Projekty

RENERGY

Energetické využívání odpadu, při kterém vzniká teplo a elektrická energie, je nejekologičtější způsob nakládání se zbytkovým, nerecyklovatelným směsným odpadem z domácností a podniků. Je významně šetrnější a ekologičtější než skládkování a jedná se svým způsobem o obnovitelný zdroj energie. Podobná zařízení jsou v České republice jen čtyři, na Moravě je brněnská spalovna jediná. V návaznosti na plán zákazu skládkování od roku 2024 proto plánuje městská společnost SAKO výstavbu regionálního odpadového centra s moderní dotřiďovací linkou a návozem odpadu ze sousedních krajů po železnici. Spalovna se dále rozšíří o třetí kotel, což zajistí Brňanům dlouhodobě stabilní nízkou cenu tepla. Každý rok spalovna využije 240 000 tun odpadu, což odpovídá produkci odpadu od 1,3 milionu lidí. Ročně spalovna dodá více než 1 milion GJ tepla , odpovídající roční spotřebu elektrické energie až 40 tisíc brněnských domácností. Nový kotel bude mít kapacitu 110 tisíc tun ročně, stejně jako dva stávající. Po rozšíření by tak brněnská spalovna mohla energeticky využít až 330 tisíc tun zbytkového komunálního odpadu za rok a vyrobit 1,3 mil. GJ tepla a 40 tis MW elektrické energie.

Konec století páry v Brně

Už jste si v brněnských ulicích všimli podivných komínků, ze kterých v zimě stoupá pára? Utíká jimi parovodní směs, upouštěná z parovodů. Ty však z Brna od roku 2010 postupně mizí – Teplárny Brno budou nově rozvádět teplo prostřednictvím modernějších a úspornějších horkovodů. Celkem je potřeba přepojit 671 odběrných míst a vyměnit přibližně 60 kilometrů parovodů za horkovody. Díky tomu se sníží ztráty v distribuční síti a výměníkových stanicích a vznikne technologicky vyspělý a spolehlivý systém dodávky tepla pro Brno 21. století. Prospěje to i životnímu prostředí – každý nahrazený kilometr znamená o 336 tun CO2 ročně méně. Zákazníkům (občanům Brna) přinese dodávka tepla za pomoci horké vody úsporu tepla ve výši 8–15 %, zhruba 1 500 – 2 000 Kč ročně na domácnost. Výměna parovodů za horkovody má ve výsledku i lepší dopad na životní prostředí.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Energeticky šetřné, nezávislé a odolné město
Projekty

Umění vyrobit si energii z čistých zdrojů, které jsou kolem nás

Vizí Brna je, že bude mít v budoucnu zabezpečenou dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie a díky tomu také sníženou produkci látek škodlivých pro lidské zdraví a životní prostředí. Plánujeme proto zmapovat maximální potenciál obnovitelných zdrojů energie v rámci města Brna a začít ho naplno využívat.
Podívejte se na desetiletý plán města, jak si umět vyrobit energii z čistých zdrojů, které jsou kolem nás.
Primární cíl A
Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí.
Priorita A1
Stanovit a zakotvit dlouhodobou vizi postupného rozvoje udržitelné energetiky využívající obnovitelných zdrojů a koordinovat ji s místním průmyslem a výzkumem s cílem snížit emise CO2 (a případně další skleníkové plyny)
Zodpovědnost: OŽP, Teplárny Brno, SAKO Brno, OSPL
(průběžně)
 • A1.1 Založit a aplikovat vizi zejména skrz (1) podporu eko-inovačních aktivit, (2) zvyšování energetické účinnosti (v rámci Energy Union Strategy) v souladu se zvyšováním podílu recyklovaných odpadů, a (3) postupný přechod z fosilních paliv na čisté OZE (SAKO, TB)
 • A1.2 Zmapovat potenciál zdrojů energie v jednotlivých lokalitách v rámci celého města – vytvoření komplexního modelu pro město, nabízející více alternativ, se zachycením širších souvislostí, propojení modelu a GIS města (OŽP)
 • A1.3 Pokračovat v aktivním zavádění energetického managementu minimálně na magistrátu města Brna, v jeho městských částech, společnostech i všech příspěvkových organizacích (OŽP)
 • A1.4 Vypracovat koncepční podklad, který bude jasně definovat udržitelnou energetickou politiku města a aktivně podporovat její realizaci (OŽP)
 • A1.5 Připravit akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který se bude zabývat jak zmírněním změny klimatu (mitigace), tak přizpůsobením se dopadům změny klimatu (adaptace) - OŽP
Priorita A2
Vytvořit koncepční útvar, který bude zodpovědný za realizaci, koordinaci a průběžné vyhodnocování udržitelné energetické politiky města a akčního plánu udržitelné energetiky ve městě Brně a posléze i v Brněnské metropolitní oblasti
Zodpovědnost: OŽP, OSPL, nový útvar
(průběžně)
 • A2.1 Založit koncepční pracoviště pokrývající zájmy (1) průmyslu, (2) veřejného sektoru včetně vědy a výzkumu, a (3) občanských skupin (nevládních a neziskových organizací, jednotlivých občanů) – iniciace OSPL a OŽP
 • A2.2 Vytvořit komplexní energetickou koncepci vč. dlouhodobé vize (nejen body požadované podle zákona, ale komplexní strategický dokument)
 • A2.3 Spolupracovat v rámci BMO a s JMK na komplexním řešení energetiky
 • A2.4 Sledovat vývoj a konkurenceschopnost (např. podle Eco-Innovation Observatory, a Resource Efficiency Scoreboard)
 • A2.5 Vypracovat návrhy možných schémat podporujících energetickou účinnost a energetickou šetrnost (např. modelování technologických inovací energetických systémů a jejich využití k modelování scénářů pro energetický vývoj, certifikáty zelených budov, ecodesign apod.)
 • A2.6 Vytvářet a poskytovat analýzy a modelování globálních a místních dat včetně “best practices” pro vytvoření koherentní a veřejností přijatelné energetické koncepce
Dílčí cíl B
Založit energetickou spotřebu na čistých OZE (obnovitelných zdrojích energie)
Priorita B1
Postupné využívání nízko-emisních energetických zdrojů většinou obyvatel
Zodpovědnost: nový útvar, OŽP, OD
(průběžně)
 • B1.1 Komunikovat koherentní a veřejností přijatelnou energetickou koncepci podpořenou analýzami a modelováním globálních a místních dat včetně informací o „best practices”
 • B1.2 Vydávat nezávislé informace pro veřejnost – sběr dotazů a odpovědi, semináře / webináře pro veřejnost
 • B1.3 Realizovat komunikační strategii, která bude zaměřena na souvislosti mezi výskytem emisí, lidským zdravím, a akčním plánem* podporujícím čisté OZE
 • B1.4 Navázání spolupráce mezi partnerskými městy a městy ze sítě Eurocities v rámci čisté energetiky, výměny zkušeností a know-how
 • B1.5 Vypracovat akční plán s cílem: (1) postupné snižování používání vysoko-emisních osobních dopravních prostředků při zvyšování používání zdokonalené nízko-emisní hromadné dopravy, (2) postupná záměna fosilních paliv za OZE
Dílčí cíl C
Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti
Priorita C1
Zvyšovat palivovou výkonnost a zavádět nízko-emisní hromadnou a osobní dopravu
Zodpovědnost: DPMB, a.s., OD, KAM, OSPL, Teplárny
(průběžně)
 • C1.1 Připravit dlouhodobou nízko-emisní koncepci hromadné dopravy města a okolí (ve vazbě na Plán městské mobility)
 • C1.2 Zdokonalit stávající hromadnou dopravu následujícím způsobem:
  1. rozšířit hromadnou dopravu podle potřeb vyplývajících z vypracovaných studií a aktuálních dat, příp. zavést podzemní ekologickou spojku navedenou na městskou dopravu,
  2. zabezpečit nepřetržitou funkčnost a průjezdnost i v době špičkového provozu (častější spoje, vyhrazený prostor),
  3. poskytnout finanční podněty/slevy pro veřejnost,
  4. postupně zavádět na základě nových technologií “čisté autobusy” (ideálně na udržitelný pohon)
 • C1.3 Vytvořit technickou infrastrukturu pro prostředky nízko-emisní mobility (podpora: elektroauta, carsharing, autonomní taxi, systém emisních certifikátů…) – Teplárny Brno
 • C1.4 Vytvořit veřejný prostor (zelené zóny) pro kola a pěší provoz (momentální stav nedostačující) – KAM
 • C1.5 Inspirovat se v zahraničí (partneři města, informační portály, evropské granty atd.) – OSPL, OD
Priorita C2
Vyhodnotit energeticky náročné budovy (zejména v majetku města) z hlediska snížení celkové energetické bilance (ve výzkumných infrastrukturách, budovách veřejné správy atd.)
Zodpovědnost: nový útvar, brněnské instituce VVI, OŽP, OI
(průběžně)
 • C2.1 Podpořit kombinaci centrálního zásobování a decentralizovaných zdrojů pro optimalizaci fungování zásobování energiemi – nový model pro lepší predikci spotřeby (využít příkladu fungování MČ Nový Lískovec pro další části města)
 • C2.2 Ve spolupráci s dodavateli energie připravit plán energetické účinnosti budov, s cílem dosáhnout nízké, ideálně nulové energetické budovy (např. využít zkušeností a údajů měst pod direktivou GreenLight a GreenBuilding Programme)
 • C2.3 Zavést využívání OZE jako nezbytnou podmínku rekonstrukcí a výstavby nových budov / splnit požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle platné legislativy ČR a EU (OI)
 • C2.4 Upřednostňovat návrhy splňující energetické požadavky ve výběrových řízeních a tyto standardy zavést do všech zadávacích dokumentací veřejných institucí (OI)
Dílčí cíl D
Zvýšit podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města na základě technologických inovací
Priorita D1
Prosazovat rostoucí podíl nízko-emisních kapacit (fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny, výroba z bioplynu, biomasy a komunálního odpadu)
Zodpovědnost: nový útvar, univerzity, instituce VVI
(průběžně)
 • D1.1 Zhodnocení stavu technických inovací pro použití v energetice (vodní a větrné turbíny, osvětlení LED, vysoce-účinná fotovoltaika)
 • D1.2 Ve spolupráci s dodavateli energie identifikovat překážky ve vývoji alternativních zdrojů energie (technické/finanční požadavky) a postupně je začít odstraňovat
Dílčí cíl E
Rozšířit a maximálně podporovat místní dopad inovací v oboru čistých obnovitelných zdrojů včetně dekarbonizačních metod (CCS)
Priorita E1
Ohodnocení infrastruktury, lidského kapitálu, konkrétních schopností a motivace místních vědeckých a výzkumných skupin z hlediska technologického inovačního potenciálu v oboru energetiky, včetně možnosti zapojení do celoevropské spolupráce v rámci evropských grantů a iniciativ v oboru OZE
Zodpovědnost: brněnské instituce VVI, nový útvar
(průběžně)
 • E1.1 Zmapovat lidský kapitál a inovační potenciál a možnosti spolupráce různých zájmových skupin
Priorita E2
Zavádění inteligentních sítí do provozů ve městě tzv. smart gridy, podněty k instalaci solárních střech a smart meterů
Zodpovědnost: MMB a jeho společnosti, nový útvar, ČEZ, GAS NET, EO.N, distribuční společnosti, VVI, spin off firmy – JIC
(průběžně)
 • E2.1 Komunikovat s místními dodavateli energie v rámci OZE, případná spolupráce na strategii instalace solárních střech, smart gridů a smart metrů (širší rámec: “Smart Grid – From Innovation to Deployment”= Od inovací k nasazení)
 • E2.2 Vytvořit rizikovou analýzu možností dalšího rozvoje alternativních OZE (vodíkové palivové buňky, umělá fotosyntéza atd.)
Dílčí cíl F
Integrovat Brno do evropských iniciativ v oboru OZE a na implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit ztráty spojené s variabilitou těchto zdrojů
Priorita F1
Podílet se na celoevropském výzkumu v oblasti zvyšování energetické účinnosti nových a digitálních technologií
Zodpovědnost: brněnské instituce VVI, nový útvar, městské společnosti
(průběžně)
 • F1.1 Provádět výzkum energetické účinnosti ve spotřební elektronice, motorech, osvětlení, ICT (Information and Communication Technology) v oblasti kodexu chování (tj. externí napájecí zdroje, digitální TV, nepřerušené napájecí zdroje, širokopásmová zařízení, a centra dat)
 • F1.2 Poskytovat doporučení a návrhy na energeticky úsporný provoz IT infrastruktury, IT architektury a software (např. upřesnit/zkrátit dobu chlazení CPU)
 • F1.3 Aktivní účast a spolupráce v rámci SETIS (Strategic Energy Technologies Information System) a EERA (European Energy Research Alliance)
 • F1.4 Vytvořit pracovní tým zabývající se testováním a zabezpečováním HVDC (high voltage direct current) stabilizující sítě AC (alternating current)