Projekty

Dotazníkové šetření

Brno patří v České republice mezi průkopníky strategického plánování na úrovni tzv. metropolitní oblasti – města a obcí v jeho zázemí. Základem tohoto přístupu je vybudovat vzájemnou důvěru mezi Brnem a okolními obcemi a zároveň s nimi být v neustálém kontaktu. Pro lepší zacílení budoucí spolupráce proběhlo v průběhu léta 2018 dotazníkové šetření „Možnost a potenciál dlouhodobé spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti“, které se konalo ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Dotazník byl adresován všem 166 starostům a starostkám obcí v metropolitní oblasti. Cílem dotazníku bylo zjistit, jestli zázemí Brna vnímá přínosy spolupráce s okolními obcemi a jestli se do ní chce aktivně zapojit i po roce 2020, bez ohledu na programy umožňující čerpat dotace na realizaci projektů v rámci metropolitní oblasti.

Metropolitní studentská soutěž

Cílem nové studentské soutěže je využít kreativity studentů pro nová témata, přesahující hranice města Brna. Do soutěže se zapojili studenti napříč obory ze tří největších brněnských univerzit (Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a VUT). První ročník soutěže přinesl asi dvě desítky velmi propracovaných projektů a byl zakončilo v červnu slavnostní vyhlášení vítězů za přítomnosti pana primátora. Zvítězil projekt Tree Office neboli „stromová kancelář“. Dřevěné stavby umožňující pracovat nebo studovat v příjemném prostředí parku. Návrh, který je momentálně přihlášený i v participativním rozpočtu Dáme na vás, počítá s umístěním v Lužánkách. Druhým byl projekt Klikotoče – přístroje s audionahrávkami v různých jazycích, který točením kliky vyrobí elektrickou energii, je tak ekologický a nízkonákladový. Přístroj lze umístit u různých památek, návštěvníci se tak mohou nevšední formou dozvědět informace o památce nebo třeba probíhajících akcích. Z přístrojů lze vytvořit celou trasu, jednu takovou studenti navrhli v historickém středu.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Fungující Brněnská metropolitní oblast
Projekty

Vzájemná spolupráce s okolními obcemi nese ovoce všem

Podle vize bude v Brněnské metropolitní oblasti fungovat vzájemná spolupráce, prospívající všem zapojeným partnerům. Nyní plánujemem zakotvit pojem metropolitní oblast ve strategickém i územním plánování.
Chcete se seznámit s tím, jak podle jasně daného desetiletého plánu nastartujemem vzájemnou spolupráci s okolními obcemi, která bude nést ovoce všem?
Primární cíl A
Fungující a spolupracující metropolitní oblast
Priorita A1
Ukotvit organizačně metropolitní plánování v BMO
Zodpovědnost: OITI
  • A1.1 Zajistit vznik fungování odborné “metropolitní kanceláře”, která bude primárně zaměřena na spolupráci subjektů v BMO s důrazem na komunikaci hlavních témat (územně-plánovací dokumentace, dopravní stavby, suburbanizace atd.) (do 2020 – MMB, OITI, JMK)
  • A1.2 Zajistit vznik politické platformy (princip Řídicího výboru ITI/metropolitní rady) (průběžně – OITI)
Dílčí cíl B
ukotvit pojem „metropolitní oblast“ jako důležitou prostorovou úroveň v rozvoji území (tvořit normy „metropolitně“)
Priorita B1
Apelovat na legislativní ukotvení metropolitní roviny
Zodpovědnost: OITI
  • B1.1 Upřesnit formu a míru možného ukotvení BMO v legislativě (které zákony, jaká míra ukotvení – „ORP“ vs. „okres“ vs. „kraj“ atd.) (2021–2024 – OITI, statutární města, MMR)
Dílčí cíl C
Vytvořit na principu sdílené zodpovědnosti a naplnit prostorovou vizi Brněnské metropolitní oblasti, na které panuje konsensus (koncepčně uvažovat „metropolitně“)
Priorita C1
Rozvíjet BMO vyváženě a polycentrický
Zodpovědnost: OITI, OÚPR, OSPL, OSR, ODAE
  • C1.1 Definovat vymezení BMO dle cílů jejího zaměření (pro plánování dopravy, bydlení, služeb atd.) – flexibilní prostorové vymezení (průběžně – OITI / Metropolitní kancelář)
  • C1.2 Zajistit vznik a realizace prostorové vize BMO – společné strategické plánování a intervence v BMO (průběžně – OITI / Metropolitní kancelář)
  • C1.3 Zajistit vznik územního plánu BMO (velkého územního celku) (průběžně – OITI / Metropolitní kancelář)
Dílčí cíl D
Zvýšit povědomí o přidané hodnotě metropolitní spolupráce mezi obyvateli metropole
Priorita D1
Podpořit metropolitní uvažování u odborné i laické veřejnosti
Zodpovědnost: OSR, OSPL, OITI, ODAE
  • D1.1 Vytvořit datovou základnu na úrovni BMO (data, analýzy, šetření) (průběžně – OITI)
  • D1.2 Vytvářet a realizovat strategickou komunikaci (komunikační kampaň) za účelem zvyšování identity sounáležitosti Brna a jeho zázemí do podoby ucelené Brněnské metropolitní oblasti, a to jak na úrovni široké, tak odborné veřejnosti (publicita a propagace výstupů metropolitní spolupráce) (průběžně – OITI)