Hodnota: Zdravé životní prostředí
Primární cíl A
Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž obyvatel Brna a jeho zázemí
 • A1.1 Připravit a zveřejnit komplexní strategii pro snižování hlukové zátěže vč. vymezení nejhůře postižené oblasti a návrhu krátkodobých opatření ke snížení hluku
 • A1.2 Minimalizovat hlukové dopady jednorázových a krátkodobých akcí (př. ohňostroje, autodrom, stavební činnost)
 • A1.3 Při obnově dopravní infrastruktury, včetně vozového parku MHD, zohledňovat jejich hlukovou zátěž
Priorita A2
Zlepšit kvalitu ovzduší
 • A2.1 Aktualizovat a realizovat Akční plán zlepšování kvality ovzduší
 • A2.2 Realizovat opatření především v dopravě, která je hlavním zdrojem překračování limitů škodlivin (částice PM10, PM2,5, benzo(a)pyren, NO2)
 • A2.3 Realizovat opatření v energetice (včetně lokálních topenišť)
 • A2.4 Realizovat opatření ve snižování prašnosti z městských ulic a z větrné eroze zemědělských ploch v aglomeraci
 • A2.5 Provázat technická a organizační opatření s rozšiřováním zeleně, která plní hygienické funkce zachycováním škodlivin
Priorita A3
Snížit úroveň světelného znečištění města
 • A3.1 Podpořit osvětu a vzdělávání o vlivu světelného znečistění na zdraví lidí a na ekosystémy
 • A3.2 Při rekonstrukcích ulic nahrazovat stávající osvětlení pouličními lampami, které znečištění minimalizují
 • A3.3 Omezit osvětlení památek v pozdních nočních hodinách
Priorita A4
Zvýšit a dlouhodobě ochránit kvalitu vody
 • A4.1 Ochránit zdroje podzemní vody pod Brnem pro jejich potenciální využití
 • A4.2 Zlepšit kvalitu povrchových vod na úroveň vhodnou pro koupání
 • A4.3 Pokračovat v monitoringu a technických opatřeních proti uvolňování fosforu a na eliminace sinic v přehradě
 • A4.4 Chránit zbytky říčních niv proti trvalé zástavbě tam, kde je to možné a vhodné
Priorita A5
Zajistit ochranu půdy
 • A5.1 Podpořit dekontaminaci kontaminovaných lokalit (zejm. kategorie „A“ s vazbou na vlastnickou strukturu)
 • A5.2 Snížit riziko větrná eroze
 • A5.3 Snížit riziko sucha
 • A5.4 Odstranit černé skládky
 • A5.6 Podpořit ochranu zemědělského půdního fondu (zejm. půd s nejvyšší bonitou)
Dílčí cíl B
Zvýšit odolnost města vůči změně klimatu vhodnou kombinací adaptačních a mitigačních opatření
Priorita B1
Zvýšit povědomí obyvatel, zástupců města i investorů o významu a dopadu změn klimatu
 • B1.1 Připravit pozitivní komunikační strategii a kampaň, která podpoří vnímání již existujících opatření jako součást cílené adaptační strategie
 • B1.2 Zapojit obyvatele a metodicky i finančně podporovat jejich iniciativy snižující negativní dopady změny klimatu na životní prostředí ve městě
 • B1.3 Při veřejných akcích (ozeleňování, výsadba, apod.) komunikovat význam aktivit jako součást strategie pro zvyšování odolnosti města a vytvářet prostor pro zapojování obyvatel
 • B1.4 Zvýšit kompetence lidí odpovědných za investiční přípravu projektů pro využití adaptačních a mitigačních opatření (nastavit systém vzdělávání investorských útvarů i starostů MČ pro zohlednění zkušeností z praxe při realizaci adaptačních opatření a vyhodnocení dopadů těchto aktivit na území Brněnské aglomerace)
 • B1.5 Zapojit soukromé subjekty do opatření osvětou, metodickou podporou a územně plánovacími limity i tlakem v územním a stavebním řízení
Priorita B2
Systematizovat přístup města k realizaci adaptačních a mitigačních opatření a zavést je do praxe
 • B2.1 Dlouhodobě integrovat a interpretovat měření a výzkumné poznatky brněnských odborných institucí (VŠ, ČHMÚ, CzechGlobe, aj.) pro podporu adaptačních a mitigačních opatření na území města a zapojit instituce do plánovacích opatření
 • B2.2 Vytvořit manuál základních opatření pro mitigaci a adaptaci na změnu klimatu vč. jejich prioritizace a doporučené prostorové diferenciace
 • B2.3 Poskytnout všem zapojeným do přípravy městských investic proaktivně odbornou konzultační kapacitu, jak modifikovat investorské zadání v souladu s manuálem
 • B2.4 Pořídit inventarizaci všech městských investičních záměrů a zajistit v zadání všech chystaných městských investic už v přípravné předprojektové fázi maximální eliminaci jejich vlivu na zhoršování dopadů změny klimatu.
 • B2.5 Aktualizovat Metodiku investičního procesu SMB a vyhlášku SMB č.2/2004 o závazných částech ÚPmB tak, aby zahrnovaly adaptační opatření na změnu klimatu
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek.
Reakce
Děkujeme.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
K prioritě B2 do zodpovědnosti doplnit také OÚPR.
Reakce
Děkujeme za připomínku, zodpovědnost doplníme.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Co do změny klimatu, osvěta obyvatel by měla probíhat hlavně tom směru, který není ekoteroristy (a vůbec příživníky, kterým je příroda ukradená a její rádoby chránění mají jen jako kšeft) uznáván, a to, že by se děly i bez lidské činnosti. Ať už to byly doby ledové či tzv. malá doba ledová. Pokud má město zájem lidi motivovat, aby se chovali přívětivě k životnímu prostředí, je nasnadě nevyhazovat věci po roce, půl roce, ale používat je dlouhodobě. Staré auto, které je jako že neekologické, najede často bez větších zásahů půl milionu i milion km, zatímco moderní, údajně ekologické vozy, jsou na odpis s koncem záruky. A jistě se shodneme, že jestli se dejme tomu za 15 let vyrobí auto jedno anebo 4-5, bude pro životní prostředí větší zátěží verze druhá. Kromě zpracování kovů to znamená 4-5x více vyrobených a pochybně likvidovaných plastů, svazků kabelů, elektroniky atd. K riziku sucha a bonitě... Pokud se vystavují na černozemních polích CT parky a nákupní centra, místo aby se do mezí, kolem silnic (a dálnic, kde nevyužité náspy po této činnosti volají) sázely stromy, je řečnění k vytváření opatření úsměvné. Ostatně co se dopravy týče, velkou část dopravy a tedy i zplodin by z Brna odvedla tzv. Hitlerova dálnice, jejíž těleso je z velké části již realizováno, netřeba provádět výkupy a co do stoupání, poloměrů zatáček atd. dodnes plní dálniční parametry. Netřeba prohospodařovat peníze za pochybné studie, natožpak na kopání tunelů, stačilo by podržet se projektu, který mimochodem byl vypracován během několika měsíců v dobách, kdy o CADech a jiných vymoženostech si mohli lidé nechat jen zdát. Realizace této stavby by napomohla jak bezpečnému provozu, tak ulehčila Brnu od (nejen) tranzitní dopravy.
Reakce
Děkujeme, že aktivně sledujete přípravu Stragie pro Brno 2050. Navrhovaná opatření vycházejí z vědecky ověřených faktů (klimatické změny) a z možností města ovlivnit plánování. Máte pravdu, že se lidem na celém světě vymkla z rukou suburbanizace a i Brnu způsobuje řadu problémů. Město na to bude v územně plánovací strategii reagovat snahou o zahušťování zástavby místo jejího rozpínání do krajiny. Rozvoj dálniční sítě není předmětem zpracovávané kapitoly.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".