Projekty

Projekt Alzheimer

Ve 20 ordinacích praktických lékařů v Brně a 20 ordinacích praktických lékařů v Jihomoravském kraji probíhá pilotní projekt, jehož cílem je na základě sběru, sledování a analýzy dat zajistit podmínky pro včasnou diagnostiku Alzheimerovy demence a dalších neurodegenerativních chorob. Právě tento modul byl expertní skupinou vytipován jako nejzávažnější. Projekt je součástí modulu „Duševní zdraví“ v rámci komplexního „Longitudinálního monitoringu zdravotních modulů pro statutární město Brno“, na kterém se město Brno podílí společně s řadou odborníků - Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Ústavem zdravotnických informací a statistiky, Fakultní nemocnicí Brno a Sdružením praktických lékařů.

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Na Červeném kopci, v místě bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, vznikne nový sociálně – zdravotní komplex. Ten bude zahrnovat lůžkové zařízení o kapacitě cca 210 míst a další zdravotnické služby v medicínském centru, které umožní i denní pobyty. Jedná se o jeden z prvních projektů tohoto typu v městě Brně a jihomoravském regionu vůbec. Součástí projektu je realizace architektonicko-urbanistické mezinárodní soutěže, následné zpracování studie proveditelnosti a podrobné projektové dokumentace. Cílem pečlivé přípravy je mj. optimální využití stávajících objektů bývalé léčebny a návrh nových objektů včetně napojení na okolní městskou strukturu. Nové zařízení by mělo být v provozu do 5 let.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Zdraví lidé ve zdravém městě
Projekty

Odpovědný životní styl bude v osobním zájmu všech lidí ve městě

Vizí Brna je, aby bylo zdravé město se zdravými obyvateli. Plán říká, jak ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu.
Chcete se podívat na jasný desetiletý plán, jak docílit toho, že odpovědný životní styl bude v osobním zájmu všech lidí ve městě?
Primární cíl: Ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu včetně vytváření vhodných nástrojů pro dlouhodobé sledování zdraví obyvatelstva
Dílčí cíl A
Udržovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči a poskytovat ji s ohledem na demografický vývoj (s velkým důrazem na individualitu jedince a prevenci, včetně opatření pro snížení počtu chronicky nemocných) a epidemiologickou situaci (vč. podpory nástrojů umožňujících rychlou reakci na nenadálé události) s cílem maximálně omezit nežádoucí vlivy na zdraví obyvatel
Priorita A1
Poskytovat vysoce kvalitní a dostupnou zdravotní péči
Priorita A2
Integrovat údaje o životním prostředí s údaji o zdraví obyvatel
Dílčí cíl B
Posílit zdravou demografickou strukturu města
Priorita B1
Podpořit rodinu ve všech jejích vývojových fázích od přípravy na založení rodiny, přes podporu porodnosti, mezigeneračního soužití až k péči o seniory
Dílčí cíl C
Podpořit rodiny / komunity napříč generacemi, mezigenerační soudržnost a solidaritu v poskytování zdravotní i sociální péče vč. pečujících a zařízení paliativní péče.
Priorita C1
Zajistit dostatečnou kapacitu sociální a zdravotní péče v systému péče o stárnoucí populaci (včetně paliativní péče a péče o dlouhodobě nemocné) a podporovat zdravé stárnutí a dožití v domácím prostředí
Priorita C2
Podporovat centra integrující zdravotní a sociální služby
Dílčí cíl D
Zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel prostřednictvím popularizačních i preventivních programů zaměřených na častá onemocnění a úrazy
Priorita D1
Vytvořit ucelený systém popularizačních/preventivních programů zaměřených na častá onemocnění a úrazy