Hodnota: Prosperující město
Primární cíl: Podpořit nárůst životní úrovně obyvatel města (z hlediska ekonomické dimenze)
Dílčí cíl A
Podpořit atraktivní pracovní příležitosti zajištěním dostatečné nabídky kvalifikovaných pracovních míst odpovídající ekonomické struktuře obyvatel
Priorita A1
Podpořit všechny druhy mobility obyvatel (veřejná doprava a MHD, autodoprava, cyklodoprava, příměstská železniční doprava, letecká doprava)
 • A1.1 Koordinovat nastavení MHD ve spolupráci s velkými zaměstnavateli a centry dojížďky za prací
 • A1.2 Zpracovat plány udržitelné mobility pro místa s vysokou koncentrací pracovních příležitostí
Priorita A2
Zajistit poskytování kvalitních veřejných služeb potřebných pro podnikání
 • A2.1 Adekvátně uzpůsobovat fungování a otevírací doby úřadů (např. Živnostenský úřad) a zařízení
 • A2.2 Zajistit kvalitní a efektivně fungující elektronizovanou správu
Priorita A3
Lákat zajímavé a podporovat stávající investory z oborů se specifickou znalostní základnou (dle RIS)
 • A3.1 Adekvátně prezentovat město Brno v zahraničí
 • A3.2 Zmapovat investiční příležitosti celého regionu JMK a ve spolupráci s ostatními aktéry (JMK/CzechInvest/RRAJM…) usilovat o vhodnou distribuci nových investorů v Brněnské metropolitní oblasti
 • A3.3 Systematicky a dlouhodobě spolupracovat se zástupci preferovaných oborů (RIS) (after-care aktivity)
Dílčí cíl B
Snižovat dlouhodobou nezaměstnanost
Priorita B1
Zavádět aktivní politiku zaměstnanosti
 • B1.1 Vytvářet pracovní místa pro osoby s bariérami na trhu práce např. v městských firmách a organizacích s nabídkou různých typů úvazků se záměrem nenechat dlouho bez zaměstnání perspektivní osoby s potřebou zaměstnání
 • B1.2 Pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými prostřednictvím terénních programů (aktivace, asistovaná pracovní místa)
 • B1.3 Podporovat aktivní celoživotní kariérní poradenství dostupné pro všechny životní etapy (škola i dospělost)
 • B1.4 Podporovat spolupráci úřadu práce s relevantními zaměstnavateli – akvizice volných míst ve firmách
Dílčí cíl C
Propojovat firmy, veřejný sektor a VŠ v rámci inovativního ekosystému (tzv. triple helix model)
Priorita C1
Podporovat propojení škol s byznysem
 • C1.1 Podporovat praxe a jejich význam ve školách i firmách
 • C1.2 Zajišťovat PR ze strany města o důležitosti spolupráce škol a byznysu a vytvářet příležitost k jejich propojení
Dílčí cíl D
Posílit kvalitní prostředí pro podnikání
Priorita D1
Podporovat podnikavost, odstraňovat bariéry při zakládání a provozování byznysu
 • D1.1 Zabezpečit otevřeně a dobře fungující transparentní místní veřejnou správu a příznivé legislativní podmínky
 • D1.2 Motivovat mladé lidi k podnikání a zakládání firem (např. prostřednictvím prezentace vzorů a příkladů dobré praxe)
 • D1.3 Prostřednictvím různých programů podporovat vznik a rozvoj start-upů a inovativních MSP
 • D1.4 Podporovat expanzi místních firem na zahraniční trhy
 • D1.5 Zajistit dostatečnou nabídku připravených lokalit určených pro podnikání
Dílčí cíl E
Podporovat připravenost města na nové ekonomické modely a budoucí trendy (sdílená ekonomika, robotizace, trávení volného času…)
Priorita E1
Sledovat a flexibilně reagovat na vývoj nových ekonomických modelů a trendů
 • E1.1 Podporovat otevřenost a adaptabilitu města na nové ekonomické modely (podle motta „Co je výhodné pro obyvatele, je výhodné pro město…“) – např. AirBNB, Uber, Car sharing atd.
 • E1.2 Podporovat výměnu zkušeností a spolupráci firem v oblasti robotizace a průmyslu 4.0 (např. prostřednictvím Clustru 4.0 při RHK Brno)
 • E1.3 Podporovat adaptaci na proměny režimu práce – uvolnění nutnosti pracovat, rozvolněné chápání zaměstnání, délky úvazků atd.
 • E1.4 Podporovat volnočasové nabídky a jejich využívání, sledovat ukazatele v oblasti trávení volného času obyvatel
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Výborné cíle, jen v některých bodech příliš obecné. Doporučuji identifikovat jednotlivé obory s vysoce kvalifikovanými pracovníky, které je potřeba do města přivést (Life Sciences), které je potřeba udržet a zkvalitňovat (Akademická sféra) a které začínají trpět svou hustotou a nedostatkem pracovních sil (IT). K oborům Life Science - máme v Brně jedny z nejlepších výzkumných pracovišť na světové úrovni, ale jejich zaměstnanci a studenti nemají žádný plán B. V okolí (a v celé ČR) zoufale chybí kvalitní pracovní příležitosti ve farmacii, biochemii, chemii a dalších. Důsledkem je že řada skvělých absolventů oborů Life Scinces úplně opouští tento sektor. Cílem města by mělo být přilákat světové farmaceutické firmy a CRO (contract research organisations) kterým může nabídnout perfektní výzkumné zázemí a řadu excelentních vědeckých pracovníků. CEITEC je dobrž začátek, ale pořád jen začátek.