Hodnota: Energeticky šetřné, nezávislé a odolné město
Primární cíl A
Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí.
Priorita A1
Stanovit a zakotvit dlouhodobou vizi postupného rozvoje udržitelné energetiky využívající obnovitelných zdrojů a koordinovat ji s místním průmyslem a výzkumem (architekturou a výstavbou, průmyslem, dopravou, zpracováním odpadů, epidemiologií a zdravotnictvím) s cílem snížit emise CO2
 • A1.1 Založit a aplikovat vizi zejména skrz (1) podporu eko-inovačních aktivit, (2) zvyšování energetické účinnosti (v rámci Energy Union Strategy) v souladu se zvyšováním podílu recyklovaných odpadů, a (3) postupný přechod z fosilních paliv na čisté OZE
 • A1.2 Zmapovat potenciál zdrojů energie v jednotlivých lokalitách v rámci celého města – vytvoření komplexního modelu pro město, nabízející více alternativ, se zachycením širších souvislostí, propojení modelu a GIS města
 • A1.3 Pokračovat v aktivním zavádění energetického managementu minimálně na magistrátu města Brna, v jeho městských částech, společnostech i všech příspěvkových organizacích
 • A1.4 Vypracovat koncepční podklad, který bude jasně definovat udržitelnou energetickou politiku města a aktivně podporovat její realizaci
 • A1.5 Připravit akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který se bude zabývat jak zmírněním změny klimatu (mitigace), tak přizpůsobením se dopadům změny klimatu (adaptace)
Priorita A2
Vytvořit koncepční útvar, který bude zodpovědný za realizaci, koordinaci a průběžné vyhodnocování udržitelné energetické politiky města a akčního plánu udržitelné energetiky ve městě Brně a posléze i v Brněnské metropolitní oblasti
 • A2.1 Založit koncepční pracoviště pokrývající zájmy (1) průmyslu, (2) veřejného sektoru včetně vědy a výzkumu, a (3) občanských skupin (nevládních a neziskových organizací, jednotlivých občanů)
 • A2.2 Vytvořit komplexní energetickou koncepci vč. dlouhodobé vize (nejen body požadované podle zákona, ale komplexní strategický dokument)
 • A2.3 Spolupracovat v rámci BMO a s JMK na komplexním řešení energetiky
 • A2.4 Sledovat vývoj a konkurenceschopnost (např. podle Eco-Innovation Observatory, a Resource Efficiency Scoreboard)
 • A2.5 Vypracovat návrhy možných schémat podporujících energetickou účinnost a energetickou šetrnost (např. modelování technologických inovací energetických systémů a jejich využití k modelování scénářů pro energetický vývoj, certifikáty zelených budov, ecodesign apod.)
 • A2.6 Vytvářet a poskytovat analýzy a modelování globálních a místních dat včetně “best practices” pro vytvoření koherentní a veřejností přijatelné energetické koncepce
Dílčí cíl B
Založit energetickou spotřebu na čistých OZE (obnovitelných zdrojích energie)
Priorita B1
Postupné využívání nízko-emisních energetických zdrojů většinou obyvatel
 • B1.1  Komunikovat koherentní a veřejností přijatelnou energetickou koncepci podpořenou analýzami a modelováním globálních a místních dat včetně informací o „best practices”
 • B1.2 Vydávat nezávislé informace pro veřejnost – sběr dotazů a odpovědi, semináře / webináře pro veřejnost
 • B1.3 Realizovat komunikační strategii, která bude zaměřena na souvislosti mezi výskytem emisí, lidským zdravím, a akčním plánem* podporujícím čisté OZE
 • B1.4 Navázání spolupráce mezi partnerskými městy a městy ze sítě Eurocities v rámci čisté energetiky, výměny zkušeností a know-how
 • B1.5 Vypracovat akční plán s cílem: (1) postupné snižování používání vysoko-emisních osobních dopravních prostředků při zvyšování používání zdokonalené nízko-emisní hromadné dopravy, (2) postupná záměna fosilních paliv za OZE
Dílčí cíl C
Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti
Priorita C1
Zvyšovat palivovou výkonnost a zavádět nízko-emisní hromadnou a osobní dopravu
 • C1.1 Připravit dlouhodobou nízko-emisní koncepci hromadné dopravy města a okolí (ve vazbě na Plán městské mobility)
 • C1.2 Zdokonalit stávající hromadnou dopravu následujícím způsobem:   (i) rozšířit hromadnou dopravu podle potřeb vyplývajících z vypracovaných studií a aktuálních dat, příp. zavést podzemní ekologickou spojku navedenou na městskou dopravu, (ii) zabezpečit nepřetržitou funkčnost a průjezdnost i v době špičkového provozu (častější spoje, vyhrazený prostor), (iii) poskytnout finanční podněty/slevy pro veřejnost, (iv) postupně zavádět na základě nových technologií “čisté autobusy” (ideálně na udržitelný pohon)
 • C1.3 Vytvořit technickou infrastrukturu pro prostředky nízko-emisní mobility (podpora: elektroauta, carsharing, autonomní taxi, systém emisních certifikátů…
 • C1.4 Vytvořit veřejný prostor (zelené zóny) pro kola a pěší provoz (momentální stav nedostačující)
 • C1.5 Inspirovat se v zahraničí (partneři města, informační portály, evropské granty atd.)
Priorita C2
Vyhodnotit energeticky náročné budovy z hlediska prevence ztrát energie (ve výzkumných infrastrukturách, budovách veřejné správy atd.)
 • C2.1 Podpořit kombinaci centrálního zásobování a decentralizovaných zdrojů pro optimalizaci fungování zásobování energiemi – nový model pro lepší predikci spotřeby (využít příkladu fungování MČ Nový Lískovec pro další části města)
 • C2.2 Ve spolupráci s dodavateli energie připravit plán energetické účinnosti budov, s cílem dosáhnout nízké, ideálně nulové energetické budovy (např. využít zkušeností a údajů měst pod direktivou GreenLight a GreenBuilding Programme)
 • C2.3 Zavést využívání OZE jako nezbytnou podmínku rekonstrukcí a výstavby nových budov / nejít nikdy pod pasivní standard / splnit požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle zákona 406/2000 sb. s využitím OZE
 • C2.4 Upřednostňovat návrhy splňující energetické požadavky ve výběrových řízeních a tyto standardy zavést do všech zadávacích dokumentací veřejných institucí (pasivní rezidenční budovy od roku 2018, komerční stavby od roku 2020)
 • C2.5 Pro městské stavby – dosáhnout shody, co „navíc“ by mělo být součástí zadání pro výběrové řízení na projekt – př. pasivní standard / využití OZE atd.
Dílčí cíl D
Zvýšit podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města na základě technologických inovací
Priorita D1
Prosazovat rostoucí podíl místních nízko-emisních kapacit (fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny, výroba z bioplynu, biomasy a komunálního odpadu)
 • D1.1 Zhodnocení stavu technických inovací pro použití v energetice (vodní a větrné turbíny, osvětlení LED, vysoce-účinná fotovoltaika)
 • D1.2 Ve spolupráci s dodavateli energie identifikovat překážky ve vývoji alternativních zdrojů energie (technické/finanční požadavky) a postupně je začít odstraňovat
Dílčí cíl E
Rozšířit a maximálně podporovat místní dopad inovací v oboru čistých obnovitelných zdrojů včetně dekarbonizačních metod (CCS)
Priorita E1
Ohodnocení infrastruktury, lidského kapitálu, konkrétních schopností a motivace místních vědeckých a výzkumných skupin z hlediska technologického inovačního potenciálu v oboru energetiky, včetně možnosti zapojení do celoevropské spolupráce v rámci evropských grantů a iniciativ v oboru OZE
 • E1.1 Zmapovat lidský kapitál a inovační potenciál a možnosti spolupráce různých zájmových skupin
Priorita E2
Zavádění inteligentních sítí do provozů ve městě tzv. smart gridy, podněty k instalaci solárních střech a smart meterů
 • E2.1 Komunikovat s místními dodavateli energie v rámci OZE, případná spolupráce na strategii instalace solárních střech, smart gridů a smart metrů (širší rámec: “Smart Grid – From Innovation to Deployment”= Od inovací k nasazení)
 • E2.2 Vytvořit rizikovou analýzu možností dalšího rozvoje alternativních OZE (vodíkové palivové buňky, umělá fotosyntéza atd.)
Dílčí cíl F
Integrovat Brno do evropských iniciativ v oboru OZE a na implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit ztráty spojené s variabilitou těchto zdrojů
Priorita F1
Podílet se na celoevropském výzkumu v oblasti zvyšování energetické účinnosti nových a digitálních technologií
 • F1.1 Provádět výzkum energetické účinnosti ve spotřební elektronice, motorech, osvětlení, ICT (Information and Communication Technology) v oblasti kodexu chování (tj. externí napájecí zdroje, digitální TV, nepřerušené napájecí zdroje, širokopásmová zařízení, a centra dat)
 • F1.2 Poskytovat doporučení a návrhy na energeticky úsporný provoz IT infrastruktury, IT architektury a software (např. upřesnit/zkrátit dobu chlazení CPU)
 • F1.3 Aktivní účast a spolupráce v rámci SETIS (Strategic Energy Technologies Information System) a EERA (European Energy Research Alliance)
 • F1.4 Vytvořit pracovní tým zabývající se testováním a zabezpečováním HVDC (high voltage direct current) stabilizující sítě AC (alternating current)
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Výborně!
Reakce
Děkujeme za komentář.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Jakou formou se může město podílet na F1.1 k prioritě F1, když se jedná o výzkum ve vybraných ekonomických oborech?
Reakce
Ve všech oblastech byla primárně ukládána odpovědnost primárně městu samotnému, popřípadě městským společnostem, tedy institucím, na které má město přímý vliv. Brněnské instituce vědy a výzkumu (VaVi) "úkolovat" nemůže nemůže (dělat je „zodpovědnými“). Nicméně právě prostřednictvím partnerství město+VaVi je může motivovat např. společné teamy pro aplikovaný výzkum, univerzitní spin offy + město apod. Současně vnímáme obrovský potenciál v této oblasti díky velkému VaVi kapitálu které město má a je z něj možno těžit a pro město v budoucnu ještě více benefitovat.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".