Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Architektonická tvář města Brna se v roce 2050 zaměřuje zejména na propojení historické zá­stavby, brněnského funkcionalismu, industriální architektury a nové výstavby. Je pod­po­rována kultivovaná moderní architektura odpovídající světovým trendům a respektující envi­ron­mentální a společenský vývoj. Vzhledem k členitému reliéfu krajiny města Brna a jeho dominantám je kladen důraz především na výškovou kompozici a na zvyšující se kvalitu ve­řejných prostranství, zejména náměstí, ulic a parků.

Přínos

Město se stane přitažlivým a přívětivým místem pro život obyvatel a zároveň atraktivním cí­lem turistického ruchu. Výška, struktura a objem nové zástavby respektují okolní zástavbu, zachovávají kompoziční osy a dominanty města. Atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná pro­stranství přinášejí inspiraci pro kulturní a sociální život ve městě.

Současný stav

40%

Budoucí stav

92%

Město Brno má relativně velký potenciál pro zlepšení kvality veřejných prostranství a celkového architektonické rázu. V současné době je v Brně mnoho architektonicky zajímavých míst, jsou to však víceméně osamnělé enklávy, které je třeba propojit.

Garant

Michal Sedláček

Architekt Michal Sedláček je ředitel Kanceláře architekta města Brna a od roku 2016 hlavní architekt města Brna. Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a na Aka­demii výtvarných umění v Praze. V roce 1990 odešel do New Yorku, poté od poloviny deva­desátých let pracoval na projektech v Moskvě, pak se vrátil do New Yorku, odkud se přestěhoval do kalifornského Los Angeles. Tam do roku 2006 pracoval v ateliéru Franka Gehryho. V roce 2007 založil a poté vedl losangelskou pobočku architektonické firmy Aedas.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Kultivovaná výstavba a podpora moderní architektury opovídající světovým trendům

Počet nominovaných staveb v Brně v celostátních soutěžích organizovaných profesními organizacemi (Grandprix Architektů – národní cena za architekturu; Česká cena za architekturu)

počet

cca 5-10 (Česká cena za architekturu)

10 a více

celé město

další Atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílná součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města

Podíl nových kvalitních veřejných prostranství na všech nových veřejných prostranstvích od roku 2016

%

0

100

celé město

Podíl obyvatel spokojených s kvalitou veřejných prostranství

%

77

95

celé město

Podíl kvalitně rekonstruovaných veřejných prostranství na všech rekonstruovaných veřejných prostranstvích od roku 2016

%

0

100

celé město

další Město bez vizuálního smogu

Podíl kvalitně provedených venkovních reklam na celkovém počtu reklam (možno sledovat dle kategorií, např. billboard, city light vitríny, bannery na městském mobiliáři, atd.)

%

15 (odhad)

90

celé město

Podíl provozoven s kvalitním designem na celkovém počtu provozoven

%

15 (odhad)

90

celé město