Hodnota: Architektonická tvář města
Primární cíl: Kultivovaná výstavba a podpora moderní architektury odpovídající světovým trendům
Dílčí cíl A
Vytvářet atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílnou součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města
Priorita A1
Vytvořit provázaný systém veřejných prostranství v rámci města a městských částí
 • A1.1 Vytvořit a pravidelně aktualizovat geodatabázi veřejných prostranství (definice, evidence a aktualizace veřejných prostranství)
 • A1.2 Připravit návrh a postupně vytvářet síť veřejných prostranství (zajistit provázání a prostupnost veřejných prostranství v území)
 • A1.3 Nalézt koncepci rozvoje veřejných prostranství v charakteristických urbanistických strukturách
 • A1.4 Plánovat nová veřejná prostranství jako impuls pro obnovu zanedbaných částí města
 • A1.5 Zajistit oživení a využití vnitrobloků
 • A1.6 Zmapovat a postupně kultivovat minibrownfields (drobné zanedbané zbytkové plochy v rámci souvislé zástavby)
Priorita A2
Zajistit kvalitní realizace veřejných prostranství
 • A2.1 Zajistit publikaci a propagaci Manuálu veřejných prostranství (vč. požadavků na veřejná prostranství)
 • A2.2 Realizovat osvětu napříč správními orgány a MČ města Brna z hlediska principů kvalitních veřejných prostranství
 • A2.3 Využívat architektonické a urbanistické studie a soutěže pro stávající i nová veřejná prostranství různých velikostí i významu s důrazem na kvalitu návrhů a realizace
 • A2.4 Metodicky vést a podporovat MČ v přípravách architektonických soutěží (např. pod garancí KAM)
 • A2.5 Využívat participaci obyvatel v procesu přípravy nových či revitalizace stávajících veřejných prostranství
Dílčí cíl B
Moderní architektura odpovídající světovým trendům
Priorita B1
Zajistit architektonicky kvalitní realizace
 • B1.1 Stanovit jasná pravidla pro užívání architektonických a urbanistických soutěží vč. podpory koncepční tvorby zadání ze strany města
 • B1.2 Realizovat architektonické a urbanistické soutěže s důrazem na kvalitu návrhu u většiny stavebních realizací města a jeho společností
 • B1.3 Metodicky vést a podporovat MČ v přípravách architektonických soutěží (např. pod garancí KAM)
 • B1.4 Realizovat osvětu a propagaci kvalitních architektonických realizací města i soukromých investorů
Dílčí cíl C
Město bez vizuálního smogu
Priorita C1
Kultivovat vnímání problematiky vizuálního smogu
 • C1.1 Zajistit publikaci a propagaci Manuálu dobré praxe (Brno - střed)
 • C1.2 Realizovat osvětu napříč správními orgány města Brna
 • C1.3 Podporovat kultivovaný živý vzhled parteru ve spolupráci se soukromými subjekty
 • C1.4 Popularizovat téma vizuálního smogu směrem k široké veřejnosti (prezentace příkladů dobré praxe a názorné ukázky)
Priorita C2
Aktivně regulovat vizuální smog
 • C2.1 Nalézt legislativní možnosti redukce reklamních ploch ve městě
 • C2.2 Vytvořit nástroje na odstranění nepovolených reklamních ploch na základě definované restrikce
 • C2.3 Zajistit smluvní dohody s nájemci a provozovateli komerčních aktivit o kvalitě designu provozoven (zejm. pro městskou památkovou rezervaci)
 • C2.4 Vytvořit motivační nástroje na podporu kvalitních realizací ze strany soukromých subjektů
Připomínky
Pavel Boucník
19. 6. 2018
Poznámka k Prioritě A1.6 mezi minibrownfields zařadit i "parky", "ulice" složené z betonových garáží Prefa (?) pro jedno auto. Stavené v 70 a 80.letech zejména kolem sídlišť. Škaredé, většinou dnes již nevyužívané pro parkování.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Souhlasíme, některé garážové oblasti jsou v konceptu nového územního plánu zařazeny do ploch s širší možností využití a možností výstavby.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Opět zásadní souhlas, jen přidám 2 krátké poznámky - Ad 1) Takovýto akcent architektury v Brně bude vyžadovat dostatečné personální zajištění KAM, což by mělo být jedním z dílčích cílů. Ad 2) Redukce, nebo lépe řečeno kultivace, reklamních ploch je zdařilá zejména v Belgii. Pokud má město možnosti, případně kontakty, doporučuji zajistit si informace například v belgické Lovani, kde reklama existuje i v historickém centru a přesto jej spíše doplňuje než hyzdí.
Reakce
Děkujeme za připomínku a podněty pro inspiraci.
Zuzana Roznosova
29. 6. 2018
Dobry den, obecne souhlasim s vizi. Mluvite o pozemcich mesta. Jak ucelne zajistit, aby soukromi investori vizi take dodrzovali? Bez dobrych regulativu budou neustale vznikat uzemi, kde vybavenost aj zustanou na okraji zajmu. Obecna podpora KAMu v mc ci meste podle mne nestaci. Jako priklad sidliste Majdalenky, "Nove Majdalenky, ul Dusikova"' kde investor zbudoval bytovy komplex a nyni prodal silnici a prilehajici parkovaci stani dalsi pravnicke osobe, ktera je prodava dal. Dalsi priklad vyskove nesouroda budova ma Lidicke. Dalsi muze byt vystavba na Kociance. Jak se Kam podili na formulovani pravidel pro developery? Jestlize je uzemi jiz zastaveno, obyvatele se jiz tezko mohou domoci zmen. Dekuji za uvahu a ocenim vasi reakci. Roznosova
Reakce
Děkujeme za připomínku. Stavební záměry soukromých investorů usměrňuje a reguluje legislativa a územní plán města. V současnosti existuje pouze požadavek na minimální plochu veřejných prostranství při určitém rozsahu výstavby (viz vyhláška č. 501/2006Sb.). Tento požadavek je často obcházen a sám o sobě není schopen zajistit dostatečný rozsah ani kvalitní uspořádání veřejných prostranství. Podrobnější podmínky pro vybavenost jednotlivých lokalit mohou být obsaženy v územně plánovacích dokumentacích – regulačních plánech nebo územně plánovacích podkladech – územních studiích. Zde však velmi závisí na osobě zpracovatele, pořizovatele, případně úředníka vydávajícího povolení. Kvalita urbanismu a veřejných prostranství je podobně jako v případě architektury vpodstatě nevymahatelná. Zatím však neexistuje žádný dokument, který by veřejná prostranství koncepčně popisoval a reguloval a byl oporou v jejich navrhování a schvalování. Požadavky na celkovou podobu a vybavení veřejných prostranství se pokoušíme definovat v připravovaném Manuálu veřejných prostranství, který bude mít však pouze doporučující úlohu a nebude závaznou normou. Dokument však bude možné používat jak při jednání se soukromými developery, tak při úpravách stávajících a vzniku nových veřejných prostranství v režii města Brna a správců infrastruktury. Měl by stanovovat principy, příklady a postupy řešení a úprav veřejných prostranství. KAM dále připravuje podklady pro vyjádření primátora v případech určených statutem města Brna. V případě soukromých pozemků je dodržování jakýkoli vizí soukromými investory nevymahatelné, pokud k něčemu takovému nejsou vázáni nějakým druhem smlouvy.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".