Projekty

Rukověť tvorby veřejných prostranství

Připravovaná Rukověť bude sloužit zejména jako podklad pro navrhování veřejných prostranství ve městě Brně. Na základě analýzy základních typů veřejných prostranství a charakteru urbanistického prostředí, spolu s konkrétními příklady z Brna i jiných měst, stanoví principy a pravidla, která by měla být při navrhování veřejných prostranství dodržena. Nejedná se pouze o „prostorotvorný“ dokument, ale také o příručku edukačního charakteru, která nahlíží na problematiku tvorby nových a úpravy stávajících veřejných ploch uceleně a v širších souvislostech. Rukověť bude sloužit jako přehledný a jednoduchý nástroj pro projektanty, zástupce samosprávy, úředníky a investory, který bude definovat řešení standardních situací a doporučovat postup u situací nestandardních. Rukověť by měla ve výsledku vést k udržení a dalšímu zkvalitnění veřejného prostoru v Brně.

Mendlovo náměstí

Jedním z dlouhodobě nejzanedbanějších a zároveň dopravně nejvytíženějších veřejných prostranství je Mendlovo náměstí. Menší část tohoto prostoru se v letošním roce už dočkala proměny, vznikl zde park s lavičkami a kavárnou, doplněnou i veřejnými toaletami. Hlavní část náměstí s přestupním uzlem městské hromadné dopravy však na svoji proměnu teprve čeká. Její novou podobu hledá město prostřednictvím urbanisticko-architektonické vyzvané ideové soutěže. Vyzvaní architekti mají za úkol najít podobu náměstí, která na něj opět vrátí společenský život, zároveň bude zohledňovat měřítko původní zástavby a pomůže najít ztraceného genia loci lokality. Soutěžící by měly do svých návrhů začlenit dopravní řešení, vycházející ze schválené koncepce, zklidňující a usměrňující průjezd automobilové dopravy svedením části aut z Vídeňské ulice na Poříčí a městský okruh.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Architektonická tvář města
Projekty

Přitáhneme atraktivní a moderní architekturu i do Brna

Vizí Brna je, že bude mít kultivovanou výstavbu a moderní architekturu odpovídající světovým trendům. Naše plány proto obsahují podporu moderní architektury, tvorbu atraktivních, kvalitních a inspirativních veřejných prostranství, a to nejen jako součást stávajících, ale i nově se rozvíjejících oblastí města.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let? Plán na to, aby se Brno mohlo pyšnit kvalitní moderní architekturou i příjemnými veřejnými prostranstvími?
Primární cíl: Kultivovaná výstavba a podpora moderní architektury odpovídající světovým trendům
Dílčí cíl A
Vytvářet atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílnou součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města
Priorita A1
Vytvořit provázaný systém veřejných prostranství v rámci města a městských částí
Zodpovědnost: KAM, MČ, OMI, ODAE
 • A1.1 Vytvořit a pravidelně aktualizovat geodatabázi veřejných prostranství (definice, evidence a aktualizace veřejných prostranství) (do 2020 - ODAE, OMI, KAM)
 • A1.2 Připravit návrh a postupně vytvářet síť veřejných prostranství (zajistit provázání a prostupnost veřejných prostranství v území) (průběžně - KAM, OÚPR, OI, MČ)
 • A1.3 Nalézt koncepci rozvoje veřejných prostranství v charakteristických urbanistických strukturách (do 2020 – KAM)
 • A1.4 Plánovat nová veřejná prostranství jako impuls pro obnovu zanedbaných částí města (do 2020 - KAM, MČ)
 • A1.5 Zajistit oživení a využití vnitrobloků
 • A1.6 Zmapovat a postupně kultivovat minibrownfields (drobné zanedbané zbytkové plochy v rámci souvislé zástavby)
Priorita A2
Zajistit kvalitní realizace veřejných prostranství
Zodpovědnost: KAM, OI, MČ
 • A2.1 Zajistit publikaci a propagaci Manuálu veřejných prostranství (vč. požadavků na veřejná prostranství) (do 2020 – KAM)
 • A2.2 Realizovat osvětu napříč správními orgány a MČ města Brna z hlediska principů kvalitních veřejných prostranství (do 2020 - KAM, OI, MČ)
 • A2.3 Využívat architektonické a urbanistické studie a soutěže pro stávající i nová veřejná prostranství různých velikostí i významu s důrazem na kvalitu návrhů a realizace (průběžně - OI, MČ)
 • A2.4 Metodicky vést a podporovat MČ v přípravách architektonických soutěží (např. pod garancí KAM) (průběžně – KAM)
 • A2.5 Využívat participaci obyvatel v procesu přípravy nových či revitalizace stávajících veřejných prostranství (průběžně – KAM, MČ)
Dílčí cíl B
Moderní architektura odpovídající světovým trendům
Priorita B1
Zajistit architektonicky kvalitní realizace
Zodpovědnost: KAM, OI, MČ
 • B1.1 Stanovit jasná pravidla pro užívání architektonických a urbanistických soutěží vč. podpory koncepční tvorby zadání ze strany města (do 2020 – KAM)
 • B1.2 Realizovat architektonické a urbanistické soutěže s důrazem na kvalitu návrhu u většiny stavebních realizací města a jeho společností (do 2020 - OI MMB, MČ, městské firmy a příspěvkové organizace)
 • B1.3 Metodicky vést a podporovat MČ v přípravách architektonických soutěží (např. pod garancí KAM) (průběžně – KAM)
 • B1.4 Realizovat osvětu a propagaci kvalitních architektonických realizací města i soukromých investorů (průběžně – KAM, Urban centrum)
Dílčí cíl C
Město bez vizuálního smogu
Priorita C1
Kultivovat vnímání problematiky vizuálního smogu
Zodpovědnost: KAM, OSPL, MČ
 • C1.1 Zajistit publikaci a propagaci Manuálu dobré praxe (Brno – střed) (do 2020 - MČ Brno – střed, OSPL, KAM)
 • C1.2 Realizovat osvětu napříč správními orgány města Brna (do 2020 - OSPL, KAM)
 • C1.3 Podporovat kultivovaný živý vzhled parteru ve spolupráci se soukromými subjekty (průběžně - OSPL, MČ, Svaz obchodu a cestovního ruchu)
 • C1.4 Popularizovat téma vizuálního smogu směrem k široké veřejnosti (prezentace příkladů dobré praxe a názorné ukázky) (průběžně - OSPL, KAM)
Priorita C2
Aktivně regulovat vizuální smog
Zodpovědnost: KAM, PO, OSPL, MČ
 • C2.1 Nalézt legislativní možnosti redukce reklamních ploch ve městě (do 2020 - Památkový odbor MMB, OSPL, KAM)
 • C2.2 Vytvořit nástroje na odstranění nepovolených reklamních ploch na základě definované restrikce (do 2020 - Památkový odbor MMB, OSPL, KAM, MČ)
 • C2.3 Zajistit smluvní dohody s nájemci a provozovateli komerčních aktivit o kvalitě designu provozoven (zejm. pro městskou památkovou rezervaci) (2021–2024 - Památkový odbor MMB)
 • C2.4 Vytvořit motivační nástroje na podporu kvalitních realizací ze strany soukromých subjektů (do 2020 - OSPL, MČ)