Hodnota: Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací
Primární cíl: Vytvořit z Brna středoevropský hub pro inovativní a kreativní řešení
Dílčí cíl A
Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně
Priorita A1
Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu
 • A1.1 Dlouhodobě rozvíjet výzkumné prostředí prostřednictvím realizace Regionální inovační strategie a jejích priorit
 • A1.2 Podporovat aplikovaný výzkum uvnitř firem a institucí
 • A1.3 Z hlediska vyspělosti vyvíjených technologií podporovat rozvoj vyšších úrovní technologické připravenosti (stupně 3-7), tažených podnikatelskými příležitostmi (business driven Technology Readiness Level (3-7))
 • A1.4 Podporovat zřizování nezávislých VVI subjektů, které provádějí výzkum a vývoj na střední úrovni technologické připravenosti (mid Technology readiness level) jako center pro inovativní podnikatelská řešení (business solutions)
 • A1.5 Podporovat zřizování nezávislých VVI subjektů, které provádějí výzkum a vývoj podporující hraniční výzkum univerzit v oblastech jako jsou ekologie, udržitelná energetika, sociální inovace a posílení stávajícího inovačního výzkumu a vývoje
Priorita A2
Klást důraz na vysokou kvalitu a významný dopad výzkumu oproti přírůstkovému výzkumu
 • A2.1 Podporovat přizpůsobení brněnských institucí osvědčeným postupům a mezinárodním standardům v oblasti vědy, výzkumu a inovací
 • A2.2 Zasadit se o změnu hodnocení úspěšnosti výzkumu zohledňující i kvalitativní indikátory a jeho využití jako benchmarking pro financování
 • A2.3 Podpořit zavedení externích posudků v rámci národního regulačního rámce pro financování vědy, výzkumu a inovací
Priorita A3
Podporovat rozvoj kultury podnikání v oblasti inovací
 • A3.1 Vést mladé lidi k podnikavosti a vytváření inovací
 • A3.2 Rozvíjet domácí identitu podnikání
 • A3.3 Podporovat rozvoj start-p a spin-off firem
 • A3.4 Podporovat společenskou odpovědnost firem
 • A3.5 Podpořit legislativu snižující podnikatelské riziko v oblasti inovací a tím usnadnit testování a prototypování (neúspěch by neměl být překážkou v dalších podnikatelských iniciativách - např. zákon o bankrotu)
Dílčí cíl B
Posílit atraktivitu výzkumného prostředí v Brně
Priorita B1
Zajistit dostatek kvalifikovaných vědeckovýzkumných pracovníků
 • B1.1 Podporovat příchod lidského kapitálu (nejen institucí) včetně spolupráce s národní úrovní v tomto tématu
 • B1.2 Rozvíjet nástroje na podporu mladých (náctiletých) talentů
 • B1.3 Podporovat návrat zkušených českých pracovníků zpět do Brna
Dílčí cíl C
Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí v Brně
Priorita C1
Rozvíjet významnou, silnou a dlouhodobou spolupráci s renomovanými zahraničními partnery
 • C1.1 Podporovat spolupráci brněnských institucí a firem s vysoce kvalitními mezinárodními výzkumnými a vývojovými společnostmi a veřejnými institucemi
 • C1.2 Podporovat aktivity zajišťující propagaci a export našich vědomostí a know-how do zahraničí
 • C1.3 Rozvinout kulturu sdílení bližší spolupráce s evropskými sítěmi
 • C1.4 Vytvořit nová partnerství a aktivně spolupracovat na konkrétních projektech s dalšími středně velkými evropskými městy, které se profilují v oblasti vědy, výzkumu a inovací (tzv. Teamings)
 • C1.5 Využít potenciál mezinárodních vědeckých konferencí, pořádaných v Brně
Priorita C2
Vytvořit odpovídající podmínky pro působení zahraničních pracovníků v Brně
 • C2.1 Aktivně propagovat město jako inovativní a kreativní hub v rámci mezinárodní komunity
 • C2.2 Zlepšit globální dopravní dostupnost města (leteckou, silniční i železniční dopravou)
 • C2.3 Zajistit hladké vyřízení všech úvodních formalit pro snadné zapojení kvalifikovaných zahraničních pracovníků do pracovního procesu v Brně
 • C2.4 Zajistit dostupnost potřebných služeb pro dlouhodobý pobyt kvalifikovaných pracovníků a jejich rodin v Brně
Dílčí cíl D
Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně
Priorita D1
Rozvinout otevřené, transparentní a upřímné prostředí pro vzájemnou spolupráci a sdílení
 • D1.1 Propagovat Brno jako „městskou laboratoř“ pro rozvoj znalostní ekonomiky a inovací (nový přístup města ke změně sebe sama a možnosti zapojení a růstu pro všechny ostatní)
 • D1.2 Podporovat „citizenship science“, zaměřující se na společensky odpovědná témata a témata udržitelnosti a vzdělávání v této oblasti
 • D1.3 Podporovat firmy v oblasti „uvědomělého podnikání“ a řešení společensky odpovědných témat a témat udržitelnosti (tzv. „Conscious Enterpreneurship“)
 • D1.4 Rozšířit zaměření inovačních aktivit také na společenské inovace, nejen technologický sektor (např. sociální inovace)
 • D1.5 Podporovat zaměření vědeckovýzkumných a inovačních aktivit a nadnárodního kapitálu na místní území
 • D1.6 Podporovat transfer technologií a propojování sektorů, stimulované podnikatelským sektorem
 • D1.7 Zvýšit otevřenost vědeckovýzkumného prostředí a popularizovat VVI směrem k široké veřejnosti
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Výborné body a v řadě odvětví to rozhodně nebude složité. Minimálně IT a akademická sféra v Brně mají ve světě skvělé jméno a daří se získat i zahraniční experty (CEITEC, KIWI a další). V určitých oblastech, viz předchozí komentář, ale bohužel chybí možnost dalšího rozvoje.
Reakce
Děkujeme za povzbudivé komentáře.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Vytvorit platformu pro setkavani predstavitelu vyvoje v soukrome sfere, univerzit a predstavitelu mesta.
Reakce
To je skvělý nápad. Podporujeme koncept ʺtriple/quadruple helixʺ, v němž jsou zastoupeny různé zúčastněné strany. Navrhli jsme nejen diskuze, ale i koncepci spoluvytváření ve formě ʺUrban Labʺ. To by přineslo další kvalifikované lidi a pomůže to při řešení problémů města.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".