Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Čistota města je v roce 2050 samozřejmostí: je přirozenou součástí kvalitního života ve měs­tě a do značné míry vizitkou kultivovanosti společnosti. Prostředí města je maximálně čisté, jeho obyvatelé jsou přitom jen minimálně zatíženi tím spojenými procesy. Environ­mentální dopady těchto procesů jsou minimální, došlo ke snížení hlukových, prachových a dalších emisí spojených s očistou města. Systém sběru odpadů ve městě je pro uživatele maximálně komfortní, motivační, ekonomicky efektivní a respektuje principy oběhového hospodářství, přičemž důraz je kladen na využití druhotných surovin z regionu opět v regionu.

Přínos

Přínosem bude tiše (pomocí elektromobilů poháněných elektřinou z odpadu) uklizený a upra­vený veřejný prostor, odpady svezené s maximální efektivitou a tiše (z regionální elektřiny), které budou v maximální možné míře materiálově recyklovány a přetvořeny přímo ve výro­bek, a opět v regionu tak opět využívány. Materiálově nevyužitelné odpady poslouží jako zdroj energie pro úklid a úpravu veřejného prostoru v kvaziostrovním materiálově-ener­ge­tickém systému.

Současný stav

53%

Budoucí stav

90%

Vnímání čistoty města se v posledních letech mírně zlepšuje, ale hodnota stále zůstává jednou z hlavních priorit obyvatel města. Čistotou města rozumíme i efektivní nakládání s odpady, kde Brno využívá potenciálu moderní spalovny. Zároveň bude muset Brno zvýšit podíl tříděného odpadu a jeho druhotného využití.

Garant

Tomáš Hlavenka

Tomáš Hlavenka absolvoval obor management techniky a biotechnologie a management odpadů na Mendelově univerzitě a studium na Vysokém učení technickém v Brně (MBA). Působil jako ředitel STKO, spol. s r. o., v Mikulově, vedoucí divize Svoz ve společnosti SAKO Brno. V současné době pracuje ve společnosti ASHPA oběhová hospodářství, která zavádí ino­vativní systémy nakládání s odpady v rámci České republiky. Ve své práci se vždy věnoval novým směrům a přesahům odpadového hospodářství a jeho vlivu na kvalitu života obyvatel.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zvýšit čistotu ulic a veřejných prostranství

Sociologické šetření – souhlas s výrokem „Brno je čisté město“

hodnota ukazatele

2,19 (2017)

1,2

ulice a veřejná prostranství

další Snížit produkci komunálního odpadu, odstranit skládkování a jeho důsledky

Podíl skládkovaného odpadu na celkovém množství odpadu

%

1,6

0,5

celé město

Celkové množství vyprodukovaného odpadu

t

98 802

21 363

celé město

další Podpořit růst efektivity energetického využití odpadu pro výrobu tepla

Energie vyrobená z odpadu z města Brna

GJ

1 000 000

42 523

celé město

Energie vyrobená z odpadu celkem

GJ

1 000 000

1 330 000

ČR

Podíl energeticky využitého odpadu na celkovém množství odpadu z města Brna

%

76,8

14,8

celé město

další Zvýšit podíl tříděného odpadu a míry jeho recyklace

Podíl recyklovaného odpadu z celkového objemu vytříděného odpadu

%

75

95

celé město

Separovaný odpad a jeho podíl na celkové produkci odpadů v Brně

%

19,8

84,8

celé město