Hodnota: Globálně dostupné město
Primární cíl
Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační spojení Brna se (středo)evropskými a světovými metropolemi, a to v osobní i nákladní dopravě a také v oblasti informačních toků
Priorita A1
U všech druhů hierarchicky nadřazené dopravní infrastruktury, za něž jsou zodpovědné jiné (zejm. celostátní) instituce, prosazovat řešení výhodná pro město Brno
 • A1.1 Podporovat činnosti vedoucí ke zvýšení významu letiště v Brně a jeho zapojení do sítí leteckých dopravců
 • A1.2 Podporovat bezkolizní průchod nadřazených silničních komunikací v blízkosti Brna umožňující odvedení tranzitní dopravy z městských komunikací
 • A1.3 Podporovat rychlé dobudování dlouhodobě chybějící nadřazené silniční (zejména dálniční) infrastruktury (dálnice na Vídeň, propojení na D35, …)
 • A1.4 Podporovat rozvoj a modernizaci železniční sítě tak, aby byl zajištěn bezkolizní průchod dálkové a příměstské dopravy uzlem Brno se zajištěním vzájemné funkční provázanosti
 • A1.5 Podporovat pozici Brna jako uzlového bodu vysokorychlostních tratí  Praha - Brno - Ostrava - Varšava/Vídeň/Bratislava
 • A1.6 Podporovat rozvoj a modernizaci komunikační a datové infrastruktury tak, aby její efekty byly výhodné pro Brno (Brno jako sídlo IT firem, technologicky pokročilé výroby a špičkového výzkumu)
 • A1.7 Sledovat trendy ve vývoji inovací v dopravních a komunikačních technologiích a adekvátně k tomu přizpůsobovat stanoviska Brna prosazovaná na jednáních se zodpovědnými institucemi
Dílčí cíl B
Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které umožňují vstup globálních osobních i nákladních dopravních a informačních toků do prostoru města a metropolitního regionu Brna
Priorita B1
Vytvořit systém dobře fungujících terminálů propojujících dálkovou osobní dopravu s dopravou městskou a příměstskou (obsluha města Brna a jeho metropolitního regionu)
 • B1.1 Zajistit dobré napojení letiště do systému městské a příměstské dopravy, a to zejména s ohledem na veřejnou dopravu
 • B1.2 Definitivně rozhodnout o poloze a uspořádání železničního uzlu, zajistit jeho dobré napojení do systému městské a příměstské dopravy, a to zejména s ohledem na veřejnou dopravu
 • B1.3 Vybudovat systém záchytných parkovišť P&R a zajistit jeho dobré napojení do systému městské a příměstské dopravy, a to zejména s ohledem na veřejnou dopravu
Priorita B2
Vytvořit systém dobře fungujících terminálů propojujících dálkovou nákladní dopravu s dopravou obsluhující území města Brna a jeho metropolitního regionu
 • B2.1 Podpořit rozvoj intermodálních logistických řešení
Připomínky
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Opět vcelku velice dobré cíle, s drobnou poznámkou k brněnskému letišti - vzhledem k blízkosti velkých letišť (Praha, Vídeň) je rozumnější se zaměřit spíš na jejich propojení s městem než v akcentaci letiště Brněnského. To by mohlo v případě zprovoznění rychlostních tratí plnit podobnou úlohu jako Charleroi v Belgii.