Až budou děti velké, jak bude město Brno fungovat? Jak transparentně a jak efektivně se bude hospodařit? Jaká bude občanská společnost, místní komunity nebo přímá participace na rozhodování?

Městská správa

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak by městská správa měla v budoucnu fungovat.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V rámci města Brna a jeho zázemí existuje v roce 2050 dlouhodobá shoda na prioritách celé oblasti. Plánování a řízení strategického i územního rozvoje města je srozumitelné, vychází z jasně definovaných potřeb města a jeho obyvatel a zároveň umožňuje pružně reagovat na aktuální vývoj. Město má dlouhodobou strategii rozvoje, kterou naplňuje prostřednictvím díl­čích akčních plánů a metropolitního plánu sestaveného podle zátěže území. Fungující pro­pojení strategického a územního plánování umožňuje systematicky rozvíjet jasně defi­no­vané strategické oblasti města. Brno je v Česku i zahraničí vnímáno jako skvělé místo k budování kariéry, k životu i k dočasnému pobytu, jako centrum znalostního regionu, kde se skvěle daří nadaným lidem, resp. tvorbě, vědě a výzkumu.

Přínos

Jasné strategické a územní plánování dodává jistotu všem partnerům a umožňuje vytváření kompaktního vyváženého města. Jeho jasná strategie a vysoká reputace vedou ke zvýšení přílivu investorů, kreativců i cestovního ruchu v rámci města a regionu. Město přitahuje byz­nys, investice a kreativce, což mu přináší zvýšený zájem o bydlení a ubytování, studium a pra­covní kariéru a vede k dalšímu rozvoji služeb i infrastruktury. Brno může díky pružnému plánování flexibilně reagovat na potřeby rostoucí atraktivity města (zabraňuje výkyvům cen např. v bydlení, umožňuje udržovat dostupné ceny služeb a zároveň je odolné vůči změnám klimatu, energetickým extrémům apod.).

Současný stav

54%

Budoucí stav

86%

Brno je dlouhodobě vnímáno jako město s mnoha názory na klíčové věci, aktéři spolu nejsou schopni efektivně komunikovat a mnoho sporů týkajících se rozvoje skončí u soudu.

Garant

Jakub Rybář

Jakub Rybář vystudoval veřejnou správu, mezinárodní vztahy a evropská studia na Masa­rykově univerzitě v Brně. Ve veřejné správě se pohybuje od roku 2000 a má za sebou takové zkušenosti, jako je strategické plánování a rozvoj znalostní ekonomiky či financování inves­tiční výstavby. V současnosti pracuje v Oddělení spolupráce a rozvoje Magistrátu města Brna, kde v rámci RIS JMK působí u městských projektů, které jsou zaměřeny na podporu podnikání, rozvoj lidských zdrojů a prostředí pro kulturní a kreativní průmysly.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zajistit shodu nad dlouhodobým směřováním města a metropolitní oblasti (efektivně plánovat na základě dlouhodobé strategie naplňované městem a jeho společnostmi a územně plánovací dokumentace, respektované v rámci celé metropolitní oblasti)

Sociologické šetření - souhlas s výrokem V Brně se umí lidé mezi sebou dobře domluvit

hodnota ukazatele

2,28 (2017)

1,2

celé město

Sociologické šetření - souhlas s výrokem Brno se v oblasti výstavby harmonicky rozvíjí.

hodnota ukazatele

2,3 (2017)

1,2

celé město

Schválená strategie Brno 2050 s aktuálním akčním plánem

počet

0

1

celé město

Schválený platný metropolitní plán

počet

0

1

celé město

další Vytvořit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města a regionu založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity

Sociologické šetření: image města z vnějšího pohledu

hodnota ukazatele

1,88 (2017)

1,2

celá ČR

Sociologické šetření: image města z vnitřního pohledu

hodnota ukazatele

1,94 (2017)

1,2

celé město

další Koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a realizovat aktivní majetkovou politiku města

Podíl kapitálových výdajů v rámci rozpočtu města

%

24,1%

rostoucí trend

celé město

Podíl objemu investic do prioritních rozvojových oblastí v rámci rozpočtu města

%

nutno stanovit definice a metodiky

rostoucí trend

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Radim Janík

7.9.2017
Popis hodnoty
„Působit na angažovanost obyvatel…“ Pro dosažení tohoto cíle je nutné adekvátně plánovací procesy zabezpečit – především po stránce personální. V případě procesu Komunitního plánování sociálních služeb tomu tak v Brně dlouhodobě není. Obdobně platí i pro další stanovený cíl „Usilovat u obyvatel o spokojenost s možnostmi …“.
Reakce garanta
Děkujeme za Vaši praktickou poznámku, personální náročnosti participace jsme si vědomi a budeme se jí věnovat při formulování konkrétních opatření a prvního akčního plánu do roku 2020. Rádi vyjdeme z Vašich praktických zkušeností při Komunitním plánování sociálních služeb.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Mívám pocit, že jedinou vizí, kterou město má, je vize peněz. Kdo maže, ten jede. Ať už jde o dotace, nebo soukromé investice. V Kohoutovicích nedávno postavili nový Lídl. Na jedné straně je příjemné, že se zvýšila nabídka služeb, ale na druhé straně této stavbě nepředcházela, pokud vím, žádná diskuse s veřejností o tom, co v městské části opravdu potřebujeme a bez čeho se dokážeme obejít. Prostory pro kulturu tu nejsou vůbec (jen pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kterou před lety vystěhovali do náhradních prostor, aby Albert mohl rozšířit provozovnu), z vyhlídkové kavárny Grand Prix jsou kanceláře, kam se veřejnost nedostane, místní výtvarní umělci nemají vystavovat kde, koncerty lze pořádat jen pod širým nebem. Jedno z posledních zastavěných míst zmizelo. Novou stavbu hned tak bourat nikdo nebude. Obávám se, že podobné to je nejen v Kohoutovicích.
Reakce garanta
Děkujeme za komentář. Přístup města bychom chtěli do budoucna zlepšit právě s pomocí sdílené vize a systematičtější participace obyvatel.