Projekty

Jezdi férově: animované spoty učí cyklisty i řidiče ohleduplnosti

Jak se k sobě mají chovat řidiči a cyklisté na silnici s cyklokoridorem a s cyklopruhem? Jak se liší cyklopruh a vyhrazený cyklopruh? Na co musí dávat pozor cyklista v pěší zóně či třeba na stezce pro chodce a cyklisty? Odpovědi na tyto otázky ukazují v přehledné a hravé formě dvě videa s podtitulem Jezdi férově. Spoty kladou důraz na vzájemnou ohleduplnost všech účastníků provozu. Vyrobit je nechalo město Brno s odbornou pomocí BESIPu a Policie ČR. Informace se touto cestou snadněji dostanou k dětem při dopravní výchově, vysílat se budou v televizi a šířit se budou také sociálních sítích.

Tramvaj do kampusu

Pohodlnější cestování pro více cestujících městskou hromadnou dopravou do Univerzitního kampusu v Bohunicích a k fakultní nemocnici zajistí nová tramvajová trať z Osové. Postaveno bude 900 metrů nové tramvajové trati mezi stávajícími zastávkami Osová a Bohunice – Kampus. Cestující tak dostanou přímé a rychlé spojení tramvají z hlavního nádraží. Do kampusu nyní denně cestuje na 40 tisíc cestujících. Předpokládá se, že by významná část lidí využívala k cestě právě tramvajovou dopravu a tím by se výrazně ulehčilo stávajícím autobusovým a trolejbusovým spojům.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
Projekty

Jak to jde nejlíp? Veřejnou dopravou, na kole i pěšky

Vize v oblasti dopravy říká, že chceme vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy (veřejná doprava, automobil, jízdní kolo či chůze), který nejlépe odpovídá požadavků obyvatel a návštěvníků města. Plánujeme proto zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejné, pěší a cyklo) a zlepšit tak kvalitu prostředí ve městě.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let, aby se po Brně co nejlépe cestovalo, a to nejen veřejnou dopravou ale klidně i na kole nebo pěšky?
Primární cíl: Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na život ve městě v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
Dílčí cíl A
Zlepšit kvalitu prostředí města
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž a prašnost
Zodpovědnost: OD, OŽP, BKOM, OI, DPMB, JMK
 • A1.1 Modernizovat vozovkový park veřejné dopravy (průběžně - DPMB, KORDIS JMK , JMK)
 • A1.2 Rekonstruovat infrastrukturu veřejné dopravy a povrch komunikací (průběžně - OD, JMK, BKOM, OI, DPMB)
 • A1.3 Zvýšit plynulost provozu a snížit rychlost a intenzitu provozu (např. zaváděním zón s omezenou rychlostí na vybraných komunikacích) (průběžně – OD)
Priorita A2
Podporovat ekologické pohony
Zodpovědnost: OD, DPMB, OŽP, BKOM, SMB
 • A2.1 Rozšířit elektromobilitu VHD (hybridní pohony) (průběžně - DPMB, KORDIS JMK)
 • A2.2 Zvýhodňovat uživatele vozidel s ekologickým pohonem (např. nižší poplatky za využití infrastruktury pro obyvatele, drobné podnikatele, mýto apod.) (průběžně - OD, SMB)
 • A2.3 Vytvořit dotační program na podporu pořízení vozidel s ekologickým pohonem (2018 – 2024 - OD, SMB)
 • A2.4 Podporovat budování dobíjecích stanic pro elektromobily (2018 – 2024 - SMB)
 • A2.5 Zavádět nízkoemisní zóny (průběžně - OD, OŽP)
Priorita A3
Zlepšit veřejný prostor města
Zodpovědnost: KAM, OI, OD, OÚPR, OZ, NNO
 • A3.1 Připravit návrh a postupně vytvářet síť veřejných prostranství (zajistit provázání a prostupnost veřejných prostranství v území) (průběžně - KAM, OÚPR, OD, OI)
 • A3.2 Podporovat bezbariérová řešení u stávající a nově připravované infrastruktury (průběžně - OD, OI, OZ, BKOM, DPMB)
 • A3.3 Zlepšit veřejný prostor zastávek a přestupních terminálů (průběžně - OD, OI, BKOM, DPMB)
Dílčí cíl B
Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavků uživatelů – obyvatel města
Priorita B1
Zvýšit kvalitu infrastruktury, rychlost a kvalitu cestování ve veřejné dopravě (VHD)
Zodpovědnost: OD, DPMB, KORDIS JMK, DPMB, BKOM, OI
 • B1.1 Rekonstruovat tratě VHD (včetně železniční dopravy) a příslušné infrastruktury a podporovat bezbariérová řešení (průběžně - DPMB, OI, JMK, SŽDC)
 • B1.2 Preferovat budování oddělených tratí veřejné dopravy – vyhrazené jízdní pruhy, segregované tratě (průběžně – OD, OI)
 • B1.3 Budovat tangenciální vazby / tratě / spoje VHD (průběžně - OD, OI, DPMB)
 • B1.4 Rozšiřovat preference vozidel veřejné dopravy na křižovatkách s využitím telematických systémů (průběžně - OD, BKOM, DPMB, KORDIS JMK)
 • B1.5 Zajistit nákup moderních vozidel (klimatizace, wifi, bezbariérová) (průběžně - DPMB, JMK KORDIS JMK)
 • B1.6 Rozhodnout a zajistit přípravu nových systémů veřejné dopravy (podpovrchový, „S-bahn“ i nové způsoby vedení – podpovrchové úseky drážní dopravy (tramvaje, vlaky…) (průběžně - SMB, JMK, KORDIS JMK, DPMB, SŽDC)
Priorita B2
Zvýšit prostupnost města pro nemotorovou dopravu (cyklodopravu, pěší chůzi)
Zodpovědnost: OD, OI, BKOM, OÚPR MMB, MČ
 • B2.1 Budovat novou infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu a důsledně implementovat cykloinfrastrukturu při rekonstrukcích ulic (v návaznosti na Generel cyklodopravy) (průběžně - OD, OI, JMK)
 • B2.2 Budovat propojených systémů a napojovat cykloinfrastrukturu na krajské koridory) (průběžně - OD, OI, JMK)
 • B2.3 Doplnit městský mobiliář pro pěší a cyklistickou dopravu (průběžně - OD, OI, MČ)
 • B2.4 Podporovat bezbariérová řešení u stávající a nově připravované infrastruktury (průběžně - OD, OI, BKOM)
 • B2.5 Zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů rozšířením oblastí pěších zón a oblastí s omezenou rychlostí (průběžně - OD, BKOM)
 • B2.6 Zmapovat a navrhnout možnosti zprůchodnění velkých uzavřených celků v rámci města (do 2020 – SMB, majitelé areálů)
Priorita B3
Rozvíjet multimodální terminály, P+R, K+R a obdobné systémy v návaznosti na dobudování nadřazené komunikační sítě (D43, VMO a železniční uzel)
Zodpovědnost: OD, BKOM, KORDIS JMK, ŘSD, DPMB, JMK, OI MMB
 • B3.1 Při budování nových přestupních terminálů zahrnovat všechny druhy dopravy (průběžně - OD, JMK, SŽDC, KORDIS JMK, DPMB)
 • B3.2 Zajistit dostavbu systémů P+R v Brněnské metropolitní oblasti, jejich návaznost na systém veřejné dopravy a propojení s tarifním systémem veřejné dopravy (průběžně - KORDIS JMK, OITI, OI, OD, BKOM)
 • B3.3 Podpořit a zasadit se o realizaci velkých dopravních staveb – D43, přestavba železničního uzlu, VMO (průběžně - SMB, JMK, ŘSD, SŽDC)
Priorita B4
Zlepšit informovanost a vnímání MHD a dalších udržitelných druhů dopravy a důsledků růstu IAD
Zodpovědnost: OD, NNO, OŽP, TIS, DPMB, JMK
 • B4.1 Realizovat informační a osvětové kampaně (průběžně - OD, OŽP, OZ, DPMB, KORDIS JMK)
 • B4.2 Využívat webových a mobilních aplikací, instalace informačních tabulí na zastávkách a přestupních uzlech
 • (průběžně - SMB, JMK, KORDIS JMK, DPMB)
Dílčí cíl C
Přistupovat k mobilitě ve městě jako ke službě
Priorita C1
Podporovat sdílené dopravní prostředky (bikesharing, carsharing) a efektivní dojížďku v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti
Zodpovědnost: OD, soukromé firmy, DPMB, KORDIS JMK
 • C1.1 Integrovat služby v dopravě do uceleného systému „mobilita jako služba“ (př. propojení s platbou např. za veřejnou dopravu) (průběžně - SMB, KORDIS JMK, OD, DPMB)
 • C1.2 Zvýhodňovat uživatele tohoto systému (např. nižší poplatky za využití infrastruktury pro carsharingové auta; podpora budování cyklostojanů, které je možno využít v rámci bikesharingu) (průběžně - SMB, KORDIS JMK, OD, DPMB)
 • C1.3 Zavádět firemní plány mobility ve spolupráci města s firmami (průběžně - OD, SMB, soukromé firmy)
 • C1.4. Podporovat informování a zapojení veřejnosti do plánování (průběžně - OD, KORDIS JMK, DPMB)
Priorita C2
Rozvoj citylogistiky
Zodpovědnost: OD, soukromé firmy, MČ
 • C2.1 Vytvořit a provozovat systém pro jednotné zásobování centra města a dalších oblastí (systém může zřizovat město nebo soukromá firma) (průběžně - OD, SMB, MČ, obchodníci, dopravci)
 • C2.2 Podporovat inovativní řešení pro doručování na "poslední míli" - např. využití cargo-elektrokola (průběžně - OD, SMB, soukromé firmy)
Dílčí cíl D
Podporovat a implementovat inovace v dopravě
Priorita D1
Využití moderních dopravních systémů a podpora dalšího výzkumu a vývoje v oblasti dopravy
Zodpovědnost: OD, CDV, vysoké školy a výzkumné organizace, DPMB, BKOM
 • D1.1 Propojit systémy a sdílet informace s cílem zvýšit plynulost provozu a podpořit veřejnou dopravu (průběžně - OD, BKOM, KORDIS JMK, DPMB, CDV)
 • D1.2 Spolupracovat s univerzitami na projektech v oblasti výzkumu autonomních vozidel (průběžně - OD, BKOM, KORDIS JMK, DPMB, CDV)
 • D1.3 Vytvořit flexibilní dopravní systém ve vztahu k vývoji dopravních prostředků (průběžně - univerzity, OD, SMB, CDV)