Projekty

Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna

Cílem projektu je navrhnout, nastavit a realizovat efektivní systém práce s dlouhodobě nezaměstnanými pro jejich opětovné zapojení do volného pracovního trhu. Součástí projektu je pracovní poradenství, probíhají skupinové vzdělávací aktivity. Účastníci využívají tréninkových pracovních míst, která vznikají v městských akciových společnostech a příspěvkových organizacích. K 31. 7. 2018 zatím tuto službu využilo celkem 120 klientů. Projekt realizuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna.

Kreativní centrum

Na podporu kreativních odvětví v Brně se v roce 2010 rozeběhl záměr vytvoření Kreativního centra. Po vzoru zahraničních měst vznikne i v Brně centrum tvůrčích profesí, kam patří design, architektura, hudba, scénické umění, reklama a řada dalších. Centrum poskytne brněnským kreativcům pracovní prostory i prostory pro širokou veřejnost a vzdělávací instituce. V areálu bývalé káznice v oblasti Cejlu vzniknou ateliery, kreativní podnikatelský inkubátor, knihovna, artotéka, multifunkční sály, světelná laboratoř, dílny, zkušebny, prostory pro neziskové organizace, coworkingová kancelář, expozice o historii objektu, obchody, aj. Oživí se tak nejen rozsáhlý brownfield, který patří městu, ale i okolní deprivovaná část města. Podoba Kreativního centra vzešla z mezinárodní architektonické soutěže, jejíž vítěz v současnosti připravuje podrobnou projektovou dokumentaci pro přestavbu. Už nyní ale bývalá Káznice pravidelně ožívá díky prohlídkám, kulturním a edukativním akcím a festivalům a nově i sociálnímu projektu Barvy Brněnského Bronxu.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Prosperující město
Projekty

Chytrá podpora podnikatelů přinese bohaté nabídky práce.

Vizí Brna je, aby zde fungovalo kvalitní zázemí pro podnikatele, umožňující jejich expanzi a tím i dostatečně pestrou a zajímavou nabídku pracovních míst. V plánu je proto posílit nabídku zajímavých pracovních příležitostí pro různé skupiny obyvatel, zlepšit prostředí pro podnikání a podporovat malé a střední podniky.
Chcete vidět jasně daný plán na příštích 10 let, jak chytrá podpora podnikatelů přinese bohatou nabídku práce?
Primární cíl: Usilovat o růst životní úrovně obyvatel města (z hlediska ekonomické dimenze)
Dílčí cíl A
Podporovat atraktivní pracovní příležitosti zajištěním dostatečné nabídky kvalifikovaných pracovních míst odpovídající ekonomické struktuře obyvatel
Priorita A1
Podpořit všechny druhy mobility obyvatel (veřejná doprava a MHD, autodoprava, cyklodoprava, příměstská železniční doprava, letecká doprava)
Priorita A2
Zajistit poskytování kvalitních veřejných služeb potřebných pro podnikání
Priorita A3
Lákat zajímavé a podporovat stávající investory z oborů se specifickou znalostní základnou (dle RIS)
Dílčí cíl B
Snižovat dlouhodobou nezaměstnanost
Priorita B1
Zavádět aktivní politiku zaměstnanosti
Dílčí cíl C
Propojovat firmy, veřejný sektor a VŠ v rámci inovativního ekosystému (tzv. triple helix model)
Priorita C1
Podporovat propojení škol s byznysem
Dílčí cíl D
Zlepšovat podnikatelské prostředí a prostředí pro inovace
Priorita D1
Podporovat podnikavost, odstraňovat bariéry při zakládání a provozování byznysu
Dílčí cíl E
Podporovat připravenost města na nové ekonomické modely a budoucí trendy (sdílená ekonomika, robotizace, ad)
Priorita E1
Sledovat a flexibilně reagovat na vývoj nových ekonomických modelů a trendů