Projekty

Mezinárodní studentská soutěž MUNISS

Mezinárodní studentskou soutěž, pořádaná Masarykovou univerzitou ve spolupráci s Brnem, poskytuje studentům možnost využít svých nápadů a vizí a představit je zástupcům měst Brno a Bratislava. Studenti spolupracují v mezinárodních týmech, diskutují s odborníky na témata zadaná městy a ti nejlepší obdrží finanční odměnu. Letošním tématem byla „Proměna města v čase“ u lokalit Špitálka, Kraví hora a Jižní centrum. Studentské projekty se stanou součástí podkladů pro mezinárodní ideovou urbanistickou soutěž na oblast Špitálky. Mezinárodní studentská soutěž MUNISS bude pokračovat i příští rok, studenti se do ní mohou hlásit od října. Jedním z nejúspěšnějších projektů, který vzešel z nápadů studentů MUNISS, je Brno iD. E-shop služeb města byl spuštěn v roce 2016 pro elektronické šalinkarty, nyní obsahuje i platbu za odpady, turistickou kartu a možnost hlasovat v participativním rozpočtu města „Dáme na vás“. V plánu je i prodej lístků do městských sportovišť, vstupenek do kulturních institucí, propojení se systémem knihovny atd.

Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ

Doučování a mentorská práce probíhá v rámci projektu na 68 brněnských základních školách, ve spolupráci se 7 organizacemi neformálního vzdělávání. Aktivita je vysoce ceněna nejen školami a rodiči, ale i samotnými žáky a dále tak rozvíjí úspěšnou mentorskou práci zahájenou roku 2014. Na školách se mohou žáci všech ročníků zapojit i do kroužků sociálního rozvoje a aktivního občanství. Kroužky přiměřeně věku dětí využívají skupinové práce, diskuze, hraní rolí či práci s textem. U dětí se tak rozvíjí schopnost vyjednávání, písemné argumentace, prezentace i kritického myšlení. Některé školy mají i svůj žákovský parlament. Zapojené školy také poskytují žákům kariérové poradenství, rozvíjejí spolupráci se středními školami a zaměstnavateli. Zvýšená péče je v projektu věnována školám s velkým počtem znevýhodněných žáků. Tyto školy se mj. zaměřují na spolupráci s rodiči, zejména na podporu jejich motivace ke vzdělání.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Vzdělané univerzitní město
Projekty

Dostupné a otevřené vzdělání pro všechny a na všech stupních

Vize Brna v této oblasti usiluje o vzdělání, které bude na všech jeho stupních kvalitní, inkluzivní a dostupné všem a v každém věku. Plán proto chce posílit otevřenost ať už univerzit, středních nebo základních škol vůči veřejnosti a posilovat jejich vzájemnou spolupráci.
Seznamte se s jasně daným desetiletým plánem, jak vytvořit podmínky pro dostupné a otevřené vzdělání pro všechny a na všech stupních.
Primární cíl: Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na všech jeho stupních
Dílčí cíl A
Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol
Priorita A1
Flexibilně přizpůsobit kapacity MŠ a ZŠ poptávce s ohledem na demografický vývoj
Zodpovědnost: OŠMT, OI
 • A1.1 Zajistit odpovídající kapacity MŠ (průběžně – OŠMT)
 • A1.2 Zajistit odpovídající kapacity ZŠ (průběžně – OŠMT)
 • A1.3 Podpořit elektronický zápis do MŠ a ZŠ (průběžně – OŠMT)
Priorita A2
Rozvíjet vybrané kompetence dětí a žáků
Zodpovědnost: OŠMT, školy
 • A2.1 Rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost a pregramotnost ve školách (průběžně – OŠMT, školy)
 • A2.2 Podporovat přírodní vědy a polytechnické vzdělávání ve školách s využitím spolupráce škol se SŠ a VŠ a dalšími subjekty (průběžně – OŠMT, školy, FabLab, Bioskop)
 • A2.3 Podporovat aktivity prosociálního a občanského rozvoje dětí a žáků (př. školní parlamenty, kroužky sociálního rozvoje apod.) (průběžně – OŠMT, školy)
Priorita A3
Vytvářet podmínky pro podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu nadaných dětí a žáků
Zodpovědnost: MŠMT, školy, OŠMT
 • A3.1 Udržet a posílit stávající poradenská pracoviště ve školách (průběžně – OŠMT, školy)
 • A3.2 Zajistit týmovou podporu nadaných dětí a žáků (průběžně – OŠMT, školy)
Priorita A4
Posílit odborný a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků
Zodpovědnost: MŠMT, školy, vzdělavatelé, OŠMT
 • A4.1 Realizovat kvalitního vzdělávání pedagogických pracovníků (průběžně – OŠMT, školy)
 • A4.2 Realizovat kvalitní vzdělávání vedoucích pracovníků škol (průběžně – OŠMT, školy)
 • A4.3 Posílit spolupráci subjektů, které se zabývají poradenstvím a dalšími aktivitami v oblasti vzdělávání v rámci platformy spolupráce (průběžně – OŠMT)
Dílčí cíl B
Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu
Priorita B1
Posílit komunikaci a spolupráci s rodiči
Zodpovědnost: školy, vzdělavatelé, OŠMT
 • B1.1 Zajišťovat informovanost rodičů a posilovat roli rodičů jako partnerů školy (průběžně – OŠMT, školy)
 • B1.2 Systematicky zapojovat rodiče do vzdělávání dětí a žáků (průběžně – školy)
 • B1.3 Posilovat kompetence pedagogů v oblasti spolupráce se zákonnými zástupci na základě vzájemného respektu a odpovědnosti za rozvoj dítěte a žáka (průběžně – OŠMT, školy)
Dílčí cíl C
Flexibilně a smysluplně koncipovat obory středního vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce
Priorita C1
Zajistit kvalitní kariérové poradenství pro smysluplnou volbu povolání
Zodpovědnost: školy, JKM, zaměstnavatelé, univerzity (kariérní centra)
 • C1.1 Podpořit kvalitní kariérové poradenství na základních a středních školách (do 2020 – OŠMT)
 • C1.2 Zajistit přenos informací od zřizovatelů středních škol o úspěšnosti žáků na středních školách (průběžně – OŠ JMK)
 • C1.3 Posílit spolupráci středních škol a jejich zřizovatelů se zaměstnavateli (průběžně – OŠ JMK)
 • C1.4 Posílit spolupráci středních škol s výzkumnými a univerzitními pracovišti (průběžně – JCMM)
Dílčí cíl D
Zvýšit kvalitu a internacionalizaci brněnských univerzit a vysokých škol
Priorita D1
Zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělání v Brně
Zodpovědnost: vysoké školy, MŠMT
 • D1.1 Realizovat sérii opatření pro zlepšení kvality výuky a následně rankingu (do 2020 – vysoké školy)
Priorita D2
Podporovat lákání akademických pracovníků ze zahraničí
Zodpovědnost: vysoké školy
 • D2.1 Podpořit a provázat programy na lákání akademických pracovníků ze zahraničí (vytvořit komplexní systém podpory ze strany VŠ, města a kraje) (do 2020 – JCMM)
 • D2.2 Vytvořit podmínky pro působení akademických pracovníků ze zahraničí v Brně (tzv. welcome services) (do 2020 – JCMM, BEC)
Priorita D3
Podporovat lákání studentů ze zahraničí
Zodpovědnost: vysoké školy (odbory zahraničních vztahů)
 • D3.1 Zvýšit počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce (do 2020 – vysoké školy)
 • D3.2 Podpořit a provázat programy na lákání studentů ze zahraničí (vytvořit komplexní systém podpory ze strany VŠ, města a kraje) (do 2020 – JCMM)
 • D3.3 Vytvořit podmínky pro kvalitnější život studentů ze zahraničí v Brně (tzv. welcome services) (do 2020 – vysoké školy)
Dílčí cíl E
Posílit otevřenost akademické sféry a pozici univerzit jako otevřených center vzdělanosti
Priorita E1
Posílit vazbu univerzit na veřejnou sféru (veřejnost, město, kraj)
Zodpovědnost: vysoké školy, SMB, JMK, OSR, JCMM
 • E1.1 Zapojit město a veřejnost do popularizačních aktivit univerzit a vysokých škol (do 2020 – JCMM)
 • E1.2 Otevřít vybrané mezinárodní přednášky akademických pracovníků široké veřejnosti (do 2020 – vysoké školy)
 • E1.3 Zapojit studenty do aktivit města (do 2020 – OSR MMB)
 • E1.4 Vytvořit přehled odborníků a výsledků výzkumů VŠ, které lze využít pro rozvoj města (do 2020 – OSR MMB)
 • E1.5 Podporovat společné projekty univerzit a městských firem (do 2020 – OSR MMB)
Priorita E2
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na střední a základní školy
Zodpovědnost: vysoké školy
 • E2.1 Posílit spolupráci a propagaci univerzit, vědeckých center a pracovišť směřovanou na střední a základní školy (do 2020 – vysoké školy)
Priorita E3
Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na zaměstnavatele (zejm. privátní sektor)
Zodpovědnost: vysoké školy, zaměstnavatelé, OSR MMB
 • E3.1 Podporovat kariérní a poradenství na VŠ propojené s nabídkou a požadavky zaměstnavatelů v Brně / BMO (do 2020 – vysoké školy)
 • E3.2 Propojit existující infrastrukturu vědeckých a výzkumných center s potřebami zaměstnavatelů (do 2020 – OSR)
Dílčí cíl F
Zajistit kvalitní a dostupné zájmové a neformální vzdělávání
Priorita F1
Zajistit dostatečnou nabídku kvalitního zájmového a neformálního vzdělávání dostupného pro všechny děti a žáky
Zodpovědnost: ZŠ, ZUŠ, NNO (Asociace nestátních neziskových organizací JMK)
 • F1.1 Doplnit možnosti škol v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v komplexním rozvoji talentu a nadání dětí a žáků (do 2020 – OŠMT, ZUŠ, ANNO)
 • F1.2 Zajistit dostatečnou nabídku smysluplných aktivit pro děti a žáky v době hlavních prázdnin (do 2020 – ANNO)
Priorita F2
Podpořit a rozvíjet trans-generační učení
Zodpovědnost: OŠMT, KJM, ODAE, NNO
 • F2.1 Zmapovat a využít existující příklady dobré praxe v oblasti trans-generačního učení (do 2020 – ODAE, OŠMT)
 • F2.2 Rozvíjet „komunitní učení“ (společné programy pro různé cílové skupiny) (průběžně – OŠMT, KJM)
Dílčí cíl G
Podpořit celoživotní učení
Priorita G1
Zvýšit počet obyvatel města zapojených do celoživotního učení
Zodpovědnost: Fond dalšího vzdělávání (FDV)
 • G1.1 Rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání v příspěvkových organizacích města a ve školách jako v přirozených komunitních centrech (průběžně – FDV)
 • G1.2 Posílit propagaci nabídky celoživotního učení (průběžně – FDV)