Projekty

Fotovoltaické systémy na střechách domů

Divoké počátky fotovoltaiky v českých zemích jsou snad definitivně za námi. Dnes už se na využívání energie ze slunce nedíváme tolik skrz prsty. Naopak sami mnohem víc hledáme možnosti, jak nějaké solární panel rovněž získat a umístit je pokud možno na střechy domů a ne do polí uprostřed ničeho. Takhle si vlastní solární elektrárnu buduje také Brno. Městská společnost SAKO Brno Solar začala na konci roku 2021 s instalací solárních panelů na budovách, které patří městu. V dalších letech má počet domů získávajících sluneční energii přibývat. Zpočátku chce Brno využít vlastní budovy, případně objekty městských částí a městských společností. Postupem času se panely dostanou také do brownfieldů, načež by město rádo navázalo spolupráci se soukromými subjekty.

Konec století páry v Brně: rekonstrukce parovodů na horkovody

Už jste si v brněnských ulicích všimli podivných komínků, ze kterých v zimě stoupá pára? Utíká jimi parovodní směs, upouštěná z parovodů. Ty však z Brna od roku 2010 postupně mizí – Teplárny Brno totiž chtějí rozvádět teplo prostřednictvím modernějších a úspornějších horkovodů. Celkem je potřeba přepojit 671 odběrných míst a vyměnit přibližně 60 kilometrů parovodů za horkovody. Díky tomu se sníží ztráty v distribuční síti a výměníkových stanicích a vznikne technologicky vyspělý a spolehlivý systém dodávky tepla pro Brno 21. století. Prospěje to i životnímu prostředí – každý nahrazený kilometr znamená o 336 tun oxidu uhličitého ročně méně. Zákazníkům (občanům Brna) přinese dodávka tepla za pomoci horké vody úsporu tepla ve výši 8–15 %, zhruba 1 500 – 2 000 Kč ročně na domácnost.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Energeticky šetřné, nezávislé a odolné město
Projekty

Umění vyrobit si energii z čistých zdrojů, které jsou kolem nás

Vizí Brna je, že bude mít v budoucnu zabezpečenou dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie a díky tomu také sníženou produkci látek škodlivých pro lidské zdraví a životní prostředí. Plánujeme proto zmapovat maximální potenciál obnovitelných zdrojů energie v rámci města Brna a začít ho naplno využívat.
Podívejte se na desetiletý plán města, jak si umět vyrobit energii z čistých zdrojů, které jsou kolem nás.
Primární cíl A
Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí.
Priorita A1
Stanovit a zakotvit dlouhodobou vizi postupného rozvoje udržitelné energetiky využívající obnovitelných zdrojů a koordinovat ji s místním průmyslem a výzkumem s cílem snížit emise CO2 (a případně další skleníkové plyny)
Priorita A2
Vytvořit koncepční útvar, který bude zodpovědný za realizaci, koordinaci a průběžné vyhodnocování udržitelné energetické politiky města a akčního plánu udržitelné energetiky ve městě Brně a posléze i v Brněnské metropolitní oblasti
Dílčí cíl B
Založit energetickou spotřebu na čistých OZE (obnovitelných zdrojích energie)
Priorita B1
Postupné využívání nízko-emisních energetických zdrojů většinou obyvatel
Dílčí cíl C
Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti
Priorita C1
Zvyšovat palivovou výkonnost a zavádět nízko-emisní hromadnou a osobní dopravu
Priorita C2
Vyhodnotit energeticky náročné budovy (zejména v majetku města) z hlediska snížení celkové energetické bilance (ve výzkumných infrastrukturách, budovách veřejné správy atd.)
Dílčí cíl D
Zvýšit podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města na základě technologických inovací
Priorita D1
Prosazovat rostoucí podíl nízko-emisních kapacit (fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny, výroba z bioplynu, biomasy a komunálního odpadu)
Dílčí cíl E
Rozšířit a maximálně podporovat místní dopad inovací v oboru čistých obnovitelných zdrojů včetně dekarbonizačních metod (CCS)
Priorita E1
Ohodnocení infrastruktury, lidského kapitálu, konkrétních schopností a motivace místních vědeckých a výzkumných skupin z hlediska technologického inovačního potenciálu v oboru energetiky, včetně možnosti zapojení do celoevropské spolupráce v rámci evropských grantů a iniciativ v oboru OZE
Priorita E2
Zavádění inteligentních sítí do provozů ve městě tzv. smart gridy, podněty k instalaci solárních střech a smart meterů
Dílčí cíl F
Integrovat Brno do evropských iniciativ v oboru OZE a na implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit ztráty spojené s variabilitou těchto zdrojů
Priorita F1
Podílet se na celoevropském výzkumu v oblasti zvyšování energetické účinnosti nových a digitálních technologií