Projekty

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL ZA ANTHROPOSEM

V Pisárkách vznikne na rozsáhlé ploše cca 13,5 ha nové sportoviště pro širokou veřejnost o celkové kapacitě 1 000 osob. Celá tato oblast má velký sportovně-rekreační potenciál, v areálu se plánuje umístění těchto sportovišť: 4 hřiště pro malou kopanou, 2 víceúčelová hřiště (hřiště pro volejbal, basketbal, házenou, korfbal, lakros apod.), hřiště pro beach volejbal, in-line ovál a dráha, kterou bude možno v zimních měsících využívat jako běžeckou dráhu pro lyžaře, hřiště pro plážový fotbal, 9 jamkový discgolf, MTB školka, prostor pro lukostřelbu, bouldering, outdorové hřiště pro handicapované, dětská hřiště, odpočinkové zóny apod.

Atletická hala

Výstavba nové atletické haly je výsledkem mnohaletého hledání východiska z neutěšené situace brněnské atletiky, kdy klubům chybí zázemí především pro přípravu v zimních měsících. Memorandum mezi Českým atletickým svazem, městem Brnem a Masarykovou univerzitou zaručuje splnění technických kritérií při výstavbě i budoucí optimální využití haly. Podle studie bude v objektu umístěn 200 m dlouhý běžecký ovál se šesti drahami, s osmi drahami sprinterské rovinky a sektory pro technické disciplíny – skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči a vrh koulí. Povrch bude splňovat pravidla IAAF. V hale jsou navrženy dostatečné prostory jak pro sportovce, rozhodčí a diváky (s kapacitou až 2 200 osob), tak pro přenosovou techniku, provozní a technické zázemí, včetně plochy pro rozcvičení a regeneraci atletů.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Sportovní město
Projekty

Bez pohybu není život: sport dostupný pro všechny bez rozdílu

Vizí Brna je, aby se radost z pohybu stala přirozenou součástí zdravého životního stylu všech Brňanů. Plánujeme proto zajistit pestrou sportovní nabídku pro všechny obyvatele a všechny jejich výkonnostní úrovně.
Bez pohybu není život! Prostudujete si proto desetiletý plán, jak zajistíme, aby byl sport dostupný pro všechny bez rozdílu.
Primární cíl: Zajistit pestrou sportovní nabídku pokrývající všechny výkonnostní úrovně
Dílčí cíl A
Podpořit rekreační sport pro všechny generace
Priorita A1
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro rekreační sporty rovnoměrně ve všech městských částech
Zodpovědnost: OŠMT, IO, MO, OIEF, OD, OÚPR MMB, STAREZ - SPORT a.s., MČ, JMK, MŠMT
 • A1.1 Dobudovat plánovanou infrastrukturní síť cyklostezek a cyklistických radiál a běžeckých tras a tras pro aktivní pěší chůzi na území města Brna. (průběžně – OD)
 • A1.2 Dobudovat areál Brněnské přehrady do podoby jedinečného centra rekreačních sportů (individuální rekreace) přístupné všem občanům města Brna (průběžně – MČ)
Priorita A2
Podporovat základní školy při zpřístupnění jejich sportovišť, zejména venkovních hřišť
Zodpovědnost: OŠMT, MČ, ZŠ, sportovní kluby působící v MČ
 • A2.1 Zefektivnit spolupráci a komunikaci s řediteli škol a jejich zřizovateli, s cílem zajistit větší využití hřišť při školských zařízeních. (do 2020 – MČ, 2021 – 2028 - ZŠ (ředitelé a sport. kluby))
Priorita A3
V rámci aktivit rekreačního sportu posilovat motivaci dětí a mládeže ke sportu a tím podporovat zvyšování jejich pohybové gramotnosti
Zodpovědnost: OŠMT, STAREZ - SPORT a.s., Městský sportovní klub Brno, z.s., JMK, MŠMT
 • A3.1 Pokračovat v realizaci projektu města Brna “Sportovci do škol“ na podporu zvyšování pohybové gramotnosti dětí, ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU formou zapojení jejích studentů do tohoto projektu. (průběžně – OŠMT, Městský sportovní klub)
Priorita A4
Podporovat sportovní aktivity handicapovaných občanů
Zodpovědnost: OŠMT, IO, MO, OIEF, OÚPR, OZ, STAREZ - SPORT, a.s. (JMK, MŠMT, kluby působící v oblasti handicapovaných občanů)
 • A4.1 Budovat vhodnou sportovní infrastrukturu pro handicapované občany. (průběžně – OŠMT, MČ)
Dílčí cíl B
Podpořit výkonnostní sport
Priorita B1
Podporovat zvyšování počtu trenérů a cvičitelů formou specificky zaměřených dotačních programů na dosažení a udržení úrovně odměn odpovídajících jejich odbornosti, z prostředků města (kraje, MŠMT)
Zodpovědnost: OŠMT, JMK, MŠMT, FSpS MU, sportovní svazy
 • B1.1 Prohloubit spolupráci města s Fakultou sportovních studií MU, s cílem zajistit potřebný počet trenérů, cvičitelů a manažerů, kterých je momentálně na trhu práce nedostatek. (průběžně – OŠMT, FSpS, sportovní kluby)
 • B1.2 Zachovat nejméně současný stav a úroveň finanční podpory z veřejných zdrojů v oblasti výkonnostního sportu se zaměřením na trenérskou činnost zejména mládežnickou. (průběžně – SMB)
Priorita B2
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro výkonnostní sport rovnoměrně ve všech městských částech
Zodpovědnost: OŠMT, IO, MO, OIEF, OÚPR, STAREZ - SPORT, a.s., MČ, JMK, MŠMT
 • B2.1 Zvyšovat finanční prostředky z úrovně města (kraje, MŠMT) na dotační tituly zaměřené na zkvalitnění sportovního prostředí. (průběžně – SMB)
 • B2.2 Podporovat sportovní kluby při řešení majetkových vztahů, které omezují efektivní provozování sportovišť. (průběžně – SMB, MČ)
Priorita B3
Zvyšovat kvalifikaci organizačních pracovníků působících ve sportovních organizacích v oblasti výkonnostního sportu
Zodpovědnost: OŠMT, JMK, MŠMT, FSpS MU, sportovní svazy
 • B3.1 Ve spolupráci s FSpS MU, JMK, MŠMT připravovat a realizovat vzdělávací programy pro management sportovních klubů se zaměřením na zvyšování jejich schopnosti samofinancování činnosti organizací a schopnosti podávat žádosti a využívat grantové systémy všech stupňů státní správy. (průběžně – OŠMT, FSpS)
Priorita B4
Podporovat činnost sportovních klubů, které sdružují handicapované sportovce
Zodpovědnost: OŠMT, JMK, MŠMT
 • B4.1 Zvyšovat finanční prostředky z úrovně města (kraje, MŠMT) na dotační tituly zaměřené na sport handicapovaných. (průběžně – SMB)
Dílčí cíl C
Podpořit vrcholový sport
Priorita C1
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport
Zodpovědnost: OŠMT, IO, MO, OIEF, OÚPR, STAREZ - SPORT, a.s., MČ, JMK, MŠMT
 • C1.1 Nově budovat infrastrukturu potřebnou pro oblast vrcholového sportu a udržovat stávající. (průběžně – SMB, JMK, soukromé subjekty)
 • C1.2 Spolupracovat s ostatními vysokými školami se sídlem na území města Brna, které poskytují svoje sportovní areály pro přípravu a realizaci sportovních aktivit na vrcholové úrovni. Jedná se především o Vysoké učení technické v Brně a Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. (průběžně – SMB, VŠ, sportovní kluby)
 • C1.3 V městě Brně podpořit zřízení alespoň dvou olympijských center: např. pro dráhovou cyklistiku a plavání. (průběžně – sportovní svazy, MŠMT)
Priorita C2
Udržet a rozvíjet stávající strukturu sportovních odvětví vrcholového sportu a vybraná sportovní odvětví posunout trvale na evropskou, světovou a olympijskou úroveň
Zodpovědnost: OŠMT, JMK, MŠMT, kluby působící ve vrcholovém sportu, sportovní svazy
 • C2.1 Zvyšovat finančních prostředků z veřejných zdrojů. Průběžně aktualizovat systém finanční podpory jednotlivých sportovních odvětví podle jejich momentální úrovně prezentace města Brna na národní, mezinárodní, světové a olympijské úrovni. (průběžně – SMB, JMK, MŠMT)
 • C2.2 Rozvíjet následující již existující nástroje pro podporu talentové mládeže k výkonu vrcholového sportu:
  • Využitím programů MMB pro podporu talentové mládeže
  • Finanční, personální a mediální podpora Brněnského centra sportovních nadějí
  • Zintenzivnění a zkvalitňování rozvoje speciálně zaměřené výuky tělesné výchovy a sportu na základních školách, které k tomu mají technické a personální předpoklady.
  (průběžně – OŠMT, BCSN, JMK, ZŠ)
Priorita C3
Zvyšovat povědomí managementu sportovních organizací o podmínkách k dosažení většího podílu samofinancování svých organizací
Zodpovědnost: OŠMT, FSpS MU, sportovní svazy, ČUS
 • C3.1 Programově spolupracovat s Fakultou sportovních studií MU při výchově vzdělaných trenérů, manažerů, učitelů a fyzioterapeutů s cílem jejich uplatnění v aktivitách vrcholového sportu. (průběžně – sportovní svazy, FSpS)
 • C3.2 Ve spolupráci s FSpS MU, JmK, MŠMT připravovat a realizovat vzdělávací programy pro management sportovních klubů se zaměření na zvyšování jejich schopnosti samofinancování činnosti organizací a schopnosti podávat žádosti a využívat grantové systémy všech stupňů státní správy. (průběžně – zastřešující organizace)
Priorita C4
Podporovat významné mezinárodní sportovní akce konané na území města Brna
Zodpovědnost: OŠMT, JMK, MŠMT, sportovní svazy, kluby pořádající významné sportovní akce
 • C4.1 Zintenzivnit komunikaci a spolupráci brněnských manažerů sportovních klubů se zástupci sportovních svazů za účelem získání konání významných mezinárodních juniorských i seniorských sportovních akcí na území města Brna. (průběžně – sportovní svazy, pořádající brněnský klub)
 • C4.2 Pokračovat systémově ve spolupráci subjektů při konání akcí: manažeři sportovních klubů, sportovní svazy, statutární město Brno, Jihomoravský kraj a MŠMT ČR (např. pořádání Velké ceny Brna – Grand Prix Brno a ostatních významných sportovních akcí). (průběžně – SMB, JMK, MŠMT)
 • C4.3 Zachovat nejméně současný stav a úroveň finanční podpory z veřejných zdrojů na podporu konání významných mezinárodních sportovních akcí na území města Brna. (průběžně – SMB, JMK, MŠMT)