Hodnota: Sportovní město
Primární cíl: Zajistit pestrou sportovní nabídku pokrývající všechny výkonnostní úrovně
Dílčí cíl A
Podpořit rekreační sport pro všechny generace
Priorita A1
Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro rekreační sporty rovnoměrně ve všech městských částech
 • A1.1 Dobudovat plánovanou infrastrukturní síť cyklostezek a cyklistických radiál na území města Brna.
 • A1.2 Dobudovat areál Brněnské přehrady do podoby jedinečného centra rekreačních sportů (individuální rekreace) přístupné všem občanům města Brna
 • Priorita A2
  Podporovat základní školy při zpřístupnění jejich sportovišť, zejména venkovních hřišť
 • A2.1 Zefektivnit spolupráci a komunikaci s řediteli škol a jejich zřizovateli, s cílem zajistit větší využití hřišť při školských zařízeních.
 • Priorita A3
  V rámci aktivit rekreačního sportu posilovat motivaci dětí a mládeže ke sportu a tím podporovat zvyšování jejich pohybové gramotnosti
 • A3.1 Pokračovat v realizaci projektu města Brna “Sportovci do škol“ na podporu zvyšování pohybové gramotnosti dětí, ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU formou zapojení jejích studentů do tohoto projektu.
 • Priorita A4
  Podporovat sportovní aktivity handicapovaných občanů
 • A4.1 Budovat vhodnou sportovní infrastruktury pro handicapované občany.
 • Dílčí cíl B
  Podpořit výkonnostní sport.
  Priorita B1
  Podporovat zvyšování počtu trenérů a cvičitelů formou specificky zaměřených dotačních programů na dosažení a udržení úrovně odměn odpovídajících jejich odbornosti, z prostředků města (kraje, MŠMT)
 • B1.1 Prohloubit spolupráci města s Fakultou sportovních studií MU, s cílem zajistit potřebný počet trenérů, cvičitelů a manažerů, kterých je momentálně na trhu práce nedostatek.
 • B1.2 Zachovat nejméně současný stavu a úrovně finanční podpory z veřejných zdrojů v oblasti výkonnostního sportu se zaměřením na trenérskou činnost zejména mládežnickou.
 • Priorita B2
  Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro výkonnostní sport rovnoměrně ve všech městských částech
 • B2.1 Zvyšovat finanční prostředky z úrovně města (kraje, MŠMT) na dotační tituly zaměřené na zkvalitnění sportovního prostředí.
 • B2.2 Podporovat sportovní kluby při řešení majetkových vztahů, které omezují efektivní provozování sportovišť.
 • Priorita B3
  Zvyšovat kvalifikaci organizačních pracovníků působících ve sportovních organizacích v oblasti výkonnostního sportu
 • B3.1 Ve spolupráci s FSpS MU, JmK, MŠMT připravovat a realizovat vzdělávací programy pro management sportovních klubů se zaměřením na zvyšování jejich schopnosti samofinancování činnosti organizací a schopnosti podávat žádosti a využívat grantové systémy všech stupňů státní správy
 • Priorita B4
  Podporovat činnost sportovních klubů, které sdružují handicapované
 • B4.1 Zvyšovat finanční prostředky z úrovně města (kraje, MŠMT) na dotační tituly zaměřené na sport handicapovaných.
 • Dílčí cíl C
  Podpořit vrcholový sport
  Priorita C1
  Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport
 • C1.1 Nově budovat infrastrukturu potřebnou pro oblast vrcholového sportu a udržovat stávající.
 • C1.2 Spolupracovat s ostatními vysokými školami se sídlem na území města Brna, které poskytují svoje sportovní areály pro přípravu a realizaci sportovních aktivit na vrcholové úrovni. Jedná se především o Vysoké učení technické v Brně a Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně.
 • C1.3 V městě Brně podpořit zřízení alespoň dvou olympijských center: např. pro dráhovou cyklistiku a plavání.
 • Priorita C2
  Udržet a rozvíjet stávající strukturu sportovních odvětví vrcholového sportu a vybraná sportovní odvětví posunout trvale na evropskou, světovou a olympijskou úroveň
 • C2.1 Zvyšovat finančních prostředků z veřejných zdrojů. Průběžně aktualizovat systém finanční podpory jednotlivých sportovních odvětví podle jejich momentální úrovně prezentace města Brna na národní, mezinárodní, světové a olympijské úrovni.
 • C2.2 Rozvíjet následující již existující nástroje pro podporu talentové mládeže k výkonu vrcholového sportu: využitím programů MMB pro podporu talentové mládeže; finanční, personální a mediální podpora Brněnského centra sportovních nadějí; zintenzivnění a zkvalitňování rozvoje speciálně zaměřené výuky tělesné výchovy a sportu na základních školách, které k tomu mají technické a personální předpoklady.
 • C2.3 Podpořit zřízení alespoň dvou olympijských center ve městě Brně: např. pro dráhovou cyklistiku a plavání
 • Priorita C3
  Zvyšovat povědomí managementu sportovních organizací o podmínkách k dosažení většího podílu samofinancování svých organizací
 • C3.1 Programově spolupracovat s Fakultou sportovních studií MU při výchově vzdělaných trenérů, manažerů, učitelů a fyzioterapeutů s cílem jejich uplatnění v aktivitách vrcholového sportu.
 • C3.2 Ve spolupráci s FSpS MU, JmK, MŠMT připravovat a realizovat vzdělávací programy pro management sportovních klubů se zaměření na zvyšování jejich schopnosti samofinancování činnosti organizací a schopnosti podávat žádosti a využívat grantové systémy všech stupňů státní správy.
 • Priorita C4
  Podporovat významné mezinárodní sportovní akce konané na území města Brna
 • C4.1 Zintenzivnit komunikaci a spolupráce brněnských manažerů sportovních klubů se zástupci sportovních svazů za účelem získání konání významných mezinárodních juniorských i seniorských sportovních akcí na území města Brna.
 • C4.2 Pokračovat systémově ve spolupráci subjektů: manažeři sportovních klubů, sportovní svazy, statutární město Brno, Jihomoravský kraj a MŠMT ČR (např. pořádání Velké ceny Brna – Grand Prix Brno a ostatních významných sportovních akcí).
 • C4.3 Zachovat nejméně současný stavu a úrovně finanční podpory z veřejných zdrojů na podporu konání významných mezinárodních sportovních akcí na území města Brna.
 • Připomínky
  Odbor zdraví MMB
  Iva Koudelková
  13. 6. 2018
  (vložil Odbor zdraví MMB) Priorita B4 - Prosím odstranit OZ MMB jako subjekt garantující či spolupracující na realizaci této priority. Odůvodnění: Opatření, které prioritu naplňuje není předmětem dotačních programů Odboru zdraví MMB. OZ MMB nemůže v rámci svých dotačních programů podporovat sportovní činnost a tudíž nemůže navyšovat finanční prostředky pro tento účel. Například v prioritě A4 je již zastoupení odboru mezi spolupracujícími institucemi v pořádku.
  Reakce
  Splněno, z priority B4 OZ odstraněn.
  Sylvia Plottová
  23. 6. 2018
  V Brně zoufale chybí pořádný zimní stadion.V Brně existují dva krasobruslařské kluby, z čehož ani jeden nemá potřebné zázemí,aby mohl maximálně efektivně vychovávat vrcholové sportovce. I přesto se tito v klubu zejména Technika vychovávají, ale skrze nezájem státu a města Brna nejsou mistři republiky v ČR, ale v okolních státech, což by se nedělo, kdyby existovala patřičná podpora od města a státu. Vrcholové sportování v ČR jako hokej a krasobruslení má svou líheň v Brně. Hokejisti Komety a sourozenci Březinovi jsou toho důkazem, avšak ne jen, že nemají patřičný stadion, nemají ani finanční podporu. Jejich úspěchy se však stát rád chlubí. Zimní stadion v Brně potřebujeme ne v horizontu 30,ale tří let.
  Reakce
  Připravuje se spolupráce se soukromým subjektem pro výstavbu krasobruslařské haly v Brně Vihohradech. Co se týká finanční podpory ze strany města Brna, je sportovní odvětví krasobruslení podporováno z více dotačních titulů (např. vrcholový sport, dotace TV a sport, mládežnický sport, talentovaná mládež, ledové plochy). Počet mládežnických sportovců cca 190 - dotace na podporu sportovního odvětví krasobruslení z rozpočtu města Brna na rok 2018 - 3 327 300,- Kč.
  Jindrich Janos
  26. 6. 2018
  Hledat moznosti pro sportovni vyziti deti ve skole po skonceni vyuky - spoluprace treneru se skolami, pripadne i skolkami, nabidnuti skolnich telocvicen k pronajmu. Umoznit zdravy rozvoj deti bez zbytecnych vicenakladu na strane rodiny (prevoz atd).
  Reakce
  Řešeno v projektu Sportovci do škol, uvedeno v A3.1. V současné době jsou všechny kapacity tělocvičen ZŠ v odpoledních hodinách plně využity, nopak je jich nedostatek. Spolupráce trenérů se školami realizována na úrovni jednotlivých sportovních klubů.
  Radši bych byl anonymní
  28. 6. 2018
  Univerzitní město rozhodně nechci, protože v dnešní době to znamená pouze větší počet nekvalitních studentů.
  Reakce
  Netýká se oblasti Sportovní město ale Vzdělané univerzitní město. Děkujeme za Vaše vyjádření.
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  28. 6. 2018
  K prioritě A1 doplnit zrealizování hlavních pěších propojení ve městě a ve volné krajině dle koncepčních podkladů (cíl -město krátkých vzdáleností), podpora aktivní pěší chůze a běhání v přírodě jako základ zdravého životního stylu (podpora opomíjené individuální formy rekreace pro všechny).
  Reakce
  Doplníme do oblasti A1.1 i běžecké trasy a trasy pro aktivní pěší chůzi (zodpovědnost MČ).
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  4. 7. 2018
  V Prioritě B4: Doplnit i podporu sportovních klubů, které sdružují i aktivní seniory.
  Reakce
  Činnost seniorů je součástí činnosti jednotlivých sportovních klubů, finanční podpora je realizována prostřednictvím těchto sportovních klubů v rámci dotačních titulů (např. TV a sport, plavecké dráhy, účast na soutěžích, pořádání soutěží…)
  Obecné připomínky
  Odbor zdraví MMB
  Iva Koudelková
  13. 6. 2018
  V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
  Reakce
  Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
  Tomáš Alexandrov
  23. 6. 2018
  Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
  Reakce
  Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
  Jakub Kocurek
  23. 6. 2018
  Kvalitně zpracováno.
  Reakce
  Děkujeme.
  Vojtěch Merta
  23. 6. 2018
  1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
  Reakce
  Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
  Petr Charvát
  24. 6. 2018
  Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
  Reakce
  Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
  Darina Boček
  25. 6. 2018
  Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
  Reakce
  Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
  Monika Belastova
  25. 6. 2018
  V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
  Reakce
  Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
  Jan Schejbal
  26. 6. 2018
  Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
  Reakce
  Děkujeme za podporu.
  Jindrich Janos
  26. 6. 2018
  Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
  Reakce
  Děkujeme za podporu.
  Radši bych byl anonymní
  28. 6. 2018
  Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
  Reakce
  Děkujeme za Vaše vyjádření.
  Stanislav Vopálenský
  28. 6. 2018
  Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
  Reakce
  Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
  Ivan
  28. 6. 2018
  u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
  Reakce
  Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
  Zog
  29. 6. 2018
  Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
  Reakce
  Děkujeme za Vaše vyjádření.
  Jan Fiala
  30. 6. 2018
  Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
  Reakce
  Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  4. 7. 2018
  Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
  Reakce
  Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
  Odbor územního plánování a rozvoje MMB
  Marcela Drkošová
  4. 7. 2018
  Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
  Reakce
  Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".