Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V roce 2050 je Brno atraktivní, živou, významnou metropolí, která je lákavou adresou pro nastupující generace. Město poskytuje zdravé a bezpečné bydlení všem skupinám a věkovým kategoriím obyvatel. Dokáže uspokojit nároky jednotlivců i rodin s dětmi a dává jim možnost výběru. Brno je městem s pestrou nabídkou finančně dostupného bydlení, která je rovnoměrně rozložena v rámci celého města, a to jak v centru, tak na okraji města v blízkosti přírody.

Přínos

Nabídka bude mírně převyšovat poptávku, cena koupě / nájmu bude díky tomu dostupná pro širokou veřejnost. Lidé bu­dou mít možnost volby bydlení podle svých představ na základě pestrého výběru z široké šká­ly druhů, charakterů, velikostí, lokalit, cen. Bude tak možné uspokojit různorodé poža­davky na bydlení od malých bytů po rodinné bydlení. Město bude zajišťovat pestrou škálu bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami. Pro výstavbu budou připraveny rozvojové a přestavbové lokality v rámci různých částí města. Na­bídka bydlení bude díky tomu rovnoměrně rozmístěna po celém území města, což umožní úsporu času lidí věnovaného cestování z bydliště do práce.

Současný stav

40%

Budoucí stav

70%

Cena bydlení v Brně prudce vzrůstá. Příčinou je na jedné straně vysoká atraktivita města pro bydlení a práci (poptávka) a velmi slabá nabídka na straně druhé, kdy se staví velmi málo bytů. Do budoucna to může být velmi ohrožující faktor rozvoje, neboť současná situace nahrává procesu suburbanizace nebo ostatním městům, které mají bydlení relativně levnější.

Garant

Karin Karasová

Karin Karasová je starostkou MČ Brno – Královo Pole a předsedkyní bytové komise Rady města Brna. Téměř 20 let se zabývá problematikou realit. Vystudovala VŠZ v Brně. Na Ústavu soudního inženýrství VUT studovala oceňování nemovitostí u prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zajistit dostatečné množství sociálního bydlení a bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel)

Sociální byty (10 % z nové obecní a družstevní byt. výstavby)

počet bytů

101 (k 10/2017)

nárůst min. 20 ročně

celé město

Byty v režimu DPS a komunitního bydlení pro seniory (40 % z nové obecní a družstevní byt. výstavby)

počet bytů

930 (k 10/2017)

nárůst min. 80 ročně

celé město

Startovací byty a byty pro mladé (50 % z nové obecní a družstevní byt. výstavby)

počet bytů

58 (k 10/2017)

nárůst min. 100 ročně

celé město

Bezbariérové byty

počet bytů

315 (k 10/2017)

rostoucí trend

celé město

primární Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu

Náklady na odstranění zanedbanosti obecního BF (pasporty bytových domů)

mil. Kč

8 350

klesající trend

celé město

primární Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby

Sociologické šetření – zájem o nájemní bydlení v Brně

% hodnota ukazatele

19

25

celé město

Sociologické šetření – spokojenost s bydlením v Brně

hodnota ukazatele

1,97

1,2

celé město

Počet nově dokončených bytů ročně v Brně

počet bytů

1496

2000 (300 b.j.– obecních vč. družstevních připravených městem 1700 b.j. - soukromých)

celé město

Počet nových družstevních bytů připravených městem

počet bytů

0

100

celé město

Počet a variabilita nabídky bytů

počet volných bytů o vel. 1+1 až 4+1

cca 400 volných bytů (údaj – RK k 1.11.2017)

rostoucí trend

celé město

primární Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření

Roční výnos z obecního BF

mil. Kč

1 477

rostoucí trend

celé město

primární Posilovat schopnost sebereflexe a seberealizace seniorů v oblasti řešení budoucí bytové situace

Programy podpory, osvěta, informace

počet

hodnota blížící se 0

rostoucí trend

celé město

primární Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně

Podíl z celkového počtu bytových jednotek v Brně, Počet obecních bytů-

% Počet obecních bytů celkem

15,6% 28 696

zachování tohoto trendu / mírný rostoucí trend

celé město

primární Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení

Roční objem investic do technické a dopravní infrastruktury pro lokality bydlení

mil. Kč

0

min. 300 ročně

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Hana Chalupská

25.6.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Eva Miksová

27.7.2017
Popis hodnoty
Stále více se rozevírají nůžky mezi cenou obecních ( a téměř nedostu pných) bytů , kterých je po privatizaci velmi málo a nestačí tudíž pokrýt poptávku, a bytů soukromých pronajimatelů, kde ceny neúměrně rostou i kvůli množství studentů, kteří jsou výhodnější nájemci pro majitele bytů.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Přínos městu
Dostatek dostupného bydlení umožní klidnější a zdravější život obyvatelům Brna a snad i alespoň snížení počtu bezdomovců. Jen aby to už bylo.

Hana Chalupská

30.7.2017
Popis hodnoty
Všichni obyvatelé města mají zajištěny důstojné životní podmínky. K uspokojování základních životních potřeb je v prvé řadě nutné zajištění důstojného bydlení všem skupinám obyvatel dle jejich potřeb. Bytová politika města je řešena systémově a komplexně, na základě stanoveného strategického plánu. Vzhledem k rostoucí chudobě ve společnosti se město kromě nové bytové výstavby zaměří i na podporu nájemního bydlení a zvýšení bytového fondu města právě směrem k sociálním a dostupným typům bydlení.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
Přínos městu
Nabídka bydlení bude rovnoměrně rozmístěna po celém území města, nesmí být centralizovaná v jedné lokalitě. Uspoří se čas věnovaný cestování z bydliště do práce. Možnost volby bydlení přesně podle svých představ na základě širokého výběru. Možnost výběru z široké škály druhů, charakterů, velikostí, lokalit, cen. Lze tak uspokojit požadavky na bydlení od malých bytů po rodinné bydlení.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
cíl
Zjišťování potřebnosti sociálního a dostupného bydlení a s tím spojená garance kapacit.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
indicator
Výzkum (analýza potřeb a na to navázaná strategie a plán kapacit)
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
jednotka
Výzkumná zpráva (a z ní vycházející poměr počtu potřebných: reálný počet bytů pro jednotlivé skupiny na trhu s byty ohrožených obyvatel
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
budoucí hodnota
poměr počtu potřebných: reálný počet bytů 1:1
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Opatření pro naplnění principu desegregace.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
indicator
Zapojení všech MČ; nastavení kvót dle zjištění potřebnosti (např. xxx bezbariérových bytů, xxx bytů 4 + 1, …); dodržení pravidla max. 20 % sociálních bytů v domě.

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Kvalita soužití.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
indicator
Plnohodnotá občanská vybavenost (počet školek, počet laveček, …); využívání mediátorů sousedských vztahů a komunitních pracovníků.

Hana Chalupská

30.7.2017
cíl
Podpora nájemního bydlení. Počet bytů, které nejsou určeny k prodeji, ale k nájmu.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, nastavení hodnoty bude s garantem ještě dále konzultováno.
indicator
Stanovení podmínek bytové výstavby s ohledem na potřeby obyvatel dle analýzy. Min. 20 % nově postavených domů.

František Šudřich

19.9.2017
Popis hodnoty
Cenově dostupné bydlení je v tržním prostředí definováno především vztahem nabídky a poptávka. Nepřirozené snižování nabídky způsobené nedostatkem rozvojových ploch v ÚP vedlo v posledních letech (spolu s ekonomickým růstem země) k nedostatečné nabídce ve vztahu k poptávce po bydlení. Proto ceny novostaveb, starších bytů a následně i nájmů výrazně vzrostly. Město by mělo primárně usilovat o zvýšení rozvojových ploch, které bude dle svých potřeb nabízet pro výstavbu (ať klasicky prodejem, nebo formu spolupráce se soukromým sektorem s cílem kontrolovat výstavbu, rozšířit zásobu městských bytů atd. - město si za pozemky nechá postavit byty). Pokud město bude věnovat prostředky pouze na vlastní výstavbu, pouze se tím rozvírají pomyslné nůžky mezi levným městským bydlením (na které střední vrstvy obyvatelstva nedosáhnou) a soukromým bydlením (které si budou moci dovolit pouze bohatí). Pro střední třídu tak bude bydlení ještě více nedostupné, než nyní.
Reakce garanta
Čekáme na odpověď garanta, jakmile ji obdržíme, bude obratem zveřejněna.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Primátor Petr Vokřál na veřejné besedě prohlásil, že Brno potřebuje metro. Nebyl to vtip. Jeden tunel už máme pod Špilberkem z dob končícího socialismu. Metro jezdí i v Alpách - mimo jakákoli města. Takže tvrdit, že je naše město na metro příliš malé, je demagogie. Komunisté plánovali stavbu metra v Bratislavě - tehdy, když socialismus skončil, byl počet obyvatel Bratislavy srovnatelný s Brnem a stále ještě je. Co Brnu chybí, jsou sebevědomí politici, kteří by důrazně a soustavně hájili jeho zájmy.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Armáda spásy nedokáže spasit tisíce brněnských bezdomovců, kterých každoročně přibývá. Praha v nejtužších mrazech lidem bez přístřeší nabízí aspoň vyhřívané stany. Brno nic. Ubytovny nejsou vhodné, protože mezi bezdomovci jsou lidé, kteří pracují na plný úvazek nebo se aspoň chovají slušně, zatímco kvůli jiným (alkohol, agrese) se nevyspí a dávají v teplejších ročních obdobích přednost spaní venku. Za socialismu jsem v Brně neviděl ani jednoho bezdomovce, takže politici tehdy v chudším státě problém vyřešit dokázali. Dokázali by to i dnes, kdyby k tomu měli dobrou vůli. Nemyslím, že by každý bezdomovec měl poptávat vilu s vodotryskem, ale jednoduchý vytápěný pokoj by mít k dispozici měl. Nemělo by ale docházet ke koncentraci bezdomovců na jednom místě. Kdo má problémy s alkoholem, patří do protialkoholní léčebny, problémy s chováním jsou jiné téma, které s bezdomovectvím souvisejí jen zčásti.