Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno je v roce 2050 zdravé město se zdravými obyvateli, do čehož se promítá jednak kvalitní a dostupná zdravotní péče, jednak individuální zájem a aktivita obyvatel města. Brno je město se zdravou demografickou strukturou, což se promítá i do odpovídajících demografických ukazatelů. Město věnuje dostatečnou pozornost zranitelným skupinám obyvatel (např. děti, těhotné ženy, starší populace, dlouhodobě nemocní, terminálně nemocní), kterým se dostává individualizovaného zájmu a péče.

Přínos

Kvalita života je neodmyslitelně spjata se zdravotním stavem jedince či populace. Zlepšením zdravotního stavu obyvatel Brna dojde nejenom ke zvýšení subjektivně pociťované kvality života, ale i ke zlepšení ekonomických ukazatelů (např. nákladů na poskytovanou zdravotní či sociální péči). Obyvatelé budou individuálně i obecně profitovat ze zpřístupnění informací o faktorech, které ovlivňují jejich zdravotní stav.

Současný stav

46%

Budoucí stav

80%

Ve srovnání s Českou republikou žijí v Brně relativně zdraví lidé, kteří mají relativně vysokou naději dožití, avšak ve srovnání se statistikami EU se stále jedná o podrpůrměrné hodnoty.

Garant

Julie Bienertová Vašků

Docentka Julie Bienertová Vašků působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a na Centru pro výzkum toxických látek v prostředí na Přírodovědecké fakultě MU, kde se systematicky zabývá problematikou tukové tkáně a s ní souvisejících onemocnění, zejména obezity. U této choroby problematikou zkoumá i interakce genetického pozadí jedince s působícími faktory vnějšího prostředí. Kromě tukové tkáně stojí v centru jejího výzkumného zájmu problematika stresu a jeho měření. Julie Bienertová Vašků je autorkou řady prací v renomovaných zahraničních časopisech, jednoho mezinárodního patentu a řady kapitol v českých i zahraničních monografiích.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Ochránit a podpořit zdraví obyvatel vč. podpory prevence a zdravého životního stylu

Zdravá délka života (délka života prožitá ve zdraví)

Počet let

Bude zjištěno - zatím na úrovni státu

Kojenecká úmrtnost (do 1. roku života) - 5leté období

Promile

2,68

2

Střední délka života

Počet let

M (76,73) Ž (82,54)

M (84,5) Ž (89,5)

další Poskytovat kvalitnější a dostupnější zdravotní péče s velkým důrazem na prevenci a včetně opatření pro snížení počtu chronicky nemocných

Podíl obyvatel, pro které je minimální zdravotní péče nedostupná

%

Podíl není aktuálně znám

dtto

Celé město včetně metropolitní oblasti

Spokojenost s kvalitou zdravotní péče

"% - Součet % odpovědí ""Velmi spokojen/a"" a ""Spíše spokojen/a"" / případně přepočtený index "

84,3 (25,0 % + 59,3 %) / 1,89

1,2

Úmyslné sebepoškození (sebevraždy na 100 000 obyvatel)

14,31

5,56

Spokojenost s dostupností zdravotních služeb

"% - Součet % odpovědí ""Velmi spokojen/a"" a ""Spíše spokojen/a"" / případně přepočtený index "

89,5 % (28,3 % + 61,2 %) / 1,81

1,2

Počet lůžek/10 000 obyvatel

Počet

105,24

Celé město včetně metropolitní oblasti

Počet lékařů na 1 000 obyvatel

Počet

9,5

Úmrtí na nemoci oběhové soustavy vztažené na celou populaci Brna (na 100 000 obyvatel)

458,1

300,0

další Zvyšovat zdravotní gramotnosti obyvatel prostřednictvím popularizačních i preventivních programů zaměřených na častá onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, zubní zdraví, atd.)

% obyvatel města, kteří absolvovali daný popularizační či preventivní program, pokles nemocnosti na vybraná onemocnění, prodloužení střední/zdravé délky života

%

Podíl není aktuálně znám

dtto

Celé město včetně metropolitní oblasti

další Podpořit zdravý životní styl, včetně podpory správného stravování a pohybu (rekreačního a sportovního vyžití)

Prevalence obezity

%

bude zjištěno

nižší podíl

Podíl rekreačně sportujících obyvatel 15+

%

60

80

Celé město včetně metropolitní oblasti/Brno

další Podpořit zdravou demografickou strukturu města s využitím dat o životním prostředí a zdravotních údajů

Index stáří

135,8

120

Přirozený přírůstek (hrubá míra přirozeného přírůstku)

Počet

1,65

2,22

další "Podpořit rodiny napříč generacemi, podpora mezigenerační soudržnosti, podpora solidarity v poskytování zdravotní i sociální péče, podpořit zařízení paliativní péče "

Podíl zařízení propojujících poskytování zdravotní a sociální péče, počet zařízení paliativní péče

%

Podíl není aktuálně znám

dtto

Celé město včetně metropolitní oblasti

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Ondrej Kana

19.7.2017
Popis hodnoty
Dobry den, diky za tuto iniciativu, predpokladam ze na zpracovani dat budete spolupracovat s universitami. Uvazujete o nejake sdilene platforme spolu s privatnim sektorem. Treba IBM je pomerne silny hrac v teto oblasti s jejim AI Watsonem a v Brne jiz zamestnama cca 4000 lidi. Dnes prevazne ve sluzbach ale mozna je toto moznost jak posunout zdejsi DC na dalsi uroven. https://www.ibm.com/watson/health/value-based-care/watson-care-manager/ diky
Přínos městu
Propojeni privatniho a verenjneho sektoru s jasnym prinosem pro obe strany:)
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, předpokládáme zapojení veřejných i privátních institucí do systému sběru i analýzy vybraných typů údajů.

aled long

20.7.2017
Popis hodnoty
Clean air
Přínos městu
Clean air is essential for healthy living. Secure park and ride or even park and hire electric vehicles on the edge of teh city.Bicycle hire points and a pedestrianised town with strict access control for goods vehicles.
Reakce garanta
Thank you for your comment, specific goals, focused on reduction of air pollution and noise pollution are also included in values concerning transport - \"City with efficient and sustainable mobility\" and \"Globally accessible city\" that you can find in the \"Resources\" pillar.

Veronika Novotná

24.7.2017
Popis hodnoty
Vytvořit síť bezpečných stezek pro cyklisty po celém městě. Nechat se inspirovat takovýmy městy jako je Kodaň či Amsterdam, kde se cyklista bezpečně dopraví kamkoli ve městě. Tyto stezky mají třeba i odbočovací pruhy a semafory, křižují-li komunikace motorových vozidel. Kolo je rychlý a ekologický typ dopravy a dle výzkumů pozitivně ovlivňuje jak k fyzické, tak i k psychické zdraví člověka.
Přínos městu
Snížení počtu motorových vozidel ve městě, což vede k čistšímu a zdravějšímu životnímu prostředí. Zvýšení atraktivnosti města pro život a turistický ruch. Skvělá reklama a vzor pro ostatní města, že to jde! Šťastnější a zdravější občané, lepší soudržnost a komunikace mezi nimi. Lepší propojení lidí a života města.
Reakce garanta
Děkujeme za Vaše podněty, s podporou cyklodopravy Brno určitě počítá. Konkrétní cíle, směřující k podpoře udržitelných druhů dopravy vč. cyklodopravy jsou zohledněny v hodnotě \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\" v pilíři Zdroje. Konkrétní opatření na podporu cyklodopravy jsou pak v připravovaném \"Plánu udržitelné mobility\" (podrobněji viz www.mobilitabrno.cz)

Dominik Heger

27.7.2017
Popis hodnoty
Sportoviště Myslím, že by bylo vhodné pro zdraví, zejména mládeže, ale i ostatních, zpřístupnit veřejnosti sportoviště a nebo budovat nová. Školní hřiště a tělocvičny (všech úrovní vzdělávacího systému) se na západě běžně a bezplatně otvírají široké veřejnosti. To mě zde chybí.
Přínos městu
Zdravější a spokojenější obyvatelé, zabránění nebezpečné nudy mládeže.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, v rámci hodnoty byl zařazen dílčí cíl \"Podpořit zdravý životní styl, včetně podpory správného stravování a pohybu (rekreačního a sportovního vyžití)\". Zpřístupnění školních hřišť a tělocvičen je pak konkrétní opatření, které bude součástí dalšího rozpracování strategie a mj. také součástí připravované Strategie sportu.

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Veřejnosti i správním orgánům budou zpřístupněny... Kromě daného by primárním cílem měl být i rovnocenný přístup ke zdravotní péči.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, byla upravena formulace cíle, zaměřeného na kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Využít zdravotních údajů a dat z populačních studií k ... Preventivní programy zacílit nejen dle věku, ale také dle specifik cílové skupiny, např. osoby sociálně vyloučené, neboť identifikujeme specifika co se týče zdravotního stavu a potřeb (viz MUDr. Hana Janata – SZÚ, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020 a další).
Reakce garanta
Děkujeme za komentář, cílení preventivních programů budeme podrobněji řešit v průběhu podzimu v rámci specifikace konkrétních opatření.

Radim Janík

31.7.2017
cíl
Cíl „Identifikovat skupiny obyvatel města…“ Co se týče sociální oblasti, toto zabezpečuje proces komunitního plánování soc. služeb, případně proces koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Není třeba vytvářet další plánovací procesy (dojde tím pouze k jejich tříštění vedoucímu k nesrozumitelnosti a k neefektivním výstupům). Je potřeba zkvalitňovat a adekvátně zabezpečit procesy stávající.
Reakce garanta
Cíl byl odstraněn.

Tým projektu HOBIT

31.7.2017
Popis hodnoty
Bez ohledu na výsledky studia konkrétních faktorů v Brně je zjevné, že se naši obyvatelé potýkají se stejnými onemocněními jako západní svět (viz žebříček WHO). Primární cíl této priority bychom tedy viděli v nastavení a realizaci systémových opatření vedoucích ke snížení výskytu nejčastějších a nejzávažnějších chorob (př. budování cyklostezek ve městě, omezení kouření, zdravotní gramotnost ve školách, programy pro zaměstnavatele a další...). Děkujeme za vyjádření.
Přínos městu
zdravá populace, populace vzdělaná v oblasti svého zdraví, zdraví a aktivní senioři
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, struktura cílů byla upravena.

Komise Rady města Brna pro tělesnou výchovu a sport

19.9.2017
Popis hodnoty
Komise Rady města Brna pro tělesnou výchovu a sport bere na vědomí návrh vize a proces tvorby Strategie BRNO 2050 a doporučuje Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna zařazení kapitoly \\\"Sportovní město\\\", jejímž obsahem bude strategie rozvoje sportu v Brně.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku komise, hodnota byla po domluvě se zástupci OŠMT do Vize zařazena.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Počet bezdomovců narůstá v celé republice. Ještě v minulém volebním období bylo pro mne nepředstavitelné, potkat na náměstí Svobody důchodce, jak v odpadkovém koši hledá jídlo. Vidět bezdomovce, jak spávají na hlavním (dnes Mendlově) náměstí někdejšího městečka Staré Brno (dovedete si představit, že budete obcházet spící bezdomovce v Praze na Václavském náměstí?). A vidět jiné bezdomovce, jak v zimním období polehávají na chodníku na Pekařské ulici u sklepních oken fakultní nemocnice, aby díky páchnoucímu teplému vzduchu měli naději, že se rána dočkají živí. Letos jsem se dočkal bezdomovce, spícího před domem sousedícím s tím, ve kterém bydlím. Pokud nedopřejeme nejchudším lidem to, co dopřáváme opuštěným psům a kočkám, budeme jednou platit za svou chybu v podobě epidemií všichni. Chudí i bohatí. Nedávno z brněnských kostelů zmizela svěcená voda kvůli infekci žloutenky. Už jsme zapomněli? Ale jsou i jiné nemoci - tuberkulóza například. Také infekční. A bohatým se nevyhýbá.
Reakce garanta
Dobrý den, děkujeme za vaši připomínku. Celá strategie Brno 2050 je zaměřena na zkvalitňování řady aspektů života ve městě, přičemž hodnota \"Zdraví lidé\" se zaměřuje jednak na zkvalitňování zdravotní péče ve městě Brně, tak na související sociální aspekty, které mohou se zdravím občanů města Brna souviset. Cílem tedy není čekat, až se nemoci objeví, ale vytvořit takové sociální prostředí, ve kterém budou časté faktory přispívající k infekčním i neinfenčním chorobám eliminovány nebo ovlivněny tak, aby se výskyt těchto onemocnění maximálně omezil. Sociální podpora jde ruku v ruce se zdravotním stavem populace a tento aspekt je v připravované strategii považován za velmi důležitý.