Hodnota: Fungující Brněnská metropolitní oblast
Primární cíl A
Fungující a spolupracující metropolitní oblast
Priorita A1
A1 Ukotvit organizačně metropolitního plánování v BMO
  • A1.1 Zajistit vznik fungování odborné “metropolitní kanceláře”, která bude primárně zaměřena na spolupráci subjektů v BMO s důrazem na komunikaci hlavních témat (územně-plánovací dokumentace, dopravní stavby, suburbanizace atd.)
  • A1.2 Zajistit vznik politické platformy (princip Řídicího výboru ITI/metropolitní rady)
Dílčí cíl B
Ukotvit pojem „metropolitní oblast“ jako důležitou prostorovou úroveň v rozvoji území (tvořit normy „metropolitně“)
Priorita B1
B1 Apelovat na legislativní ukotvení metropolitní roviny
  • B1.1 Upřesnit formu a míru možného ukotvení BMO v legislativě (které zákony, jaká míra ukotvení – „ORP“ vs. „okres“ vs. „kraj“ atd.)
Dílčí cíl C
Vytvořit na principu sdílené zodpovědnosti a naplnit prostorovou vizi Brněnské metropolitní oblasti, na které panuje konsensus (koncepčně uvažovat „metropolitně“)
Priorita C1
Rozvíjet BMO vyváženě a polycentrický
  • C1.1 Definovat vymezení BMO dle cílů jejího zaměření (pro plánování dopravy, bydlení, služeb atd.) – flexibilní prostorové vymezení
  • C1.2 Zajistit vznik a realizace prostorové vize BMO – společné strategické plánování a intervence v BMO
  • C1.3 Zajistit vznik územního plánu BMO (velkého územního celku)
Dílčí cíl D
Zvýšit povědomí o přidané hodnotě metropolitní spolupráce mezi obyvateli metropole
Priorita D1
Podpořit metropolitní uvažování u odborné i laické veřejnosti
  • D1.1 Vytvořit datovou základnu na úrovni BMO (data, analýzy, šetření)
  • D1.2 Vytvářet a realizovat strategickou komunikaci (komunikační kampaň) za účelem zvyšování identity sounáležitosti Brna a jeho zázemí do podoby ucelené Brněnské metropolitní oblasti, a to jak na úrovni široké, tak odborné veřejnosti (publicita a propagace výstupů metropolitní spolupráce)
Připomínky
Simona Humpolovà
23. 6. 2018
Mohl být krásně už na hlavním nádraží a v podchodu a (… KOMENTÁŘ DÁLE NEZOBRAZEN Z DŮVODU NEVHODNÉHO OBSAHU)
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
K C1.3 Zajistit vznik územního plánu BMO (velkého územního celku - VÚC) - neodpovídá současné legislativě v územním plánování: Na území celého kraje jsou územně plánovací dokumentací (ÚPD) - zásady územního rozvoje - ZÚR (VÚC byl před novelou stavebního zákona do 31.12.2006). Pro BMO lze zajistit zpracování územně plánovacího podkladu (ÚPP), protože Jihomoravský kraj má vydané ZÚR a město Brno pořizuje nový územní plán (ÚPD). Ostatní města a obec v BMO mají územní plány (ÚPD) a nebo pořizují nové. Územně plánovací činnost v rozsahu BMO pro definované cíle bude možné koordinovat na úrovni tematických (sektorových) územních studií (ÚPP). Územní plány lze pořídit pouze na území jedné obce či města.