Projekty

Projekt Alzheimer

Ve 20 ordinacích praktických lékařů v Brně a 20 ordinacích praktických lékařů v Jihomoravském kraji probíhá pilotní projekt, jehož cílem je na základě sběru, sledování a analýzy dat zajistit podmínky pro včasnou diagnostiku Alzheimerovy demence a dalších neurodegenerativních chorob. Právě tento modul byl expertní skupinou vytipován jako nejzávažnější. Projekt je součástí modulu „Duševní zdraví“ v rámci komplexního „Longitudinálního monitoringu zdravotních modulů pro statutární město Brno“, na kterém se město Brno podílí společně s řadou odborníků - Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Ústavem zdravotnických informací a statistiky, Fakultní nemocnicí Brno a Sdružením praktických lékařů.

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Na Červeném kopci, v místě bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, vznikne nový sociálně – zdravotní komplex. Ten bude zahrnovat lůžkové zařízení o kapacitě cca 210 míst a další zdravotnické služby v medicínském centru, které umožní i denní pobyty. Jedná se o jeden z prvních projektů tohoto typu v městě Brně a jihomoravském regionu vůbec. Součástí projektu je realizace architektonicko-urbanistické mezinárodní soutěže, následné zpracování studie proveditelnosti a podrobné projektové dokumentace. Cílem pečlivé přípravy je mj. optimální využití stávajících objektů bývalé léčebny a návrh nových objektů včetně napojení na okolní městskou strukturu. Nové zařízení by mělo být v provozu do 5 let.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Zdraví lidé ve zdravém městě
Projekty

Odpovědný životní styl bude v osobním zájmu všech lidí ve městě

Vizí Brna je, aby bylo zdravé město se zdravými obyvateli. Plán říká, jak ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu.
Chcete se podívat na jasný desetiletý plán, jak docílit toho, že odpovědný životní styl bude v osobním zájmu všech lidí ve městě?
Primární cíl: Ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu včetně vytváření vhodných nástrojů pro dlouhodobé sledování zdraví obyvatelstva
Dílčí cíl A
Udržovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči a poskytovat ji s ohledem na demografický vývoj s velkým důrazem na individualitu jedince a prevenci, včetně opatření pro snížení počtu chronicky nemocných
Priorita A1
Poskytovat vysoce kvalitní a dostupnou zdravotní péči
Zodpovědnost: zdravotnická zařízení v dané geografické oblasti, zdravotní pojišťovny, akademický sektor, JMK, ČR - nelze jednoznačně určit zodpovědnou instituci
 • A1.1 Aktivně rozvíjet spolupráci a koordinovat činnosti s ostatními poskytovateli zdravotnických služeb na území města Brna tak, aby byly dynamicky zajištěny dostatečné personální i lůžkové kapacity v oblastech, kde je/bude identifikován jejich deficit. (průběžně - OZ, OZ JMK)
 • A1.2 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zvýšení spokojenosti pacientů s péčí. (průběžně - OZ, OZ JMK, zdravotnická zařízení)
 • A1.3 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zvýšení kvality zdravotní péče. (průběžně - OZ, OZ JMK, zdravotnická zařízení)
 • A1.4 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků. (průběžně - OZ, OZ JMK, zdravotnická zařízení)
 • A1.5 Zajistit mezioborovou spolupráci v oblasti poskytování zdravotní péče (podpora zdraví z hlediska zdravotnictví, mobility a dopravy, bezpečnosti, sociální problematiky atd.). (průběžně - OZ, OD, OSP, BO, OZ JMK, zdravotnická zařízení)
 • A1.6 Vybudovat fungující zařízení využívající nejnovější postupy ke sledování zdravotního stavu rizikových skupin obyvatel (např. telemedicína) (2018 – 2024 – OZ)
Priorita A2
Integrovat údaje o životním prostředí s údaji o zdraví obyvatel
Zodpovědnost: akademický sektor, ÚZIS
 • A2.1 Identifikovat rizikové faktory vybraných chorob a vytvořit strategii pro eliminaci/redukci významnosti těchto faktorů s důrazem na regionální vlivy. (do 2020 - LF a PřF MU, ÚZIS)
 • A2.2 Zajistit systematické monitorování vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatel města Brna a jejich komunikace směrem k obyvatelstvu. (do 2020 - ÚZIS, Zdravotnická zařízení)
 • A2.3 Sledovat zpětnou vazbu u různých cílových skupin (spokojenost pacientů s kvalitou poskytovaných služeb, zpětná vazba od zdravotnických pracovníků a vedení nemocnic, sledování vybraných skupin obyvatel a jejich spokojenosti - extrémně zranitelné skupiny pacientů, zejména s chronickými nemocemi a hendikepujícími poúrazovými stavy). (do 2020 - ÚZIS ve spolupráci s LF a FSS MU)
 • A2.4 Zpracovávat a pravidelně aktualizovat kohortové studie zdravotního stavu populace Brna. (průběžně - RECETOX ve spolupráci s LF MU)
Dílčí cíl B
Posílit zdravou demografickou strukturu města
Priorita B1
Podpořit rodinu ve všech jejích vývojových fázích od přípravy na založení rodiny, přes podporu porodnosti, mezigeneračního soužití až k péči o seniory
Zodpovědnost: OZ, OŠMT, OSP, ČR, JMK, SMB
 • B1.1 Poskytovat sociální podporu rodinám s dětmi, zařadit problematiku podpory porodnosti i zdravého stárnutí do stávajících strategií. (průběžně - OSP ve spolupráci s OZ)
 • B1.2 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zabývajících se problematikou mladých rodin i stárnoucí populace. (průběžně - OZ, OSP, OŠMT)
 • B1.3 Zvyšovat dostupnost (místní a finanční) zařízení péče o děti (0-18 let) a zvyšovat jejich kvalitu. (průběžně - OŠMT, OZ)
 • B1.4 Komunikovat s mezinárodními platformami v této oblasti. (průběžně - OZ)
 • B1.5 Identifikovat chybějících služby a podporovat nápravu jejich deficitu. (průběžně - OZ ve spolupráci s OSP)
Dílčí cíl C
Podpořit rodiny / komunity napříč generacemi, mezigenerační soudržnost a solidaritu v poskytování zdravotní i sociální péče vč. pečujících a zařízení paliativní péče.
Priorita C1
Zajistit dostatečnou kapacitu sociální a zdravotní péče v systému péče o stárnoucí populaci (včetně paliativní péče a péče o dlouhodobě nemocné) a podporovat zdravého stárnutí a dožití v domácím prostředí
Zodpovědnost: OZ, OSP, zdravotní pojišťovny, JMK, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče ve městě, NNO, akademický sektor
 • C1.1 Identifikovat chybějící zdravotně-sociální služby, identifikovat skupiny obyvatel, které tyto služby potřebují a pro které v současnosti nejsou dostupné, zpřístupnit služby těmto skupinám obyvatel. (průběžně - OSP ve spolupráci s OZ, OZ JMK, OSV JMK, zdravotnická zařízení)
 • C1.2 Vytvořit či navýšit počet lůžek v zařízeních krátkodobé/emergentní respitní péče, zřizovat krizová lůžka v rámci respitní péče pro všechny typy postižení/chorob. (průběžně - OSP ve spolupráci s OZ, OZ JMK, OSV JMK, NNO)
 • C1.3 Podporovat pečující osoby, tj. podporovat služby a systémy, které mohou pečující osoby využívat, rozpoznávat a oceňovat pečující osoby v brněnské populaci a podporovat výzkum směřující ke zlepšení situace pečujících osob. (průběžně - OSP ve spolupráci s OZ, OZ a OSV JMK, NNO)
 • C1.4 Zvyšovat kapacitu hospicové péče včetně podpory domácí hospicové péče (průběžně - OZ, OZ JMK, NNO)
Priorita C2
Podporovat centra integrující zdravotní a sociální služby
Zodpovědnost: OZ, OSP, JMK, SMB a jejich zdravotní a sociální instituce ve městě, NNO, akademický sektor
 • C2.1 Navýšit počet zdravotně-sociálních lůžek v pobytových sociálních službách, navýšit počet těchto lůžek v místě bydliště jedince, aby nedocházelo k přesunům mimo známé prostředí. (průběžně – OZ ve spolupráci s OSP, OZ JMK, OSV JMK, zdravotnická zařízení, NNO)
 • C2.2 Posílit mobilní sociálně-zdravotní služby. (průběžně - OSP ve spolupráci s NNO, OZ, OZ JMK, OSV JMK, NNO)
 • C2.3 Podporovat investice do pobytových zařízení (průběžně - OZ, OSP, JMK, SMB a jejich zdravotní a sociální instituce ve městě, NNO)
Dílčí cíl D
Zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel prostřednictvím popularizačních i preventivních programů zaměřených na častá onemocnění a úrazy
Priorita D1
Vytvořit ucelený systém popularizačních/preventivních programů zaměřených na častá onemocnění a úrazy
Zodpovědnost: akademický sektor - MU, ÚZIS, OŠMT, OZ
 • D1.1 Motivovat občany Brna k účasti na programech a projektech zaměřených na prevenci častých onemocnění a rozpoznávání jejich rizikových faktorů (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, zubní zdraví atd.) a na zvýšení vlastní odpovědnosti za zdraví. (průběžně - OZ)
 • D1.2 Motivovat obyvatelstvo k účasti na projektech a programech zaměřených na obecnou podporu zdravého životního stylu. Rozlišovat v tomto směru různé cílové skupiny obyvatel (děti, adolescenti, populace středního věku, senioři, specifické skupiny pacientů s častými chorobami, různé sociální skupiny). (průběžně - OZ, OŠMT)
 • D1.3 Motivovat obyvatelstvo k účasti na projektech zaměřených na podporu rekreačního sportování ve všech věkových skupinách obyvatel. (průběžně - OŠMT)
 • D1.4 Motivovat obyvatelstvo k účasti na projektech zaměřených na prevenci negativních jevů – kouření, alkoholismus, abusus návykových látek. (průběžně - OSP ve spolupráci s OZ, OŠMT)
 • D1.6 Sledovat indikátory subjektivního zdraví (průběžně - ÚZIS, MÚ a další univerzitní pracoviště, RECETOX)
 • D1.7 Zajišťovat informovanost o síti zdravotnických zařízení a organizaci zdravotních a sociálních služeb (průběžně - OSP a OZ)