Hodnota: Vzdělané univerzitní město
Primární cíl: Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na všech jeho stupních
Dílčí cíl A
Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol
Priorita A1
Flexibilně přizpůsobit kapacity MŠ a ZŠ poptávce s ohledem na demografický vývoj
 • A1.1 Zajistit odpovídající kapacity MŠ
 • A1.2 Zajistit odpovídající kapacity ZŠ
 • A1.3 Podpořit elektronický zápis do MŠ a ZŠ
Priorita A2
Rozvíjet vybrané kompetence dětí a žáků
 • A2.1 Rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost a pregramotnost ve školách
 • A2.2 Podporovat přírodní vědy a polytechnické vzdělávání ve školách s využitím spolupráce škol se SŠ a VŠ
 • A2.3 Podporovat aktivity prosociálního a občanského rozvoje dětí a žáků (př. školní parlamenty, kroužky sociálního rozvoje apod.)
Priorita A3
Vytvářet podmínky pro podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu nadaných dětí a žáků
 • A3.1 Udržet a posílit stávající poradenská pracoviště ve školách
 • A3.2 Zajistit týmovou podporu nadaných dětí a žáků
Priorita A4
Posílit odborný a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků
 • A4.1 Realizovat kvalitního vzdělávání pedagogických pracovníků
 • A4.2 Realizovat kvalitní vzdělávání vedoucích pracovníků škol
 • A4.3 Posílit spolupráci subjektů, které se zabývají poradenstvím a dalšími aktivitami v oblasti vzdělávání v rámci platformy spolupráce
Dílčí cíl B
Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu
Priorita B1
Posílit komunikaci a spolupráci s rodiči
 • B1.1 Zajišťovat informovanost rodičů a posilovat roli rodičů jako partnerů školy
 • B1.2 Systematicky zapojovat rodiče do vzdělávání dětí a žáků
 • B1.3 Posilovat kompetence pedagogů v oblasti spolupráce se zákonnými zástupci na základě vzájemného respektu a odpovědnosti za rozvoj dítěte a žáka
Dílčí cíl C
Flexibilně a smysluplně koncipovat obory středního vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce
Priorita C1
Zajistit kvalitní kariérové poradenství pro smysluplnou volbu povolání
 • C1.1 Podpořit kvalitní kariérové poradenství na základních a středních školách
 • C1.2 Zajistit přenos informací od zřizovatelů středních škol o úspěšnosti žáků na středních školách
 • C1.3 Posílit spolupráci středních škol a jejich zřizovatelů se zaměstnavateli
 • C1.4 Posílit spolupráci středních škol s výzkumnými a univerzitními pracovišti
Dílčí cíl D
Zvýšit kvalitu a internacionalizaci brněnských univerzit a vysokých škol
Priorita D1
Zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělání v Brně
 • D1.1 Opatření pro zlepšení kvality výuky a následně rankingu (bude upřesněno)
Priorita D2
Podporovat lákání akademických pracovníků ze zahraničí
 • D2.1 Podpořit a provázat programy na lákání akademických pracovníků ze zahraničí (vytvořit komplexní systém podpory ze strany VŠ, města a kraje)
 • D2.2 Vytvořit podmínky pro působení akademických pracovníků ze zahraničí v Brně (tzv. welcome services)
Priorita D3
Podporovat lákání studentů ze zahraničí
 • D3.1 Zvýšit počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce
 • D3.2 Podpořit a provázat programy na lákání studentů ze zahraničí (vytvořit komplexní systém podpory ze strany VŠ, města a kraje)
 • D3.3 Vytvořit podmínky pro kvalitnější život studentů ze zahraničí v Brně (tzv. welcome services)
Dílčí cíl E
Posílit otevřenost akademické sféry a pozici univerzit jako otevřených center vzdělanosti
Priorita E1
Posílit vazbu univerzit na veřejnou sféru (veřejnost, město, kraj)
 • E1.1 Zapojit město a veřejnost do popularizačních aktivit univerzit a vysokých škol
 • E1.2 Otevřít vybrané mezinárodní přednášky akademických pracovníků široké veřejnosti
 • E1.3 Zapojit studenty do aktivit města
 • E1.4 Vytvořit přehled odborníků a výsledků výzkumů VŠ, které lze využít pro rozvoj města
 • E1.5 Podporovat společné projekty univerzit a městských firem
Priorita E2
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na střední a základní školy
 • E2.1 Posílit spolupráci a propagaci univerzit, vědeckých center a pracovišť směřovanou na střední a základní školy
Priorita E3
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na zaměstnavatele (zejm. privátní sektor)
 • E3.1 Podporovat kariérní a poradenství na VŠ propojené s nabídkou a požadavky zaměstnavatelů v Brně / BMO
 • E3.2 Propojit existující infrastrukturu vědeckých a výzkumných center s potřebami zaměstnavatelů
Dílčí cíl F
Zajistit kvalitní a dostupné zájmové a neformální vzdělávání
Priorita F1
Zajistit dostatečnou nabídku kvalitního zájmového a neformálního vzdělávání dostupného pro všechny děti a žáky
 • F1.1 Doplnit možnosti škol v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v komplexním rozvoji talentu a nadání dětí a žáků
 • F1.2 Zajistit dostatečnou nabídku smysluplných aktivit pro děti a žáky v době hlavních prázdnin
Priorita F2
Podpořit a rozvíjet trans-generační učení
 • F2.1 Zmapovat a využít existující příklady dobré praxe v oblasti trans-generačního učení
 • F2.2 Rozvíjet „komunitní učení“ (společné programy pro různé cílové skupiny)
Dílčí cíl G
Podpořit celoživotní učení
Priorita G1
Zvýšit počet obyvatel města zapojených do celoživotního učení
 • G1.1 Rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání v příspěvkových organizacích města a ve školách jako v přirozených komunitních centrech
 • G1.2 Posílit propagaci nabídky celoživotního učení
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Velmi potřebné a kvalitní cíle, jejich naplnění bude ale zejména úkolem univerzit, a jejich vysoká autonomie může v některých bodech situaci spíše komplikovat. Zejména v oblasti zvýšení počtu zahraničních studentů budou potřebné zásadní změny koncepce zejména doktorského studia, které je však plně v gesci jednotlivých fakult a ústavů. Na druhou stranu i pouhé nabídnutí řešení může přinést velký posun.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Priorita A4 Posílit odborný a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků A4.1 Realizovat kvalitního vzdělávání pedagogických pracovníků A4.2 Realizovat kvalitní vzdělávání vedoucích pracovníků škol A4.3 Posílit spolupráci subjektů, které se zabývají poradenstvím a dalšími aktivitami v oblasti vzdělávání v rámci platformy spolupráce Hezky se to píše, leč když na \"pajdák\" chodí ti, které nepřijali jinam, je to jen vize... A když jít do školství musí pro každého soudného člověka za trest, když důležitější než dovednosti a odbornost je sluníčkářská angažovanost, když učitel nemůže žáka, (… ČÁST KOMENTÁŘE NEZOBRAZENA Z DŮVODU NEVHODNÉHO OBSAHU) už pomalu ani napomenout, tak je nasnadě, že zlepšení se konat jen tak nebude... Subjekty přiživující se na školství je snad škoda zmiňovat. Obecně ke školství si dovolím poukázat, že není ku prospěchu věci, aby měl maturitu každý, i žáci, kteří by pár desítek let zpět zvládli sotva pomocnou základní školu. Lidé neschopní pochopit složený úrok či neznalí, kdy začala a kdy skončila která světová válka, nemají ve zdravé společnosti na středoškolské vzdělání šanci. Všude je nedostatek řemeslníků, ale učňovské školství je místo propagace dehonestováno. Tímto směrem by se mělo město vydat, ne degradací školství tím, že maturitu/titul bude mít každý blbec, který pak stejně bude pro pracovní trh nepoužitelný a neuplatnitelný. Zejména Masarykova univerzita je odstrašujícím příkladem, jak mohou plevelné obory degradovat školství a jak je odkaz tohoto vzdělance popliváván.