Projekty

Populační studie CELSPAC

Jaké faktory působí na zdraví dětí i dalších generací? Projekt CELSPAC, za nímž stojí centrum RECETOX Masarykovy univerzity, dlouhodobě sleduje obyvatele Brna a jejich způsob života. Kvalita ovzduší, vody a potravin, prostředí ve školách i na pracovištích... to vše může mít vliv na naše zdraví. Populační studie probíhaly dosud jako vědecké projekty. Nyní pro lepší využití získaných poznatků dochází k jejich propojení směrem k samosprávě, politikům a občanům. Projekt tak staví most mezi vědci na jedné straně a obyvateli na straně druhé. Získaná data lze použít pro lepší ochranu životního prostředí i dlouhodobý strategický rozvoj města a přilehlého regionu.

Dostavba kanalizace v Brně

V Brně jsou stále lokality, v nichž kanalizace chybí. Druhá fáze jejich dostavby probíhá v městských částech Bosonohy, Líšeň, Maloměřice-Obřany, Tuřany a Brno-jih. Po dokončení 17kilometrové splaškové kanalizace a 12kilomterové dešťové kanalizace se na městskou síť napojí 3 tisíce obyvatel. Vybudování kanalizace vyřeší problém s odváděním splaškových vod, které nově poputují přímo do čistírny odpadních vod v Modřicích. Tím se značně sníží znečištění místních potoků a řek a při deštích bude možné řídit průtok odpadních vod tak, aby splašková voda nepřepadávala do vodních toků. Projekt zároveň počítá s výstavbou retenčních nádrží v lokalitách Královka a Červený mlýn.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Zdravé životní prostředí
Projekty

Více zeleně, čisté řeky na koupání a lepší vzduch

Vize v tomto směru požaduje ochránit zdravé životní prostředí ve městě a zajistit dlouhodobě udržitelnou kvalitu zdrojů (půdy, vody, ovzduší, potravin) potřebných pro zdravý a kvalitní život obyvatel. Našim plánem proto je snížit vliv faktorů negativně ovlivňujících zdraví člověka a prostředí a zvýšit odolnost města vůči změně klimatu.
Podívejte se na jasně daný plán na příštích 10 let usilující o to, aby se v Brně zlepšila například kvalita ovzduší nebo vody v řekách, či aby město dokázalo lépe odolávat klimatickým změnám.
Primární cíl A
Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí
Priorita A1
Snížit hlukovou zátěž obyvatel Brna a jeho zázemí
Priorita A2
Zlepšit kvalitu ovzduší
Priorita A3
Snížit úroveň světelného znečištění města
Priorita A4
Zvýšit a dlouhodobě ochránit kvalitu vody
Dílčí cíl B
Zvýšit odolnost města vůči změně klimatu vhodnou kombinací adaptačních a mitigačních opatření
Priorita B1
Zvýšit povědomí obyvatel, zástupců města i investorů o významu a dopadu změn klimatu
Priorita B2
Systematizovat přístup města k realizaci adaptačních a mitigačních opatření a zavést je do praxe