavést strategické plánování sociálního bydlení na základě průběžného vyhodnocování potřeb
Priorita C2
Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociální bydlení
 • C2.1 Zřizovat obecní sociální byty formou vyčleňování části stávajícího bytového fondu, v rámci rekonstrukcí stávajících objektů a novou výstavbou a začlenit je do přirozeného prostředí města
 • C2.2 Zajistit výstavbu bytových domů s pečovatelskou službou, bytových domů pro seniory a zřizovat jednotky sdíleného bydlení pro seniory
 • C2.3 Zajistit vznik dalších startovacích bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí stávajícího bytového fondu
 • C2.4 Podporovat výstavbu bytů pro mladé domácnosti za účelem stabilizace demografického vývoje
 • C2.5 Zajistit dostatečný počet bezbariérových bytů
 • C2.6 Zajistit vznik dalších sociálních bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí stávajícího bytového fondu
 • C2.7 Podporovat výstavbu dalších inovativních forem bydlení
 • C2.8 Navázat aktivní spolupráci se soukromými investory a s bytovými družstvy s cílem využít všechny možnosti výstavby pro ostatní osoby se specifickými potřebami včetně nastavení podmínek výstavby
Dílčí cíl D
Spolupráce s obyvatelstvem a jinými subjekty
Priorita D1
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli
 • D1.1 Realizovat kroky vedoucí ke zvýšení atraktivity nájemního bydlení.
 • D1.2 Posílit bezproblémové a bezpečné užívání bytů v bytových domech.
 • D1.3 Zlepšit informovanost veřejnosti v oblasti bydlení.
 • D1.4 Posílit komunikaci s veřejností a její participaci při přípravě a realizaci projektů v oblasti bydlení
Priorita D2
Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s jinými subjekty
 • D2.1 Rozšířit spolupráci s neziskovými organizacemi za účelem zlepšení informovanosti jejich klientů
 • D2.2 Navázat spolupráci s obcemi v rámci Brněnské metropolitní oblasti za účelem koordinace v oblasti rozvoje bydlení vedoucí k udržitelnému rozvoji kompaktních a polyfunkčních sídel.
 • D2.3 Spolupracovat a diskutovat s národními orgány legislativní změny v oblasti bydlení (více standardů bydlení, problematiku územního plánování, podmínky v oblasti parkování atd.)
Připomínky
Libor Fuka
12. 6. 2018
Pro developery - soukromou bytovou vystavbu by nemely byt nabizeny a mestem dotovany (priprava infrastruktury) lokality, kde je nyni zemedelska puda. Napriklad Medlanky-Reckovice-Ivanovice. Tyto lokality maji cenny zemedelsky pudni fond s kvalitni zemedelskou pudou. Mesto musi nabizet jen plochy uvnitr mesta a nerust na okrajich. Musi byt pripravovany lokality uvnitr mesta a to nejen mestskymi investicemi do infrastruktury, ale i zlepseni zivotniho prostredi a tim ke zkvalitneni atraktivity techto vnitrnich mestskych lokalit - napriklad - kazdy brownfield uvnitr mesta musi obsahovat i plochu zelene, park. Zaroven je potreba co nejdrive investovat do revitalizace nabrezi rek Svratky a Svitavy. Zejmena tyto investice velmi zatraktivni zajem lidi bydlet ve stredu mesta. Bydelni ve stredu mesta musi byt pro mesto Brno priorita. Nikoliv staveni na okraji, na zelene louce, na kvalitni zemedelske pude. Na to, aby klesli v Brne ceny bytu je potreba, aby mesto zvysilo pocet obecnich bytu. Minimalni hodonota 15% je hrozne malo. Pokud maji klesnout ceny bytu musi mesto cilit aspon minimalne na 30% podil mestskych bytu.
Reakce
Letos v Zastupitelstvu města Brna schválená Strategie bydlení 2018 - 2030 vybrala hlavní rozvojové lokality určené územním plánem pro rozvoj bydlení, které by město postupně společně se soukromými developery chtělo zainvestovat a připravit pro bytovou výstavbu. Tyto lokality byly vybírány s ohledem jejich integrace do stávající městské infrastruktury, současně je nutné posílit podle potřeby technickou a dopravní infrastrukturu. Vzhledem k finanční náročnosti a připravenosti lokalit je cílová hodnota udržení 30 % bytového fondu ve vlastniství města Brna nedosažitelná, strategií stanovená hodnota 15 % vytyčuje pro město nový velký úkol nárůstu investiční výstavby a správy rostoucího obecního bytového fondu. Strategií bydlení sledované období 12 let bude vyhodnoceno a ukáže, zda je smysluplné a reálné podíl bytového fondu dále navyšovat.
Petr Pavel
23. 6. 2018
zajistit aby socialne slaby nedevastovali byty a tim padem neprimerene nezvysovali naklady na tyto veci
Reakce
Strategická vize pro bydlení v Brně je poskytnout zdravé a bezpečné bydlení, a přitom finančně dostupné všem skupinám obyvatelstva. Zajištění bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami (mimojiné i pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva) je provázáno na programy sociálních služeb, v kterých je nutno řešit a minimalizovat související problémy.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Zde mi chybí jeden zásadní bod a to kompletní a hloubkový audit přidělených obecních bytů (kontrola podnájmů, finanční zajištění nájemníků,...). Následovaný novou koncepci přidělování obecních bytů a jejich, Vámi zmíněnému, využití pro sociální bydlení, které by mělo představovat hlavní smysl jejich existence. Obecní bydlení by mělo být pomocí ať už v nouzi nebo v začátcích rodinného života a nemělo by být permanentní řešením pro schopné a šikovné Brňany, kteří se o sebe dokáží velice dobře postarat a obecní bydlení jim "jen šetří peníze". S ohledem na tento fakt bych také doporučil zvážit možnost přidělování obecních bytů pouze na omezenou dobu (5-10 let?) jejíž prodloužení bude výjimečnou záležitostí, a to zejména v případě sociálního bydlení.
Reakce
Brno má v současnosti cca 29 tis. obecních bytů, většina je svěřena městským částem, které se o byty starají a přidělují je novým nájemcům. V pořadnících evidujeme cca 7600 žadatelů o obecní byt, v loňském roce bylo přiděleno cca 500 bytů. Město Brno připravuje v příštích letech revizi pravidel pronájmu, vytvoření celoměstské databáze volných obecních bytů a navazující informační kampaň k možnosti pronájmu a výměny obecního bytu. Strategická vize pro bydlení v Brně je poskytnout zdravé a bezpečné bydlení, a přitom finančně dostupné všem skupinám obyvatelstva. Zajištění bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami (mimojiné i pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva) je provázáno na programy sociálních služeb, v kterých je nutno řešit a minimalizovat související problémy.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
K prioritě D2 do zodpovědnosti doplnit OÚPR.
Reakce
Ano, souhlasím.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Důležité je kvalitní bydlení pro slušné občany. Pro pracujícího občana s průměrným platem, který pravidelně odvádí daně, je téměř nemyslitelné založit si rodinu a zajistit jí kvalitní bydlení. Naproti tomu Nepřizpůsobivý občan má takové příjmy, že nemá problémy téměř s ničím. Zredukoval bych také kancelářské prostory ve středu města. Lidi v kanceláři mají stejně auta a můžou si dojet kamkoliv.
Reakce
Strategická vize pro bydlení v Brně je poskytnout zdravé a bezpečné bydlení, a přitom finančně dostupné všem skupinám obyvatelstva. Zajištění bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami (mimojiné i pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva) je provázáno na programy sociálních služeb, v kterých je nutno řešit a minimalizovat související problémy.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Dovolím si podotknout, že by (nejen) ve věci bydlení neměli být zvýhodňováni dlouhodobě nepracující sociální systém zneužívající jedinci (… KOMENTÁŘ DÁLE NEZOBRAZEN Z DŮVODU NEVHODNÉHO OBSAHU)
Reakce
Strategická vize pro bydlení v Brně je poskytnout zdravé a bezpečné bydlení, a přitom finančně dostupné všem skupinám obyvatelstva. Zajištění bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami (mimo jiné i pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva) je provázáno na programy sociálních služeb, v kterých je nutno řešit a minimalizovat související problémy.
Helena Krištofová
2. 7. 2018
•C1.2 Zavést systém prevence ztráty bydlení v rámci bytové správy a v součinnosti se sociální službou - doplnit "plošně pro MČ, které hospodaří se svěřeným obecním bytovým fondem. •C2.6 Zajistit vznik dalších sociálních bytů v nové výstavbě nebo rekonstrukcí stávajícího bytového fondu - doplnit "a současně dodržovat pravidla nesegregace".
Reakce
Ano, souhlasím.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".