Projekty

Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna

Cílem projektu je navrhnout, nastavit a realizovat efektivní systém práce s dlouhodobě nezaměstnanými pro jejich opětovné zapojení do volného pracovního trhu. Součástí projektu je pracovní poradenství, probíhají skupinové vzdělávací aktivity. Účastníci využívají tréninkových pracovních míst, která vznikají v městských akciových společnostech a příspěvkových organizacích. K 31. 7. 2018 zatím tuto službu využilo celkem 120 klientů. Projekt realizuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna.

Kreativní centrum

Na podporu kreativních odvětví v Brně se v roce 2010 rozeběhl záměr vytvoření Kreativního centra. Po vzoru zahraničních měst vznikne i v Brně centrum tvůrčích profesí, kam patří design, architektura, hudba, scénické umění, reklama a řada dalších. Centrum poskytne brněnským kreativcům pracovní prostory i prostory pro širokou veřejnost a vzdělávací instituce. V areálu bývalé káznice v oblasti Cejlu vzniknou ateliery, kreativní podnikatelský inkubátor, knihovna, artotéka, multifunkční sály, světelná laboratoř, dílny, zkušebny, prostory pro neziskové organizace, coworkingová kancelář, expozice o historii objektu, obchody, aj. Oživí se tak nejen rozsáhlý brownfield, který patří městu, ale i okolní deprivovaná část města. Podoba Kreativního centra vzešla z mezinárodní architektonické soutěže, jejíž vítěz v současnosti připravuje podrobnou projektovou dokumentaci pro přestavbu. Už nyní ale bývalá Káznice pravidelně ožívá díky prohlídkám, kulturním a edukativním akcím a festivalům a nově i sociálnímu projektu Barvy Brněnského Bronxu.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Prosperující město
Projekty

Chytrá podpora podnikatelů přinese bohaté nabídky práce.

Vizí Brna je, aby zde fungovalo kvalitní zázemí pro podnikatele, umožňující jejich expanzi a tím i dostatečně pestrou a zajímavou nabídku pracovních míst. V plánu je proto posílit nabídku zajímavých pracovních příležitostí pro různé skupiny obyvatel, zlepšit prostředí pro podnikání a podporovat malé a střední podniky.
Chcete vidět jasně daný plán na příštích 10 let, jak chytrá podpora podnikatelů přinese bohatou nabídku práce?
Primární cíl: Podpořit nárůst životní úrovně obyvatel města (z hlediska ekonomické dimenze)
Dílčí cíl A
Podpořit atraktivní pracovní příležitosti zajištěním dostatečné nabídky kvalifikovaných pracovních míst odpovídající ekonomické struktuře obyvatel
Priorita A1
Podpořit všechny druhy mobility obyvatel (veřejná doprava a MHD, autodoprava, cyklodoprava, příměstská železniční doprava, letecká doprava)
Zodpovědnost: OD, OSR, DPMB, KORDIS JMK, letiště
 • A1.1 Koordinovat nastavení MHD ve spolupráci s velkými zaměstnavateli a centry dojížďky za prací (do 2020 – OD, OSR)
 • A1.2 Zpracovat plány udržitelné mobility pro místa s vysokou koncentrací pracovních příležitostí (do 2020 – OD)
Priorita A2
Zajistit poskytování kvalitních veřejných služeb potřebných pro podnikání
Zodpovědnost: MMB, MPO
 • A2.1 Zabezpečit otevřeně a dobře fungující transparentní místní veřejnou správu a příznivé legislativní podmínky (do 2020 – MMB, MPO)
 • A2.2 Adekvátně uzpůsobovat fungování a otevírací doby úřadů (např. Živnostenský úřad) a zařízení spadajících pod MMB (do 2020 – MMB)
 • A2.3 Zajistit kvalitní a efektivně fungující elektronizovanou správu (do 2020 – MMB, MPO)
Priorita A3
Lákat zajímavé a podporovat stávající investory z oborů se specifickou znalostní základnou (dle RIS)
Zodpovědnost: OSR, KMZV; CzechInvest, JMK, JIC
 • A3.1 Adekvátně prezentovat město Brno v zahraničí (průběžně - OSR, KMZV MMB)
 • A3.2 Zmapovat investiční příležitosti celého regionu JMK a ve spolupráci s ostatními aktéry (JMK/CzechInvest/RRAJM…) usilovat o vhodnou distribuci nových investorů v Brněnské metropolitní oblasti (do 2020 – JMK, JIC)
 • A3.3 Systematicky a dlouhodobě spolupracovat se zástupci preferovaných oborů (RIS) (after-care aktivity) (průběžně – OSR, JIC)
 • A3.4 Zajistit dostatečnou nabídku připravených lokalit určených pro podnikání (do 2020 – MMB)
Dílčí cíl B
Snižovat dlouhodobou nezaměstnanost
Priorita B1
Zavádět aktivní politiku zaměstnanosti
Zodpovědnost: ÚP, MMB, NNO
 • B1.1 Vytvářet pracovní místa pro osoby s bariérami na trhu práce např. v městských firmách a organizacích s nabídkou různých typů úvazků se záměrem nenechat dlouho bez zaměstnání perspektivní osoby s potřebou zaměstnání; veřejně prospěšné práce (do 2020 – MMB)
 • B1.2 Pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými prostřednictvím terénních programů (aktivace, asistovaná pracovní místa) (2021–2024 - NNO, ÚP)
 • B1.3 Podporovat aktivní celoživotní kariérní poradenství dostupné pro všechny životní etapy (škola i dospělost) (2021–2024 - NNO, ÚP)
 • B1.4 Podporovat zakládání sociálních podniků (s možností zaměstnávat handicapované osoby, těžko zaměstnavatelné osoby, tak, aby měli možnost zapojení do běžného pracovního procesu a nemuseli být závislí na sociálních dávkách) (průběžně - RHK, KHK, Krajská komora sociálních podniků, JMK, NNO, ÚP, zaměstnavatelé)
Dílčí cíl C
Propojovat firmy, veřejný sektor a VŠ v rámci inovativního ekosystému (tzv. triple helix model)
Priorita C1
Podporovat propojení škol s byznysem
Zodpovědnost: RHK Brno, Odbor školství JMK, Oddělení školství, mládeže a tělovýchovy MMB (OŠMT), Oddělení spolupráce a rozvoje MMB (OSR), VŠ
 • C1.1 Podporovat praxe a jejich význam ve školách i firmách (do 2020 – CzechInvest, OSR, RHK Brno)
 • C1.2 Zajišťovat PR ze strany města o důležitosti spolupráce škol a byznysu a vytvářet příležitost k jejich propojení (do 2020 – OSR)
Dílčí cíl D
Posílit kvalitní prostředí pro podnikání
Priorita D1
Podporovat podnikavost, odstraňovat bariéry při zakládání a provozování byznysu
Zodpovědnost: MMB, RHK Brno, CzechInvest, instituce podporující podnikání jako např. Impact Hub, NNO apod., JIC
 • D1.1 Motivovat mladé lidi k podnikání a zakládání firem (např. prostřednictvím prezentace vzorů a příkladů dobré praxe) (do 2020 - JIC, NNO a další organizace)
 • D1.2 Prostřednictvím různých programů podporovat vznik a rozvoj start-upů a inovativních MSP (do 2020 - OSR, JIC)
 • D1.3 Podporovat expanzi místních firem na zahraniční trhy (do 2020 - RHK Brno, OSR)
Dílčí cíl E
Podporovat připravenost města na nové ekonomické modely a budoucí trendy (sdílená ekonomika, robotizace, trávení volného času…)
Priorita E1
Sledovat a flexibilně reagovat na vývoj nových ekonomických modelů a trendů
Zodpovědnost: RHK Brno, JIC, instituce podporující podnikání, NNO apod.
 • E1.1 Podporovat otevřenost a adaptabilitu města na nové ekonomické modely (podle motta „Co je výhodné pro obyvatele, je výhodné pro město…“) – např. AirBNB, Uber, carsharing atd. (do 2020 – MMB)
 • E1.2 Podporovat výměnu zkušeností a spolupráci firem v oblasti robotizace a průmyslu 4.0 (např. prostřednictvím Clustru 4.0 při RHK Brno) (do 2020 - RHK Brno, JIC)
 • E1.3 Podporovat adaptaci na proměny režimu práce – uvolnění nutnosti pracovat, rozvolněné chápání zaměstnání, délky úvazků atd.