Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Globálně dostupné město je prostřednictvím kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a ko­munikační infrastruktury dobře spojeno s okolním světem. Brno v roce 2050 je napojeno na hierarchicky nadřazené dopravní a komunikační tahy (např. letecké trasy, dálnice, VRT, glo­bální sítě pro přenos dat aj.). Díky tomu je dobře spojeno s metropolemi nacházejícími se ve (středo)evropském a též celosvětovém prostoru (např. Praha, Vídeň, Bratislava, Mnichov, Ber­lín a další).

Přínos

Dobrá dostupnost města a jeho metropolitního regionu je důležitá pro efektivní a spolehlivé fungování všech složek života, zejména pro metropolitní ekonomiku, vědecké struktury a ta­ké pro všechny další socioekonomické činnosti, neboť umožňuje udržování a rozvíjení pot­řebných kontaktů. Jejím projevem je snadná dosažitelnost města i jeho okolí pro všechny osoby, které sem z různých důvodů přijíždějí či odsud vyjíždějí (obyvatelé, dojíždějící, investoři, podnikatelé, turisté, vědci a další).

Současný stav

33%

Budoucí stav

72%

Globální dostupnost je klíčovým faktorem rozvoje a růstu města. Město Brno leží na křižovatce mnoha evropských cest, avšak dopravní infrastruktura tomu ne vždy zcela odpovídá. Velké rezervy má Brno zejména v železniční a letecké dopravě.

Garant

Daniel Seidenglanz

Daniel Seidenglanz působí jako odborný asistent na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své pedagogické i výzkumné činnosti se věnuje především problematice geografie dopravy, přičemž se zaměřuje jak na téma každodenní mobility a jejího významu v časoprostorových rutinách obyvatel, tak na oblast železniční, sil­niční a letecké dopravy.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační spojení Brna se (středo)evropskými a světovými metropolemi, a to v osobní i nákladní dopravě a také v oblasti informačních toků

Silniční doprava: časová dostupnost sousedních středoevropských center (Praha, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Varšava, Berlín a Mnichov)

minuty

Praha (120), Vídeň (100), Bratislava (80), Budapešť (190), Varšava (400), Berlín (360), Mnichov (360)

Praha (120), Vídeň (80), Bratislava (80), Budapešť (180), Varšava (330), Berlín (330), Mnichov (330)

celé město a jeho metropolitní oblast

Letecká doprava: počet destinací dostupných z Brna pravidelnými přímými lety za běžný týden (z toho uzlová letiště síťových dopravců)

počet

3(1)

20(6)

celé město a jeho metropolitní oblast

Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím dopravních a komunikačních technologií

slovní popis / slovní ohodnocení

zhodnocení stávajícího stavu – bude doplněno

rostoucí otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím a jejich zvyšující se využití

celé město a jeho metropolitní oblast

Komunikační a datové infrastruktury: datová kapacita sítí napojujících Brno do mezinárodních a globálních sítí

byte

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

Železniční doprava: časová dostupnost sousedních středoevropských center (Praha, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Varšava, Berlín a Mnichov)

minuty

Praha (150), Vídeň (90), Bratislava (90), Budapešť (250), Varšava (420), Berlín (440), Mnichov (400)

Praha (60), Vídeň (45), Bratislava (45), Budapešť (120), Varšava (150), Berlín (180), Mnichov (150)

celé město a jeho metropolitní oblast

další Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které umožňují vstup globálních osobních i nákladních dopravních a informačních toků do prostoru města a metropolitního regionu Brna

Letiště dobře napojené na navazující systémy městské a příměstské osobní i nákladní dopravy

slovní popis / slovní ohodnocení

Letiště je napojeno na silniční komunikaci, železniční vlečku a autobusovou linkou E76 i do systému MHD

Zlepšující se napojenost letiště na dopravní systémy osobní i nákladní dopravy (kolejové napojení včetně pravidelné osobní dopravy, silniční napojení s kapacitnějším parkovištěm, terminál nákladní dopravy)

letiště Brno-Tuřany, celé město a jeho metropolitní oblast

Propojení terminálů nákladní silniční dopravy s terminály ostatních druhů dopravy (intermodalita)

slovní popis / slovní ohodnocení

V současnosti je v provozu terminál Brno-jih, ucelený systém a efektivní propojení různých druhů dopravy není k dispozici

Systém terminálů propojujícících jednotlivé druhy nákladní dopravy do efektivního systému

celé město a jeho metropolitní oblast

Fungující moderní železniční uzel dobře napojený na vnitřní strukturu města a navazující na systémy městské a příměstské osobní i nákladní dopravy

slovní popis / slovní ohodnocení

doposud ne

ano

hlavní vlakové nádraží, celé město a jeho metropolitní oblast

Systém záchytných parkovišť P&R, umožňujících bezkonfliktní přechod z osobní dálkové automobilové dopravy do systému městské dopravy (kapacita parkovišť)

slovní popis / slovní ohodnocení, číslo

doposud nefunguje jako systém (v provozu je jedno parkoviště P&R s kapacitou 177 míst)

ano, 20 000 parkovacích míst na různých parkovištích lokalizovaných na trasách hlavních příjezdů do města

celé město a jeho metropolitní oblast

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Stanislav Panschab

4.7.2017
Popis hodnoty
K tomuto tématu je nutné, aby veškerá hromadná doprava směřovala k jednomu výchozímu cíli. To znamená, že veškerá mezinárodní i vnitrostátní železniční doprava (zejména osobní), regionální autobusová doprava a veškerá městská hromadná doprava (tramvaje, trolejbusy a autobusy) vycházela z jednoho centrálního místa s mnoha přestupy na jakýkoliv zmíněný dopravní prostředek.K tomu musí přispět moderní, bezpečná a hlavně rychlá doprava.
Reakce garanta
Důležitost provázanosti dálkové dopravy, která je primárně řešena v hodnotě \"Globálně dostupné město\", se systémy regionální a městské dopravy je v obecné podobě zmíněna v cíli \"Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které umožňují vstup globálních dopravních a informačních toků do prostoru města a metropolitního regionu\", viz konkrétní formulace tří dílčích indikátorů v jeho rámci.
Přínos městu
Zrychlení přesunu a přestupu cestujících na jednom místě při zkapacitnění moderní dopravy.

Georgi Kolev

20.7.2017
cíl
As far as I know the highways are being budgeted by the state goverment and not by the city. On that matter - I do not see how the goal about interconnecting with the world can be accomplished. That\\\\\\\'s not up to Brno and its citizens only. Just a small example - the the highway to Prague - have you seen it ever without blocked parts? And btw - 120 minutes by car to Prague? Really? When, which year? Just look at the map to see on how many places there are road constructions.
Reakce garanta
You are absolutely right, the decision process on hierarchically higher transport infrastructures such as highways or high speed railways is primarily on national government and not on Brno. However, the goal to be effectively connected to their networks is of a vital importance for Brno and it is suitable to include it within its strategical aims. 120 minutes from Brno to Prague by car - this figure is based on the results of route planners such as google maps or mapy.cz. This figure is valid of course for the periods of common intesity of traffic, i.e. traffic without congestions.

Georgi Kolev

20.7.2017
cíl
Connecting the city to the world - communicaitons and entworking. Great idea. Best would be to set up free wi-fi access within the whole city, or at least \\\"Zone 100\\\". I don\\\\\\\'t want to comment the fact the Czech Repblic has the most expensive mobile interent connection in whole EU...
Reakce garanta
Thank you for your comment and proposal, the given indicator should be, however, formulated in a more general way.

Pavel Bártek

23.7.2017
Popis hodnoty
Regionálně dostupné město prostřednictvím rychlé, kvalitní hromadné a na individuální dopravě nezávislé komunikační infrastruktury (dráhy) po vzoru vídeňské příměstské dopravy S-bahn.
Reakce garanta
Váš komentář představuje konkrétní nástroj, jehož prostřednictvím mohou být obecněji formulované cíle strategie naplněny, tedy uvedeny v budoucnu v život. Domnívám se, že současná podoba hodnoty \"Globálně dostupné město\" není v rozporu s vaším návrhem, a tudíž ji není nutné upravovat. Váš návrh je navíc na rozhraní mezi hodnotami \"Globálně dostupné město\" a \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\".
Přínos městu
Snížení individuální dopravy obyvatel dojíždějících do Brna z hustě osídleného jihu, zvýšení dostupnosti pracovních sil pro společnosti v Brně.
cíl
Zajištění rychlého kapacitního spojení hromadné dopravy s obytnými aglomeracemi na jihu směr Vídeň po trase Modřice-Syrovice-Bratčice-Medlov-Malešovice-Pohořelice a dále směr Mikulov.
indicator
Časová dostupnost hromadnou dopravou z jižní hranice Moravy/Rakouska (Mikulov) do 30 minut.
jednotka
minuty
soucasna-hodnota
Brno-Mikulov 84 minut
budoucí hodnota
Brno-Mikulov včetně sběru dráhou přes Pohořelice 30 minut.
územní průmět
Příměstská elektrifikovaná rychlodráha zvyšuje dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti.

Luboš Čejka

1.8.2017
Popis hodnoty
Dobrý den, uvítal bych, kdyby koncepce dopravy byla stavěna s ohledem, že pro dopravu na krátké a středně dlouhé trasy budou v budoucnu více využívány samoříditelná auta na úkor železniční dopravy. Plánované uvolnění D2 pro samoříditelná auta je skvělý začátek do kterého by bylo dobré zapojit instituce a firmy. Pokud se tomu udělá PR u odborné veřejnosti, může to nalákat zahraniční vývojářské firmy. Jsem přesvědčen, že toto je budoucnost.
Reakce garanta
Váš komentář představuje konkrétní nástroj, jehož prostřednictvím mohou být obecněji formulované cíle strategie naplněny, tedy uvedeny v budoucnu v život. Domnívám se, že zvláště současná podoba indikátoru \"Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím dopravních a komunikačních technologií\" je vhodným rámcem zahrnujícím i váš návrh.
Přínos městu
Zatraktivnění města - technologický lídr samoříditelných aut Zefektivnění dopravy i času ztráveným cestováním

Qwert qwert

8.9.2017
Popis hodnoty
Zakaz vjezdu do centra mesta ohraniceny Husovou, Kolistem, Hlavni nadrazi. Vyjimka pro zasobovani a sluzby. Zrusit parkovaci mista na verejnych mistech a misto toho postavit parkovaci domy a podzemni garaze. Na mistech,kde dochazi ke kolonam, vytvorit vyhrazeny pruh pro MHD (v soucasne dobe napriklad Tomkovo namesti az Stara osada ). V celem meste nastavit takove podminky, ze prakticky znemozni individualni dopravu v sirsim centru a autem tak do mesta pojedou jen Ti, kteri skutecne jinou moznost nemaji. V polich kolem mesta stavet misto hypermarketu odstavna parkoviste s bezplatnou dopravou do centra. Parkovaci plochy nesmi byt ze souvisle betonove plochy, ktera odvadi destovou vodu do kanalu, ale z tvarnic umoznujici rust travy, aby se voda mohla vsakovat.
Reakce garanta
Díky za připomínku. Ta ovšem svou podstatou směřuje spíše k hodnotě „Město s efektivní a udržitelnou mobilitou“, která se spíše zaměřuje na dopravu uvnitř města, zatímco v rámci hodnoty „Globálně dostupné město“ jde spíše o vnější dostupnost Brna a jeho metropolitního regionu. V rámci této hodnoty je problematika přechodu z dálkové silniční dopravy na dopravu místní řešena návrhem systému záchytných parkovišť (pod něž spadají i parkovací domy či podzemní garáže), která by zároveň měla být dobře zapojena do systému MHD.

Tomas Hudec

17.9.2017
Popis hodnoty
Dobrý den, myslím si, že nový železniční uzel by měl být jednoznačným primárním cílem. Město jej může výrazně ovlivnit. Pro životní prostředí je vlak lepší než letadlo/letadlo či auto/dálnice. Ať bude v jakékoli poloze, asi úplně jinak se plánuje trať i pro partnery města (stát, kraj, SŽDC apod.), když cílové nádraží již stojí...
Reakce garanta
Díky za připomínku. Souhlasím s vámi, fungující moderní železniční uzel je naprosto klíčovým prvkem pro dobré fungování celého systému dálkové, příměstské i městské dopravy. Domnívám se, že jeho bezpodmínečná potřebnost je v rámci hodnoty vyjádřena dostatečným způsobem.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Úvodní obrázek na této stránce je pěkný, ale aby nezůstalo jen u něho. Do hlavního města jedné sousední země - Slezska, to jest do Vratislavi (Wrocław) se jinak než vlastním autem nedostanete. Z Brna tam nic nejede, není ani kde přestoupit, v Ostravě a Olomouci je situace stejná.
Reakce garanta
Díky za připomínku, souhlasím s vámi. Město Vratislav, a spolu s ním i Krakov, je veřejnou dopravou (vlakem) z Brna dostupné opravdu velmi špatně. Protože ovšem jde zároveň o významná středoevropská centra, byla jmenovitě doplněna do příslušných indikátorů v rámci popisované hodnoty, tedy do indikátorů „Silniční doprava – …“ a „Železniční doprava – …“.