Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 je univerzitním městem, do kterého přijíždějí získat špičkové vzdělání studenti nejen z Česka, ale z celé Evropy. Město moudře využívá potenciálu akademické komunity, zapojuje ji do občanského života (popularizace, veřejné diskuse) i odborného rozhodování ve strategických otázkách rozvoje města. Uvědomuje si ekonomický i sociální význam vzdělání a podporuje učení obyvatel v každém věku. Možnost kvalitního vzdělávání na všech úrovních a pro všechny věkové kategorie je samozřejmostí. Personální obsazení a materiální vybavení brněnských škol odpovídá polovině 21. století.

Přínos

Význam vzdělanosti a vzdělávání pro společnost stále roste, vzdělanost populace a její vědecká úroveň budou stále vyšší mírou rozhodovat o budoucnosti jednotlivých měst i zemí. Brněnské školy budou přirozeným centrem vzdělanosti v lokalitě, ve které působí. Snadná dostupnost a vysoká kvalita vzdělání pozitivně ovlivní ekonomický i sociální rozvoj města a jeho obyvatel. Díky přicházejícím mladým lidem bude mít Brno a jeho obyvatelé stále dostatek impulzů a inspirace, město bude stále živým organizmem. Otevřené školy i aka­de­mická sféra pozitivně ovlivní veřejnou debatu i rozvoj města v řadě oblastí.

Současný stav

45%

Budoucí stav

74%

Město Brno se v posledním desetiletí stalo univerzitním městem, což významně podpořilo rozvoj města. Studenti zde nejenom utrácí množství finančních prostředků, ale také zde po skončení studia zůstávají, což je pro brněnskou ekonomiku kvalitní pracovní síla. Přesto má Brno ještě velký potenciál ke kosmopolitizaci a přilákání zahraničních studentů stejně jako ve zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání.

Garant

Roman Badík

Roman Badík působil v letech 2011–2015 jako grantový manažer ve společnosti CEITEC – Central European Institute of Technology. V současnosti je vedoucím Odboru výzkumu na Masarykově univerzitě v Brně.

Na zpracování této hodnoty se dále podílela Vlasta Petříková, koordinátorka projektů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna v oblasti vzdělávání v OP VK a OP VVV. V současnosti působí také jako koordinátorka tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

Do přípravy této hodnoty se dále zapojila Marie Klusoňová, vedoucí Pedagogicko-orga­ni­začního oddělení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. Zajišťuje komplexní metodickou a odbornou podporu brněnských mateřských a základních škol a měst­ských částí. Po odborné stránce garantuje projekty statutárního města Brna v oblasti vzdělávání v OP VK a OP VVV.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na všech jeho stupních

Sociologické šetření: spokojenost s nabídkou možnosti vzdělávání

hodnota ukazatele

1,66

1,2

celé město

další Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol

Počet plně obsazených funkčních školních poradenských pracovišť

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Výsledky Pisa (mezinárodní šetření úrovně gramotnosti patnáctiletých žáků, OECD), dosud měřeno pouze na úrovni států

pořadí v dané oblasti

data za procentuálně za Brno

rostoucí trend

celé město

Počet odborně vyškolených pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání a vzdělávání v oblasti přírodních věd

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Počet aktivit v oblasti prosociálního a občanského rozvoje realizovaných dětmi a žáky (školní parlamenty, kroužky sociálního rozvoje)

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Míra naplněnosti kapacit MŠ a ZŠ (počet dětí / kapacita)

%

MŠ 100 % (11 537 / 11 537), ZŠ 98,7 % (27 102 / 27 451)

90%

celé město

další Podpořit celoživotní učení

Podíl dospělých, kteří se účastní dalšího vzdělávání dospělých

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Sociologické šetření: spokojenost s dostatkem informací o možnostech dalšího vzdělávání dospělých

hodnota ukazatele

1,91

1,2

celé město

další Zvýšit kvalitu a internacionalizaci brněnských univerzit a vysokých škol

Počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Podíl zahraničních studentů

%

20 % (13 560)

rostoucí trend

celé město

Podíl zahraničních akademických pracovníků

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Ranking univerzit

pořadí

550.–650. (2 VŠ, další nad 800)

300.–350. (min. 2 VŠ v prvních 350, další do 800)

celé město

další Zajistit dostupné a kvalitní zájmové a neformální vzdělávání

Podíl dobrovolnických seniorů z celkového počtu seniorů určité věkové kohorty

%

0-5

rostoucí trend

celé město

Počet dětí a žáků, které se účastní zájmového a neformálního vzdělávání

počet

15 000

roustoucí trend

celé město

další Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu

Počet seminářů pro zákonné zástupce k významným vzdělávacím tématům: podpora každého dítěte a žáka, přestup mezi stupni vzdělávání, smysluplné kariérové poradenství

počet

4

rostoucí trend

celé město

další Flexibilně a smysluplně koncipovat obory středního vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce

Počet studijních oborů

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

další Posílit otevřenost akademické sféry vůči veřejnosti, přímé zapojení akademických pracovníků a studentů do aktivit města (univerzity jako otevřená centra vzdělanosti)

Podíl univerzit a vysokých škol, které pravidelně realizují aktivity pro širokou veřejnost a dlouhodobě se zapojují do aktivit města

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

100

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kristýna Hrubanová

15.7.2017
Popis hodnoty
Tento komentář se týká oblasti vzdělávání obecně - popis této hodnoty se týká pouze akademického světa, v celé strategii mi ale chybý důraz na možnosti kvalitního vzdělávání pro všechny - děti i dospělé, vzdělávání formální i neformální (i informální). Z pohledu města jako zřizovatele ZŠ bych tedy ráda viděla priroritu \\\"kvalitní školy pro všechny děti\\\" - ideálně v místě bydliště, což souvisí s dalšími tématy jako soudržnost, doprava, životní prostředí.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, záběr hodnoty \"Vzdělané univerzitní město\" byl rozšířen i o další oblasti vzdělávání, nejen univerzitní.
cíl
Prirotní cíl - přitáhnout zahraniční studenty - mi přijde příliš úzký. Nejde přeci pouze o zahraniční prestiž - pokud je logika taková, že více zahraničních studentů je indikátorem kvality (což asi do určité míry je), tak cíl chápu, ale v cíli mi chybí širší rozměr role, kterou by univerzity měly hrát - tedy center vzdělanosti, které využívají své zdroje nejen pro vzdělávání elit - ať už českých či zahraničních, ale zlepšují kvalitu života všech.

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Město málo podporuje waldorfskou pedagogiku, v celém městě je jen jedna základní a jedna mateřská škola. Na tak velké město je to skutečně bída. Prosím více waldorfských ZŠ a MŠ !!
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, upravená hodnota nyní reflektuje i alternativní přístupy ke vzdělávní.
Přínos městu
výchova vzdělaných a kreativních žáků