Projekty

Rukověť tvorby veřejných prostranství

Připravovaná Rukověť bude sloužit zejména jako podklad pro navrhování veřejných prostranství ve městě Brně. Na základě analýzy základních typů veřejných prostranství a charakteru urbanistického prostředí, spolu s konkrétními příklady z Brna i jiných měst, stanoví principy a pravidla, která by měla být při navrhování veřejných prostranství dodržena. Nejedná se pouze o „prostorotvorný“ dokument, ale také o příručku edukačního charakteru, která nahlíží na problematiku tvorby nových a úpravy stávajících veřejných ploch uceleně a v širších souvislostech. Rukověť bude sloužit jako přehledný a jednoduchý nástroj pro projektanty, zástupce samosprávy, úředníky a investory, který bude definovat řešení standardních situací a doporučovat postup u situací nestandardních. Rukověť by měla ve výsledku vést k udržení a dalšímu zkvalitnění veřejného prostoru v Brně.

Mendlovo náměstí

Jedním z dlouhodobě nejzanedbanějších a zároveň dopravně nejvytíženějších veřejných prostranství je Mendlovo náměstí. Menší část tohoto prostoru se v letošním roce už dočkala proměny, vznikl zde park s lavičkami a kavárnou, doplněnou i veřejnými toaletami. Hlavní část náměstí s přestupním uzlem městské hromadné dopravy však na svoji proměnu teprve čeká. Její novou podobu hledá město prostřednictvím urbanisticko-architektonické vyzvané ideové soutěže. Vyzvaní architekti mají za úkol najít podobu náměstí, která na něj opět vrátí společenský život, zároveň bude zohledňovat měřítko původní zástavby a pomůže najít ztraceného genia loci lokality. Soutěžící by měly do svých návrhů začlenit dopravní řešení, vycházející ze schválené koncepce, zklidňující a usměrňující průjezd automobilové dopravy svedením části aut z Vídeňské ulice na Poříčí a městský okruh.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Architektonická tvář města
Projekty

Přitáhneme atraktivní a moderní architekturu i do Brna

Vizí Brna je, že bude mít kultivovanou výstavbu a moderní architekturu odpovídající světovým trendům. Naše plány proto obsahují podporu moderní architektury, tvorbu atraktivních, kvalitních a inspirativních veřejných prostranství, a to nejen jako součást stávajících, ale i nově se rozvíjejících oblastí města.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let? Plán na to, aby se Brno mohlo pyšnit kvalitní moderní architekturou i příjemnými veřejnými prostranstvími?
Primární cíl: Podporovat kultivovanou výstavbu a moderní architekturu odpovídající světovým trendům
Dílčí cíl A
Vytvářet atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílnou součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města
Priorita A1
Vytvořit provázaný systém veřejných prostranství v rámci města a městských částí
Priorita A2
Zajistit kvalitní realizace veřejných prostranství
Dílčí cíl B
Podporovat moderní architekturu odpovídající světovým trendům
Priorita B1
Zajistit architektonicky kvalitní realizace
Priorita B2
Zajistit ochranu hodnot a charakteru území
Dílčí cíl C
Vytvářet město bez vizuálního smogu
Priorita C1
Kultivovat vnímání problematiky vizuálního smogu
Priorita C2
Aktivně regulovat vizuální smog