Hodnota: Vzdělané univerzitní město
Primární cíl: Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na všech jeho stupních
Dílčí cíl A
Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol
Priorita A1
Flexibilně přizpůsobit kapacity MŠ a ZŠ poptávce s ohledem na demografický vývoj
 • A1.1 Zajistit odpovídající kapacity MŠ
 • A1.2 Zajistit odpovídající kapacity ZŠ
 • A1.3 Podpořit elektronický zápis do MŠ a ZŠ
Priorita A2
Rozvíjet vybrané kompetence dětí a žáků
 • A2.1 Rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost a pregramotnost ve školách
 • A2.2 Podporovat přírodní vědy a polytechnické vzdělávání ve školách s využitím spolupráce škol se SŠ a VŠ
 • A2.3 Podporovat aktivity prosociálního a občanského rozvoje dětí a žáků (př. školní parlamenty, kroužky sociálního rozvoje apod.)
Priorita A3
Vytvářet podmínky pro podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu nadaných dětí a žáků
 • A3.1 Udržet a posílit stávající poradenská pracoviště ve školách
 • A3.2 Zajistit týmovou podporu nadaných dětí a žáků
Priorita A4
Posílit odborný a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků
 • A4.1 Realizovat kvalitního vzdělávání pedagogických pracovníků
 • A4.2 Realizovat kvalitní vzdělávání vedoucích pracovníků škol
 • A4.3 Posílit spolupráci subjektů, které se zabývají poradenstvím a dalšími aktivitami v oblasti vzdělávání v rámci platformy spolupráce
Dílčí cíl B
Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu
Priorita B1
Posílit komunikaci a spolupráci s rodiči
 • B1.1 Zajišťovat informovanost rodičů a posilovat roli rodičů jako partnerů školy
 • B1.2 Systematicky zapojovat rodiče do vzdělávání dětí a žáků
 • B1.3 Posilovat kompetence pedagogů v oblasti spolupráce se zákonnými zástupci na základě vzájemného respektu a odpovědnosti za rozvoj dítěte a žáka
Dílčí cíl C
Flexibilně a smysluplně koncipovat obory středního vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce
Priorita C1
Zajistit kvalitní kariérové poradenství pro smysluplnou volbu povolání
 • C1.1 Podpořit kvalitní kariérové poradenství na základních a středních školách
 • C1.2 Zajistit přenos informací od zřizovatelů středních škol o úspěšnosti žáků na středních školách
 • C1.3 Posílit spolupráci středních škol a jejich zřizovatelů se zaměstnavateli
 • C1.4 Posílit spolupráci středních škol s výzkumnými a univerzitními pracovišti
Dílčí cíl D
Zvýšit kvalitu a internacionalizaci brněnských univerzit a vysokých škol
Priorita D1
Zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělání v Brně
 • D1.1 Opatření pro zlepšení kvality výuky a následně rankingu (bude upřesněno)
Priorita D2
Podporovat lákání akademických pracovníků ze zahraničí
 • D2.1 Podpořit a provázat programy na lákání akademických pracovníků ze zahraničí (vytvořit komplexní systém podpory ze strany VŠ, města a kraje)
 • D2.2 Vytvořit podmínky pro působení akademických pracovníků ze zahraničí v Brně (tzv. welcome services)
Priorita D3
Podporovat lákání studentů ze zahraničí
 • D3.1 Zvýšit počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce
 • D3.2 Podpořit a provázat programy na lákání studentů ze zahraničí (vytvořit komplexní systém podpory ze strany VŠ, města a kraje)
 • D3.3 Vytvořit podmínky pro kvalitnější život studentů ze zahraničí v Brně (tzv. welcome services)
Dílčí cíl E
Posílit otevřenost akademické sféry a pozici univerzit jako otevřených center vzdělanosti
Priorita E1
Posílit vazbu univerzit na veřejnou sféru (veřejnost, město, kraj)
 • E1.1 Zapojit město a veřejnost do popularizačních aktivit univerzit a vysokých škol
 • E1.2 Otevřít vybrané mezinárodní přednášky akademických pracovníků široké veřejnosti
 • E1.3 Zapojit studenty do aktivit města
 • E1.4 Vytvořit přehled odborníků a výsledků výzkumů VŠ, které lze využít pro rozvoj města
 • E1.5 Podporovat společné projekty univerzit a městských firem
Priorita E2
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na střední a základní školy
 • E2.1 Posílit spolupráci a propagaci univerzit, vědeckých center a pracovišť směřovanou na střední a základní školy
Priorita E3
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na zaměstnavatele (zejm. privátní sektor)
 • E3.1 Podporovat kariérní a poradenství na VŠ propojené s nabídkou a požadavky zaměstnavatelů v Brně / BMO
 • E3.2 Propojit existující infrastrukturu vědeckých a výzkumných center s potřebami zaměstnavatelů
Dílčí cíl F
Zajistit kvalitní a dostupné zájmové a neformální vzdělávání
Priorita F1
Zajistit dostatečnou nabídku kvalitního zájmového a neformálního vzdělávání dostupného pro všechny děti a žáky
 • F1.1 Doplnit možnosti škol v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v komplexním rozvoji talentu a nadání dětí a žáků
 • F1.2 Zajistit dostatečnou nabídku smysluplných aktivit pro děti a žáky v době hlavních prázdnin
Priorita F2
Podpořit a rozvíjet trans-generační učení
 • F2.1 Zmapovat a využít existující příklady dobré praxe v oblasti trans-generačního učení
 • F2.2 Rozvíjet „komunitní učení“ (společné programy pro různé cílové skupiny)
Dílčí cíl G
Podpořit celoživotní učení
Priorita G1
Zvýšit počet obyvatel města zapojených do celoživotního učení
 • G1.1 Rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání v příspěvkových organizacích města a ve školách jako v přirozených komunitních centrech
 • G1.2 Posílit propagaci nabídky celoživotního učení
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Velmi potřebné a kvalitní cíle, jejich naplnění bude ale zejména úkolem univerzit, a jejich vysoká autonomie může v některých bodech situaci spíše komplikovat. Zejména v oblasti zvýšení počtu zahraničních studentů budou potřebné zásadní změny koncepce zejména doktorského studia, které je však plně v gesci jednotlivých fakult a ústavů. Na druhou stranu i pouhé nabídnutí řešení může přinést velký posun.
Reakce
Ano, doktorské studium je v gesci jednotlivých fakult, ale minimálně na MU se pracuje na standardech dle mezinárodní praxe, které by se měly do doktorského studia napříč fakultami implementovat (např. v oblastech náboru PhD studentů, práce se supervizorem apod.).
Jan Fiala
30. 6. 2018
Priorita A4 Posílit odborný a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků A4.1 Realizovat kvalitního vzdělávání pedagogických pracovníků A4.2 Realizovat kvalitní vzdělávání vedoucích pracovníků škol A4.3 Posílit spolupráci subjektů, které se zabývají poradenstvím a dalšími aktivitami v oblasti vzdělávání v rámci platformy spolupráce Hezky se to píše, leč když na "pajdák" chodí ti, které nepřijali jinam, je to jen vize... A když jít do školství musí pro každého soudného člověka za trest, když důležitější než dovednosti a odbornost je sluníčkářská angažovanost, když učitel nemůže žáka, (… ČÁST KOMENTÁŘE NEZOBRAZENA Z DŮVODU NEVHODNÉHO OBSAHU) už pomalu ani napomenout, tak je nasnadě, že zlepšení se konat jen tak nebude... Subjekty přiživující se na školství je snad škoda zmiňovat. Obecně ke školství si dovolím poukázat, že není ku prospěchu věci, aby měl maturitu každý, i žáci, kteří by pár desítek let zpět zvládli sotva pomocnou základní školu. Lidé neschopní pochopit složený úrok či neznalí, kdy začala a kdy skončila která světová válka, nemají ve zdravé společnosti na středoškolské vzdělání šanci. Všude je nedostatek řemeslníků, ale učňovské školství je místo propagace dehonestováno. Tímto směrem by se mělo město vydat, ne degradací školství tím, že maturitu/titul bude mít každý blbec, který pak stejně bude pro pracovní trh nepoužitelný a neuplatnitelný. Zejména Masarykova univerzita je odstrašujícím příkladem, jak mohou plevelné obory degradovat školství a jak je odkaz tohoto vzdělance popliváván.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".