Projekty

Mezinárodní studentská soutěž MUNISS

Mezinárodní studentskou soutěž, pořádaná Masarykovou univerzitou ve spolupráci s Brnem, poskytuje studentům možnost využít svých nápadů a vizí a představit je zástupcům měst Brno a Bratislava. Studenti spolupracují v mezinárodních týmech, diskutují s odborníky na témata zadaná městy a ti nejlepší obdrží finanční odměnu. Letošním tématem byla „Proměna města v čase“ u lokalit Špitálka, Kraví hora a Jižní centrum. Studentské projekty se stanou součástí podkladů pro mezinárodní ideovou urbanistickou soutěž na oblast Špitálky. Mezinárodní studentská soutěž MUNISS bude pokračovat i příští rok, studenti se do ní mohou hlásit od října. Jedním z nejúspěšnějších projektů, který vzešel z nápadů studentů MUNISS, je Brno iD. E-shop služeb města byl spuštěn v roce 2016 pro elektronické šalinkarty, nyní obsahuje i platbu za odpady, turistickou kartu a možnost hlasovat v participativním rozpočtu města „Dáme na vás“. V plánu je i prodej lístků do městských sportovišť, vstupenek do kulturních institucí, propojení se systémem knihovny atd.

Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ

Doučování a mentorská práce probíhá v rámci projektu na 68 brněnských základních školách, ve spolupráci se 7 organizacemi neformálního vzdělávání. Aktivita je vysoce ceněna nejen školami a rodiči, ale i samotnými žáky a dále tak rozvíjí úspěšnou mentorskou práci zahájenou roku 2014. Na školách se mohou žáci všech ročníků zapojit i do kroužků sociálního rozvoje a aktivního občanství. Kroužky přiměřeně věku dětí využívají skupinové práce, diskuze, hraní rolí či práci s textem. U dětí se tak rozvíjí schopnost vyjednávání, písemné argumentace, prezentace i kritického myšlení. Některé školy mají i svůj žákovský parlament. Zapojené školy také poskytují žákům kariérové poradenství, rozvíjejí spolupráci se středními školami a zaměstnavateli. Zvýšená péče je v projektu věnována školám s velkým počtem znevýhodněných žáků. Tyto školy se mj. zaměřují na spolupráci s rodiči, zejména na podporu jejich motivace ke vzdělání.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Vzdělané univerzitní město
Projekty

Dostupné a otevřené vzdělání pro všechny a na všech stupních

Vize Brna v této oblasti usiluje o vzdělání, které bude na všech jeho stupních kvalitní, inkluzivní a dostupné všem a v každém věku. Plán proto chce posílit otevřenost ať už univerzit, středních nebo základních škol vůči veřejnosti a posilovat jejich vzájemnou spolupráci.
Seznamte se s jasně daným desetiletým plánem, jak vytvořit podmínky pro dostupné a otevřené vzdělání pro všechny a na všech stupních.
Primární cíl: Prosazovat kvalitní a dostupné vzdělávání všem na všech jeho stupních
Dílčí cíl A
Zajistit kvalitní a dostupné a vzdělávání všem dětem na úrovni mateřských a základních škol
Priorita A1
Flexibilně přizpůsobit kapacity MŠ a ZŠ poptávce s ohledem na demografický vývoj
Priorita A2
Rozvíjet vybrané kompetence dětí a žáků
Priorita A3
Vytvářet podmínky pro podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu nadaných dětí a žáků
Priorita A4
Posílit odborný a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků
Dílčí cíl B
Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu
Priorita B1
Posílit komunikaci a spolupráci s rodiči
Dílčí cíl C
Flexibilně a smysluplně spolupracovat na koncepci oborů středního vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce
Priorita C1
Zajistit kvalitní kariérové poradenství pro smysluplnou volbu povolání
Dílčí cíl D
Zvýšit kvalitu a internacionalizaci brněnských univerzit a vysokých škol
Priorita D1
Zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělání v Brně
Priorita D2
Podporovat lákání akademických pracovníků ze zahraničí
Priorita D3
Podporovat lákání studentů ze zahraničí
Dílčí cíl E
Posílit otevřenost akademické sféry a pozici univerzit jako otevřených center vzdělanosti
Priorita E1
Posílit vazbu univerzit na veřejnou sféru (veřejnost, město, kraj)
Priorita E2
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na střední a základní školy
Priorita E3
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na zaměstnavatele (zejm. privátní sektor)
Dílčí cíl F
Zajistit kvalitní a dostupné zájmové a neformální vzdělávání
Priorita F1
Zajistit dostatečnou nabídku kvalitního zájmového a neformálního vzdělávání dostupného pro všechny děti a žáky
Priorita F2
Podpořit a rozvíjet trans-generační učení
Dílčí cíl G
Podpořit celoživotní učení
Priorita G1
Zvýšit počet obyvatel města zapojených do celoživotního učení