Hodnota: Mezinárodní město
Primární cíl: Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií
Dílčí cíl A
Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru pro přijímání a integraci cizinců
Priorita A1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený za zahraniční talenty
 • A1.1 Rozvíjet Talent Attraction Management (ve spolupráci města Brna, hospodářské komory, JMK, JIC, firem a dalších subjektů)
 • A1.2 Posílit a aktivně využívat značku Brnoregion prostřednictvím vhodných kanálů
 • A1.3 Využít potenciálu zastoupení ČR v zahraničí (velvyslanectví, CzchInvest, CzechTrade, Česká centra apod.)
Priorita A2
Usnadnit úřední formality
 
 • A2.1 Zmapovat cílovou skupinu, zpracovat analýzu potřeb cizinců a navrhnout vhodnou formu řešení
 • (oficiální místo, kde přijíždějící cizinec může vyřídit všechny formality spojené s pobytem v ČR/Brně) na webu chybí
 • A2.3 Zlepšit spolupráci města Brna a městských částí při poskytování služeb cizincům
 • A2.4 Zlepšit komunikační schopnosti městských úředníků v angličtině
 • A2.5 Zavést navigační systém v anglickém jazyce ve veřejných institucích
Priorita A3
Podpořit dlouhodobou integraci cizinců v Brně
 • A3.1 Zmapovat aktuální trendy a příklady dobré praxe zahraničních partnerských měst v oblasti strategií integrace cizinců (vč. např. působení města v oblasti výuky místního jazyka apod.)
 • A3.2 Zmapovat aktuální problémy, se kterými se potýkají cizinci dlouhodobě žijící v Brně
 • A3.3 Vytvořit celkovou strategii integrace cizinců všech kategorií vč. návrhu společného postupu všech aktérů
 • A3.4 Formalizovat a prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi, které jsou aktivní v oblasti přijímání a integrace cizinců
 • A3.5 Zapojit městské části do procesu integrace cizinců
Priorita A4
Posílit pozitivní image cizinců žijících a pracujících v Brně
 • A4.1 Podpořit PR aktivity směřující k propagaci úspěšných expatů a jejich přínosu pro město
 • A4.2 Vytvořit nástroje na podporu a ocenění úspěšných expatů ze strany města
Dílčí cíl B
Posílit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce
Priorita B1
Zvýšit počet škol se zvláštním programem výuky dětí cizinců v češtině nebo výuky v cizím jazyce
 • B1.1 Zmapovat aktivity základních škol a školek v oblasti výuky cizinců v češtině a výuky v cizích jazycích
 • B1.2 Ve spolupráci s odborníky s potřebnou expertizou (v rámci brněnských škol, ČR i partnerských měst) připravit metodiku pro řízení takových škol a vytipovat vhodné školy v různých částech Brna pro realizaci pilotních aktivit
 • B1.3 Zavést metodiku do praxe ve spolupráci s vytipovanými školami a městem
 • B1.4 Ve spolupráci s JMK zvýšit počet dvojjazyčných gymnázií
Dílčí cíl C
Podpořit přítomnost brněnských firem v zahraničí
Priorita C1
Aktivně propagovat a posilovat pozici brněnských firem v zahraničí
 • C1.1 Zmapovat přítomnost brněnských firem v zahraničí (tzn. firem, které mají pobočky nebo stálé zástupce v cizině)
 • C1.2 Ve spolupráci s firmami a dalšími partnery (JMK, komorami, CzechInvestem, JIC a dalšími institucemi v regionu) vytvořit program / nástroje pro podporu a propagaci brněnských firem v zahraničí
 • C1.3 Podporovat obchodní mise, které firmám z Brna a JMK usnadňují vstup na nové zahraniční trhy
Dílčí cíl D
Podpořit přítomnost zahraničních firem s vyšší přidanou hodnotou doplňující inovační ekosystém města
Dílčí cíl D1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený na zahraniční investory
 • D1.1 Vytvořit systém „ambasadorů“ Brna v zahraničí (manažeři, studenti, cizinci, kteří pracovali v Brně)
 • D1.2 Plně využít potenciálu BVV a mezinárodních veletrhů pro lákaní investorů do Brna
 • D1.3 Zvýšit počet zahraničních konzulátů v Brně
 • D1.4 Využít potenciálu zastoupení ČR v zahraničí (velvyslanectví, CzechInvest, CzechTrade, Česká centra)
Dílčí cíl E
Získat a umístit do Brna středně důležitou mezinárodní instituci EU nebo OSN
Priorita E1
Propagovat Brno jako město s velkým tvůrčím potenciálem důležitého středoevropského centra
 • E1.1 Ve spolupráci s JMK vyzvednout profil Brna a zajistit jeho aktivnější propagaci v Bruselu
 • E1.2 Vyzvednout profil Brna a zajistit jeho aktivnější propagaci ze státní úrovně (vláda, ministerstva, které následně propagují ČR v zahraničí)
Dílčí cíl F
Zajistit efektivní spolupráci města Brna se zahraničními partnery
Priorita F1
Posílit informovanost a praktickou využitelnost zkušeností města Brna ze zahraniční spolupráce
 • F1.1 Systematizovat a průběžně aktualizovat informace o mezinárodních projektech města, vč. informací o praktických výstupech projektů
 • F1.2 Rozšířit a průběžně aktualizovat přehled spolupráce města v rámci mezinárodních sítí vč. informací o praktických výstupech těchto aktivit
 • F1.3 Rozšířit a průběžně aktualizovat přehled spolupráce města s partnerskými městy vč. informací o praktických výstupech těchto aktivit
 • F1.4 Podporovat zapojení města Brna do mezinárodních projektů spojených s tématy dlouhodobé strategie města přinášejících konkrétní výstupy aplikovatelné do fungování města
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Zajímavé a chválihodné!
Reakce
Děkuji!
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".