Hodnota: Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací
Primární cíl: Vytvořit z Brna středoevropský hub pro inovativní a kreativní řešení
Dílčí cíl A
Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně
Priorita A1
Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu
 • A1.1 Dlouhodobě rozvíjet výzkumné prostředí prostřednictvím realizace Regionální inovační strategie a jejích priorit
 • A1.2 Podporovat aplikovaný výzkum uvnitř firem a institucí
 • A1.3 Z hlediska vyspělosti vyvíjených technologií podporovat rozvoj vyšších úrovní technologické připravenosti (stupně 3-7), tažených podnikatelskými příležitostmi (business driven Technology Readiness Level (3-7))
 • A1.4 Podporovat zřizování nezávislých VVI subjektů, které provádějí výzkum a vývoj na střední úrovni technologické připravenosti (mid Technology readiness level) jako center pro inovativní podnikatelská řešení (business solutions)
 • A1.5 Podporovat zřizování nezávislých VVI subjektů, které provádějí výzkum a vývoj podporující hraniční výzkum univerzit v oblastech jako jsou ekologie, udržitelná energetika, sociální inovace a posílení stávajícího inovačního výzkumu a vývoje
Priorita A2
Klást důraz na vysokou kvalitu a významný dopad výzkumu oproti přírůstkovému výzkumu
 • A2.1 Podporovat přizpůsobení brněnských institucí osvědčeným postupům a mezinárodním standardům v oblasti vědy, výzkumu a inovací
 • A2.2 Zasadit se o změnu hodnocení úspěšnosti výzkumu zohledňující i kvalitativní indikátory a jeho využití jako benchmarking pro financování
 • A2.3 Podpořit zavedení externích posudků v rámci národního regulačního rámce pro financování vědy, výzkumu a inovací
Priorita A3
Podporovat rozvoj kultury podnikání v oblasti inovací
 • A3.1 Vést mladé lidi k podnikavosti a vytváření inovací
 • A3.2 Rozvíjet domácí identitu podnikání
 • A3.3 Podporovat rozvoj start-p a spin-off firem
 • A3.4 Podporovat společenskou odpovědnost firem
 • A3.5 Podpořit legislativu snižující podnikatelské riziko v oblasti inovací a tím usnadnit testování a prototypování (neúspěch by neměl být překážkou v dalších podnikatelských iniciativách - např. zákon o bankrotu)
Dílčí cíl B
Posílit atraktivitu výzkumného prostředí v Brně
Priorita B1
Zajistit dostatek kvalifikovaných vědeckovýzkumných pracovníků
 • B1.1 Podporovat příchod lidského kapitálu (nejen institucí) včetně spolupráce s národní úrovní v tomto tématu
 • B1.2 Rozvíjet nástroje na podporu mladých (náctiletých) talentů
 • B1.3 Podporovat návrat zkušených českých pracovníků zpět do Brna
Dílčí cíl C
Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí v Brně
Priorita C1
Rozvíjet významnou, silnou a dlouhodobou spolupráci s renomovanými zahraničními partnery
 • C1.1 Podporovat spolupráci brněnských institucí a firem s vysoce kvalitními mezinárodními výzkumnými a vývojovými společnostmi a veřejnými institucemi
 • C1.2 Podporovat aktivity zajišťující propagaci a export našich vědomostí a know-how do zahraničí
 • C1.3 Rozvinout kulturu sdílení bližší spolupráce s evropskými sítěmi
 • C1.4 Vytvořit nová partnerství a aktivně spolupracovat na konkrétních projektech s dalšími středně velkými evropskými městy, které se profilují v oblasti vědy, výzkumu a inovací (tzv. Teamings)
 • C1.5 Využít potenciál mezinárodních vědeckých konferencí, pořádaných v Brně
Priorita C2
Vytvořit odpovídající podmínky pro působení zahraničních pracovníků v Brně
 • C2.1 Aktivně propagovat město jako inovativní a kreativní hub v rámci mezinárodní komunity
 • C2.2 Zlepšit globální dopravní dostupnost města (leteckou, silniční i železniční dopravou)
 • C2.3 Zajistit hladké vyřízení všech úvodních formalit pro snadné zapojení kvalifikovaných zahraničních pracovníků do pracovního procesu v Brně
 • C2.4 Zajistit dostupnost potřebných služeb pro dlouhodobý pobyt kvalifikovaných pracovníků a jejich rodin v Brně
Dílčí cíl D
Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně
Priorita D1
Rozvinout otevřené, transparentní a upřímné prostředí pro vzájemnou spolupráci a sdílení
 • D1.1 Propagovat Brno jako „městskou laboratoř“ pro rozvoj znalostní ekonomiky a inovací (nový přístup města ke změně sebe sama a možnosti zapojení a růstu pro všechny ostatní)
 • D1.2 Podporovat „citizenship science“, zaměřující se na společensky odpovědná témata a témata udržitelnosti a vzdělávání v této oblasti
 • D1.3 Podporovat firmy v oblasti „uvědomělého podnikání“ a řešení společensky odpovědných témat a témat udržitelnosti (tzv. „Conscious Enterpreneurship“)
 • D1.4 Rozšířit zaměření inovačních aktivit také na společenské inovace, nejen technologický sektor (např. sociální inovace)
 • D1.5 Podporovat zaměření vědeckovýzkumných a inovačních aktivit a nadnárodního kapitálu na místní území
 • D1.6 Podporovat transfer technologií a propojování sektorů, stimulované podnikatelským sektorem
 • D1.7 Zvýšit otevřenost vědeckovýzkumného prostředí a popularizovat VVI směrem k široké veřejnosti
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Výborné body a v řadě odvětví to rozhodně nebude složité. Minimálně IT a akademická sféra v Brně mají ve světě skvělé jméno a daří se získat i zahraniční experty (CEITEC, KIWI a další). V určitých oblastech, viz předchozí komentář, ale bohužel chybí možnost dalšího rozvoje.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Vytvorit platformu pro setkavani predstavitelu vyvoje v soukrome sfere, univerzit a predstavitelu mesta.