Hodnota: Mezinárodní město
Primární cíl: Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií
Dílčí cíl A
Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru pro přijímání a integraci cizinců
Priorita A1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený za zahraniční talenty
 • A1.1 Rozvíjet Talent Attraction Management (ve spolupráci města Brna, hospodářské komory, JMK, JIC, firem a dalších subjektů)
 • A1.2 Posílit a aktivně využívat značku Brnoregion prostřednictvím vhodných kanálů
 • A1.3 Využít potenciálu zastoupení ČR v zahraničí (velvyslanectví, CzchInvest, CzechTrade, Česká centra apod.)
Priorita A2
Usnadnit úřední formality
 
 • A2.1 Zmapovat cílovou skupinu, zpracovat analýzu potřeb cizinců a navrhnout vhodnou formu řešení
 • (oficiální místo, kde přijíždějící cizinec může vyřídit všechny formality spojené s pobytem v ČR/Brně) na webu chybí
 • A2.3 Zlepšit spolupráci města Brna a městských částí při poskytování služeb cizincům
 • A2.4 Zlepšit komunikační schopnosti městských úředníků v angličtině
 • A2.5 Zavést navigační systém v anglickém jazyce ve veřejných institucích
Priorita A3
Podpořit dlouhodobou integraci cizinců v Brně
 • A3.1 Zmapovat aktuální trendy a příklady dobré praxe zahraničních partnerských měst v oblasti strategií integrace cizinců (vč. např. působení města v oblasti výuky místního jazyka apod.)
 • A3.2 Zmapovat aktuální problémy, se kterými se potýkají cizinci dlouhodobě žijící v Brně
 • A3.3 Vytvořit celkovou strategii integrace cizinců všech kategorií vč. návrhu společného postupu všech aktérů
 • A3.4 Formalizovat a prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi, které jsou aktivní v oblasti přijímání a integrace cizinců
 • A3.5 Zapojit městské části do procesu integrace cizinců
Priorita A4
Posílit pozitivní image cizinců žijících a pracujících v Brně
 • A4.1 Podpořit PR aktivity směřující k propagaci úspěšných expatů a jejich přínosu pro město
 • A4.2 Vytvořit nástroje na podporu a ocenění úspěšných expatů ze strany města
Dílčí cíl B
Posílit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce
Priorita B1
Zvýšit počet škol se zvláštním programem výuky dětí cizinců v češtině nebo výuky v cizím jazyce
 • B1.1 Zmapovat aktivity základních škol a školek v oblasti výuky cizinců v češtině a výuky v cizích jazycích
 • B1.2 Ve spolupráci s odborníky s potřebnou expertizou (v rámci brněnských škol, ČR i partnerských měst) připravit metodiku pro řízení takových škol a vytipovat vhodné školy v různých částech Brna pro realizaci pilotních aktivit
 • B1.3 Zavést metodiku do praxe ve spolupráci s vytipovanými školami a městem
 • B1.4 Ve spolupráci s JMK zvýšit počet dvojjazyčných gymnázií
Dílčí cíl C
Podpořit přítomnost brněnských firem v zahraničí
Priorita C1
Aktivně propagovat a posilovat pozici brněnských firem v zahraničí
 • C1.1 Zmapovat přítomnost brněnských firem v zahraničí (tzn. firem, které mají pobočky nebo stálé zástupce v cizině)
 • C1.2 Ve spolupráci s firmami a dalšími partnery (JMK, komorami, CzechInvestem, JIC a dalšími institucemi v regionu) vytvořit program / nástroje pro podporu a propagaci brněnských firem v zahraničí
 • C1.3 Podporovat obchodní mise, které firmám z Brna a JMK usnadňují vstup na nové zahraniční trhy
Dílčí cíl D
Podpořit přítomnost zahraničních firem s vyšší přidanou hodnotou doplňující inovační ekosystém města
Dílčí cíl D1
Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený na zahraniční investory
 • D1.1 Vytvořit systém „ambasadorů“ Brna v zahraničí (manažeři, studenti, cizinci, kteří pracovali v Brně)
 • D1.2 Plně využít potenciálu BVV a mezinárodních veletrhů pro lákaní investorů do Brna
 • D1.3 Zvýšit počet zahraničních konzulátů v Brně
 • D1.4 Využít potenciálu zastoupení ČR v zahraničí (velvyslanectví, CzechInvest, CzechTrade, Česká centra)
Dílčí cíl E
Získat a umístit do Brna středně důležitou mezinárodní instituci EU nebo OSN
Priorita E1
Propagovat Brno jako město s velkým tvůrčím potenciálem důležitého středoevropského centra
 • E1.1 Ve spolupráci s JMK vyzvednout profil Brna a zajistit jeho aktivnější propagaci v Bruselu
 • E1.2 Vyzvednout profil Brna a zajistit jeho aktivnější propagaci ze státní úrovně (vláda, ministerstva, které následně propagují ČR v zahraničí)
Dílčí cíl F
Zajistit efektivní spolupráci města Brna se zahraničními partnery
Priorita F1
Posílit informovanost a praktickou využitelnost zkušeností města Brna ze zahraniční spolupráce
 • F1.1 Systematizovat a průběžně aktualizovat informace o mezinárodních projektech města, vč. informací o praktických výstupech projektů
 • F1.2 Rozšířit a průběžně aktualizovat přehled spolupráce města v rámci mezinárodních sítí vč. informací o praktických výstupech těchto aktivit
 • F1.3 Rozšířit a průběžně aktualizovat přehled spolupráce města s partnerskými městy vč. informací o praktických výstupech těchto aktivit
 • F1.4 Podporovat zapojení města Brna do mezinárodních projektů spojených s tématy dlouhodobé strategie města přinášejících konkrétní výstupy aplikovatelné do fungování města
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Zajímavé a chválihodné!