Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V Brně žijí v roce 2050 dobře prosperující a spokojení obyvatelé. Místní nabídka zaměstnání je dostatečně pestrá a široká, podmínky a služby pro podnikání jsou kvalitní a dostatečné. Školy připravují absolventy pro trh práce svými perspektivními obory. Poptávka po volných místech je v rovnováze s nabídkou. Za prací se lze ve městě bez těžkostí kamkoliv dopravit různými způsoby. Město se zajímá o své zaměstnavatele a podporuje jejich vize. Obyvatelé mají chuť a možnost utrácet své příjmy ve městě.

Přínos

Brno je přitažlivé pro podnikání a má zajímavou nabídku pracovních příležitostí pro všechny zájemce o zaměstnání dle jejich možností. Spokojení obyvatelé mohou díky svým příjmům vy­užívat všechny nabídky, kterými město disponuje (ať už se jedná o bydlení, školství, zdra­vot­nictví, služby, kulturu, či sport).

Současný stav

51%

Budoucí stav

71%

Město Brno dosahuje v některých ekonomických ukazatelích lepších výsledků než jsou republikové či evropské hodnoty. Na druhé straně se Brno potýká s negativními dopady některých ukazatelů trhu práce, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti či nezaměstnanosti absolventů VŠ.

Garant

Monika Höklová

Monika Höklová vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde také celý život s rodinou a třemi dětmi žije. Získala zkušenosti na stážích v zahraničí, a zejména jako zaměstnanec, OSVČ i zaměstnavatel: od r. 2004 je jednatelkou společnosti, která se zabývá službami v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání a trhu práce. Věnuje se sociálním inovacím: novým a oproti dostupným alternativám lepším řešením, která naplňují společenské potřeby a vytvářejí nové spolupráce. Zabývá se také projektovým managementem, kariérním pora­den­stvím a mentoringem.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Podpořit nárůst životní úrovně obyvatel města (z hlediska ekonomické dimenze)

Průměrná měsíční mzda v Brně vztažená k průměrnému měsíčnímu platu v ČR

%

103

125

celé město

HDP na obyvatele města (oproti průměru EU)

%

133

150

celé město

Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou (prozatím zjištěno v JMK)

%

16,9

5

Jihomoravský kraj, Brno

další Připravit město na nové ekonomické modely a budoucí trendy (sdílená ekonomika, robotizace, …)

Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovací, způsobům práce atd.

slovní popis / slovní ohodnocení

zhodnocení stávajícího stavu – bude doplněno

rostoucí otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím a jejich zvyšující se využití

celé město

další Podpořit atraktivní pracovní příležitosti – širokou nabídku kvalifikovaných pracovních míst odpovídající ekonomické struktuře obyvatel

Míra zaměstnanosti (za JMK)

%

58,1

stoupající trend

celé město

Míra nezaměstnanosti (MPSV)

%

6,1

4

celé město

další Posílit kvalitní prostředí pro podnikání a podporu malých a středních podniků, start-upů

Podíl zaměstnaných v MSP z celkového počtu zaměstnaných

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

další Slaďování rodinného a pracovního života v rámci podpory rodin a posilování její nezastupitelné role ve výchově

Využití flexibilní formy práce

%

5-6

rostoucí trend (průměr EU 25 %)

celé město

Dětské skupiny

nabídka/ poptávka

neodpovídá

odpovídá

celé město

další Podpořit propojení škol s businessem a firmami (praxe studentů během studia, podpora zaměstnávání absolventů)

Míra nezaměstnanosti absolventů škol

%

4,57

2,5

celé město a jeho metropolitní oblast

další Napomoci řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání

%

8 210 osob; 48,2 %

25%

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kristýna Hrubanová

3.7.2017
Popis hodnoty
Hodnota prosperity se zdá být definována čistě \\\"růstově\\\" - tedy z ekonomických hledisek. Je zmiňována podpora zaměstnavatelů, myslí se také na podporu zaměstnanců - respektive toho, že město bude podporovat takové zaměstnavatele, kteří dbají na důstojné pracovní podmínky zaměstnanců?
indicator
Indikátory jsou nedopracované, zdají se být nahodile zvolené. Neorzumín např. tomu, proč by se prosperita měla měřit počtem aut na počet obyvatel.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, indikátory byly systematizovány a indikátor počtu aut odstraněn. Ano, jedná se o ekonomické dimenze prosperity. Ostatními aspekty „prosperity“ se zabývají jiné hodnoty. Město se má zajímat o své zaměstnavatele a podporovat jejich vize - nad rámec statistického monitoringu ( setkáváním s jejich zástupci, symbolickým oceněním těch výjimečných za některý druh činnosti - např. férový zaměstnavatel atd...) Nejde o žádné dotační podpůrné programy (už vůbec ne tam, tam, kde funguje normální tržní ekonomika), ale spíše ze strany města o vytvoření dobrého klimatu pro činnost MSP a mikropodniků a podnikání obecně (pochopitelně se zřetelem k legislativním pravidlům). Je naprosto samozřejmé, že podpora se má dostávat férovým zaměstnavatelům, kteří vytvářejí dobré pracovní podmínky svým zaměstnancům – ti jsou pravým přínosem pro město a zajišťují tisíce pracovních míst. Své dobré zaměstnance pak mohou prosperující podniky podporovat mnoha benefity. Postihováním těch neférových se zabývají patřičné orgány. Pokud jsem dotazu špatně rozuměla, nebo pokud máte na mysli jiný způsob podpory zaměstnanců např.ze strany městských organizací a firem, je možné navrhnout doplnění cíle i indikátor.