Hodnota: Zdravé životní prostředí
Primární cíl A
Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž obyvatel Brna a jeho zázemí
 • A1.1 Připravit a zveřejnit komplexní strategii pro snižování hlukové zátěže vč. vymezení nejhůře postižené oblasti a návrhu krátkodobých opatření ke snížení hluku
 • A1.2 Minimalizovat hlukové dopady jednorázových a krátkodobých akcí (př. ohňostroje, autodrom, stavební činnost)
 • A1.3 Při obnově dopravní infrastruktury, včetně vozového parku MHD, zohledňovat jejich hlukovou zátěž
Priorita A2
Zlepšit kvalitu ovzduší
 • A2.1 Aktualizovat a realizovat Akční plán zlepšování kvality ovzduší
 • A2.2 Realizovat opatření především v dopravě, která je hlavním zdrojem překračování limitů škodlivin (částice PM10, PM2,5, benzo(a)pyren, NO2)
 • A2.3 Realizovat opatření v energetice (včetně lokálních topenišť)
 • A2.4 Realizovat opatření ve snižování prašnosti z městských ulic a z větrné eroze zemědělských ploch v aglomeraci
 • A2.5 Provázat technická a organizační opatření s rozšiřováním zeleně, která plní hygienické funkce zachycováním škodlivin
Priorita A3
Snížit úroveň světelného znečištění města
 • A3.1 Podpořit osvětu a vzdělávání o vlivu světelného znečistění na zdraví lidí a na ekosystémy
 • A3.2 Při rekonstrukcích ulic nahrazovat stávající osvětlení pouličními lampami, které znečištění minimalizují
 • A3.3 Omezit osvětlení památek v pozdních nočních hodinách
Priorita A4
Zvýšit a dlouhodobě ochránit kvalitu vody
 • A4.1 Ochránit zdroje podzemní vody pod Brnem pro jejich potenciální využití
 • A4.2 Zlepšit kvalitu povrchových vod na úroveň vhodnou pro koupání
 • A4.3 Pokračovat v monitoringu a technických opatřeních proti uvolňování fosforu a na eliminace sinic v přehradě
 • A4.4 Chránit zbytky říčních niv proti trvalé zástavbě tam, kde je to možné a vhodné
Priorita A5
Zajistit ochranu půdy
 • A5.1 Podpořit dekontaminaci kontaminovaných lokalit (zejm. kategorie „A“ s vazbou na vlastnickou strukturu)
 • A5.2 Snížit riziko větrná eroze
 • A5.3 Snížit riziko sucha
 • A5.4 Odstranit černé skládky
 • A5.6 Podpořit ochranu zemědělského půdního fondu (zejm. půd s nejvyšší bonitou)
Dílčí cíl B
Zvýšit odolnost města vůči změně klimatu vhodnou kombinací adaptačních a mitigačních opatření
Priorita B1
Zvýšit povědomí obyvatel, zástupců města i investorů o významu a dopadu změn klimatu
 • B1.1 Připravit pozitivní komunikační strategii a kampaň, která podpoří vnímání již existujících opatření jako součást cílené adaptační strategie
 • B1.2 Zapojit obyvatele a metodicky i finančně podporovat jejich iniciativy snižující negativní dopady změny klimatu na životní prostředí ve městě
 • B1.3 Při veřejných akcích (ozeleňování, výsadba, apod.) komunikovat význam aktivit jako součást strategie pro zvyšování odolnosti města a vytvářet prostor pro zapojování obyvatel
 • B1.4 Zvýšit kompetence lidí odpovědných za investiční přípravu projektů pro využití adaptačních a mitigačních opatření (nastavit systém vzdělávání investorských útvarů i starostů MČ pro zohlednění zkušeností z praxe při realizaci adaptačních opatření a vyhodnocení dopadů těchto aktivit na území Brněnské aglomerace)
 • B1.5 Zapojit soukromé subjekty do opatření osvětou, metodickou podporou a územně plánovacími limity i tlakem v územním a stavebním řízení
Priorita B2
Systematizovat přístup města k realizaci adaptačních a mitigačních opatření a zavést je do praxe
 • B2.1 Dlouhodobě integrovat a interpretovat měření a výzkumné poznatky brněnských odborných institucí (VŠ, ČHMÚ, CzechGlobe, aj.) pro podporu adaptačních a mitigačních opatření na území města a zapojit instituce do plánovacích opatření
 • B2.2 Vytvořit manuál základních opatření pro mitigaci a adaptaci na změnu klimatu vč. jejich prioritizace a doporučené prostorové diferenciace
 • B2.3 Poskytnout všem zapojeným do přípravy městských investic proaktivně odbornou konzultační kapacitu, jak modifikovat investorské zadání v souladu s manuálem
 • B2.4 Pořídit inventarizaci všech městských investičních záměrů a zajistit v zadání všech chystaných městských investic už v přípravné předprojektové fázi maximální eliminaci jejich vlivu na zhoršování dopadů změny klimatu.
 • B2.5 Aktualizovat Metodiku investičního procesu SMB a vyhlášku SMB č.2/2004 o závazných částech ÚPmB tak, aby zahrnovaly adaptační opatření na změnu klimatu
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
K prioritě B2 do zodpovědnosti doplnit také OÚPR.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Co do změny klimatu, osvěta obyvatel by měla probíhat hlavně tom směru, který není ekoteroristy (a vůbec příživníky, kterým je příroda ukradená a její rádoby chránění mají jen jako kšeft) uznáván, a to, že by se děly i bez lidské činnosti. Ať už to byly doby ledové či tzv. malá doba ledová. Pokud má město zájem lidi motivovat, aby se chovali přívětivě k životnímu prostředí, je nasnadě nevyhazovat věci po roce, půl roce, ale používat je dlouhodobě. Staré auto, které je jako že neekologické, najede často bez větších zásahů půl milionu i milion km, zatímco moderní, údajně ekologické vozy, jsou na odpis s koncem záruky. A jistě se shodneme, že jestli se dejme tomu za 15 let vyrobí auto jedno anebo 4-5, bude pro životní prostředí větší zátěží verze druhá. Kromě zpracování kovů to znamená 4-5x více vyrobených a pochybně likvidovaných plastů, svazků kabelů, elektroniky atd. K riziku sucha a bonitě... Pokud se vystavují na černozemních polích CT parky a nákupní centra, místo aby se do mezí, kolem silnic (a dálnic, kde nevyužité náspy po této činnosti volají) sázely stromy, je řečnění k vytváření opatření úsměvné. Ostatně co se dopravy týče, velkou část dopravy a tedy i zplodin by z Brna odvedla tzv. Hitlerova dálnice, jejíž těleso je z velké části již realizováno, netřeba provádět výkupy a co do stoupání, poloměrů zatáček atd. dodnes plní dálniční parametry. Netřeba prohospodařovat peníze za pochybné studie, natožpak na kopání tunelů, stačilo by podržet se projektu, který mimochodem byl vypracován během několika měsíců v dobách, kdy o CADech a jiných vymoženostech si mohli lidé nechat jen zdát. Realizace této stavby by napomohla jak bezpečnému provozu, tak ulehčila Brnu od (nejen) tranzitní dopravy.