Projekty

Brno International Student

Nová aktivita, která vznikla ve spolupráci s městem Brnem a brněnskými univerzitami v roce 2017, se zaměřuje na zvýšení interakce a sounáležitosti aktivních a zahraničních studentů s městem, sběr jejich nápadů či inspirací a porovnání Brna s jinými evropskými metropolemi. Aktivita se do budoucna zaměří také na zvýšení počtu studentů, podporu mobility a tzv. Talent Attraction Management, tedy lákání studentů k dlouhodobému pobytu ve městě Brně nejen kvůli studiu, ale i za účelem hledání pracovního uplatnění. Zatím proběhly 3 velké akce, kterých se zúčastnilo přes 500 studentů. Město získalo více než 100 nových nápadů a postřehů. Brno si již vydobylo své jméno na mapě „Erasmus“ měst Evropy - 40 % účastníků ankety uvedlo, že si vybralo Brno, protože si myslí, že zahraniční pobyt u nás je skvělý. Naprosté většině zahraničních studentů (96 % respondentů) se tu opravdu líbí.

#BRNOREGION – mezinárodní marketing

Mezinárodní komunikační kampaň #brnoregion usiluje o to, aby místo, kde žijeme, bylo v zahraničí vnímáno jako dobrá adresa pro inovační podnikání, výzkum a vývoj. Společnostem a organizacím zde působícím silný regionální brand pomůže lépe se prosazovat v oblasti obchodu, marketingu nebo při náboru zaměstnanců. Součástí kampaně je web a sociální sítě (loga FB, Twitter a Linkedin) a také nástroje pro komunikační kampaně firem a organizací – nástroje pro každého, kdo chce odvyprávět příběh našeho regionu.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Mezinárodní město
Projekty

Brno jako tolerantní město, které přijímá talentované cizince

Vizí Brna je, aby se stalo rozmanitým, otevřeným a tolerantním městem, kterému se daří lákat a udržet talentované cizince všech kategorií. V plánu je proto mj. vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů usnadňující přijímání a integraci cizinců ve veřejném i soukromém sektoru.
Chcete se podívat na desetiletý plán, jak udělat z Brna tolerantní město, které přijímá talentované cizince?
Primární cíl: Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií
Dílčí cíl A
Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru pro přijímání a integraci cizinců
Priorita A1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený za zahraniční talenty
Zodpovědnost: JIC, OSR, KMZV
 • A1.1 Rozvíjet Talent Attraction Management (ve spolupráci města Brna, hospodářské komory, JMK, JIC, firem a dalších subjektů) (průběžně – JIC)
 • A1.2 Posílit a aktivně využívat značku Brnoregion prostřednictvím vhodných kanálů (průběžně – JIC, JMK, OSR)
 • A1.3 Využít potenciálu zastoupení ČR v zahraničí (velvyslanectví, CzechInvest, CzechTrade, Česká centra, CzechTourism apod.) (průběžně – KMZV, OSR)
Priorita A2
Usnadnit úřední formality
Zodpovědnost: OSR, ORGO, OSP, BEC
 • A2.1 Zmapovat cílovou skupinu, zpracovat analýzu potřeb cizinců a navrhnout vhodnou formu řešení (do 2020 – OSP, BEC)
 • A2.2 Vybudovat základní infrastrukturu pro pokrytí praktických potřeb všech cizinců (oficiální místo, kde přijíždějící cizinec může vyřídit všechny formality spojené s pobytem v ČR/Brně) (2018 – 2024 – statutární město Brno, JMK)
 • A2.3 Zlepšit spolupráci města Brna a městských částí při poskytování služeb cizincům (do 2020 – OSP, OSR)
 • A2.4 Zlepšit komunikační schopnosti městských úředníků v angličtině (do 2020 – ORGO, tajemník)
 • A2.5 Zavést navigační systém v anglickém jazyce ve veřejných institucích (do 2020 – ORGO, tajemník)
Priorita A3
Podpořit dlouhodobou integraci cizinců v Brně
Zodpovědnost: OSP, OSR, JMK, BEC, NNO
 • A3.1 Zmapovat aktuální trendy a příklady dobré praxe zahraničních partnerských měst v oblasti strategií integrace cizinců (vč. např. působení města v oblasti výuky místního jazyka apod.) (do 2020 – OSP, JMK (integrační centrum), BEC)
 • A3.2 Zmapovat aktuální problémy, se kterými se potýkají cizinci dlouhodobě žijící v Brně (do 2020 - OSP, JMK, BEC, NNO)
 • A3.3 Vytvořit celkovou strategii integrace cizinců všech kategorií vč. návrhu společného postupu všech aktérů a včlenění integrační politiky do všech dotčených odborů MMB (do 2020 – OSP, OSR)
 • A3.4 Formalizovat a prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi, které jsou aktivní v oblasti přijímání a integrace cizinců (do 2020 – OSP, OSR)
 • A3.5 Zapojit MČ do procesu integrace cizinců (do 2020 – OSP, OSR)
Priorita A4
Posílit pozitivní image cizinců žijících a pracujících v Brně
Zodpovědnost: OSR, TIS, BEC, JIC, OSP
 • A4.1 Podpořit PR aktivity směřující k propagaci úspěšných cizinců a jejich přínosu pro město (průběžně – OSP, OSR, BEC, JMK (integrační centrum))
 • A4.2 Vytvořit nástroje na podporu a ocenění úspěšných cizinců ze strany města (průběžně – OSP, OSR, BEC, JMK (integrační centrum))
Dílčí cíl B
Rozšířit a prohloubit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce
Priorita B1
Zavést systém podpůrných opatření, která by umožnila školám přijmout žáky, kteří nemají jako mateřský jazyk češtinu
Zodpovědnost: OŠMT, Odbor školství JMK, OSP
 • B1.1 Zmapovat aktivity základních škol a mateřských školek v oblasti výuky cizinců v češtině (do 2020 – OŠMT, OSP, JMK)
 • B1.2 Ve spolupráci s odborníky s potřebnou expertizou (v rámci brněnských škol, ČR i partnerských měst) dál vyvinout metodiku pro řízení takových škol a vytipovat vhodné školy v různých částech Brna pro realizaci pilotních aktivit (do 2020 – OŠMT, OSP, JMK)
 • B1.3 Zavést metodiku do praxe ve spolupráci s vytipovanými školami a městem (2021–2024 - OŠMT, OSP, JMK, NNO)
Priorita B2
Zvýšit počet škol s programem výuky v cizím jazyce
Zodpovědnost: OŠMT, Odbor školství JMK
 • B2.1 Zmapovat aktivity základních a mateřských škol v oblasti výuky v cizích jazycích (do 2020 – OŠMT, JMK)
 • B2.2 Ve spolupráci s odborníky s potřebnou expertizou (v rámci brněnských škol, ČR i partnerských měst) připravit metodiku pro podporu takových škol (do 2020 – OŠMT, JMK)
 • B2.3 Zavést metodiku do praxe ve spolupráci s vytipovanými školami, městem a privátním sektorem (do 2020 – OŠMT, JMK)
 • B2.4 Ve spolupráci s JMK zvýšit počet dvojjazyčných škol a gymnázií (do 2020 – JMK)
Dílčí cíl C
Podpořit přítomnost brněnských firem v zahraničí
Priorita C1
Aktivně propagovat a posilovat pozici brněnských firem v zahraničí
Zodpovědnost: OSR, JIC
 • C1.1 Zmapovat přítomnost brněnských firem v zahraničí (tzn. firem, které mají pobočky nebo stálé zástupce v cizině) (průběžně – JIC, OSR, RHK, Czech Trade)
 • C1.2 Ve spolupráci s firmami a dalšími partnery (JMK, komorami, CzechTrade, JIC a dalšími institucemi v regionu) vytvořit program / nástroje pro podporu a propagaci brněnských firem v zahraničí (průběžně – JIC, OSR, RHK, Czech Trade)
 • C1.3 Podporovat obchodní mise, které firmám z Brna a JMK usnadňují vstup na nové zahraniční trhy (průběžně – JIC, OSR, RHK, Czech Trade)
Dílčí cíl D
Podpořit přítomnost zahraničních firem s vyšší přidanou hodnotou doplňující inovační ekosystém města
Priorita D1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený na zahraniční investory
Zodpovědnost: OSR, JMK, BEC, JIC, KMZV
 • D1.1 Vytvořit systém „ambasadorů“ Brna v zahraničí (manažeři, studenti, cizinci, kteří pracovali v Brně a reprezentují město v zahraničí) (do 2020 – JIC, BEC)
 • D1.2 Plně využít potenciálu BVV a mezinárod. veletrhů pro lákaní investorů do Brna (průběžně – BVV, KMZV, Koncernový výbor)
 • D1.3 Zvýšit počet zahraničních konzulátů v Brně (průběžně – KMZV)
 • D1.4 Využít potenciálu zastoupení ČR v zahraničí (velvyslanectví, CzechInvest, CzechTrade, Česká centra, CzechTourism) (průběžně – OSR)
Dílčí cíl E
Získat a umístit do Brna středně důležitou mezinárodní instituci EU nebo OSN
Priorita E1
Propagovat Brno jako město s velkým tvůrčím potenciálem důležitého středoevropského centra
Zodpovědnost: OSR, KMZV, JMK, Vláda ČR
 • E1.1 Ve spolupráci s JMK vyzvednout profil Brna a zajistit jeho aktivnější propagaci v Bruselu (průběžně – KMZV, OSR, JMK, vláda)
 • E1.2 Vyzvednout profil Brna a zajistit jeho aktivnější propagaci ze státní úrovně (vláda, ministerstva, které následně propagují ČR v zahraničí) (průběžně – KMZV, OSR, JMK, vláda)
Dílčí cíl F
Zajistit efektivní spolupráci města Brna se zahraničními partnery
Priorita F1
Posílit informovanost a praktickou využitelnost zkušeností města Brna ze zahraniční spolupráce
Zodpovědnost: OSPL, KMZV
 • F1.1 Systematizovat a průběžně aktualizovat informace o mezinárodních projektech města, vč. informací o praktických výstupech projektů (průběžně – KMZV)
 • F1.2 Rozšířit a průběžně aktualizovat přehled spolupráce města v rámci mezinárodních sítí vč. informací o praktických výstupech těchto aktivit (průběžně – KMZV)
 • F1.3 Rozšířit a průběžně aktualizovat přehled spolupráce města s partnerskými městy vč. informací o praktických výstupech těchto aktivit (průběžně – KMZV)
 • F1.4 Podporovat zapojení města Brna do mezinárodních projektů spojených s tématy dlouhodobé strategie města přinášejících konkrétní výstupy aplikovatelné do fungování města (průběžně – KMZV)
 • F1.5 Zajistit celkovou evaluaci a průběžné vyhodnocování přínosů mezinárodních partnerství a zapojení města v mezinárodních sítích na základě intenzity a efektivity spolupráce (průběžně – KMZV)