Projekty

SME Instrument Brno

Program SME Instrument Brno navazuje na program Evropské komise, který od roku 2014 podporuje inovativní záměry malých a středních podniků. Jedná se o projektové záměry přinášející radikální inovaci s potenciálem prosazení na trhu a zajištění rychlého růstu firmy. Projekty, které od Evropské komise získaly výborné hodnocení, ale nedosáhly na finanční příspěvek, jsou tak podporovány statutárním městem Brnem. Program tak umožňuje realizaci ambiciózních projektů brněnských a jihomoravských technologických podniků a pomáhá urychlit růst většímu počtu inovativních firem v regionu. Projekt realizuje Jihomoravské inovační centrum a je financován městem Brnem.

Back4Future

Back4Future je prestižní projekt z evropského programu „Horizon 2020 Teaming“, zaměřený na rozsáhlý rozvoj výzkumného centra CEITEC v Brně. Cílem projektu je zvýšení vědecké excelence a vytvoření inovačního prostředí, které povede k intenzivnějšímu zapojení do prestižních evropských vědeckovýzkumných grantů, zvýší spolupráci s high tech firmami a rozšíří počet start-up firem na Jižní Moravě. Partnery projektu jsou Vysoké učení technické, Masarykova univerzita, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Mendelova Univerzita spolu s TU Wien a BOKU Wien (University of Natural Resources and Lifesciences Vienna). Pokud projekt uspěje, může Brno získat 600-700 milionů Kč na investice do inovační infrastruktury ze strukturálních fondů a dalších cca 400 milionů Kč z prostředků projektu Horizon 2020 Teaming, určených na rozvoj lidského kapitálu v oblasti vědy a výzkumu. Přispějí ke zvýšení potenciálu místních výzkumníků, financování vynikajících studentů, změně a zlepšení kvalifikace managementu, realizaci inovačních aktivit a podobně.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Středoevropské centrum výzkumu, vývoje a inovací
Projekty

Místní pýcha: středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací

Vize v tomto směru říká, že se Brno stane atraktivním centrem inovací pro místní i zahraniční vědce a podniky. V plánu je proto podpořit rozvoj talentů, kreativitu obyvatel města a zvýšit přitažlivost výzkumného prostředí v Brně.
Seznamte se s jasně daným desetiletým plánem, jak se stane z Brna epicentrum inovací.
Primární cíl: Vytvořit z Brna středoevropský hub pro inovativní a kreativní řešení
Dílčí cíl A
Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně
Priorita A1
Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu
Zodpovědnost: JIC, brněnské VVI instituce, OSR
 • A1.1 Dlouhodobě rozvíjet výzkumné prostředí prostřednictvím realizace Regionální inovační strategie a jejích priorit (průběžně – JIC)
 • A1.2 Podporovat aplikovaný výzkum uvnitř firem a institucí (průběžně – OSR)
 • A1.3 Z hlediska vyspělosti vyvíjených technologií podporovat rozvoj vyšších úrovní technologické připravenosti (stupně 3-7), tažených podnikatelskými příležitostmi (business driven Technology Readiness Level (3-7)) (2021 – 2028 – OSR)
 • A1.4 Podporovat zřizování nezávislých VVI subjektů, které provádějí výzkum a vývoj na střední úrovni technologické připravenosti (mid Technology readiness level) jako center pro inovativní podnikatelská řešení (business solutions) (2021 – 2028 – JIC, OSR)
Priorita A2
Podporovat rozvoj kultury podnikání v oblasti inovací
Zodpovědnost: JIC, komory, Oddělení spolupráce a rozvoje MMB, podnikatelské inkubátory
 • A2.1 Vést mladé lidi k podnikavosti a vytváření inovací (průběžně – JIC)
 • A2.2 Rozvíjet domácí identitu podnikání (průběžně – JIC)
 • A2.3 Podporovat rozvoj start-p a spin-off firem (průběžně – JIC)
 • A2.4 Podpořit legislativu snižující podnikatelské riziko v oblasti inovací a tím usnadnit testování a prototypování (neúspěch by neměl být překážkou v dalších podnikatelských iniciativách - např. zákon o bankrotu) (průběžně - RHK Brno/KHK)
Dílčí cíl B
Posílit atraktivitu výzkumného prostředí v Brně
Priorita B1
Zajistit dostatek kvalifikovaných vědeckovýzkumných pracovníků
Zodpovědnost: JIC, JCMM, brněnské VVI instituce, OŠMT
 • B1.1 Podporovat příchod lidského kapitálu (nejen institucí) včetně spolupráce s národní úrovní v tomto tématu (průběžně – JCMM, JIC)
 • B1.2 Rozvíjet nástroje na podporu mladých (náctiletých) talentů (průběžně – OŠMT, JCMM)
 • B1.3 Podporovat návrat zkušených českých pracovníků zpět do Brna (průběžně – OŠMT, JCMM)
Dílčí cíl C
Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí v Brně
Priorita C1
Rozvíjet významnou, silnou a dlouhodobou spolupráci s renomovanými zahraničními partnery
Zodpovědnost: JIC, brněnské VVI instituce, komory, OSR
 • C1.1 Podporovat spolupráci brněnských institucí a firem s vysoce kvalitními mezinárodními výzkumnými a vývojovými společnostmi a veřejnými institucemi (do 2020 – JIC (EEN), RHK)
 • C1.2 Podporovat aktivity zajišťující propagaci a export našich vědomostí a know-how do zahraničí, aktivně propagovat město jako inovativní a kreativní hub v rámci mezinárodní komunity (průběžně – JIC, OSR)
 • C1.3 Vytvořit nová partnerství a aktivně spolupracovat na konkrétních projektech s dalšími středně velkými evropskými městy, které se profilují v oblasti vědy, výzkumu a inovací (tzv. Teamings), rozvinout kulturu sdílení bližší spolupráce s evropskými sítěmi a využívat existující partnerství, kde je to možné (průběžně – OSR, KMZV, JMK)
 • C1.4 Využít potenciál mezinárodních vědeckých konferencí, pořádaných v Brně (průběžne – Moravian Convention Bureau)
Dílčí cíl D
Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně
Priorita D1
Rozvinout otevřené, transparentní a upřímné prostředí pro vzájemnou spolupráci a sdílení
Zodpovědnost: OSR, JIC, KHK, RHK, brněnské VVI instituce, ASO
 • D1.1 Propagovat Brno jako „městskou laboratoř“ pro rozvoj znalostní ekonomiky a inovací (nový přístup města ke změně sebe sama a možnosti zapojení a růstu pro všechny ostatní) (průběžně – OSR)
 • D1.2 Podporovat zřizování nezávislých VVI subjektů, které provádějí výzkum a vývoj podporující hraniční výzkum univerzit v oblastech jako jsou ekologie, udržitelná energetika, sociální inovace a posílení stávajícího inovačního výzkumu a vývoje (2021 – 2028 – JIC, OSR)
 • D1.3 Podporovat „citizenship science“, zaměřující se na společensky odpovědná témata a témata udržitelnosti a vzdělávání v této oblasti (průběžně – OSR)
 • D1.4 Podporovat firmy v oblasti „uvědomělého podnikání“ a řešení společensky odpovědných témat a témat udržitelnosti (tzv. „Conscious Enterpreneurship“) (průběžně – KHK, RHK, ASO)
 • D1.5 Rozšířit zaměření inovačních aktivit také na společenské inovace, nejen technologický sektor (např. sociální inovace) (průběžně – JIC, ASO)
 • D1.6 Zvýšit otevřenost vědeckovýzkumného prostředí a popularizovat VVI směrem k široké veřejnosti (OSR, JCMM)