Hodnota: Zdraví lidé ve zdravém městě

Primární cíl: Ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu včetně vytváření vhodných nástrojů pro dlouhodobé sledování zdraví obyvatelstva

Dílčí cíl A
Udržovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči a poskytovat ji s ohledem na demografický vývoj s velkým důrazem na individualitu jedince a prevenci, včetně opatření pro snížení počtu chronicky nemocných
Priorita A1
Poskytovat vysoce kvalitní a dostupnou zdravotní péči
 • A1.1 Aktivně rozvíjet spolupráci a koordinovat činnosti s ostatními poskytovateli zdravotnických služeb na území města Brna tak, aby byly dynamicky zajištěny dostatečné personální i lůžkové kapacity v oblastech, kde je/bude identifikován jejich deficit.
 • A1.2 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zvýšení spokojenosti pacientů s péčí
 • A1.3 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zvýšení kvality zdravotní péče
 • A1.4 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků.
 • A1.5 Sledovat zpětnou vazbu u různých cílových skupin (spokojenost pacientů s kvalitou poskytovaných služeb, zpětná vazba od zdravotnických pracovníků a vedení nemocnic, sledování vybraných skupin obyvatel a jejich spokojenosti - extrémně zranitelné skupiny pacientů, zejména s chronickými nemocemi a hendikepujícími poúrazovými stavy).
 • A1.6 Zpracovávat a pravidelně aktualizovat kohortové studie zdravotního stavu populace Brna.
 • A1.7 Zajistit mezioborovou spolupráci v oblasti podpory zdraví (podpora zdraví z hlediska zdravotnictví, mobility a dopravy, bezpečnosti, sociální problematiky atd.)
Priorita A2
Integrovat údaje o životním prostředí s údaji o zdraví obyvatel.
 • A2.1 Identifikovat rizikové faktory vybraných chorob a vytvořit strategii pro eliminaci/redukci významnosti těchto faktorů.
 • A2.2 Zajistit systematické monitorování vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a jejich komunikace směrem k obyvatelstvu.
Dílčí cíl B
Posílit zdravou demografickou strukturu města s využitím dat o životním prostředí a zdravotních údajů
Priorita B1
Podpořit rodinu ve všech jejích vývojových fázích od přípravy na založení rodiny, přes podporu porodnosti, mezigeneračního soužití až k péči o seniory. Jsou podporovány nejen rodiny a porodnost, ale všechny generace a jsou formulovány specializované strategie stárnutí
 • B1.1 Poskytovat sociální podporu rodinám s dětmi, zařadit problematiku podpory porodnosti i zdravého stárnutí do stávajících strategií.
 • B1.2 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zabývajících se problematikou mladých rodin i stárnoucí populace.
 • B1.3 Zvyšovat dostupnost (místní a finanční) zařízení péče o děti a zvyšovat jejich kvalitu.
 • B1.4 Komunikovat s mezinárodními platformami v této oblasti.
 • B1.5 Identifikovat chybějících služby (např. nedostatek předškolních zařízení – komunitní školky apod.)
 • B1.6 Podporovat dobrovolnictví, vícegenerační soudržnost s důrazem na podporu rodiny.
Dílčí cíl C
Podpořit rodiny / komunity napříč generacemi, mezigenerační soudržnost a solidaritu v poskytování zdravotní i sociální péče vč. pečujících a zařízení paliativní péče
Priorita C1
Zajistit dostatečnou kapacitu sociální a zdravotní péče v systému péče o stárnoucí populaci (včetně paliativní péče a péče o dlouhodobě nemocné) a podporovat zdravého stárnutí a dožití v domácím prostředí
 • C1.1 Identifikovat chybějící zdravotně-sociální služby, identifikovat skupiny obyvatel, které tyto služby potřebují a pro které v současnosti nejsou dostupné, zpřístupnit služby těmto skupinám obyvatel.
 • C1.2 Vytvořit či navýšit počet lůžek v zařízeních krátkodobé/emergentní respitní péče, zřizovat krizová lůžka v rámci respitní péče pro všechny typy postižení/chorob.
 • C1.3 Zprovoznit Integrovaný informační portál pro vybrané diagnózy (jak řešit životní situaci, na co existuje nárok, jaké služby jsou k dispozici a kdo je poskytuje – „rozcestník“).
 • C1.4 Podporovat pečující osoby –vyhledávat osoby v riziku, zaměřovat se prostřednictvím konkrétních programů na prevenci vyhoření pečujících osob a zvládání tohoto stavu, pokud již nastal.
Dílčí cíl D
Zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel prostřednictvím popularizačních i preventivních programů zaměřených na častá onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, zubní zdraví atd.)
Priorita D1
Vytvořit ucelený systém popularizačních/preventivních programů zaměřených na častá onemocnění a úrazy
 • D1.1 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zaměřených na prevenci či léčbu častých onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, zubní zdraví atd.).
Dílčí cíl E
Podpořit zdravý životní styl, včetně podpory správného stravování a pohybu (rekreačního a sportovního vyžití)
Priorita E1
Vytvořit ucelený systém nutričních/pohybových programů.
 • E1.1 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zaměřených na správné stravování a dostatečnou pohybovou aktivitu. Rozlišovat v tomto směru různé cílové skupiny obyvatel (děti, adolescenti, populace středního věku, senioři, specifické skupiny pacientů s častými chorobami, různé sociální skupiny).
 • E1.2 Zapojovat obyvatelstvo do projektů zaměřených na podporu rekreačního sportování ve všech věkových skupinách obyvatel.
 • E1.3 Zapojovat obyvatelstvo do projektů zaměřených na prevenci negativních jevů – kouření, alkoholismus, abusus návykových látek.
Dílčí cíl F
Posílit vlastní odpovědnost za život a zdraví napříč všemi skupinami obyvatel
Priorita F1
Posílit schopnost a ochotu občanů pečovat o své zdraví
 • F1.1 Zapojovat obyvatelstvo do edukačních programů s cílem zvýšit chápání vlastní odpovědnosti za zdraví a rozpoznávat rizikové faktory častých chorob napříč všemi skupinami obyvatel.
 • F1.2 Sledovat indikátory subjektivního zdraví.
Dílčí cíl G
Využívat moderní technologie a postupy
Priorita G1
Integrovat nové technologické postupy do sledování zdraví obyvatel
 • G1.1 Vybudovat fungující zařízení využívající nejnovější postupy ke sledování zdravotního stavu rizikových skupin obyvatel (např. telemedicína).
Dílčí cíl H
Budovat centra zdravotně-sociálních služeb v rámci sítě komunitní péče
Priorita H1
Podporovat centra integrující zdravotní a sociální služby
 • H1.1 Navýšit počet zdravotně-sociálních lůžek v pobytových sociálních službách, navýšit počet těchto lůžek v místě bydliště jedince, aby nedocházelo k přesunům mimo známé prostředí.
 • H1.2 Posílit mobilní sociálně-zdravotní služby.
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek
Reakce
Děkujeme.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
28. 6. 2018
K prioritě C1 doplnit potřebu posílení domácí hospicové péče a výstavbu dalších hospiců s ohledem na dlouhodobé stárnutí obyvatelstva ve městě.
Reakce
Připomínka zapracována - bylo vytvořeno opatření  C1.4   Zvyšovat kapacitu hospicové péče včetně podpory domácí hospicové péče.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".