Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Architektonická tvář města Brna se v roce 2050 zaměřuje zejména na propojení historické zá­stavby, brněnského funkcionalismu, industriální architektury a nové výstavby. Je pod­po­rována kultivovaná moderní architektura odpovídající světovým trendům a respektující envi­ron­mentální a společenský vývoj. Vzhledem k členitému reliéfu krajiny města Brna a jeho dominantám je kladen důraz především na výškovou kompozici a na zvyšující se kvalitu ve­řejných prostranství, zejména náměstí, ulic a parků.

Přínos

Město se stane přitažlivým a přívětivým místem pro život obyvatel a zároveň atraktivním cí­lem turistického ruchu. Výška, struktura a objem nové zástavby respektují okolní zástavbu, zachovávají kompoziční osy a dominanty města. Atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná pro­stranství přinášejí inspiraci pro kulturní a sociální život ve městě.

Současný stav

40%

Budoucí stav

92%

Město Brno má relativně velký potenciál pro zlepšení kvality veřejných prostranství a celkového architektonické rázu. V současné době je v Brně mnoho architektonicky zajímavých míst, jsou to však víceméně osamnělé enklávy, které je třeba propojit.

Garant

Michal Sedláček

Architekt Michal Sedláček je ředitel Kanceláře architekta města Brna a od roku 2016 hlavní architekt města Brna. Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a na Aka­demii výtvarných umění v Praze. V roce 1990 odešel do New Yorku, poté od poloviny deva­desátých let pracoval na projektech v Moskvě, pak se vrátil do New Yorku, odkud se přestěhoval do kalifornského Los Angeles. Tam do roku 2006 pracoval v ateliéru Franka Gehryho. V roce 2007 založil a poté vedl losangelskou pobočku architektonické firmy Aedas.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Kultivovaná výstavba a podpora moderní architektury opovídající světovým trendům

Počet nominovaných staveb v Brně v celostátních soutěžích organizovaných profesními organizacemi (Grandprix Architektů – národní cena za architekturu; Česká cena za architekturu)

počet

cca 5-10 (Česká cena za architekturu)

10 a více

celé město

další Atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílná součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města

Podíl kvalitně rekonstruovaných veřejných prostranství na všech rekonstruovaných veřejných prostranstvích od roku 2016

%

0

100

celé město

Podíl nových kvalitních veřejných prostranství na všech nových veřejných prostranstvích od roku 2016

%

0

100

celé město

Podíl obyvatel spokojených s kvalitou veřejných prostranství

%

77

95

celé město

další Město bez vizuálního smogu

Podíl provozoven s kvalitním designem na celkovém počtu provozoven

%

15 (odhad)

90

celé město

Podíl kvalitně provedených venkovních reklam na celkovém počtu reklam (možno sledovat dle kategorií, např. billboard, city light vitríny, bannery na městském mobiliáři, atd.)

%

15 (odhad)

90

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Ondra Holomek

19.6.2017
Popis hodnoty
Jaké město je pro Brno inspirací?
Reakce garanta
Inspiraci lze hledat ve stejných městech - viz předchozí odpověď.

Pavel Dostal

27.6.2017
Popis hodnoty
Architektura využívající prvky zelené infrastruktury - zapojení zeleně přímo do architektury města. Zeleň na budovách je nejen moderní, ale i dlouhodobě nutný prvek. Město musí být obyvatelné i v roce 2050, což obnáší nízkou prašnost, tvorbu kyslíku, dostatek zelených rekreačních ploch a snížení teploty chladícím efektem zeleně.
Reakce garanta
Souhlasíme s využitím prvků zelené infrastruktury, která souvisí taktéž s hodnotou zdravého životního prostředí. Popis hodnoty byl rozšířen o environmentální hledisko.
Přínos městu
Viz předchozí bod. Navíc zvýšení hodnoty nemovitostí, zlepšení zdraví obyvatel, podpora aktivního trávení volného času, podpora mobility (pěší a cyklo - v zeleni se člověk pohybuje raději. Současně řešení adaptace na změny klimatu. Řešení problémů se srážkovou vodou. Je toho více, kontaktujte mě pro více info.
indicator
Každá nová komerční budova musí mít zelenou střechu v ploše alespoň 70 % zastavěné plochy. Finanční podpora zelených stěn a střech. Podpora popínavých rostlin na fasádách. Komunitní využívání zeleně - výuka, rekreace, produkce potravin.

eva kabrielová

4.7.2017
Popis hodnoty
VSTUPNÍ BRÁNA BRNA
Přínos městu
Nejezdím do centra, protože se mě pokaždé děti ptají, co to je za lidi (bezdomovci a cikáni)! Velmi nereprezentativní a smutné!!!
Reakce garanta
V tomto ohledu se jedná spíše o sociální problematiku. Architektonická kvalita centra Brna je posuzována např. dle hodnocení vizuálního smogu.

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
V první řadě vyhledávat a opravovat staré domy, které zapadají do celkového rázu, než stavět nové \\\"krabice\\\", které ráz města narušují. Již konečně \\\"zatočit\\\" se všemi vandaly, sprejery, kteří ničí zrekonstruované domy a neváží si lidské práce. K čemu všemu jsou všechny ty kamery, které ve městě jsou, když správa města není schopná v dané situaci nic udělat?
Reakce garanta
Nová výstavba musí respektovat strukturu a charakter okolní zástavby. Rekonstrukce musí být citlivé i z hlediska historického charakteru budov.
Přínos městu
vzhled města

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Odstranit bilboardy z ulic, plotů, domů, polí, mezí,... Hyzdí veřejný prostor,nevím, proč se mám dívat na výrobky, které vůbec nepotřebuji a nemám v úmyslu je koupit nebo na nějaké politiky a už vůbec ne, pokud už volby skončily.
Reakce garanta
Tato problematika bude řešena v rámci strategie na snižování vizuálního smogu ve veřejných prostranstvích.
Přínos městu
lepší vzhled města

Veronika Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Má město nějaký nástroj, jak zachovat v některých lokalitách charakter původní zástavby? Příklad: Stará Bystrc - Chaloupky. Jen díky silnému nesouhlasu komunity byla odvrácena stavba moderního bytového domu v zástavbě malých, rodinných domků. Ano, město je třeba modernizovat, ale nebudovat \\\"pěsti na oko\\\". Mám pocit, že zde stavební úřady často selhávají. Nemohou být např. navrhunta nějaká doporučení pro určité lokality Brna, jak by měly stavby vypadat, jako je tomu např. v Rakousku? Děkuji.
Reakce garanta
Nová výstavba musí respektovat strukturu, měřítko, ráz okolní zástavby a širší urbanistický kontext. K tomuto napomáhají architektonicko-urbanistické soutěže, které jsou hodnoceny odbornou porotou.
Přínos městu
zachování genia loci, kulturní žití pro místní obyvatele

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Většina zámků v Brně de iure neexistuje. Může je kdokoli zbořit a nejen to - šlechtická sídla s povolením brněnských úřadů se bourají a další demolice zámků jsou v plánu. Vše samozřejmě oficiálně a legálně. Ministerstvo kultury nemá námitky. V některých případech nemají námitky ani památkáři. Zámku v Zábrdovicích (stavební parcela 1181/1) se už před lety zastala městská část Brno-Židenice, na jejímž území ještě stojí, ale podle článku v Mladé frontě Dnes se stále počítá se jeho demolicí, zámek má nahradit trávník. Polský templ (synagoga) na Křenové ulici přežil holocaust i socialismus, ale dnes jsou z něho ubourané zdi a kde ještě před deseti lety byla střecha, roste prales. Tam, kde stála první synagoga, se na Římském náměstí rozpadá klášter (část už zbořili, přibylo lešení, aby kolemjdoucím nespadl kus zdiva na hlavu). Zámecký areál v Jehnicích částečně zbořili v loni, další demolice jsou v plánu. Polovinu zámeckého areálu v Králově Poli rozjely bagry se souhlasem rektora VUT.
Reakce garanta
Péče o kulturní památky je předmětem celospolečenského zájmu. Vlastník kulturní památky je podle zákona o státní památkové péči povinen o svoji kulturní památku pečovat – udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Může ji užívat pouze tak, aby ji užíváním nepoškozoval, tedy pouze způsobem, který odpovídá technickému stavu, památkové hodnotě a významu kulturní památky. Povinnost pečovat o svou kulturní památku a chránit ji nese vlastník na své náklady. Je možné využít i dotace, jedná se např. i o využívání programu pro poskytování dotací na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu města Brna.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
ad Ondra Holomek: Vaše otázka zní provinčně. Upravil bych formulaci takto: PRO KOHO JE BRNO INSPIRACÍ?
Reakce garanta
Lze zaznamenat kladné ohlasy návštěvníků Brna na postupně opravovaná veřejná prostranství, zatím především v centru města, která představují atraktivní prostor pro setkávání a pobyt obyvatel.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
V Brně si může stavět kdo chce, co chce a jak chce. Podle toho město také vypadá. Památky jsou památkami podle razítek, ne podle skutečnosti. Krásné stavby historické i současné jsou bourány, nákladné noblesní štukové fasády odstraňovány, kvalitní přírodní materiály nahrazovány lacinými módními (na domě v art deco na Pekařské ulici plastová okna už jsou), bezcenné stavby jsou opravovány. Opravuje se opravené (platí pro domy i silnice) a tam, kde jsou opravy nutné, se léta neděje nic (viz lešení na ochranu chodců na Římské náměstí, i to je imidž města). Bourání panských dvorů na předměstích, sterilizace zástavby, průtah dopravní tepny přes náměstí v centru někdejšího města Králova Pole. Kulturní stagnace předměstí. Chybí znalosti i strategie a není o ně zájem.
Reakce garanta
Máte pravdu, že v oblasti ochrany památek je před námi ještě velký kus práce, který není možné zvládnout najednou. Bude se jednat o dlouhodobý kontinuální proces vyžadující součinnost více subjektů – vlastníků nemovitostí, orgánů památkové péče, stavebních úřadů a veřejnosti. Co se týče strategií města, za poslední roky se v tomto udělal velký kus práce. Znalosti a strategie městu nechybí, avšak úskalím je stále ještě efektivní implementace, tedy aplikace strategií do praxe a reálných projektů.