Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Životní prostředí je v Brně v roce 2050 zdravé - podařilo se zajistit dlouhodobě udržitelnou kvalitu zdrojů (půdy, vody, ovzduší, potravin) potřebných pro zdravý a kvalitní život obyvatel. Vliv nejdůležitějších faktorů s negativním dopadem na prostředí a zdraví populace byl postupně redukován. Město se adaptovalo na klimatickou změnu a dlouhodobě aplikuje potřebná opatření k jejímu předcházení. Ekosystémy fungující v rámci města byly postupně obnoveny a jsou dále rozvíjeny v rámci propracovaného systému péče, podařilo se dosáhnout zvýšení biodiverzity a přírodní složky města jsou adekvátně chráněny.

Přínos

Zdravé životní prostředí významně ovlivňuje zdraví, fyzickou i psychickou pohodu lidí. Kvalitní životní prostředí přispívá k dobré reputaci a celkové atraktivitě města Brna pro život stávajících i nově příchozích obyvatel a návštěvníků města.

Současný stav

51%

Budoucí stav

79%

Brno je všeobeně vnímáno jako město se zdravým životním prostředím, nicméně například znečištění vzduchu z dopravy je velkým problémem. Brnu naopak pomáhá, že jeho hospodářství již není závislé na průmyslu, ale spíše na službách, které mnoho škodlivin neprodukují.

Garant

Jan Holeček

Vedoucí Oddělení strategického plánování magistrátu města Brna je dočasným garantem této hodnoty.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí

Jakost vody Svitava

jakost

II.

I.

Promítne se do územního plánování, hospodaření s půdou, zelených ploch, výstavby, dopravy a parkovišť, zacházení s komunálními odpady a odpadními vodami, čištění města aj.

Kontaminované lokality výrobních brownfields

ha

91,2

Promítne se do územního plánování, hospodaření s půdou, zelených ploch, výstavby, dopravy a parkovišť, zacházení s komunálními odpady a odpadními vodami, čištění města aj.

Podíl populace vystavené hluku >55 dB

%

21,7

Promítne se do územního plánování, hospodaření s půdou, zelených ploch, výstavby, dopravy a parkovišť, zacházení s komunálními odpady a odpadními vodami, čištění města aj.

Uhlíková stopa Brna (množství vyprodukovaných skleníkových plynů ze všech aktivit)

CO2 neutrální město

Promítne se do územního plánování, hospodaření s půdou, zelených ploch, výstavby, dopravy a parkovišť, zacházení s komunálními odpady a odpadními vodami, čištění města aj.

Imisní zátěž PM10 celkem (průměr)

(µg/m3)

28,4 (2015)

Promítne se do územního plánování, hospodaření s půdou, zelených ploch, výstavby, dopravy a parkovišť, zacházení s komunálními odpady a odpadními vodami, čištění města aj.

Imisní zátěž NO2 celkem (průměr)

(µg/m3)

30,8 (2015)

Promítne se do územního plánování, hospodaření s půdou, zelených ploch, výstavby, dopravy a parkovišť, zacházení s komunálními odpady a odpadními vodami, čištění města aj.

Jakost vody Svratka

jakost

I.

I.

Promítne se do územního plánování, hospodaření s půdou, zelených ploch, výstavby, dopravy a parkovišť, zacházení s komunálními odpady a odpadními vodami, čištění města aj.

další Adaptovat město na klimatickou změnu a aplikovat opatření k jejímu předcházení

Ekologická stopa města

Index

Možno změřit v rámci NSZM

Stále se snižující

Podíl zelených ploch

%

rostoucí podíl

Podíl propustných a nepropustných ploch ve městě

%

nutno změřit v rámci ÚAP (2020)

Zvyšující se prospěch pro propustné plochy na úkor nepropustných ploch

další Posílit ochranu a obnovu ekosystémů a zvýšit biodiverzitu

Stávající plochy parků - podíl na zastavěném území města

%

1,67

rostoucí podíl

Bilance ploch parků vůči přítomným obyvatelům města

"m2 /obyvatele"

2,66

rostoucí podíl

Rozloha chráněné zeleně - podíl na celkové rozloze města Brna

%

min. stejný rozsah

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Hana Chybíková

27.7.2017
Popis hodnoty
spolupráce se sousedními obcemi zejména při řešení dopravy c okolí Brna
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, spolupráce s okolními obcemi - resp. v rámci Brněnské metropolitní oblasti (která v současnosti zahrnuje 167 obcí v okolí Brna) je součástí hodnoty \"Fungující Brněnská metropolitní oblast\" v pilíři Správa, dopravě se pak věnují hodnoty \"Globálně dostupné město\" a \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\", které zahrnují i spolupráci s okolními obcemi.
Přínos městu
migrace obyvatel tam i zpět

Barbora Kubikova

28.7.2017
Popis hodnoty
plus jeste co nejvic tridicich kosu nejen na sidlistich, kose na kompost po meste v centru, kompostove skladky po meste, podpora vermikompostovani v bytech a v domech, podpora zero waste obchodů, zakaz sacku a igelitiek v supermarketech, podpora komunitnych zahradek, spolecne pestovani, podpora seminkarni.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, tomuto tématu se podrobněji věnuje hodnota \"Čisté město\" a \"Soběstačné a cirkulární město\" v pilíři Zdroje.
Přínos městu
vetsi cistota, cirkularni ekonomika, menej vydaju na odpadove hospodarstvi, budovani komunit, vic zelene, spomaleni prehrievani mesta, ochrana planety pred plastem a odpadem

Hana Chalupská

30.7.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Stalo se jakousi módou, že všude ve veřejném prostoru řvou nějaká rádia, hudba (nebo spíše \\\"hudba\\\"), reklama. Chceme tiché město, přes centrum se už skoro ani nedá chodit! Tento akustický smog je v obchodech, ulicích, restauracích (které ještě dají reproduktory do ulice), pasážích, na koupalištích, v bazénech,....
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, předáme jej zástupcům městské části Brno - střed, která se teď aktivně věnuje vizuálnímu smogu a mohla by svou pozornost upřít i na smog akustický.
Přínos městu
více ticha!

Veronika Novotná

4.8.2017
Popis hodnoty
Více zelených střech ve městě! Transformace současných nevyužitých betonových ploch. Zelené střechy mají mnoho výhod; čistí ovzduší, ochlazují vzduch, což je zvláště výhodné ve městě, kde je obecně teplota vyšší. Dokáží absorbovat velké množstí dešťové vody, která tak najde smysluplné využití. Jsou domovem pro mnoho drobných živočichů a přináší tak do města další život. Mají také izolační vlastnosti a vypadají krásně. Zelené mohou být i stěny. Viz: https://www.youtube.com/watch?v=FlJoBhLnqko
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, zeleným střechám a dalším způsobům rozšíření zeleně ve městech se budeme detailněji věnovat v průběhu podzimu při formulaci konkrétních opatření do roku 2025 a prvního akčního plánu do roku 2020. Dílčí cíl k rozšíření zeleně ve městech naleznete v případě Vašeho zájmu v hodnotě \"Zeleň ve městě\" v pilíři Kvalita života.
Přínos městu
Čistší, svěží a chladnější vzduch. Živější město díky drobným živočichům. Využití dešťové vody, která končí jinak v kanalizaci. Některé plochy mohou být jen tiché plíce města, jiné mohou být zpřístupněny občanům k posezení, relaxaci a výhledu. Střechy se dají také využít pro vybudování dětských hřišť nebo cvičišť (http://www.archdaily.com/535720/jaja-designs-park-n-play-parking-garage-in-copenhagen). Střechy jsou často nevyužité plochy s obrovským potenciálem.