Projekty

Mateřská škola v Holáskách

O vzdělání je třeba pečovat nejen na univerzitní či středoškolské půdě, ale už u těch nejmenších. Výstavba mateřských (i základních) škol se chystá hned v několika brněnských lokalitách. V Sadové již znají vítězný návrh vzešlý z urbanisticko-architektonické soutěže, obyvatelům Bystrce zase značně uleví plánovaná nová školka v lokalitě Nad Dědinou. Z nedostatkem mateřských škol bojují také v Holáskách. Zde v současnosti probíhá stavební řízení, poté by se školka měla začít stavět, přičemž hotovo bude nejpozději v roce 2026. O názvu nové MŠ se ještě jedná, zřejmě však bude odkazovat na holáseckého rodáka Tomáše Krumla, jenž za druhé světové války bojoval jako stíhací pilot v bitvě o Británii.

"Czech online" – čeština pro specifické účely

Naučit se česky není pro cizince žádná sranda. Rozhodně tedy existují jednodušší jazyky. Avšak nic naplat, pokud se cizinci chtějí v Brně uplatnit, rozhodně jim znalost úředního jazyka přijde vhod. Proto Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity připravuje ojedinělý mezinárodní projekt "Czech online" – čeština pro specifické účely. Na projektu se vedle brněnské vzdělávací instituce podílí také Česká a slovenská asociace jazykových center (CASAJC), grafické studio Formata a partneři z Rakouska (Fachhochschule Burgenland) a Polska (Slezská univerzita v Katovicích). Na webovém portálu, který bude přístupný zdarma, naleznou zájemci kurzy každodenní češtiny na úrovni A1/A2 a tři moduly jazyka pro specifické účely: lékařskou češtinu, právní a právnickou češtinu a češtinu pro obchodníky a ekonomy.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Vzdělané univerzitní město
Projekty

Dostupné a otevřené vzdělání pro všechny a na všech stupních

Vize Brna v této oblasti usiluje o vzdělání, které bude na všech jeho stupních kvalitní, inkluzivní a dostupné všem a v každém věku. Plán proto chce posílit otevřenost ať už univerzit, středních nebo základních škol vůči veřejnosti a posilovat jejich vzájemnou spolupráci.
Seznamte se s jasně daným desetiletým plánem, jak vytvořit podmínky pro dostupné a otevřené vzdělání pro všechny a na všech stupních.
Primární cíl: Prosazovat kvalitní a dostupné vzdělávání všem na všech jeho stupních
Dílčí cíl A
Zajistit kvalitní a dostupné a vzdělávání všem dětem na úrovni mateřských a základních škol
Priorita A1
Flexibilně přizpůsobit kapacity MŠ a ZŠ poptávce s ohledem na demografický vývoj
Priorita A2
Rozvíjet vybrané kompetence dětí a žáků
Priorita A3
Vytvářet podmínky pro podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu nadaných dětí a žáků
Priorita A4
Posílit odborný a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků
Dílčí cíl B
Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu
Priorita B1
Posílit komunikaci a spolupráci s rodiči
Dílčí cíl C
Flexibilně a smysluplně spolupracovat na koncepci oborů středního vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce
Priorita C1
Zajistit kvalitní kariérové poradenství pro smysluplnou volbu povolání
Dílčí cíl D
Zvýšit kvalitu a internacionalizaci brněnských univerzit a vysokých škol
Priorita D1
Zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělání v Brně
Priorita D2
Podporovat lákání akademických pracovníků ze zahraničí
Priorita D3
Podporovat lákání studentů ze zahraničí
Dílčí cíl E
Posílit otevřenost akademické sféry a pozici univerzit jako otevřených center vzdělanosti
Priorita E1
Posílit vazbu univerzit na veřejnou sféru (veřejnost, město, kraj)
Priorita E2
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na střední a základní školy
Priorita E3
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na zaměstnavatele (zejm. privátní sektor)
Dílčí cíl F
Zajistit kvalitní a dostupné zájmové a neformální vzdělávání
Priorita F1
Zajistit dostatečnou nabídku kvalitního zájmového a neformálního vzdělávání dostupného pro všechny děti a žáky
Priorita F2
Podpořit a rozvíjet trans-generační učení
Dílčí cíl G
Podpořit celoživotní učení
Priorita G1
Zvýšit počet obyvatel města zapojených do celoživotního učení