Projekty

Oživení zeleně ve vnitroblocích

Všichni, kteří chtějí zkrášlit okolí svého bytového domu, mají letos poprvé příležitost získat dotaci města Brna na oživení zeleně ve vnitroblocích. Město tak chce zvýšit zájem o využívání vnitrobloků jako vnějších obytných prostorů a míst pro trávení volného času. Podporuje zkrášlení vnitrobloků bytových domů, předzahrádek a další zeleně přilehlé k bytovým domům, využívaných převážně jejich obyvateli. Oživené plochy zeleně musí mít zajištěnu možnost zpřístupnění např. určením správce vnitrobloku. Úvodní kolo proběhlo na jaře, od 15. 9. do 31. 10. 2018 mohou Brňané požádat o dotaci na rok 2019. Maximální výše dotace se zvýšila ze 100 na 150 tisíc korun, peníze lze využít zejména na zakládání nebo rekonstrukci zeleně (např. výsadbu a péči o květinové záhony, keře, stromy), nákup mobiliáře (laviček, pergol, vyvýšených záhonů, krmítek pro ptactvo, herních prvků pro děti), úpravu či zbudování drobné infrastruktury (mlátových cest, pískovišť). Žádat mohou vlastníci obytných domů, společenství vlastníků, bytová družstva i občanské spolky působící v Brně.


Oživení nábřeží brněnských řek

Od roku 2017 podporuje město prostřednictvím dotačního programu projekty, které zvyšují společenské využití nábřeží a poutají zájem lidí o jejich podobu. Od 15. 9. do 31. 10. mohou způsobilí žadatelé podat žádat o dotaci z rozpočtu města Brna na akce oživující brněnská nábřeží pro příští rok. Podpořeny budou například projekty, které usilují o návrat společenského života zpět k řekám a také cíleně zdůrazňují jejich přírodní a ekologickou hodnotu. Město tak chce motivovat Brňany k zájmu o své nejbližší okolí a prostřednictvím podpory například ze strany místních spolků pomáhat vytvářet atraktivní a živá nábřeží. V roce 2017 město podpořilo mj. festival Překročme řeku, výstavbu nového mola na Svratce v Jundrově či vznik vzdělávacích programů pro školy a další projekty, mezi které bylo rozděleno celkem 1 134 000 korun. Letošní žádosti jsou pro projekty realizované v termínu 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019. Maximální výše dotace, kterou lze získat na jeden projekt, je 50 tisíc korun.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Zdravé životní prostředí
Projekty

Více zeleně, čisté řeky na koupání a lepší vzduch

Vize v tomto směru požaduje ochránit zdravé životní prostředí ve městě a zajistit dlouhodobě udržitelnou kvalitu zdrojů (půdy, vody, ovzduší, potravin) potřebných pro zdravý a kvalitní život obyvatel. Našim plánem proto je snížit vliv faktorů negativně ovlivňujících zdraví člověka a prostředí a zvýšit odolnost města vůči změně klimatu.
Podívejte se na jasně daný plán na příštích 10 let usilující o to, aby se v Brně zlepšila například kvalita ovzduší nebo vody v řekách, či aby město dokázalo lépe odolávat klimatickým změnám.
Primární cíl A
Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž obyvatel Brna a jeho zázemí
Zodpovědnost: OD, DPMB, TSK, Krajská hygienická stanice
 • A1.1 Připravit a zveřejnit komplexní strategii pro snižování hlukové zátěže vč. vymezení nejhůře postižené oblasti a návrhu krátkodobých opatření ke snížení hluku (do 2020 - OD, Krajská hygienická stanice)
 • A1.2 Minimalizovat hlukové dopady jednorázových a krátkodobých akcí (př. ohňostroje, autodrom, stavební činnost) (průběžně – organizátoři akcí, Krajská hygienická stanice)
 • A1.3 Při obnově dopravní infrastruktury, včetně vozového parku MHD, zohledňovat jejich hlukovou zátěž (průběžně – OD)
Priorita A2
Zlepšit kvalitu ovzduší
Zodpovědnost: OŽP, OD, BKOM, DPMB, Teplárny Brno, OŽP JMK, OI
 • A2.1 Aktualizovat a realizovat Akční plán zlepšování kvality ovzduší (do 2020 - OŽP, OD a další členové PS akčního plánu)
 • A2.2 Realizovat opatření především v dopravě, která je hlavním zdrojem překračování limitů škodlivin (částice PM10, PM2,5, benzo(a)pyren, NO2) (průběžně – OD)
 • A2.3 Realizovat opatření v energetice (včetně lokálních topenišť) (průběžně – OŽP)
 • A2.4 Realizovat opatření ve snižování prašnosti z městských ulic a z větrné eroze zemědělských ploch v aglomeraci (průběžně – MČ)
 • A2.5 Provázat technická a organizační opatření s rozšiřováním zeleně, která plní hygienické funkce zachycováním škodlivin (průběžně – OŽP, VZ MB)
 • A2.6 Zavést emisní limity pro veřejné zakázky (stavby) (do 2020 – OŽP)
Priorita A3
Snížit úroveň světelného znečištění města
Zodpovědnost: TS Brno, stavební úřady MČ, NNO
 • A3.1 Podpořit osvětu a vzdělávání o vlivu světelného znečistění na zdraví lidí a na ekosystémy (průběžně - TS Brno, NNO)
 • A3.2 Při rekonstrukcích ulic nahrazovat stávající osvětlení pouličními lampami, které znečištění minimalizují (průběžně - TS Brno)
 • A3.3 Omezit osvětlení památek v pozdních nočních hodinách (průběžně - Vlastníci / správci památek, TS Brno)
Priorita A4
Zvýšit a dlouhodobě ochránit kvalitu vody
Zodpovědnost: Povodí Moravy, OVLHZ, OÚPR, BVK, Krajská hygienická stanice
 • A4.1 Ochránit zdroje podzemní vody pod Brnem pro jejich potenciální využití (průběžně – OVLHZ)
 • A4.2 Zlepšit kvalitu povrchových vod na úroveň vhodnou pro koupání (průběžně – Povodí Moravy)
 • A4.3 Pokračovat v monitoringu a technických opatřeních proti uvolňování fosforu a na eliminace sinic v přehradě (průběžně – Povodí Moravy)
 • A4.4 Chránit zbytky říčních niv proti trvalé zástavbě tam, kde je to možné a vhodné (průběžně - OÚPR + stavební úřady, Povodí Moravy)
Dílčí cíl B
Zvýšit odolnost města vůči změně klimatu vhodnou kombinací adaptačních a mitigačních opatření
Priorita B1
Zvýšit povědomí obyvatel, zástupců města i investorů o významu a dopadu změn klimatu
Zodpovědnost: OŽP, CzechGlobe, NNO, univerzity, VZ MB, KMZV
 • B1.1 Připravit pozitivní komunikační strategii a kampaň, která podpoří vnímání již existujících opatření jako součást cílené adaptační strategie (do 2020 – KMZV)
 • B1.2 Zapojit obyvatele a metodicky i finančně podporovat jejich iniciativy snižující negativní dopady změny klimatu na životní prostředí ve městě (průběžně – OŽP)
 • B1.3 Při veřejných akcích (ozeleňování, výsadba, apod.) komunikovat význam aktivit jako součást strategie pro zvyšování odolnosti města a vytvářet prostor pro zapojování obyvatel (průběžně – OŽP, VZ MB, KMZV)
 • B1.4 Zvýšit kompetence lidí odpovědných za investiční přípravu projektů pro využití adaptačních a mitigačních opatření (nastavit systém vzdělávání investorských útvarů i starostů MČ pro zohlednění zkušeností z praxe při realizaci adaptačních opatření a vyhodnocení dopadů těchto aktivit na území Brněnské aglomerace) (do 2020 – OŽP)
 • B1.5 Zapojit soukromé subjekty do opatření osvětou, metodickou podporou a územně plánovacími limity i tlakem v územním a stavebním řízení (průběžně - NNO, OÚPR, KAM, stavební úřady)
Priorita B2
Systematizovat přístup města k realizaci adaptačních a mitigačních opatření a zavést je do praxe
Zodpovědnost: OŽP, OI, OÚPR, CzechGlobe, NNO, BKOM, KAM, DPMB
 • B2.1 Dlouhodobě integrovat a interpretovat měření a výzkumné poznatky brněnských odborných institucí (VŠ, ČHMÚ, CzechGlobe, aj.) pro podporu adaptačních a mitigačních opatření na území města a zapojit instituce do plánovacích opatření (průběžně – ČHMÚ)
 • B2.2 Vytvořit manuál základních opatření pro mitigaci a adaptaci na změnu klimatu vč. jejich prioritizace a doporučené prostorové diferenciace (do 2020 – KAM, OŽP)
 • B2.3 Poskytnout všem zapojeným do přípravy městských investic proaktivně odbornou konzultační kapacitu, jak modifikovat investorské zadání v souladu s manuálem (průběžně – KAM, OŽP)
 • B2.4 Pořídit inventarizaci všech městských investičních záměrů a zajistit v zadání všech chystaných městských investic už v přípravné předprojektové fázi maximální eliminaci jejich vlivu na zhoršování dopadů změny klimatu. (do 2020 – OI)
 • B2.5 Aktualizovat Metodiku investičního procesu SMB a vyhlášku SMB č.2/2004 o závazných částech ÚPmB tak, aby zahrnovaly adaptační opatření na změnu klimatu (do 2020 – OI)