Hodnota: Energeticky šetřné, nezávislé a odolné město
Primární cíl A
Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí.
Priorita A1
Stanovit a zakotvit dlouhodobou vizi postupného rozvoje udržitelné energetiky využívající obnovitelných zdrojů a koordinovat ji s místním průmyslem a výzkumem (architekturou a výstavbou, průmyslem, dopravou, zpracováním odpadů, epidemiologií a zdravotnictvím) s cílem snížit emise CO2
 • A1.1 Založit a aplikovat vizi zejména skrz (1) podporu eko-inovačních aktivit, (2) zvyšování energetické účinnosti (v rámci Energy Union Strategy) v souladu se zvyšováním podílu recyklovaných odpadů, a (3) postupný přechod z fosilních paliv na čisté OZE
 • A1.2 Zmapovat potenciál zdrojů energie v jednotlivých lokalitách v rámci celého města – vytvoření komplexního modelu pro město, nabízející více alternativ, se zachycením širších souvislostí, propojení modelu a GIS města
 • A1.3 Pokračovat v aktivním zavádění energetického managementu minimálně na magistrátu města Brna, v jeho městských částech, společnostech i všech příspěvkových organizacích
 • A1.4 Vypracovat koncepční podklad, který bude jasně definovat udržitelnou energetickou politiku města a aktivně podporovat její realizaci
 • A1.5 Připravit akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který se bude zabývat jak zmírněním změny klimatu (mitigace), tak přizpůsobením se dopadům změny klimatu (adaptace)
Priorita A2
Vytvořit koncepční útvar, který bude zodpovědný za realizaci, koordinaci a průběžné vyhodnocování udržitelné energetické politiky města a akčního plánu udržitelné energetiky ve městě Brně a posléze i v Brněnské metropolitní oblasti
 • A2.1 Založit koncepční pracoviště pokrývající zájmy (1) průmyslu, (2) veřejného sektoru včetně vědy a výzkumu, a (3) občanských skupin (nevládních a neziskových organizací, jednotlivých občanů)
 • A2.2 Vytvořit komplexní energetickou koncepci vč. dlouhodobé vize (nejen body požadované podle zákona, ale komplexní strategický dokument)
 • A2.3 Spolupracovat v rámci BMO a s JMK na komplexním řešení energetiky
 • A2.4 Sledovat vývoj a konkurenceschopnost (např. podle Eco-Innovation Observatory, a Resource Efficiency Scoreboard)
 • A2.5 Vypracovat návrhy možných schémat podporujících energetickou účinnost a energetickou šetrnost (např. modelování technologických inovací energetických systémů a jejich využití k modelování scénářů pro energetický vývoj, certifikáty zelených budov, ecodesign apod.)
 • A2.6 Vytvářet a poskytovat analýzy a modelování globálních a místních dat včetně “best practices” pro vytvoření koherentní a veřejností přijatelné energetické koncepce
Dílčí cíl B
Založit energetickou spotřebu na čistých OZE (obnovitelných zdrojích energie)
Priorita B1
Postupné využívání nízko-emisních energetických zdrojů většinou obyvatel
 • B1.1  Komunikovat koherentní a veřejností přijatelnou energetickou koncepci podpořenou analýzami a modelováním globálních a místních dat včetně informací o „best practices”
 • B1.2 Vydávat nezávislé informace pro veřejnost – sběr dotazů a odpovědi, semináře / webináře pro veřejnost
 • B1.3 Realizovat komunikační strategii, která bude zaměřena na souvislosti mezi výskytem emisí, lidským zdravím, a akčním plánem* podporujícím čisté OZE
 • B1.4 Navázání spolupráce mezi partnerskými městy a městy ze sítě Eurocities v rámci čisté energetiky, výměny zkušeností a know-how
 • B1.5 Vypracovat akční plán s cílem: (1) postupné snižování používání vysoko-emisních osobních dopravních prostředků při zvyšování používání zdokonalené nízko-emisní hromadné dopravy, (2) postupná záměna fosilních paliv za OZE
Dílčí cíl C
Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti
Priorita C1
Zvyšovat palivovou výkonnost a zavádět nízko-emisní hromadnou a osobní dopravu
 • C1.1 Připravit dlouhodobou nízko-emisní koncepci hromadné dopravy města a okolí (ve vazbě na Plán městské mobility)
 • C1.2 Zdokonalit stávající hromadnou dopravu následujícím způsobem:   (i) rozšířit hromadnou dopravu podle potřeb vyplývajících z vypracovaných studií a aktuálních dat, příp. zavést podzemní ekologickou spojku navedenou na městskou dopravu, (ii) zabezpečit nepřetržitou funkčnost a průjezdnost i v době špičkového provozu (častější spoje, vyhrazený prostor), (iii) poskytnout finanční podněty/slevy pro veřejnost, (iv) postupně zavádět na základě nových technologií “čisté autobusy” (ideálně na udržitelný pohon)
 • C1.3 Vytvořit technickou infrastrukturu pro prostředky nízko-emisní mobility (podpora: elektroauta, carsharing, autonomní taxi, systém emisních certifikátů…
 • C1.4 Vytvořit veřejný prostor (zelené zóny) pro kola a pěší provoz (momentální stav nedostačující)
 • C1.5 Inspirovat se v zahraničí (partneři města, informační portály, evropské granty atd.)
Priorita C2
Vyhodnotit energeticky náročné budovy z hlediska prevence ztrát energie (ve výzkumných infrastrukturách, budovách veřejné správy atd.)
 • C2.1 Podpořit kombinaci centrálního zásobování a decentralizovaných zdrojů pro optimalizaci fungování zásobování energiemi – nový model pro lepší predikci spotřeby (využít příkladu fungování MČ Nový Lískovec pro další části města)
 • C2.2 Ve spolupráci s dodavateli energie připravit plán energetické účinnosti budov, s cílem dosáhnout nízké, ideálně nulové energetické budovy (např. využít zkušeností a údajů měst pod direktivou GreenLight a GreenBuilding Programme)
 • C2.3 Zavést využívání OZE jako nezbytnou podmínku rekonstrukcí a výstavby nových budov / nejít nikdy pod pasivní standard / splnit požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle zákona 406/2000 sb. s využitím OZE
 • C2.4 Upřednostňovat návrhy splňující energetické požadavky ve výběrových řízeních a tyto standardy zavést do všech zadávacích dokumentací veřejných institucí (pasivní rezidenční budovy od roku 2018, komerční stavby od roku 2020)
 • C2.5 Pro městské stavby – dosáhnout shody, co „navíc“ by mělo být součástí zadání pro výběrové řízení na projekt – př. pasivní standard / využití OZE atd.
Dílčí cíl D
Zvýšit podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města na základě technologických inovací
Priorita D1
Prosazovat rostoucí podíl místních nízko-emisních kapacit (fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny, výroba z bioplynu, biomasy a komunálního odpadu)
 • D1.1 Zhodnocení stavu technických inovací pro použití v energetice (vodní a větrné turbíny, osvětlení LED, vysoce-účinná fotovoltaika)
 • D1.2 Ve spolupráci s dodavateli energie identifikovat překážky ve vývoji alternativních zdrojů energie (technické/finanční požadavky) a postupně je začít odstraňovat
Dílčí cíl E
Rozšířit a maximálně podporovat místní dopad inovací v oboru čistých obnovitelných zdrojů včetně dekarbonizačních metod (CCS)
Priorita E1
Ohodnocení infrastruktury, lidského kapitálu, konkrétních schopností a motivace místních vědeckých a výzkumných skupin z hlediska technologického inovačního potenciálu v oboru energetiky, včetně možnosti zapojení do celoevropské spolupráce v rámci evropských grantů a iniciativ v oboru OZE
 • E1.1 Zmapovat lidský kapitál a inovační potenciál a možnosti spolupráce různých zájmových skupin
Priorita E2
Zavádění inteligentních sítí do provozů ve městě tzv. smart gridy, podněty k instalaci solárních střech a smart meterů
 • E2.1 Komunikovat s místními dodavateli energie v rámci OZE, případná spolupráce na strategii instalace solárních střech, smart gridů a smart metrů (širší rámec: “Smart Grid – From Innovation to Deployment”= Od inovací k nasazení)
 • E2.2 Vytvořit rizikovou analýzu možností dalšího rozvoje alternativních OZE (vodíkové palivové buňky, umělá fotosyntéza atd.)
Dílčí cíl F
Integrovat Brno do evropských iniciativ v oboru OZE a na implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit ztráty spojené s variabilitou těchto zdrojů
Priorita F1
Podílet se na celoevropském výzkumu v oblasti zvyšování energetické účinnosti nových a digitálních technologií
 • F1.1 Provádět výzkum energetické účinnosti ve spotřební elektronice, motorech, osvětlení, ICT (Information and Communication Technology) v oblasti kodexu chování (tj. externí napájecí zdroje, digitální TV, nepřerušené napájecí zdroje, širokopásmová zařízení, a centra dat)
 • F1.2 Poskytovat doporučení a návrhy na energeticky úsporný provoz IT infrastruktury, IT architektury a software (např. upřesnit/zkrátit dobu chlazení CPU)
 • F1.3 Aktivní účast a spolupráce v rámci SETIS (Strategic Energy Technologies Information System) a EERA (European Energy Research Alliance)
 • F1.4 Vytvořit pracovní tým zabývající se testováním a zabezpečováním HVDC (high voltage direct current) stabilizující sítě AC (alternating current)
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Výborně!
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Jakou formou se může město podílet na F1.1 k prioritě F1, když se jedná o výzkum ve vybraných ekonomických oborech?