Projekty

RENERGY

Energetické využívání odpadu, při kterém vzniká teplo a elektrická energie, je nejekologičtější způsob nakládání se zbytkovým, nerecyklovatelným směsným odpadem z domácností a podniků. Je významně šetrnější a ekologičtější než skládkování a jedná se svým způsobem o obnovitelný zdroj energie. Podobná zařízení jsou v České republice jen čtyři, na Moravě je brněnská spalovna jediná. V návaznosti na plán zákazu skládkování od roku 2024 proto plánuje městská společnost SAKO výstavbu regionálního odpadového centra s moderní dotřiďovací linkou a návozem odpadu ze sousedních krajů po železnici. Spalovna se dále rozšíří o třetí kotel, což zajistí Brňanům dlouhodobě stabilní nízkou cenu tepla. Každý rok spalovna využije 240 000 tun odpadu, což odpovídá produkci odpadu od 1,3 milionu lidí. Ročně spalovna dodá více než 1 milion GJ tepla , odpovídající roční spotřebu elektrické energie až 40 tisíc brněnských domácností. Nový kotel bude mít kapacitu 110 tisíc tun ročně, stejně jako dva stávající. Po rozšíření by tak brněnská spalovna mohla energeticky využít až 330 tisíc tun zbytkového komunálního odpadu za rok a vyrobit 1,3 mil. GJ tepla a 40 tis MW elektrické energie.

Konec století páry v Brně

Už jste si v brněnských ulicích všimli podivných komínků, ze kterých v zimě stoupá pára? Utíká jimi parovodní směs, upouštěná z parovodů. Ty však z Brna od roku 2010 postupně mizí – Teplárny Brno budou nově rozvádět teplo prostřednictvím modernějších a úspornějších horkovodů. Celkem je potřeba přepojit 671 odběrných míst a vyměnit přibližně 60 kilometrů parovodů za horkovody. Díky tomu se sníží ztráty v distribuční síti a výměníkových stanicích a vznikne technologicky vyspělý a spolehlivý systém dodávky tepla pro Brno 21. století. Prospěje to i životnímu prostředí – každý nahrazený kilometr znamená o 336 tun CO2 ročně méně. Zákazníkům (občanům Brna) přinese dodávka tepla za pomoci horké vody úsporu tepla ve výši 8–15 %, zhruba 1 500 – 2 000 Kč ročně na domácnost. Výměna parovodů za horkovody má ve výsledku i lepší dopad na životní prostředí.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Energeticky šetřné, nezávislé a odolné město
Projekty

Umění vyrobit si energii z čistých zdrojů, které jsou kolem nás

Vizí Brna je, že bude mít v budoucnu zabezpečenou dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie a díky tomu také sníženou produkci látek škodlivých pro lidské zdraví a životní prostředí. Plánujeme proto zmapovat maximální potenciál obnovitelných zdrojů energie v rámci města Brna a začít ho naplno využívat.
Podívejte se na desetiletý plán města, jak si umět vyrobit energii z čistých zdrojů, které jsou kolem nás.
Primární cíl A
Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí.
Priorita A1
Stanovit a zakotvit dlouhodobou vizi postupného rozvoje udržitelné energetiky využívající obnovitelných zdrojů a koordinovat ji s místním průmyslem a výzkumem s cílem snížit emise CO2 (a případně další skleníkové plyny)
Priorita A2
Vytvořit koncepční útvar, který bude zodpovědný za realizaci, koordinaci a průběžné vyhodnocování udržitelné energetické politiky města a akčního plánu udržitelné energetiky ve městě Brně a posléze i v Brněnské metropolitní oblasti
Dílčí cíl B
Založit energetickou spotřebu na čistých OZE (obnovitelných zdrojích energie)
Priorita B1
Postupné využívání nízko-emisních energetických zdrojů většinou obyvatel
Dílčí cíl C
Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti
Priorita C1
Zvyšovat palivovou výkonnost a zavádět nízko-emisní hromadnou a osobní dopravu
Priorita C2
Vyhodnotit energeticky náročné budovy (zejména v majetku města) z hlediska snížení celkové energetické bilance (ve výzkumných infrastrukturách, budovách veřejné správy atd.)
Dílčí cíl D
Zvýšit podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města na základě technologických inovací
Priorita D1
Prosazovat rostoucí podíl nízko-emisních kapacit (fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny, výroba z bioplynu, biomasy a komunálního odpadu)
Dílčí cíl E
Rozšířit a maximálně podporovat místní dopad inovací v oboru čistých obnovitelných zdrojů včetně dekarbonizačních metod (CCS)
Priorita E1
Ohodnocení infrastruktury, lidského kapitálu, konkrétních schopností a motivace místních vědeckých a výzkumných skupin z hlediska technologického inovačního potenciálu v oboru energetiky, včetně možnosti zapojení do celoevropské spolupráce v rámci evropských grantů a iniciativ v oboru OZE
Priorita E2
Zavádění inteligentních sítí do provozů ve městě tzv. smart gridy, podněty k instalaci solárních střech a smart meterů
Dílčí cíl F
Integrovat Brno do evropských iniciativ v oboru OZE a na implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit ztráty spojené s variabilitou těchto zdrojů
Priorita F1
Podílet se na celoevropském výzkumu v oblasti zvyšování energetické účinnosti nových a digitálních technologií