Město s efektivní a udržitelnou mobilitou

hodnota fotka

Popis hodnoty

Kvalitní, spolehlivá a ekologická veřejná doprava je hlavním systémem, který obyvatelé města i jeho okolí při svých cestách volí. Nabízí pohodlné a bezbariérové cestování všem skupinám obyvatel. Ke svému cíli se tak občané města dostanou nejen rychle, ale i snadno, ať už se rozhodnou využít jakýkoliv způsob dopravy. Efektivní, otevřený a propustný systém mobi­lity nabízí obyvatelům řešení odpovídající jejich požadavkům. Díky integrovanému plánování mobility a využití inovativních řešení je Brno městem krátkých vzdáleností, kde nejsou důvodem pro omezení pohybu vyšší věk ani hendikep. Principy udržitelné a efektivní mobility jsou aplikovány i na přepravu zboží. Díky těmto změnám je město Brno v roce 2050 místem se zdravým a příjemným prostředím pro život.

Přínos městu

Podpora preference udržitelné mobility (veřejná, pěší a cyklistická doprava) přináší městu především zlepšení životního prostředí, příjemné a kvalitní veřejné prostory a jeho oby­va­telům zvýšení kvality života. Odstraňování bariér ve veřejném prostoru a zpřístupňování budov pro osoby s omezenou schopností pohybu činí město pohodlným místem pro kvalitní život všech skupin obyvatel. Efektivní mobilita jim nabízí komplexní systém s jednoduchou volbou způsobu dopravy (veřejná doprava, automobil, jízdní kolo či chůze), která nejvíce od­povídá jejich požadavkům a umožňuje jim dosáhnout cíle jejich cest snadno a rychle, bez zbytečných časových i ekonomických ztrát. Efektivně je využita také energie v dopravě, čímž dochází nejen k úsporám, ale také ke snížení negativních vlivů dopravy na prostředí města a jeho obyvatele.

Garant

Iva Machalová

Iva Machalová je vedoucí referátu městské mobility na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Vystudovala geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Na Magistrátu města Brna působí od roku 2004 (v minulosti jako manažerka několika EU projektů), zamě­řuje se především na plánování v oblasti dopravy a přípravu plánu udržitelné městské mobility pro Brno.

        

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na životní prostředí

Dělba přepravní práce

%

53% (VHD); 6 % (pěší doprava), 2 % (cyklistická doprava), 39 % (IAD) (pozn.: údaje z roku 2014)

56% (VHD); 12 % (pěší doprava), 12 % (cyklistická doprava), 20 % (IAD)

celé město

Sociologické šetření: spokojenost obyvatel s infrastrukturou pro pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu

%

81 % obyvatel spokojeno s podmínkami pro pěší pohyb, 33 % obyvatel spokojeno s podmínkami pro cyklodopravu, spokojenost obyvatel s veřejnou dopravou: 82 %

rostoucí spokojenost

celé město

stupeň automobilizace (počet osobních automobilů na 1 000 ob.)

počet

484

350

celé město

další Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavků uživatelů - obyvatel města

Plynulost pohybu (časové a ekonomické ztráty způsobené kongescí)

%

27

klesající trend

celé město

Počet senior busů

počet

3

30

celé město

Bezbariérová řešení ve veřejné dopravě (podíl bezbariérových vozidel/podíl bezbariérových zastávek)

%

vozidla 66% (511/778)

100

celé město

Průměrná vzdálenost zastávek VHD z místa bydliště

m

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

klesající trend

celé město

Počet bezbariérových veřejných objektů a upravených tras

trendy

současný stav

vzrůstající trend

celé město

Plochy pěších zón a sdílených prostorů

m2

307/5

rostoucí trend

celé město

Průměrná rychlost veřejné dopravy

km/hod.

15-20 km/hod. (tramvaj)

rostoucí trend

celé město

další Zlepšit kvalitu prostředí města

Koncentrace prachových částic PM2,5

µg/m3

data budou doplněna

klesající trend

celé město

Podíl ekologických vozidel (př. autobusy využívající CNG, do budoucna i elektrobusy a další technologie) / celkový počet vozidel ve veřejné dopravě

%

33% (100/302)

100%

celé město

Koncentrace benzo[a]pyrenu

µg/m3

data budou doplněna

klesající trend

celé město

Podíl populace vystavené hluku >55 dB

%

21,7

klesající trend

celé město

Koncentrace NO2

µg/m3

30,8

klesající trend

celé město

Koncentrace prachových částic PM10

µg/m3

28,4

klesající trend

celé město

další Přistupovat k mobilitě ve městě jako ke službě

Počet firem zapojených do systému citylogistiky

počet

0

rostoucí trend

celé město

Počet zákázníků budoucí společnosti poskytující různé druhu dopravy mobilita jako služba)

počet

0

rostoucí trend

celé město

Míra využití sdílených řešení (bikesharing, carsharing) a služeb

%

bikesharing 0,4 %, carshring 0,6 %

rostoucí trend

celé město

Počet firem/zaměstananců zapojených do firemního plánování mobility

počet

2/3000

rostoucí trend

celé město

další Podporovat a implementovat inovace v dopravě

Využití inovativních řešení v dopravě

slovní popis / slovní ohodnocení

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Stanislav Panschab

13.6.2017
Popis hodnoty
Brněnské ulice, ve kterých jezdí městská hromadná doprava jsou koncipované z období 19. století, kdy ještě neexistovala nynější hustota provozu. Poptávkový systém zrychlení průjezdu křižovatkami pro MHD je nepostačující.Ideálním řešením zejména tramvajového provozu, který je páteří městské dopravy, je zvýšení segregace od okolní dopravy.. Tam, kde to není možné (např. z důvodu šířky ulice), výrazně omezit nebo zcela vyloučit individuální dopravu. Jako příklad bych uvedl ulici Pekařskou.
Reakce garanta
Souhlasíme, využité daného (a omezeného prostoru) brněnských ulic je důležitou otázkou, která je řešena nejen v připravované strategie, ale i v dalších rozvojových dokumentech města. Veřejná doprava je považována za nejdůležitější druh dopravy pro pohyb ve městě a jako takový je preferován. Protože však není využitelný pro všechny situace, je třeba najít optimální kompromis řešení dopravního prostoru. Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.

Jan Bouda

29.6.2017
Popis hodnoty
Nezapomínat ale, prosím, ani na segwaye, elektrokola (elektro-koloběžky), elektroskůtry. Do města také patří autodoprava a motocykly, cílem by měla být podpora alternativních prostředků, ne potírání autodopravy.
Reakce garanta
Souhlasíme, součástí popisu hodnoty je věta: „Snadně a rychle se však (obyvatelé města) ke svému cíli dostanou, ať zvolí jakýkoliv jednoduše dostupný dopravní prostředek.“ Není cílem návrhu zakazovat využití automobilu, ale nabízet možnosti pro využití jiných dopravních prostředků nebo služeb. Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Přínos městu
Vyváženost podpory dopravních prostředků umožní volby konkrétního dopravního prostředku podle účelu a situace - časové omezení, větší náklad, počasí, ...

Eva P. Danková

30.6.2017
Popis hodnoty
MHD bude 100%-ně bezbariérová - vozy i zastávky (vzájemně kompatibilní)
Reakce garanta
Souhlasíme, dostupnost veřejné dopravy z hlediska bezbariérovosti je obsažena mezi cíli hodnoty. K postupnému zlepšování bezbariérového přístupu do vozidel a na zastávky veřejné dopravy však samozřejmě dochází již nyní.
Přínos městu
Dojde ke zlepšení dostupnosti služby MHD pro imobilní a straší občany a také rodiče s kočárky a malými dětmi. Pokud budou zastávky kompatibilní s vozy MHD (aby nástup a výstup byl opravdu bezbariérový), zlepší se i rychlost a plynulost obsluhy ve stanicích.

Petr Štráfelda

6.7.2017
Popis hodnoty
Ve vizi chybí výstavba metra.
Reakce garanta
Projekt rychlého substému veřejné dopravy (\"metro\", \"severojižní diametr\") je již součástí strategických dokumentů rozvoje města. Tento konkrétní bod bude zařazen jako jedno z opatření, v další fázi přípravy strategie - \"Programové části\"
Přínos městu
Zatraktivnění a zefektivnění městské hromadné dopravy.

Pavel Bártek

23.7.2017
Popis hodnoty
Brno je město s neudržitelnou mobilitou a katastrofální kulturou cestování v prostředcích městské hromadné dopravy. Je nevyhnutelné to změnit a dostat cestování prostředky hromadné dopravy ma úroveň alespoň Německa.
Reakce garanta
Zvýšení atraktivity veřejné dopravy již patří mezi primární cíle hodnoty \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\". Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Přínos městu
Ochota obyvatel preferovat městskou hromadnou dopravu před individuální.
cíl
Zvýšit pohodlnost, kulturnost a tím i použitelnost a atraktivitu prostředků povrchopvé městské hromadné dopravy dodržením pravidla max. 50% obsazenosti spojů i ve špičce.
indicator
Spokojenost obyvatel s hromadnou dopravou, zvyšování podílu obyvatel přepravujících se MHD a preferujících MHD před individuální dopravou.
jednotka
poměr obyvatel přepravující se MHD a induviduálně

Pavel Bártek

23.7.2017
Popis hodnoty
Brno je město s neudržitelnou mobilitou a katastrofální kulturou cestování v prostředcích městské hromadné dopravy. Je nevyhnutelné to změnit a dostat cestování prostředky hromadné dopravy na úroveň alespoň Německa.
Reakce garanta
Jedná se o návrh konkrétního opatření, které bude diskutováno při přípravě „Programové části“. Nicméně zavedení klimatizovaných vozidel ve veřejné dopravě bezpochyby zvýší kvalitu služeb, proto Dopravní podnik města Brna plánuje jejich nákup a provoz od příštího roku.
Přínos městu
Ochota obyvatel preferovat městskou hromadnou dopravu před individuální.
cíl
Zavedení klimatizovaných prostředků povrchové hromadné dopravy po vzoru Německa, Basileje, apod.
indicator
Počet klimatizovaných vozidel MHD (tramvaj, autobus, trolejbus) s případným zatmavením skel.
jednotka
% z celkového počtu
soucasna-hodnota
0%
budoucí hodnota
100%

Pavel Bártek

23.7.2017
Popis hodnoty
Brno je město s neudržitelnou mobilitou a katastrofální kulturou cestování v prostředcích městské hromadné dopravy, kde často hrozí nákaza infekčními nemocemi. Je nevyhnutelné to změnit a dostat cestování prostředky hromadné dopravy na úroveň alespoň Německa. Vozidla MHD zejména v nočních a ranních hodinách slouží jako noclehárna bezdomovců, kteří mají vozidla MHD jako noclehárnu, kde pouze zapáchají, zanechávají výměšky a podhoubí pro infekční nemoci typu žloutenka a to vše za netečnosti řidičů
Reakce garanta
Zvýšení atraktivity veřejné dopravy již patří mezi primární cíle hodnoty \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\". Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Přínos městu
Ochota obyvatel preferovat městskou hromadnou dopravu před individuální.
cíl
Dosáhnout důsledného potírání přepravy pasažérů porušujících přepravní řád.
indicator
1. Spokojenost osob přepravovaných MHD za smysluplným cílem (na vlak, do zaměstnání, apod.). 2. Snížení počtu osob, nakažených infekční nemocí v měste Brně. 3. Zvýšení reputace města Brna a odstranění nálepky města Brna jako města špinavých rukou.
jednotka
Počet řešených osob porušujících přerpavní řád v %.
soucasna-hodnota
1%
budoucí hodnota
100%

Ondřej Pasch

27.7.2017
cíl
S kvalitní veřejnou dopravou musí jít ruku v ruce možnost na takovouto dopravu přestoupit bez bariér a v co nejkratším čase. Brnu chybí velká odstavná parkoviště na periferii, která by umožnila uzavřít širší centrum dopravě automobilové. Výsledkem je odhlučněné, bezpečné a čisté cetrum města, kde je prostor pro cyklisty, chodce a různé další pomalé alternativní způsoby dopravy (skateboardy, různá přesouvadla)
Reakce garanta
Souhlasíme. Vámi navrhovaná řešení jsou již obsažena také v dalších strategických dokumentech města (např. připravovaný Plán mobility, který se mobilitou zabývá detailněji). Strategie města v současné době formuluje vizi, konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.

Dominik Heger

27.7.2017
Popis hodnoty
Každodenní doprava Jsem nadšen z nastíněných vizí a děkuji za tuto iniciativu, dodávám několik praktických postřehů. Silně inspirativní mě přijde fungování měst jihozápadních sousedů – preference chůze a kola jako běžného dopravního prostředku k dopravě je tam nutností, protože to je nejrychlejší. Současně použití automobilu nenese symbol vyššího společenského statutu – což mě přijde je náš brněnský problém. Cyklostezky by mohly být mimoúrovňové – podjezdy a nadjezdy nad silnicemi.
Reakce garanta
Ano, podpora vyššího využití chůze, cyklistické dopravy a veřejné dopravy je primárním cílem této hodnoty. Je také obsažena v dalších strategických dokumentech města (např. připravovaný Plán mobility). Vámi navrhované konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Přínos městu
Působení městských spalin na lidský organismus se těžko prokazuje exaktně, a tak nezbývá než věřit intuici: opravdu nejsme ochotni vyměnit rakoviny, alergie a astmata za chůzi, jízdu na kole či četbu v MHD? Vypadá, že lokální znečištění hraje významnější roli, než se myslelo (např. https://www.nature.com/articles/s41598-017-02699-9.pdf).

Dominik Heger

27.7.2017
Popis hodnoty
Funkce tlačítka pro chodce v křižovatkách je v Brně oprati západu rozdílná – v Brně znamená, že až doběhne cyklus chodec dostane zelenou, na západě, že chodec dostane zelenou do 10 vteřin. Prostory pod nádržím by se daly dobře používat k parkování kol.
Reakce garanta
Strategie města v současné době formuluje vizi, konkrétní řešení a návrhy pro podporu pěší dopravy budou obsaženy v „Programové části“.
Přínos městu
Preference bez-spalinové dopravy - zdravější město.

Dominik Heger

27.7.2017
Popis hodnoty
MHD Brno Pro dojíždějící motoristy by bylo vhodné vybudovat záchytná parkoviště mimo město. Mohla by být MHD zdarma (či alespoň levnější i pro šesti člennou rodinu než doprava autem)? Zrychlování a zpomalování v prostředcích MHD v Brně je výrazně ostřejší než jsem zažil jinde – plynulejší jízda opravdu přináší významnou pohodu. Postavení řidičů MHD je žalostné (ve Francii by byly stávky 2x týdně) – velmi mě překvapily jejich pracovní podmínky – měly by být obecně známy, aby se mohly zlepšit.
Reakce garanta
Souhlasíme. Vámi navrhovaná řešení jsou již obsažena také v dalších strategických dokumentech města (např. připravovaný Plán mobility, který se mobilitou zabývá detailněji). Strategie města v současné době formuluje vizi, konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Přínos městu
Lepší funkce MHD.

Roman Zavadil

28.7.2017
Popis hodnoty
Hotový současný VMO.Navržený skutečný okruh kolem města, který bude rovněž hotový.Vysoká kvalita současných cest ve městě. rozšíření hromadné dopravy, jejíž kapacita je rovněž na hraně.Jelikož Brno není schopné mít územní plán a nabídnout tak lidem stavební parcely, respektive stavějící developery, toto suplují města a obce v okolí, čímž se dále doprava zhoršuje. U hromadné dopravy tak narážím např. na realizaci \\\\\\\"rychlé dráhy\\\\\\\", o které jsem již někde četl a jenž měla vést z Tišnova do Slavkova.
Reakce garanta
Podpora dostavby Velkého městského okruhu patří již v současnosti mezi priority města Brna. Ano, jeho dostavba umožní nejen realizovat další opatření pro rozvoje udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistické dopravy), ale zvýší plynulost dopravy, což má pozitivní na snížení emisí. Projekt rychlého subsystému veřejné dopravy (\"metro\", \"severojižní diametr\") je již součástí strategických dokumentů rozvoje města. Tento konkrétní bod bude zařazen jako jedno z opatření, v další fázi přípravy strategie - \"Programové části\"
Přínos městu
Lepší životní prostředí, méně exhalací ve městě, méně aut v centru města.

Jan Váňa

29.7.2017
Popis hodnoty
MĚSTO JE PRO LIDI - NE PRO AUTA
Reakce garanta
Souhlasíme s Vámi, že chůze je nejpřirozenějším způsobem pohybu (přepravy) s pozitivním vlivem na zdraví obyvatel města. Proto je také její podpora již obsažena v popisu této hodnoty. Konkrétní řešení a návrhy budou obsaženy v „Programové části“.
Přínos městu
MHD např. funguje v Brně, nikdy jsem si nestěžoval na nedostatek zeleně, rovněž centrum a kulturní vyžití v něm je stále relativně atraktivní. Rok od roku mám ale pocit, že je město méně a méně přívětivé pro cestování pěšky. Jde o nejpřirozenější způsob dopravy a součást zdravého životního stylu. Řada semaforů je uzpůsobená pro auta, takže polovinu ranní cesty do práce strávím čekáním. Auta často nedávají přednost, protože se to od nich nevynucuje. Auta mají zůstat na periferii a lidi ve městě.

Hana Chalupská

30.7.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Gabriela Luz

8.9.2017
Popis hodnoty
Jste jak z dob reálného socialismu a jeho plánování. Nic konkrétního, ale cíl je vám jasný. Nelíbí se mi vaše manipulace s použitím dětí na fotkách. Ve vašem plánování mi chybí, co uděláte pro IAD?! Hlavně, že je vám jasné, že její podíl o 19 % snížíte. Ale žádné konkrétní kroky pro realizaci samotnou - ve smyslu záchytných parkovišť na kraji města + rychlé MHD do centra. Tisíce lidí dojíždějí do Brna za prací či do škol, potažmo zde např. i utrácejí v obchodech, tráví volný čas (kino, divadlo, kavárny...) neboli dávají vydělat jiným. Jste vůbec schopni vidět i tyto širší souvislosti? Vybydlíte střed města. Auto je součástí našich životů, na segvej či kolo či pěšky např. nedostanete matku s dětmi a nákupem, lidi se zdravotními problémy... nebo prostě jen člověk nemůže přijít do zaměstnání oblitý potem a ve sportovním... nebo je to autem podstatně rychlejší. Jen vymýváte lidem mozky.
Reakce garanta
Dobrý den, detailní popis jednotlivých opatření bude součástí dalších stupňů přípravy strategie, zejména akčního plánu. Souhlasím s Vámi, že proto, abychom mohli omezit počet cest, které nemusí být vykonány automobilem, je třeba nabídnout vhodnou alternativu nejlépe ve formě kvalitní a spolehlivé veřejné dopravy a také připravit síť parkovišť typu Park and Ride, toto všechno je součástí návrhu i dalších dokumentů, které jsou v oblasti mobility v současnosti připravovány. Naším cílem není zakázat používání automobilu, tak jak i Vy sama píšete, někteří z nás automobil pro svou práci či život potřebují, chtěli bychom však těm, kteří mohou a chtějí omezit jeho využití, nabídnout alternativu ve formě jiného druhu dopravy.

Tomas Hudec

17.9.2017
Popis hodnoty
Dobrý den, divím se, že auta stále mohou projíždět ulicí Nádražní a Benešovou. Taková koncentrace lidí na zastávce Hlavní nádraží a mezi tím se proplétají auta... O tyto ulice by se měla rozšířit pěší zóna a mohlo by se to udělat hned.
Reakce garanta
Dobrý den, rekonstrukce ulice Nádražní a Benešovy se připravuje na příští roky, nicméně v nejbližší době bude omezen provoz na ulici Nádražní. Dojde k zákazu levého odbočení z ulice Nádražní na Benešovu, z prodloužení ulice Křenová na Benešovu a Masarykovy ulice směrem k nádraží. V celé oblasti bude také omezena rychlost na 30 km/hod. Navržené změny budou od pondělí 23. 10. vyvěšeny na úřední desce. Do 30 dnům k nim lze podávat připomínky. Pokud proběhne připomínkové řízení bez komplikací, počítá se s instalací příslušného dopravního značení v lednu 2018.

Jaromír Škára

21.9.2017
Popis hodnoty
V návrhu mi chybí například následující 1) vyřešení otázky synchronizace semaforů jednotlivých křižovatek (které je naprosto katastrofální, zpomalují a ucpávají dopravu v centru a širším centru s tím spojenými negativními dopady - řešení je nadto možné realizovat rovnou); 2) napojení sjezdů dálnic a příslušných nájezdů na VMO z vnější části na P+R parkoviště, spojení těchto P+R nějakou vhodnou formou rychlé veřejné dopravy směrem do centra 3) nastavení koordinace provádění oprav komunikací + jejich plánování s ohledem na budoucí průjezdnost městem a dostupnost příslušných městských čtvrtí 4) úprava koordinace u těchto oprav mezi městskou čtvrtí a magistrátem. Celkově by za mne naprosto neměl být kladen tlak na potlačení individuální automobilové dopravy, jako spíš na její zrychlení za účelem snížení množství exhalací a uvolnění komunikací a dále na podporu ostatních druhů cestování a komunikace prostřednictvím nabízení vhodných alternativ daleko spíše než pouze zákazem a omezením IAO.
Reakce garanta
Dobrý den, děkuji za Váš komentář. Detailní popis jednotlivých opatření bude obsahovat další krok připravované Strategie - Programová část do roku 2025, vámi popsané návrhy jsou však již nyní obsaženy v připravovaném Plánu mobility. Naším cílem není plošný zákaz využívání automobilů, ale tak jak píšete, vytvoření vhodné a kvalitní nabídky ostatních druhů dopravy. Věřím, že při dalším postupu přípravy Strategie již tyto konkrétní opatření najdete.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Už je to nějaký ten rok, co primátor města Brna Petr Vokřál veřejně prohlásil, že Brno se do budoucna neobejde bez metra. Nešlo o vtip. Čas běží, ale nic se neděje. Komunisté plánovali stavbu metra v Bratislavě, v Brně se dosud sporadicky mluví o podpovrchové tramvaji, ale zůstal jen tunel pod Špilberkem z dob končícího socialismu, který většina Brňáků nikdy neviděla. Není-li vize, nejsou-li sny, nezačne ani práce. Na počátku bylo slovo, praví bible.
Reakce garanta
Projekt tzv. severojižního diametru, který by podpovrchově vedl železniční (veřejnou dopravu) centrem města, je součástí strategických dokumentů v oblasti dopravy nejen města ale i Jihomoravského kraje. Příprava technických studií, která by tuto nejen finančně náročnou stavbu prověřila bude zahájena v nejbližší době.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Zhruba před rokem město zveřejnilo v Brněnském Metropolitanu, že placená parkoviště budou mimo nejužší jádro města mezi Husovou a Rooseveltovou ulicí (bez těchto ulic) po šesté hodině večer opět zdarma. Nevšiml jsem si ale, že by se tak stalo. Takže přibývá placených parkovišť, která jsou poloprázdná, a to nejen ve večerních hodinách. Nejen auta, ale i platy jsou dnes různé. Představa, že každý, kdo jezdí autem, bude platit parkovné, je absurdní. Jako vzorový příklad lze uvést parkoviště naproti stavební fakultě (mezi právnickou fakultou, Veveří a ulicí Zahradníkovou). Před rekonstrukcí bylo zdarma a plné. Po rekonstrukci se platí a stává tam pár aut. Radnice má svým lidem sloužit, ne se stavět proti nim. Jako v tomto případě.