Hodnota: Zdraví lidé ve zdravém městě

Primární cíl: Ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu včetně vytváření vhodných nástrojů pro dlouhodobé sledování zdraví obyvatelstva

Dílčí cíl A
Udržovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči a poskytovat ji s ohledem na demografický vývoj s velkým důrazem na individualitu jedince a prevenci, včetně opatření pro snížení počtu chronicky nemocných
Priorita A1
Poskytovat vysoce kvalitní a dostupnou zdravotní péči
 • A1.1 Aktivně rozvíjet spolupráci a koordinovat činnosti s ostatními poskytovateli zdravotnických služeb na území města Brna tak, aby byly dynamicky zajištěny dostatečné personální i lůžkové kapacity v oblastech, kde je/bude identifikován jejich deficit.
 • A1.2 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zvýšení spokojenosti pacientů s péčí
 • A1.3 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zvýšení kvality zdravotní péče
 • A1.4 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků.
 • A1.5 Sledovat zpětnou vazbu u různých cílových skupin (spokojenost pacientů s kvalitou poskytovaných služeb, zpětná vazba od zdravotnických pracovníků a vedení nemocnic, sledování vybraných skupin obyvatel a jejich spokojenosti - extrémně zranitelné skupiny pacientů, zejména s chronickými nemocemi a hendikepujícími poúrazovými stavy).
 • A1.6 Zpracovávat a pravidelně aktualizovat kohortové studie zdravotního stavu populace Brna.
 • A1.7 Zajistit mezioborovou spolupráci v oblasti podpory zdraví (podpora zdraví z hlediska zdravotnictví, mobility a dopravy, bezpečnosti, sociální problematiky atd.)
Priorita A2
Integrovat údaje o životním prostředí s údaji o zdraví obyvatel.
 • A2.1 Identifikovat rizikové faktory vybraných chorob a vytvořit strategii pro eliminaci/redukci významnosti těchto faktorů.
 • A2.2 Zajistit systematické monitorování vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a jejich komunikace směrem k obyvatelstvu.
Dílčí cíl B
Posílit zdravou demografickou strukturu města s využitím dat o životním prostředí a zdravotních údajů
Priorita B1
Podpořit rodinu ve všech jejích vývojových fázích od přípravy na založení rodiny, přes podporu porodnosti, mezigeneračního soužití až k péči o seniory. Jsou podporovány nejen rodiny a porodnost, ale všechny generace a jsou formulovány specializované strategie stárnutí
 • B1.1 Poskytovat sociální podporu rodinám s dětmi, zařadit problematiku podpory porodnosti i zdravého stárnutí do stávajících strategií.
 • B1.2 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zabývajících se problematikou mladých rodin i stárnoucí populace.
 • B1.3 Zvyšovat dostupnost (místní a finanční) zařízení péče o děti a zvyšovat jejich kvalitu.
 • B1.4 Komunikovat s mezinárodními platformami v této oblasti.
 • B1.5 Identifikovat chybějících služby (např. nedostatek předškolních zařízení – komunitní školky apod.)
 • B1.6 Podporovat dobrovolnictví, vícegenerační soudržnost s důrazem na podporu rodiny.
Dílčí cíl C
Podpořit rodiny / komunity napříč generacemi, mezigenerační soudržnost a solidaritu v poskytování zdravotní i sociální péče vč. pečujících a zařízení paliativní péče
Priorita C1
Zajistit dostatečnou kapacitu sociální a zdravotní péče v systému péče o stárnoucí populaci (včetně paliativní péče a péče o dlouhodobě nemocné) a podporovat zdravého stárnutí a dožití v domácím prostředí
 • C1.1 Identifikovat chybějící zdravotně-sociální služby, identifikovat skupiny obyvatel, které tyto služby potřebují a pro které v současnosti nejsou dostupné, zpřístupnit služby těmto skupinám obyvatel.
 • C1.2 Vytvořit či navýšit počet lůžek v zařízeních krátkodobé/emergentní respitní péče, zřizovat krizová lůžka v rámci respitní péče pro všechny typy postižení/chorob.
 • C1.3 Zprovoznit Integrovaný informační portál pro vybrané diagnózy (jak řešit životní situaci, na co existuje nárok, jaké služby jsou k dispozici a kdo je poskytuje – „rozcestník“).
 • C1.4 Podporovat pečující osoby –vyhledávat osoby v riziku, zaměřovat se prostřednictvím konkrétních programů na prevenci vyhoření pečujících osob a zvládání tohoto stavu, pokud již nastal.
Dílčí cíl D
Zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel prostřednictvím popularizačních i preventivních programů zaměřených na častá onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, zubní zdraví atd.)
Priorita D1
Vytvořit ucelený systém popularizačních/preventivních programů zaměřených na častá onemocnění a úrazy
 • D1.1 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zaměřených na prevenci či léčbu častých onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, zubní zdraví atd.).
Dílčí cíl E
Podpořit zdravý životní styl, včetně podpory správného stravování a pohybu (rekreačního a sportovního vyžití)
Priorita E1
Vytvořit ucelený systém nutričních/pohybových programů.
 • E1.1 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zaměřených na správné stravování a dostatečnou pohybovou aktivitu. Rozlišovat v tomto směru různé cílové skupiny obyvatel (děti, adolescenti, populace středního věku, senioři, specifické skupiny pacientů s častými chorobami, různé sociální skupiny).
 • E1.2 Zapojovat obyvatelstvo do projektů zaměřených na podporu rekreačního sportování ve všech věkových skupinách obyvatel.
 • E1.3 Zapojovat obyvatelstvo do projektů zaměřených na prevenci negativních jevů – kouření, alkoholismus, abusus návykových látek.
Dílčí cíl F
Posílit vlastní odpovědnost za život a zdraví napříč všemi skupinami obyvatel
Priorita F1
Posílit schopnost a ochotu občanů pečovat o své zdraví
 • F1.1 Zapojovat obyvatelstvo do edukačních programů s cílem zvýšit chápání vlastní odpovědnosti za zdraví a rozpoznávat rizikové faktory častých chorob napříč všemi skupinami obyvatel.
 • F1.2 Sledovat indikátory subjektivního zdraví.
Dílčí cíl G
Využívat moderní technologie a postupy
Priorita G1
Integrovat nové technologické postupy do sledování zdraví obyvatel
 • G1.1 Vybudovat fungující zařízení využívající nejnovější postupy ke sledování zdravotního stavu rizikových skupin obyvatel (např. telemedicína).
Dílčí cíl H
Budovat centra zdravotně-sociálních služeb v rámci sítě komunitní péče
Priorita H1
Podporovat centra integrující zdravotní a sociální služby
 • H1.1 Navýšit počet zdravotně-sociálních lůžek v pobytových sociálních službách, navýšit počet těchto lůžek v místě bydliště jedince, aby nedocházelo k přesunům mimo známé prostředí.
 • H1.2 Posílit mobilní sociálně-zdravotní služby.
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
28. 6. 2018
K prioritě C1 doplnit potřebu posílení domácí hospicové péče a výstavbu dalších hospiců s ohledem na dlouhodobé stárnutí obyvatelstva ve městě.