Hodnota: Prosperující město
Primární cíl: Podpořit nárůst životní úrovně obyvatel města (z hlediska ekonomické dimenze)
Dílčí cíl A
Podpořit atraktivní pracovní příležitosti zajištěním dostatečné nabídky kvalifikovaných pracovních míst odpovídající ekonomické struktuře obyvatel
Priorita A1
Podpořit všechny druhy mobility obyvatel (veřejná doprava a MHD, autodoprava, cyklodoprava, příměstská železniční doprava, letecká doprava)
 • A1.1 Koordinovat nastavení MHD ve spolupráci s velkými zaměstnavateli a centry dojížďky za prací
 • A1.2 Zpracovat plány udržitelné mobility pro místa s vysokou koncentrací pracovních příležitostí
Priorita A2
Zajistit poskytování kvalitních veřejných služeb potřebných pro podnikání
 • A2.1 Adekvátně uzpůsobovat fungování a otevírací doby úřadů (např. Živnostenský úřad) a zařízení
 • A2.2 Zajistit kvalitní a efektivně fungující elektronizovanou správu
Priorita A3
Lákat zajímavé a podporovat stávající investory z oborů se specifickou znalostní základnou (dle RIS)
 • A3.1 Adekvátně prezentovat město Brno v zahraničí
 • A3.2 Zmapovat investiční příležitosti celého regionu JMK a ve spolupráci s ostatními aktéry (JMK/CzechInvest/RRAJM…) usilovat o vhodnou distribuci nových investorů v Brněnské metropolitní oblasti
 • A3.3 Systematicky a dlouhodobě spolupracovat se zástupci preferovaných oborů (RIS) (after-care aktivity)
Dílčí cíl B
Snižovat dlouhodobou nezaměstnanost
Priorita B1
Zavádět aktivní politiku zaměstnanosti
 • B1.1 Vytvářet pracovní místa pro osoby s bariérami na trhu práce např. v městských firmách a organizacích s nabídkou různých typů úvazků se záměrem nenechat dlouho bez zaměstnání perspektivní osoby s potřebou zaměstnání
 • B1.2 Pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými prostřednictvím terénních programů (aktivace, asistovaná pracovní místa)
 • B1.3 Podporovat aktivní celoživotní kariérní poradenství dostupné pro všechny životní etapy (škola i dospělost)
 • B1.4 Podporovat spolupráci úřadu práce s relevantními zaměstnavateli – akvizice volných míst ve firmách
Dílčí cíl C
Propojovat firmy, veřejný sektor a VŠ v rámci inovativního ekosystému (tzv. triple helix model)
Priorita C1
Podporovat propojení škol s byznysem
 • C1.1 Podporovat praxe a jejich význam ve školách i firmách
 • C1.2 Zajišťovat PR ze strany města o důležitosti spolupráce škol a byznysu a vytvářet příležitost k jejich propojení
Dílčí cíl D
Posílit kvalitní prostředí pro podnikání
Priorita D1
Podporovat podnikavost, odstraňovat bariéry při zakládání a provozování byznysu
 • D1.1 Zabezpečit otevřeně a dobře fungující transparentní místní veřejnou správu a příznivé legislativní podmínky
 • D1.2 Motivovat mladé lidi k podnikání a zakládání firem (např. prostřednictvím prezentace vzorů a příkladů dobré praxe)
 • D1.3 Prostřednictvím různých programů podporovat vznik a rozvoj start-upů a inovativních MSP
 • D1.4 Podporovat expanzi místních firem na zahraniční trhy
 • D1.5 Zajistit dostatečnou nabídku připravených lokalit určených pro podnikání
Dílčí cíl E
Podporovat připravenost města na nové ekonomické modely a budoucí trendy (sdílená ekonomika, robotizace, trávení volného času…)
Priorita E1
Sledovat a flexibilně reagovat na vývoj nových ekonomických modelů a trendů
 • E1.1 Podporovat otevřenost a adaptabilitu města na nové ekonomické modely (podle motta „Co je výhodné pro obyvatele, je výhodné pro město…“) – např. AirBNB, Uber, Car sharing atd.
 • E1.2 Podporovat výměnu zkušeností a spolupráci firem v oblasti robotizace a průmyslu 4.0 (např. prostřednictvím Clustru 4.0 při RHK Brno)
 • E1.3 Podporovat adaptaci na proměny režimu práce – uvolnění nutnosti pracovat, rozvolněné chápání zaměstnání, délky úvazků atd.
 • E1.4 Podporovat volnočasové nabídky a jejich využívání, sledovat ukazatele v oblasti trávení volného času obyvatel
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Výborné cíle, jen v některých bodech příliš obecné. Doporučuji identifikovat jednotlivé obory s vysoce kvalifikovanými pracovníky, které je potřeba do města přivést (Life Sciences), které je potřeba udržet a zkvalitňovat (Akademická sféra) a které začínají trpět svou hustotou a nedostatkem pracovních sil (IT). K oborům Life Science - máme v Brně jedny z nejlepších výzkumných pracovišť na světové úrovni, ale jejich zaměstnanci a studenti nemají žádný plán B. V okolí (a v celé ČR) zoufale chybí kvalitní pracovní příležitosti ve farmacii, biochemii, chemii a dalších. Důsledkem je že řada skvělých absolventů oborů Life Scinces úplně opouští tento sektor. Cílem města by mělo být přilákat světové farmaceutické firmy a CRO (contract research organisations) kterým může nabídnout perfektní výzkumné zázemí a řadu excelentních vědeckých pracovníků. CEITEC je dobrž začátek, ale pořád jen začátek.
Reakce
Souhlasím s tím, že přilákání zajímavých investorů pro perspektivní obory je jedním z žádoucích cílů a aspektů prosperity města. Věnuje se tomu CzechInvest a Hospodářská komora.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".